Hotărârea nr. 375/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul I al anului 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de zZ 2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.135516/04.09,2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 11956/09.09.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 55, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul I al anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru, Z

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


Z-A consilieri din 2.1 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCALRaportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru primul semestru al anului 2020

I.Informații privind execuția contractului

Prezentul raport a fost întocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările si completările de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administrație prin HCL 222/2017, cu următoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru.

Prin HCL 179/29.05.2020, in urma solicitării de încetare a dlui Radulescu Claudiu George,a fost numit membru in Consiliul de Administrație, DL Tanase Marian.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 6 decizii.

Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt:

 • 1 .Urmărirea situației creanțelor societatii-analiza luna in fiecare ședința

 • 2 .Urmărirea costurilor societatii-analiza lunara in fiecare ședința

 • 3 .Majorarea valorii tichetelor de masa a cordate salariatilor.

 • 4 .Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

 • 5 .Aprobarea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2020

 • 6 .Aprobarea raportului de activitate al Directorului General si Directorul Economic pentru semestrul II 2019.

 • 7 .Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020

 • 8 .Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019.

 • 9 .Urmărirea implementariimasurilor dispuse de Curtea de Conturi in urma controlului desfasurat in anul 2017 la Ecosal SRL, societatea preluata prin absorbție de Confort urban SRL.

 • 10 .Urmărirea situației străzilor pentru care se pot întocmi documentatii cadastrale, in vederea planificării lucrărilor de reparatii /investitii publice si elaborarea documentațiilor aferente lucrărilor.

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a acționat astfel:

 • • Creșterea productivității muncii

 • • Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri

 • • Diminuarea creanțelor restante

 • • Diminuarea cheltuielilor de exploatare

 • • îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

 • II . Indicatori economico financiari la 30 Iunie 2020

Conform execuției bugetare pentru primul semestrul al anului 2020, la data de 30.06.2020 veniturile prognozate au fost realizate in procent de 121% ,bugetat 19.390 mii lei, realizat 23.534 mii lei, cheltuielile au fost realizate in procent de 118%, bugetat 18.755 mii lei, realizat 22.055 mii lei,in timp ce rezultatul brut realizat este de 1.479 mii lei, fata de 641 mii lei.

In ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2020 situația se prezintă astfel :

Nr Crt

Denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

Rest de realizat

Grad de realizare

1

Drumuri reparatii

33,281,676.47

16,196,152.00

17,085,524.47

48.66

2

Drumuri investitii

15,036,972.00

3,629,938.80

11,407,033.20

24.14

3

Indicatoare

2,131,932.77

1,055,657.89

1,076,274.88

49.52

4

Semafoare

1,147,232.77

381,403.05

765,829.72

33.25

5

Ridicări auto

35,799.16

Totai de

contract legare

51,633,613.17

21,263,151.74

30,334,662.27

41.18

6

Parcari

5,165,000.00

1,735,719.00

3,429,281.00

33.61

7

Ridicări auto

1,100,000.00

378,244.36

721,755.64

34.39

Total pla

1 venituri nificate

57,898,613.17

23,377,115.10

34,485,698.91

40.38

Disponibilul in banei la data, de 30 iunie 2020 este de 6.451.921 lei iar valoarea prestațiilor executate dar nefacturate la 30.06.2020 este de 10.026.947 lei cu TVA; pentru sumele nefacturate in luna iunie au fost emise facturi in luna iulie.

Prin planul de administrare al Consiliului de Administrație, aprobat prin HCL 510/2018, au fost stabiliti indicatorii de performanta de mai jos ,pentru care gradul de realizare conform bugetului de venituri si cheltuieli este următorul:

Semestrul I 2020

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

1

Total venituri

19,390.00

23,534.00

97%

121.37

2

Profit obtinut

641.00

1,479.00

100%

230.73

3

Productivitatea muncii

83.22

99.72

97%

119.83

4

Rentabilitatea veniturilor

3.31

6.28

100%

190.10

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

967.25

937.15

100%

103.21

 • III .Situația lucrărilor realizate in semestrul I al anului 2020

In semestrul I al anului 2020 s-au realizat lucrări de întreținere si reparatii drumuri,conform situației de mai jos, in suprafața de 102.321,19 mp,reparatii trotuare 7.777,86 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafața de 3.355ml, borduri mari 5.114 ml si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafața de 1.601,19 mp. Locațiile unde au fost efectuate lucrări sunt prezentate in anexa nr.l la prezentul raport.

