Hotărârea nr. 368/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. ALEXANDRU ȘTEFLEA NR. 6B, INVESTITORI ONȚICĂ ADRIAN ȘI RĂDOI MARIANA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Alexandru Șteflea nr. 6B, investitori Ontică Adrian și Rădoi Mariana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de //; iW ■ 2020.

z Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 141253/15.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 141525/15.09.2020, precum și avizul nr. 141246/15.09.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Onțică Adrian înregistrată sub nr. 57397/28.03.2020, completată cu adresa nr. 101304/02.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Alexandru Șteflea nr. 6B, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E și a unei anexe parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Alexandru Șteflea nr. 6B, parcela A 701/55 lot 2, parcela A 701/54 lot 1+2, în suprafață de 252mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 250180, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Onțică Adrian și Rădoi Mariana conform actului de alipire autentificat sub nr. 315/04.04.2019 la Biroul individual notarial Ștefan Elena Laura.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Onțică Adrian, Rădoi Mariana, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONSTANȚA

NR. 3^^ / 7/ fâ. 2020

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

" CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E, ANEXA PARTER SI ÎMPREJMUIRE TEREN" MUNICIPIUL CONSTANTA, PARCELA A701/55-LOT 2 TARLA 75, PARCELA A701/54-LOT1+2 strada Alexandru Steflea nr. 6b

MEMORIU JUSTIFICATIV


CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE


1.1. Date de recunoaștere a documentației


1.2. Obiectul lucrării


CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA


 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

  • 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localității,
cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei in care acesta este inclus

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect


zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

2.1.3 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior


2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent c


CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.Accesibilitatea la caile de comunicație: Suprafața ocupata, limite si vecinatgji Suprafețe de teren construite si suptafe Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbaniști Destinația clădirilor


 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • 3.8. Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi)

 • 3.9. Adâncimea apei freatice

 • 3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei


3.11. Analiza fondului construit existent (inaltime, structura,stare)


3.12. Echiparea existenta


CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI


 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

2 • 4.3 . Capacitatea, suprafața desfasurata

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire

art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor art. 8 - circulatii si accese

art. 9 - staționarea autovehiculelor          r———”

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a cladirilof pR|M^KSSciPliSi constanța art. 11 - aspectul exterior al clădirilor art. 12 - condiții de echipare edilitara art. 13 - spatii libere si spatii plantate art. 14 -împrejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupar^O art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a.


DIRgLTȘAui


ARH IȚE?4.16. Bilanț teritorial, in limita amplasamENtuMi studi'at (existent si propus)


CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


5.1.

5.2.

5.3.


Consecințele realizării obiectivelor propuse Masuri ce decurg in continuarea P.U.D.-ului Punctul de vedere al elaboratorului soluției • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTEREA DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE PROIECT: " CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E, ANEXA PARTER SI ÎMPREJMUIRE TEREN"

ADRESA:


MUNICIPIUL CONSTANTA, PARCELA A701/55-LOT 2 TARLA 75, PARCELA A701/54-LOT1+2

INIȚIATOR (BENEFICIAR) : ONTICA ADRIAN SI RADOI MARIANA

. JUDEȚUL CONSTANȚA ' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


PROIECTANT:


S.C. ED COM’96 S.R.L.


। rniMww wuwwffUUJi CONSTANTA

I DiRSCȚlAUfVUt KȚ*

DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI :     MARTIE 2020 vizat t «e

। Anexâ la avteutnf. , i

 • 1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII                           ,

|  riKrii i Eu î    R ______

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitec^Ujral-wlumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in mtipicipiW^fânstanta, cartier Inel I. Reglementările urbanistice pentru Municipiul Constafrtaau fost stabilite prin PUD, aprobat prin HCL nr. 265/09.05.2008 .                    7

Proiectul privind propunere elaborare PUD are la baza Certificatul de Urbanism nr.3882 122.10.2019 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Scop: Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de locuința individuala.

Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-un complex rezidențial avand ca profil funcțiunea de locuire , accesuri în incinta, limite edificabil fata de limitele laterale și limita posterioara a proprietății.

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente-^^T-Tf^x

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;                   \\

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;


 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu

construcțiile existente.

CAP.|fqgUL2W


ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA APROBATE

  • 2.1.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr.2

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in zona vestica a Municipiului Constanta. Conform Act de Alipire autentificat sub nr.315/04.04.2019 imobilul situat in municipiul Constanta, strada Alexandru Steflea, nr.6B in suprafața de 252 mp este liber de construcții.

