Hotărârea nr. 373/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE CIRCULAȚIEI PUBLICE SITUATE ÎN ZONA PENINSULARĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 252065

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2/7      2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 140292/14.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 141533/15.09.2020.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei formulată de Isacov și Asociații - Birou de arhitectură SRL, înregistrată sub nr. 140264/14.09.2020;

Văzând avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța emis sub nr. 5/15.09.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii "aleea avocat Virgil Mormoceanu" circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARMSENERAL, FULVIA ANT^N^LA DINESCU14.09.2020, 10:34:111:1.128

0    0,01   0,01           0,02 mi


Eterra2020 - Construcții


—1 Eterra2020 - Parcele Cadastrale


0,01


0,02


0,04 km


Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, încremeni P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NFS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


Direcția Urbanism

Primăria Municipiului Constanta