Hotărârea nr. 374/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA SERE, APROBATE PRIN HCL NR. 560/2019

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019

Consiliu] local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data //J        2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 97666/25.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 141530/15.09.2020.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei Direcției patrimoniu și cadastru nr. 90137/11.06.2020;

Văzând avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța emis sub nr. 1/15.09.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - "strada Câmpul cu flori" pentru strada profil 1;

  • - "strada Drumul serelor" pentru strada profil 7.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,EAZĂ NE A DINESCU


CONTRASE SECRETAR FULVIA ANStrada profil 7 - strada Drumul serelor