Amplasamentul studiat prin PUD include parcele si construcțiile învecinate, dar prin PUD este detaliat si reglementat amplasamentul cu suprafața de 252 mo.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

La nord - teren proprietate -IE229761

La est: - teren proprietate - IE237624

La sud: - teren proprietate - IE249717

La vest: - strada Alexandru Steflea


încadrare in PLANUL URBANISTIC DE DETALI

In prevederile Regulamentului Local de Urbani 265/09.05.2008 . destinația terenului este de locuire

Utilizări admise : locuire


JUDEȚUL CONSTANȚA | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM i.T SPRg NESCH.’SSBARE

Anexă la avizul nr. / sanrs:----——----—■—

P.U.D , aprobat prin HCL nr.


POT max=45%

CUT max=corespunzator pentru POT maxim si H maxim.

RH max=lnaltimea maxima a clădirilor va fi P+1,2E. Respectare OMS nr. 119/2014, cu toate modificările ulterioare.

Pentru imobilul situat în Municipiul Constanta, str. Alexandru Steflea, , Primăria Constanta a emis Certificatul de Urbanism nr. 3882 122.10.2019, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retragerilor.

 • 2.1.2. CONCLUZILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglemenLariloj^au avut la baza următoarele:


Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului Urbanistic de

Detaliu” aprobat prin HCL nr. 265/09.05.2008

Planul topografic scara 1/500 vizat OCPI

Studiu geotehnic

Observațiile efectuate in teren


Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 3882/22.10.2019

Aviz Mediu nr. 11552RP/22.11.2019

Aviz alimentare cu apa si canalizare nr. 1498/117392/22/11/2019

Aviz alimentare energie electrica nr. 05020632/14.11/2019

Aviz RCS RDS nr. 11593/19.11.2019

Aviz Gaze naturale nr. 314.519.392/11.11.2019

Aviz telefonizare nr. 2035/8.11.2019

Aviz comisia de circulatii nr. 148/11.03.2020

Adresa imobil strada Alexandru Steflea nr. 6B


JUBcTUL COM-^TANTA______

PRIMARA MUNICIPIU!         â>MTA

--------c'IPSCȚIA li?'Aviz direcția județeană de cultura nr. 5577/19.12.201$ --------------------------- -----:---------------HÂnssiH

 • 2.1.3. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTARI

  ELABORATE/APROBATE ANTERIOR       // /

  Reglementările urbanistice pentru PUD au fost aprobăîFpw^Zyrararea Consiliului local nr.265/09.05.2008. Zona cuprinde suprafețe de teren^afla^e in cșa mai mare parte in proprietate privata.                                     /

Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:

LOCUIRE-P+1.2E

UTILIZĂRI ADMISE- Locuire

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- nu sunt specificate;

UTILIZĂRI INTERZISE

-nu sunt specificate

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

Conform HGR 525/27.06.1996 - Parcelarea.

 • (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr maLmare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea


  Hodini M-cond. ar'vde echipare colectiva care sa respecte normele legale de igena si de protecție a mediului.

 • (2) Autorizarea executării parcelarilor in baza prezentului regulament este permisa numai daca pentru fiecare lot in partee se respecta cumulativ următoarele condiții: a. front la strada de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;b. suprafața minima a parcelei de 150 m pentru clădiri insiruitesi de minimum 200 m pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;c. adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile alin. (2).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

De la noul aliniament clădirile se vor retrage minim 3.50 m, cu condiția de evidențiere pe planul de situație                                              ______________

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERiLE^SI/T&T^pXS^^WJȚA

PARCELELOR                                          DIRECȚIA URBANISM

Conform HGR 525/27.06.1996 si conform Cod Civil.          .

I

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE AC^EEASIrPARCELA

Conform HGR 525/27.06.1996.                        L

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela va asigura un acces carosabil si pietonal dintr-o crțd prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile ik accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale autoriza un singur acces carosabil pe parcela. Accesul va fi di

ratvwv^ca in mod direct sau lamrate^ae minim 3.0 m lățime; jne parcelei; de regula se va Str. Alexandru Steflea.


STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5. Respectare HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin HCL nr. 28/2018, detaliata prin HCL nr. 532/2018.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima a clădirilor va fi P+1,2E. Respectare OMS nr. 119/2014, cu toate modificările ulterioare.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Clădirile noi sau modificările/ reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate clădirile vor fi prezentate cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoare! tradiționale de olana; garajele si

7


izibile din circulațiile


publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10 % din total suprafața teren (ST); spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilitatea terenului peste minimul necesar pentru alei si accese. Respectare HCJC nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

împrejmuiri

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul cinsSîâlîM^MDlice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se inGadfe®^/n tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta, etc.;/ardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m si minim 1.80 m din care un so^îu-opac-de4);50-m-si.parte________

transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile lâit^âlfeilST©cl§®i?iS'âre pot avea maxim 2.50 m.                                             SSF***

Dlh.hvîlA URBANISM

VIZAT SPRE NESCH1?JSBARE

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI Anexă la avizul nr. . ~ I

POT maxim admis= 45%                              r v                 .

ARHITECT ȘEF/

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim admis= corespunzător pentru POT maxim si H maxim.


CAPITOLUL 3ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI DISFUNCTIONALITATI

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII

Principala artera de circulație din zona este strada Baba Novac, in partea de sud a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: str. Baba Novac prin str. Alexandru Dimitrie Xenopol pana la intersecția cu str.Topoloveni, apoi prin str. Topolovenii pana la intersecția cu str. Alexandru Steflea - amplasament. Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.


 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Conform planului de amplasament si delimitare al corpului de proprietate, terenul pentru care se întocmește PUD este liber de construcții.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

La nord - vecin: Nr. Cad 229761 pe o distanță de 32,49m;   .

La est: - vecin: Nr. cad. 237624 - pe o distanță de 7,70m; li    ff_____

La sud: - nr. cad. 249717 (vecin: Ghiță Octavian-lonut sLghifâfetelraconform Declarație nr.

20/16.01.2019) - pe o distanță de 33.30m. (

La vest: - strada Alexandru Șteflea (Nr. cad. 230985) -]

Indici de ocupare teren : POT existent 0,00%

CUT existent 0,00

 • 3.3. SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE 1

Suprafața teren amplasament = 252 mp

Suprafața construita existent = 0,00 mp

Suprafața desfasurata existent = 0,00 mp


 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

de dezvoltare, cu vecinătăți avand funcțiuni sigilare, sau^conexe.


Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuirea individuala si colectiva si funcțiuni complementare locuirii.

Funcțiunile solicitate de beneficiar - locuința individuala este compatibila cu funcțiunile aprobate in zona.

 • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

Terenul care a generat studiul are suprafața de 252 mp si este proprietate privata.

Ontica Adrian si Radoi Mariana - conform Actului de alipire cu nr. 315 / 04.04.2019 emis de Ștefan Elena Laura

Parcelele învecinate pe laturile nord; est si sud sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de vest, este domeniu public-strada Alexandru Steflea

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au puș^ip evj0enta următoarea

succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 0,80 mefțF;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adă forare.JUDEȚUL CONSTANȚA jî^e§Fdfâ^70-metrjir-e’danaim.e3d'ewȚA ;


DIRECȚIA URBANISM

 • - argila prafoasa cafeniu deschisa pana la adâncime de 43,5® H3npV^T

 • - argila cafenie si cafeniu deschisa cu CaCO3 pana la adanqime de’^tfb’m'

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare Ar’"’"----

 • - se recomanda fundarea directa pe stratul de loess galben consistent;


 • - adancimea de fundare recomandata Df= -1.50 m de la cota teren actual

 • - pentru dimensionarea fundațiilor se recomanda presiunea convenționala de calcul p.conv.= 120 kPa- gruparea fundamentala;

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI)

In zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (aluj^ăxLsau prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției. • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje.

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel:

-conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru prooiectare Ag=0,2g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE)

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Regimul de inaltime în zona este predominant P+1E , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața propune realizarea unei construcții noi cu regim de inalt

 • 3.12. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, telecomunicații.


Alimentarea cu apa si canalizarea                         ............

Pe strada Alexandru Steflea exista rețea de alimentare Tru aDa-sub-oresiune sj cofedor menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe strada Alexandru Steflea exista rețea de alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu gaze naturale-

Pe strada Alexandru Steflea exista rețea de alimentare cu gaze naturale

Rețele de telecomunicații

Pe amplasament, nu exista pozate cabluri de telecomunicații.

