Hotărârea nr. 371/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CORECTAREA PREVEDERILOR ANEXEI LA HCL NR. 318/2020

HOTĂRÂRE

privind corectarea prevederilor anexei la HCL nr. 318/2020 de modificare a HCL nr. 113/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data //-      2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 137857/09.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140508/14.09.2020.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. 1 c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și prevederile HCL nr. 113/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, cu rectificările și detalierile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă corectarea anexei la HCL nr. 318/2020 în sensul preluării în cuprinsul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017, a prevederilor aprobate prin HCL nr. 28/2018, HCL nr. 532/2018 și HCL nr. 318/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 113/2017 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța, iar către Comisia municipală de circulație, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța și Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

de consilierii locali astfel:

, abțineri.

yy^consilieri din 27 membri.


Prezenta hotărâre a fost votată ( pentru, împotrivă, La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEM SECRETAR G FULVIA ANTO


AZA, ERAL, ESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Regulament privind asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța

^Capitolul I - Principii generale

Art. 1. Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se permite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) al H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se vor aplica la elaborarea, avizarea și aprobarea atât a documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor pentru obținerea autorizației de construire (P.A.C.) pentru realizarea clădirilor și amenajărilor propuse pe teritoriul municipiului Constanța.

Art. 2A1. Dimensiunile locurilor de parcare vor respecta prevederile normativelor în vigoare, cu condiția ca un loc de parcare să măsoare minim 2,30 metri lățime și minim 5 metri lungime.

Art. 3. Numărul minim de locuri de parcare se dimensionează în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, conform celor prevăzute în prezentul regulament.

Aria desfasurata (Ad) la care se face referire în prezentul regulament este cea care intervine în calculul coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.). Aria utilă (Au) care intervine în calculul necesarului de parcaje din prezentul regulament este suprafața încăperilor în care se desfășoară funcțiunea autorizată.

Prevederile prezentului regulament nu se aplică retroactiv.

Capitolul II - Norme.de parcare corespunzătoare funcțiunilor urbanistice

Art. 4. Construcții administrative (sediile serviciilor descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, sedii și filiale de partide, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, sedii de birouri, construcții financiar - bancare, etc.):

a) Se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp din Ad, pentru funcțiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp din Ad, pentru funcțiuni care generează trafic (acces public la ghișee, birouri, relații cu publicul).

Art. 5. Construcții comerciale (spații comerciale, spații prestări comerciale):

 • a) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare penfru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp;                           /

 • b) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața utilă a ariei de vânzare pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

 • c) Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafață utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu număr redus de clienți (comerț specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

 • d) Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum este prevăzut la art. 5, lit. b).

Art. 6. Construcții cu funcțiunea de alimentație publică (restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate):

 • a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp din suprafața utilă a sălii de consumație).

 • b) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp.

Art. 7. Construcții de cult:

a) se vor asigura minimum 5 de locuri de parcare pentru fiecare obiectiv.

Art. 8. Construcții culturale (spații de expunere, muzee, biblioteci, case de cultură, teatre, cinematografe, etc.):

 • a) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă mai mică de 50 mp;

 • b) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50-150 mp;

 • c) Pentru spațiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp din suprafața utilă totală;

d)Se va asigura, suplimentar, minimum 1 loc de parcare pentru autocare pentru obiective majore cu locuri în sală, de ex. operă, teatru, etc.

Art. 9. Construcții de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, universități, centre de pregătire profesională, cămine pentru elevi/studenți, etc.):

 • a) Se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice;

 • b) Funcțiuni universitare: se va asigura, suplimentar, 1 loc de parcare la 10 studenți și 1-3 locuri de parcare pentru autocare;

 • c) Cămine studențești: se va asigura 1 loc de parcare la 10 locuri de cazare.

Art. 10. Construcții de sănătate (spitale, clinici medicale, centre de recuperare medicală, dispensare, stații de salvare):

 • a) Se vor aplica normativele specifice (privind asigurarea locurilor de, parcaje) în cazul spitalelor și stațiilor de salvare;                             y/x j

 • b) Policlinici, clinici de specialitate: se va asigura 1 loc de^rra^na^CrrfTp^iri Ad.

