Hotărârea nr. 369/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 367/2017

HOTĂRÂRE privind valabilitatea HCL nr. 367/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de //      2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 135027/03.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140503/14.09.2020

Având în vedere prevederile art.' 56^ alin. 4, din- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de domnul Apti Orhan, înregistrată sub nr. 128255/24.08.2020, în calitate de investitor;

Având în vedere art. 2 din HCL nr. 367/2017;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a HCL nr. 367/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan și reglementare zonă delimitată de DN3C, bd. Aurel Vlaicu și calea ferată, inițiator Apti Orhan, până la data de 31.10.2023.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, Tar către Apti Orhan, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: sfy? pentru, împotrivă, Z abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.