 • 4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM - VEZI PLANȘA NR. 5:

Motivațiile urbanistice care au stat la baza stabilirii reglementarilor din prezentul P.U.D.: - necesitatea înscrierii in direcțiile de evoluție in perspectiva a orașului si teritoriului;

 • - pastrarea caracterului de zona cu funcțiunea predominanta-d^focu^

  11 • - gestionarea spațiala a teritoriului are rolul de a asigura indivizilor si colectivităților dreptul de

folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, in concordanta cu valorile si aspirațiile locuitorilor, contribuind la dezvoltarea spațiala echilibrata, la imbunatatirea condițiilor de viata si la asigurarea coeziunii teritorale;

 • - solicitările din partea proprietarilor de teren (in cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism) din zona pentru modificarea amplasării construcțiilor fata de limitele laterale si posterioara;

Proiectul propune, potrivit temei program, reglemetarea funcționala pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuința individuala .

4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORM Pe amplasamentul studiat se va executa o construcție cu f Regimul de inaltime propus P+1E(7,55 metri de la C/D Amplasamentul are o deschidere spre strada de 8,0Xjne metri. Suprafața din acte a amplasamentului studiat 25


REA CpNSTRUCTIILOR


Construcția propusa prezintă următoarele retrageri:ancimea lotului de 33,00


eONSTAHȚA

PFUMÂRIA MUNICIPIULUI COHSTANȚA


 • - 3,50 metri fata de aliniament teren la strada Alexandru

 • - 0,60 metri fata de limita de proprietate latura Nord

 • - 0,00 metri fata de limita de proprietate latura Sud

 • - 0,00 metri fata de limita de proprietate posterioara Est


tefleăWT w *

Anex?»av;zul nr.


ARi


 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața teren amplasament = 252 mp

Locuința individuala P+1E

SC parter = 80.38 mp, SC etaj 1 = 81.25mp, SD = 161.63mp

Anexa S(beci)+P

SC subsol = 18.56 mp, SC parter = 15.36mp, SD = 33.92mp

Foișorul Parter

SC parter = 4.31 mp,

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuința individuala, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate; • 4.5.1. DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasamentul studiat are vecini construcții cu aceeași funcțiune -locuirea . Distanta dintre construcția propusa si construcțiile învecinate:_______________________________________________

DIRECȚIA

IMOBIL/RH

DISTANTA

1 1

Nord

Imobil P+M

0,60_metri

Est

Teren liber

0,0® metri. județul constanta

Sud

Locuința individuala ZP+1

0,0(

, . nminixa, xiMrtl^iriULUI GUWS lĂÎ* ) metri direcția urbanism

4.5.2. ACCESE AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este str. Baba Novac, i amplasamentului studiat prin PUD.

Vszmt SFRE NESCHiSSDAftE Anexă la avizul nr z____ /

i parteEHcfe(Su&|â

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: str. Baba Novac prin str. Alexandru Dimitrie Xenopol pana la intersecția cu str.Topoloveni, apoi prin str. Topolovenii pana la intersecția cu str. Alexandru Steflea - amplasament. /j   0

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferentesateaawZ^/”

Parcajele autoturismelor se realizează in limita terenîiLi prwfcgme, accesul in parcare realizandu-se din str. Alexandru Steflea conform Aviz Comisia de/Circulatie nr. 148/11.03.2020                                   /

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENȚE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

 • 4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este Str. Baba Novac, in partea de sud a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto in zona se face din Str. Baba Novac prin strada Alexandru Dimitrie Xenopol.

Accesul mijloacelor de transport ce asigura aprovizionarea, precum si accesul autoturismelor locurilor din cartier se realizează si prin sistemul de alei auto existente. Circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor.

Din punct de vedere al transportului in comun,terenul ce face obiectul prezentului PUD este amplasat in raport cu serviciul de transport public pe gurbajzpcrona de 10 minute Pe langa autobuzele RATC mai operează o serie de operatori/prî^ati 'peîaceasta relație.


 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 43,08 la strada Alexandru Steflea si 43,38 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile învecinate. După construirea imobiluilui locuința individuala cu regim de inaltime P+1E se va amenaja un loc paraj auto in incinta terenului proprietate, restul terenului ramane liber si va avea destinația de spațiu verde.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA

Zona studiata nu se incadreaza perimetrul unui monument, ansamblu, sit urbanan zona de protecție a unui monument si nu se impune instituirea unui regim de zona protejata.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominanta de funcțiunea de locuire individuala. In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt pentru care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării. J) «

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga laoj;ecofipdftti&rg~ă~TnRdiului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estefpe^aSe^^nd caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - medtu^ntropnc trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma.

