Hotărârea nr. 372/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA UNOR PRECIZĂRI PRIVIND PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ PALAZU MARE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/2011

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ?/.      . 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 138136/09.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140509/14.09.2020.

Văzând HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației pentru rectualizare PUZ Palazu Mare III și HCL nr. 258/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă unele precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare aprobat prin HCL nr. 121/2011, în sensul că terenurile care au un aliniament de minim 8 metri sunt exceptate de la aplicarea prevederii: "în cazul parcelelor cu formă neregulată (de exemplu: figura nr. 4) retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor reglementa printr-o documentație de urbanism P.U.D.".

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/2011 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezgnta hotărâreja fost votată de consilierii locali astfel: //? pentru, y împotrivă, /f abțineri.

La data adoptării sunt în functie      consilieri din T7 membri.


CONSTANȚA

NR. gff/./Z . 2020