 • c) Creșă, creșă specială: se va asigura 1 loc de parcare la/K) angajați, dar nu mai puțin de 3 locuri de parcare;                         Y

 • d) Leagăn de copii, orfelinat: se vor asigura cel puțin 5 locuri de parcare, în special pentru angajați;

 • e) Azil de bătrâni: se va asigura 1 loc de parcare la 20 paturi, dar nu mai puțin de 5 locuri de parcare, în special pentru angajati;

 • f) Celelalte funcțiuni: se va asigura câte 1 loc de parcare pentru fiecare 10 persoane angajate.

Art, 11. Construcții sportive (complexuri sportive, săli polivalente, bazine de înot, stadioane, patinoare, poligoane pentru tir):

 • a) Terenuri de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport;

 • b) Terenuri de sport cu tribune, stadioane: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 200 locuri in tribune);

 • c) Săli de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 50 mp de teren de sport;

 • d) Săli de sport cu tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 1000 locuri in tribune);

 • e) Ștranduri: 1 loc de parcare la fiecare 200 mp din suprafața terenului;

 • f) Piscine acoperite fără tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri

individuale de vestiar);

 • g) Piscine acoperite cu tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri individuale de vestiar) plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;

 • h) Terenuri de tenis fără tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis;

 • i) Terenuri de tenis cu tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;

 • j) Popicării: 4 locuri de parcare pentru fiecare pistă de popice.

Art. 12. Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc,):

 • a) Se va asigura 1 loc de parcare pentru construcții (cu funcțiunea de turism) ce asigură maximum 3 unități de cazare;

 • b) Hotel, hotel apartament, vilă, pensiune turistică: se vor asigura câte 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal se vor asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 20 locuri de cazare.

 • c) Motel: se va asigura câte 1 loc de parcare la fiecare cameră de cazare. Pentru personal se va asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 14 camere de cazare.

 • d) Hostel: se va asigura cate 1 loc de parcare la 15 paturi.

 • e) în cazul construcțiilor cu funcțiuni turistice cuprinzând mai multe funcțiuni conexe de tipul alimentație publică, servicii de frizerie/ coafor, comerț și altele asemenea, necesarul de locuri de parcare va fi determinat de funcțiunea care are necesarul cel mai mare de locuri de parcare.

Art. 13. Construcții de locuințe unifamiliale, semicolective2 sau colective:

locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

 • a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă3 de maximum 100 mp;                       yy J

 • b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare ujfflateJncatfcvă-^eu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

 • c) Minimum 40% din totalul locurilor de parcare penmj' loc®țelegolective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare - pergole s^fu spații interioare);

 • d) La locuințele colective, la locurile de parcare calculate inform punctului 13, lit. a) și b), se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.

 • e) în cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.

 • f) în situația schimării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe colective mici sau semicolective numărul de pacaje va fi astfel:

f).l. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp;

f),2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp.

Art. 14. Construcții industriale (spații pentru producție, spații de depozitare) vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:

 • a) activități desfășurate pe o suprafață construită desfășurată de 10-100 mp, 1 loc de parcare la 25 mp Ad;

 • b) activități desfășurate pe o suprafață construită desfășurată de 100-1.000 mp, 1 loc de parcare la 150 mp Ad;

 • c) activități desfășurate pe o suprafață construită desfășurată mai mare de 1.000 mp, 1 loc de parcare la 100 mp Ad.

Art. 15. Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, locurile de parcare necesare se vor asigura pentru fiecare funcțiune în parte, așa cum sunt prevăzute prin prezentul regulament cu excepția celor menționate la art. 12, lit. e).

Capitolul III - Dispoziții fin a I e

Art. 16. Se exceptează (nu se vor asigura locuri de parcaje) de la aplicarea prevederilor prezentului regulament construcțiile care:

 • a) prin documentațiile de urbanism aprobate, sunt amplasate pe terenuri fără acces carosabil (cu acces doar din artere pietonale ocazional carosabile) și care se supun restricțiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism;

 • b) se situează în zona Penisulă delimitată de străzile Bd. Ferdinand, strada Mihai Viteazu, strada Traian, strada Termele Romane, Bd. Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Marcus Aurelius, strada Dr. Aristide Karatzali și strada Mircea cel Bătrân;

 • c) sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din Promenada turistică Mamaia;

 • d) sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din bd. Tomis pe tronsonul cuprins

între Piața Ovidiu și intersecția cu bd. Mamaia;

 • e) sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din str. Ștefan cel Mare;

 • f) sunt amplasate pe parcele cu front la strada mai mic de 8 metri și suprafață mai

mică de 150 mp.