V IfJ         --J - —IBM U.lll ■■ ll ■■ ■ <|> ■■■■ ■ —P I . ‘ 1 ( T II I I L“|l V   ~

Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficieg^^^u^bjl-^^spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor qermedtaA MUNiGSPiULUi CONSTANȚA ..      .         . .     . ...     ,       .....          . .                        DIPSCȚIA URBANISM

Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.           vizat NEScmiWBARE

PROTECȚIA APEI                                                ---

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer. arhitect șef

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirii se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR .

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa in^tț^^șpăct asupra mediului.


PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI


Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Nu se propun obiective de utilitate publica noi.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI ■                    ...... ..... -...... -                                           9

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorai^ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren. Spatiile neconstruițe-sjnMyw^e^-de^accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecefelMy^fZ^e recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția constructie/sa servite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se'vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

Suprafața de spatii verzi la sol, pe amplasament = 31,02 suprafața terenului.

p^prezentandM'2730=%TrdTrT_~_~ JUOCTULCOÎ’iSlWfA PRIMĂRIA MUNIOIPIUUJ! CONSTANȚA


4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Terenul este relativ plat in zona. Regimul de înălțime al co Alexandru Steflea variaza intre P pana la P+1E.


isWcYiilo/'aâiacen'^sFazii z _

Fata de construcția propusa care va avea regim de inaltime4^+E“Constrmctra'dhTlatefăr_“~~ dreapta are regim de înălțime P+1 , iar cea din stanga P.+M

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de43,08 la strada Alexandru Steflea si 43,38 la limita posterioara a proprietății.. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si


cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea public învecinate.

$ta proprietățile • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUIRE - P+1,2E

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE-locuire                           , JUDEȚUL constanța

PRiMAR.IA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- nu sunt stoecificat^.1

Anexăjla avizul nr/. .1 _

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE- nu sunt specificate           < V RSf I S ‘

ARHITECT ȘEF ___________

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEf^FORMEȚDlIVlENSlUNl)----’

Conform HGR 525/27.06.1996 - Parcelarea.

 • ( 1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se

poate autoriza realizarea parcelarii si executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igena si de protecție a mediului.

nt ește permisa numai cotfditii: a. front la strada Fizolate sau teși de minimum 200 m au cel puțin egala cu


 • ( 2) Autorizarea executării parcelarilor in baza prezentului regula daca pentru fiecare lot in partee se respecta cumulativ urmatoa de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum cuplate;b. suprafața minima a parcelei de 150 m pentru^cladj pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;c. adâncime maj latimea parcelei.(3) Sunt considerate loturi construibile nyfriai loturile care se incadreaza in prevederile alin. (2).


Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

De la noul aliniament clădirile se vor retrage minim 3.50 m, cu condiția de evidențiere pe planul de situație

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale la următoarele distante minime:

 • - minim 0,60 pe limita de proprietate pe latura Nord a lotului (vecin: Nr. Cad 229761)

 • - minim alipire pe limita de Sud a lotului (vecin nr. cad. 249717)

 • - minim alipire pe limita posterioara a lotului ( vecin Nr. cad. 237624) -Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • - prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;                                                              _____

 • - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu^ștabNiie/pe^baza avizului unității teritoriale de pompieri.                                          __

Art. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE

ACEEAȘI PARCELA

Conform HGR 525/27.06.1996


Art. 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Parcela va asigura un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 m lățime; accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela. Accesul va fi din Str. Alexandru Steflea.

Art. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018, detaliată prin HCL nr. 532/2018.

Ar. 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR—-777777--

Inaltimea maxima a clădirilor va fi P+1,2E. Respectare

modificările ulterioare.

V5ZAT t RE

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Anexă !s avizul nr.

Clădirile noi sau modificările/ reconstrucțiile de clădiri exisient^^yo^ijitegra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinateJ:a^r^ee^wa~srfinisaje; toate~

clădirile vor fi prezentate cu invelitoare din materiale ^urăb^^^^oomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olana; garajelesTanexeleX/izibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.


