Hotărârea nr. 370/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 35/2015

HOTĂRÂRE

privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 35/2015

_ . Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data lț) . 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 137445/08.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140505/14.09.2020.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 35/2015, în sensul că autorizarea investițiilor nu va fi condiționată de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism PUD pentru terenurile situate în zona de reglementare ZR3, în situațiile:

- care au rezultat din operațiunile de parcelare, divizare sau comasare - în vederea stabilirii retragerii construcțiilor față de aliniament, cu condiția încadrării în reglementările urbanistice aprobate.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 35/2015 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEM SECRETAR Gf FULVIA ANTONEI

ESCU


CON STAI

NR. 14^

2020