 • g) Nu se vor asigura locuri de parcare suplimentare pentru lucrările de execuție (de

construire) care intră sub incidența Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) art. 7 alin. (15A1), lit. a).


Art. 17. In cazul în care locurile de parcare nu pot fi asi

parțial în interiorul proprietății pe care se realizează Sstiti parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o distanță parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a , pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

respectivele locuri de e maximum 500 metri, realiza investiția), teren


Art. 17A1.

 • (1) Autorizarea locurilor de parcare pe un alt teren decât cel aferent investiției deservite, se va realiza indiferent de reglementarea urbanistică a terenului, în următoarele condiții:

 • a) se va menține vegetația înaltă existentă pe teren (arbori cu înălțimea de cel puțin trei metri);

 • b) minimum 40% din totalul locurilor de parcare vor fi prevăzute în spații acoperite cu pergoie;

 • c) se vor amenaja spații verzi în procent de minim 25% din suprafața terenului;

 • d) este permisă reducerea procentului de spațiu verde precizat la lit. c) sub 25%, cu condiția utilizării materialelor permeabile pentru pavare de tipul dalelor înierbate, situație în care autorizația de construire va prevedea în clar obligativitatea întreținerii spațiului verde dintre dale, iar Direcția generală poliția locală va verifica respectarea condițiilor de utilizare a amenajărilor autorizate.

 • (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile situate în zone de spații verzi reglementate ca atare prin documentații de urbanism și cele situate în zona de protecție a monumentelor istorice.

Art. 18. La imobilele de locuințe colective, semicolective sau colective mici, locurile de parcare vor avea același statut ca și spațiile comune, rămânând în cota indiviză a locatarilor.

Art. 19 Accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lățimea de maxim de 6,00 metri.

Art. 20 Accesul carosabil la parcajele amenajate în incintă (pe parcelă) se va realiza astfel:

 • - în cazul amenajării în incintă a maxim 50 locuri de parcare, se va asigura maxim un acces cu lățimea cuprinsă între 3,00 și 6,00 metri, sau maximum 2 accese distincte cu lățimea cuprinsă între 3,00 și 3,50 metri fiecare.

 • - pentru parcările cu capacitatea mai mare de 50 de locuri este permisă realizarea a două accesuri cu lățimea de maxim 6 metri.

 • - în cazul locuințelor individuale este permis un singur acces pe parcelă, cu lățimea de maxim 3,50 metri.

Prevederile mai sus menționate nu sunt obligatorii în cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, în funcție de specificul zonei.

Art. 21. Accesul carosabil la parcajele amenajate în subsoM^au^^emLsolul construcțiilor (altfel decât este prevăzut la art. 19 din prezentu^

 • a) Pentru pante amenajate în interiorul parcelei (ci!!1 roîul pe^aa/igura accesul carosabil la parcaje amenajate în subsolul sau demisdm construcțiilor) se va asigura o distanță de minimum 1 metru între acostarvfent și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilității (față de carosabil - domeniu public) la urcarea rampei;

 • b) Accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la partea carosabilă, sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public, trotuarele și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile4.

Art. 22. Se vor prevedea în documentația de urbanism P.U.G. municipiul Constanța și stațiunea Mamaia zone speciale (pe terenuri publice sau private) pentru parcarea autocarelor.

Art. 23. Pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități locomotorii conform prevederilor normelor în vigoare.


Art. 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament co motivată a emiterii autorizației de construire sau, după caz, judiciare în vedrea desființării construcției executate cu "ne construire în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/199T

ujze laXnposibilitatea surilor a autorizației de


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/SgNERAKLADIMESC'J


1

Aceste funcțiuni sunt considerate dotări de proximitate, cu o rază mai mică de deservire (maximum 500 de metri -parcurs pietonal), astfel populația, pentru a accesa la aceste funcțiuni, poate să se deplaseze pe jos.

2

Locuințe semicolective sau locuințe colective mici - sunt locuințele colective cu maximum 8 unități locative/clădire

3

In accepțiunea art. 13, suprafața utilă reprezintă suprafața locuibilă definită astfel: suprafața utilă cu excepția spațiilor tehnice, spațiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor și a garajelor

4

aleile publice de acces semicarosabile - pietonale ocazional carosabile (utilizate de către riverani sau utilitarele de intervenție)