In cazul in care investitorul dorește sa realizeze iluminat arhitectural pentrucladiirea propusa, la faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:


• piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specia/itati implicate in proiect (instalatii


electrice, structura, etc), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului: - exp/oatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

- descrierea modului de implementare a soluției tehnice


 • • piese desenate:

 • • planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care sa ofere informatii necesare realizării acestui proiect in concordanta cu rea/izarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient


 • • simulări 30 (pe zi si pe noapte)

 • • rețeaua e/ectrica necesara funcționarii sistemu/ui de iluminat arhitectural va fi


ingropata/ascunsa si nu va traversa e/ementele arhitectura/e

• pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena


 • • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se var monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare c/adirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de e/emente ale construcției sau firmei

 • • firmele iluminate var fi amplasate ia minimum 3,00 metri de la nivelul solului


• firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu var folosi


culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta


JUDEȚUL CONSTANȚA


• proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării ComisieiH§RM^Ți^®ârll^rtli^iONSTÂNȚA amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Contanta,,.»,9*^


Art. 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edili aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluto se evita producerea ghetii; se va asigura in mod speci meteorice in rețeaua de canalizare; toate noile bransnerJHâ avizul nr.____ /__________ î

â Wdifil^pi^ej-pe.^^. |


evacuârea rapida si captarea apelor ente pentru electricitate si telefonie


vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV


Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10 % din total suprafața teren (ST); spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilitatea terenului peste minimul necesar pentru alei si accese. Respectare HCJC nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verAsi^rjiEjmarului minimde arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.


Art. 14-ÎMPREJMUIRI

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta, etc.; gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m si minim 1.80 m din care un soclu opac de 0.50 m si parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 m.

Art. 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim admis= 45%

Art. 16 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim admis= corespunzător pentru POT maxim si H maxim.

 • 4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

  EXISTENT

  PROPUS

  FUNCȚIUNE

  Suprafața

  %

  Suprafața

  % .. <

  CONSTRUCȚII

  0,00

  0,00

  100,05

  39,70

  CIRCULAȚII, TERASE, PARCAJE

  0,00

  0,00

  120,93

  48,00

  SPATII VERZI

  0,00

  0,00

  31,02

  12,30

  TOTAL

  252

  100

  252

  100

IcapitOMjl 5

- .:"'3fO.NCLUZll|


 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS? /

Beneficiarul propune prin realizarea Planului Urban iste cfcO^^u solicitat, reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiuluVifrVederealstabilirii conditilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de „locuintazfmdiyiduala” P^Erpaum^rap^e parter i si a unui foișor parter pentru gratar.                         PRiMăria municipiului CONSTANȚA

direcția urbanism

o ...... . I                                             VIZAT SPRE NESCHBlăBARg

Condițiile de amplasare propuse:                           Anexă la avizul nr /

-aliniamentul terenului fata de străzile adiacente-se menține;

-alinierea construcțiilor propuse fata de noul aliniament- se rn^O?!    ---

-retragerea fata de limita laterala dreapta - amplasăfe~^Fnîr^Q^pTdp"rîetate'’ condiționată de obținerea acordului de la vecinul limitrof (Nr. Cad. 24^7>î?)£^-retragerea fata de limita laterala stanga - retragere conform Cod Civil-min 60 cm (Nr. Cad. .229761);

-retragerea fata de limita posterioara - amplasare pe limita de proprietate condiționată de obținerea acordului de la vecinul limitrof (Nr. Cad. 237624);

Locuința individuala P+1E va avea SC parter = 80.38 mp, SC etaj 1 = 81.25mp, SD = 161,63mp si se va organiza funcțional astfel:

 • • parter - Living, hol & scara, bucătărie, C.T./depozitare,G.S.;

 • • etaj 1 - 2 dormitoare, baie, dep&spalatorie, dep/sas, hol&scara, 2 balcoane.

Anexa S(beci)+P va avea SC subsol = 18.56 mp, SC parter = 15.36mp, SD = 33.92mp si se va organiza funcțional astfel:

 • • subsol - Depozitare;

 • • parter - depozitare si scara.

Foișorul Parter va avea SC parter = 4.31 mp, SC loc de luat masa neacoperit = 12.00mp si se va organiza funcțional astfel:

 • • parter - loc de luat masa neacoperit si spațiu de gratar;

REGIMUL TEHNIC                                      _ _ JUDEȚUL CONSTANȚA

Construcțiile propuse se vor amplasa astfel:                   primăria municipiului constanța ;

DIRECȚIA URBANISM >

Retragerea terenului fata de ștrazile adiacente:                 Anexă la avizul nr. /           i

 • - terenul se retrage din axul str. Alexandru Steflea - 5.0ml;         W/K'C/) .^O

ARHiTEC'ișEF j

Retragerea construcțiilor fata de noul aliniament:

 • - construcția propusa se retrage minim 3.5ml de la noul aliniament de la str. Alexandru Steflea.