Fata de semestrul I al anului 2019 in semestrul I al anului 2020, au fost efectuate lucrări pe suprafețe mai mari astfel:

Reparatii trotuare:

12.491,29 mp in minus (20.269,15 mp in 2019 fata de 7.777,86 mp in 2020)

Reparatii carosabil:

16.051,19 mp in plus (86.570 mp in 2019 fata de 102.321,19 mp in 2020)

Montat borduri:

2.039 ml in minus (10.508 ml in 2019 fata de 8.469 ml in 2020)

Primăria Municipiului Constanța primește sesizări din partea cetățenilor municipiului și le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză și soluționare, în măsura competențelor ce ne revin (în perioada ianuarie-iunie 2020, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 40 de adrese la care am emis răspunsuri).

în urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor.

în activitatea curentă a societății, există Biroul de Inspectori, Reclamații și Sesizări unde își desfășoară activitatea 5 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanța, sesizările primite de la cetățeni și zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenții și avarii.

VI.Personal si salarizare

La data de 30 Iunie 2020, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 231 salariati, valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati.Cheltuielile cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr Crt

Denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

1

Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):

6,054.00

6,144.00

2

Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care:

5,714.00

5,742.00

3

a) salarii de bază

4,876.00

5,216.00

4

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

838.00

526.00

5

c) alte bonificații (conform CCM)

0

6

Tichete de masa

340.00

402

Referitor la creșterea cheltuielilor de natura salariala cu 2%, menționam ca acesta creștere sub nivelul de creștere al veniturilor de 21%, situație ce respecta prevederile legale in ceea ce privește condițiile de depășire a valorilor bugetate

\

VII.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului , securitate si sanatate in munca

Pentru conformarea cu cerințele legale si in scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitățile societății ,respectandu-se prevederile legale privind protecția mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor la siguranța si securitatea in munca ,instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general.

La nivelul societății exista un plan de prevenire si protecție.Conform acestui plan lucratorii care sunt expuși la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protecție.

Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranța in primul semestru al anului 2020 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire ,întreținere si reparare a mijloacelor de intervenție in caz de incendiu , conform graficelor de întreținere.

Consiliul de Administrație al SC Confort Urban SRL

Ec.Frigioiu MarcelPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR/GEN EJ&L FULVIA ANTON BUA DINESCU

Raport privind lucrările de întreținere și reparații tramă stradală din Municipiul Constanța REALIZAT ÎN PERIOADA IANUARIE 2020 - IUNIE 2020

ANEXA LA   I

hclm nr.

Anexa Nr. 1 la Raport


NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

1

Bd. Aurel Vlaicu

5,00

2

Bd. Ferdinand intersecție Str. Atelierelor

1,50

3

Bd. I.C.Bratianu intersecție str. Pasajului

2,00

4

Str. Dezrobirii intersecție str. Eliberării

0,50

5

Bd. Aurel Vlaicu

-zona Maritimo

391,64

6

Str. Baba novac intersecție str. Rasuri

1,00

IANUARIE

hclmnr.

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

7

Str. Adamclisi -loc de joaca (continuare)

155,00

134,00

2

8

Aleea Egretei

825,24

43,00

176,00

9

Aleea Dealului -loc de joaca

155,00

64,54

25,00

120,00

10

Str. Lebedei -loc de joaca portul Tomis

51,00

51,23

11

Str., Lirei parcare zona bl.FC9.FC10.FC 11.FC12

613,25

30,00

12

Str. Dumbrăveni

9.909,33

3.054,22

2.553,00

2.078,00

13

Str. Soveja

691,01

14

Bd. Al.