 • - distanta pana la noua limita de proprietate (noul aliniament) a corpului cel mai apropiat de strada spre str. Alexandru Steflea - min 3.50m                  y

Retragerile construcției fata de limitele de proprietate ciZter^n^MZdprietate privata:

 • - amplasare pe limita de proprietate din dreapta fla_p#&zent%renul vecinului este liber de construcții, dar vecinul intenționează sa demareze constuctia unei locuințe pentru care a obtinut Autorizația de construire). In vederea alipirii de limita de proprietate s-a obtinut acordul vecinului limitrof - Declarație nr. 20/16.01.2019 emisa de Biroul notarial individual Ștefan Elena Laura.

 • - fata de limita de proprietate din stanga - min 60ml cu obstructionarea vederii spre linia de hotar a balconului de la etajul 1 - spre linia de hotar se va executa un riflaj metalic dublat cu panou opac din policarbonat.

 • - amplasare pe limita de proprietate din spate. In vederea^ji^ffiȚseȚva obține acordul vecinului limitrof.                                                            ~ -Indicatorii spațiali propuși sunt:


SUPRAFAȚA TEREN = 252.00 MP (din acte si măsurători)

SC existenta = SD existenta = 0.00 mp

1. Locuința individuala

R.H. propus = P+1E

S.C. parter = 80.38mp

S platforme acces = 18.02mp

S.C. totala parter = 98.40mp

S.C. etaj 1 = 81.25mp

S balcoane = 15.35mp

S.C. totala etaj 1 = 96.60mp

SD = 161.63mp

SD totala = 195.00mp

 • 2. Anexa

R.H. propus = Subsol+Parter

SC subsol (beci) = 18.56mp

SC parter = 15.36mp

S podest acces = 3.20mp

S totala parter = 18.56mp                                ___

_r " jUdgțulcohsw»ța I

SD - 33.92mp          I         MU^(C4PIULUI COHSîAWțA |

SD totala = 37.12mp

 • 3. Foișor

R.H. propus = Parter

SC parter = 4.31 mp

S loc de luat masa neacoperit = 12.00

S.C. totala parter = 16.31 mp /

SC aferenta POT = SC locuința


et. 1) + SC parter anexa + SCparterfoișor = 81.25mp + 15.36mp + 4.31 mp = 1 Q0.92mp

SD aferenta CUT = SD locuința + SD anexa + SD foișor = 161.63mp + 33.92mp + 4.31 mp = 299.86mp

P.O.T. existent = 0.00%

P.O.T. propus = 40.04% < P.O.T. max. aprobat =45.00%

- cf. P.U.D. aprobat prin HCL nr. 265/ 09.05.2008)

C.U.T. existent = 0.00

C.U.T. propus = 1.189


S spatii verzi = 31.02mp

Se asigura un loc de parcare la cota amenajata a terenului ce va fi indicată de Primăria Mun. Constanța în Autorizația de Construire.

- 7.9- Se vor asigura locuri de parcare, în conformitate cu prevederile Normativului P132-93, HG nr. 525/27.06.1996 (actualizată), și HCL nr. 113/27.04.2017.

Suprafața utila totala a imobilului propus - locuința = S utila parter + S utila etaj 1 = 64.62mp+57.63mp = 122.25mp

In accepțiunea art. 13 din HCL nr. 113/27.04.2017, suprafața utila reprezintă suprafața

locuibila definita astfel: suprafața utila cu excepția spatiilor tehnice, spatiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor si a garajelor.                           J 0 DSTUL CQMSW‘ța     ~~1

=> S exclusa = 25.08mp                          PRIMĂRIA MUMiCiPiutU- cokstânța

■ DIP/•!, TIA ai

Suprafața utila cf HCL 113/2017 = 97.17mp =>Nr. necesar de locuri de parcare = un loc


Vî.î^ I 1 "’iH’i; "«LSC AR.5

Ansxă ia avixu!           i

ARh’ITFCT __

- Se va asigura un loc de parcare astfel:

-1 loc de parcare - la cota amenajata a terenului cu acces din str. Alexandru Steflea.

- Descrierea lucrărilor de spatii verzi

Supraf. totala spatii verzi = 31.02 mp (suprafața de teren ramasa libera)

Cf. HCJ 152 / 22.05.2013 pentru imobilele cu funcțiunea de locuința individuala se vor amenaja spatii verzi si plantate in suprafața de minim de 5mp/loc.