Lapusneanu

802,16

44,50

15

Str. Eliberării

3,40

16

Bd. A.VIaicu intersecție str. Stefanita Vodă

2,30

FEBRUARIE

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

17

Bd. LC.Bratianu

6,80

18

Bd. Mamaia tronson Bd.Tomis/Str.

Soveja

6,30

19

Bd. 1 Decembrie

4,80

20

Bd 1 Mai Vechi

3.777,25

21

Sos. Mangaliei

6,30

22

Str. Chiliei

7,30

23

Str. Pescarilor

7,41

24

Str. Năvodului

118,81

100,00

25

Str. B.P.Hașdeu -zona bl.L2A,L2B si L2C

285,21

255,75

43,00

26

Bd.Tomis intersecție bd. Al Lapușneanu

127,46

116,62

ANEXA LA

I

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

MARTIE

10

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

27

Bd. Mamaia int. Str. Soveja-zona Delfinariu

304,17

53,95

61,53

28

Plaja Modern-alee loc de joacă

319,49

29

Aleea Hortensiei-zona bl. G8

15,50

30

Str. I.G.Duca-zona ANAF

201,35

81,00

31

Spitalul TBC -Palazu Mare

25,62

26,00

32

Zona CET cuprinsa intre BdAVIaicu, Str.Cumpenei si Str.Pelicanului

9.521,85

674,11

ANEXA LA

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

16

^0

ANEXA LA

HCLM NR.

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

33

Faleza cuprinsa intre Cazino si restaurant "The

View"

338,80

34

Str. Duiliu Zamfirescu

446,02

35

Str. Ion Ratiu -parcare zona bl.PA6

1.413,61

138,00

66,00

36

Str.

Crizantemelor

236,24

37

Str. Ion Vodă

1.612,69

38

Str. Petru

Vulcan

1.676,31

39

Str. Timișanei

1.833,65

40

Str. Dobrogei

1.824,00

41

Str.

Dragoslavelor -zona bl.D, sc.G

199,79

42

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

830,60

7,00

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

43

Str. Magnoliei -acces Școala nr.6

320,14

44

Str. Universității >

6.873,49

45

Stațiunea Mamaia - zona hotel Caraiman

1.015,74

46

Str.

Randunelelor -parcare

385,67

16,47

80,00

47

Str. Dr. Al. Simion Marcovici

119,71

48

Str. Parang-parcare zona blocMI

945,98

112,46

59,00

49

Str. Dumitru Marinescu

441,82

50

Str. Soveja int. Cu str. Chiliei

85,88

41,00

24,00

ANEXALA^ __

HG

LMNR.iLG

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

APRILIE

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

51

Bd. I.C.

Bratianu -zona

Policlinica nr. 2

11,00

8,92

52

Str. Lahovari nr.

35

1,32

53

Bd. Al.

Lapusneanu nr. 179 A

3,74

54

Str. Nicolae lorga nr. 20

6,75

55

Bd. Mamaia-trecere de pietoni-zona Spitalul Militar

27,00

12,00

47,06

56

Str. Productelor

2.794,17

210,27

239,50

57

Prel. Sg. Nicolae Grindeanu

1.795,81

210,27

58,00

124,00

58

Str.

Micsunelelor

756,02

145,93

159,00

94,00

_____________________________1_____A1WYA T A

RIDICARE LA COTA DE

H(

?lmnr.<Î2

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE

CONFECȚII

ASFALTA

PREFABRICATE/

METALICE/

CĂMINELOR/

BUC

BUC

KG

3,00

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/1VIP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

59

Str. Parang-parcare zona blocMI

1.418,68

60

Str. N. Filimon

11.174,08

61

Str. Pajurei

2.038,34

62

Str. Progresului ■ Parcare zona Școala nr.33

400,13

63

Stadionul Portul

1.751,30

22,00

64

Str. Petru Cercel

1.731,25

65

Str. Brizei

1.481,96

66

Str. Ștefan ita Vodă - parcare

3.008,16

356,16

971,50

201,00

67

Prel. 1. Ratiu int. Str. Pescarus

20,80

68

Str.Liliacului/str.

Progresului

143,53

69

Intr. Campinei-zona BI.6

72,30

j   ANEXA LA

|HCL

RIDICARE LA

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR

COTA DE

CAPACE

CONFECȚII

ASFALT A

PREFABRICATE/

METALICE/

CĂMINELOR/ BUC

BUC

KG

20X25/ML

3,00

MAI

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

70

Aleea Albatros-parcare bl.G3

17,66

36,50

4,50

71

Str. Zorelelor

362,35

80,41

72

Str. Zorilor

919,51

132,63

53,50

16,00

73

Str. Ștefan Panaitescu

159,36

74

Str. Transilvaniei nr.4

24,85

12,00

75

Str. Caiuti

459,97

42,26

76

Bd. Al.

Lapusneanu-Univ. Saguna

77

Bd. Mamaia intstr.l.G.Duca

281,00

16,00

778,49

78

Aleea Albatros parcare bl. G3A

321,77

79

Str. Lebedei-zona plaja Modern

2.094,47

ANEXA LA,

HC

LMNM, 6/

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

60

90

ANEXĂLA

HCLM NR,

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

80

Bd. Tomis-statie bus Elvila

920,12

81

Str. Olteniei

2.958,97

82

Str. Anghel Saligny

1.687,53

83

Fundătură

Năvodului

1.426,93

84

Str. Santinelei

1.467,64

85

Str. Operei

67,63

46,00

86

I.G.Duca intre Bd Mamaia/Bd. Ferdinand

3.508,40

87

Str. M.Viteazu-statie CTBUS-Tomis Mall

42,00

88

Str. Decebal nr. 20

44,00

89

Str. Mircea cel Batran-parcare CNMB

50,00

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

90

Str.

Crizantemelor

56,82

91

Str. Soveja-zona Delfinariu

148,54

92

Str. Solidarității -parcare bl.K1

92,98

93

Str. Muncel -zona piața Filipescu

80,66

39,00

94

Str.Fagetului-trons.Bd.Mamai a/str.Unirii

2.036,78

53,38

48,50

95

Str, Lebedei(portul Tomis)

171,52.

31,00

96

Str. I.G.Duca nr.20

40,74

97

Parcul Tabacarie-zona „Tara Piticilor"

163,96

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

|hclmnr

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

IUNIE

• •

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/IVIP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

C

NI

ONFECTII ETALICE/ KG

98

Str. Matei Milo-zona Brigada Mobila de Jandarmi

198,40

78,45

41,50

99

Bd.Tomis/Bd.M amaia-zona Capitol

15,00

100

Bd.Tomis-alee acces bl.TD4A,sc.A

63,46

101

Str. Strajerului, nr.81

38,61

18,50

6,00

102

I.G.Duca intre Bd Mamaia/str. Tepes Vodă

5.578,89

103

Accese bd.Mamaia-intre str. I.G.Duca și str. Tudor Vladimirescu

772,11

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/IVIP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

104

Str.Castan ilor -parcare bl.1 si bl.2

281,46

105

Parcare incinta Spital Boli Infectioase

508,52

106

Aleea Acces

Stadionul Farul

987,75

107

Str.Termele Romane-Port Poarta 1

2,70

108

Str. Petru

Vulcan nr. 71

6,00

109

Bd.AI.Lapusnea nu/str.Poporului

2,50

110

Str. Soveja zona complex comercial Eden

12,00

111

Bd.Tomis zona „Rovere"

1,00

ANEXA

1CLM NR,...

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

NR. CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/ MP

BORDURI/ 20X25/ML

BORDURI/ 10X15/ML

DALE DIN BETON/ MP

RIDICARE LA COTA DE ASFALTA CĂMINELOR/ BUC

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/ BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

112

Bd. Mamaia-zona parcare hotel Del Mar

15,64

113

Str. Constantin Bobescu

9,00

114

Str. Haricleea Darclee

7,00

115

Str. Paul

Constantinescu

2,00

116

Str. Dimitrie Cuclin

2,00

FOTAL GENERA

102.321,19

7.777,86

5.114,00

3.355,00

1.601,19

28

91

41

270


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEM SECRETAR FULVIA ANTO