Nr de locuitori = 3utilizatori => Suprafața de spatii verzi rawimafnecesara = 15mp

Se vor amenaja spatii verzi in suprafața totala dFBT^^^ptfel:

 • - 31.02 mp la nivelul terenului amenajat, in incinta terenului - va fi prevăzută o paleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri a.i. in fiecareyanotimp imaginea culorilor sa fie in ton cu anotimpul si culorile imobilului, realizarea unor elemente de îngrădire constând in plantare gard viu (din specii de abusti cu frunze semipersistente), plantari de arbori si arbuști decorativi (material dendrologic de calitate - din specii de foiosi si rasinosi care sa îndeplinească cerințele funcționale si estetice ale zonei, alegerea acestora facandu-se pe criterii de adecvare la condițiile de mediu si crearea unei ambiante plăcute, atractive), precum si gazonarea suprafețelor libere de teren;


 • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD-ULUI


După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru “Construire imobil locuință individuală P+1E, anexă parter, foișor parter și împrejmuire teren” Prin PUD se reglementează retragerile minime ale construcției propuse fata de limitele laterale si limita posterioara a proprietății astfel:

 • - minim 0,60 pe limita de proprietate pe latura Nord a lotulâT(\^în“^C^^^97^t'™^’"“

 • - minim alipire pe limita de Sud a lotului (vecin nr. Cad. 249^il’^AiA ^NîQfH?JLuîcn^sTÂNTA 'sțeecția urbanism '      i

■Sf’RE NESCHSSSBARE    |

^|Șvi^/-0g7O&72(fc>& î- minim alipire pe limita posterioara a lotului (vecin Se mențin toate celelalte reglementari aferente PU

ARHITECT ȘEF                 pU) .

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE ĂL ELABORATORULUI SOLUȚIEI---——

Propunerea pentru amplasamentul studiat este compatibila cu prevederile existente ce privesc dezvoltarea zonei si va conduce la dezvoltarea unitara a zonei, cartier de locuințe Inel I.retragere teren din axul drumului - 5 m


retragere construcții de la noul aliniament - 3.5 m


4X32


43.87 Al


•Mențiuni


Z7 -06- 2(119


i de date integrata si


EXTRAS DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL NR. 265/2008 APLICABIL PARCELA A701/55 - LOT 2 TARLA 75, PARCELA A701/54 - LOT 1 + 2.


Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUIRE - P+1,2E

 • - UTILIZĂRI ADMISE:

Locuire

 • - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:

Conform HGR 525/27.06.1996 - Parcelarea.

 • (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igena si de protecție a mediului.

 • (2) Autorizarea executării parcelarilor in baza prezentului regulament este permisa numai daca pentru fiecare lot in partee se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a. front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b. suprafața minima a parcelei de 150 m pentru clădiri insiruitesi de minimum 200 m pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c. adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

 • (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile alin. (2).

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

De la noul aliniament clădirile se vor retrage minim 3.50 m, cu condiția de evidențiere pe planul de situație

 • - AMPLASAREA FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Conform HGR 525/27.06.1996 si conform Cod Civil.


- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACCEASI PARCELA:


Conform HGR 525/27.06.1996.

- CIRCULAȚII SI ACCESE:

Parcela va asigura un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3.0 m lățime; accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela. Accesul va fi din Str. Alexandru Steflea.


PUD - ONTICA ADRIAN - CONSTANTA, PARCELA A701/55 - LOT 2 TARLA 75, PARCELA A701/54 - LOT 1 + 2.DESTINAȚIA

MP

%

CONSTRUCȚII

100.05

39.70

CIRCULAȚII, TERASE, PARCAJE

120.93

48.00

SPATII VERZI

31.02

12.30

TOTAL

252.00

100

FOTOGRAFIE SITUAȚIE EXISTENTA


Limita amplasament ce generează PUD

Teren studiat

Edificabil

Limita edificabil 0.60 m fata de limita laterala nord

Circulatii carosabile

Circulatii

Dietona&NEXA LA

Terenuri

(HOteMtiNR.

7

Acces auto

Acces pietonal

©

Cămin canalizare sau apa

9.72 .

Punct de cota

Stâlp beton


LIMITE EDIFICABIL


Retragere (metri)


3.50 metri


0.00 metri


0.60 metri


0.00 metri


Limita


Vecin


Aliniament


Laterala Sud


Laterala Nord


Posterioara


Str. Alexandru Steflea


Nr. Cad: 249717


Nr. Cad: 229761


Nr. Cad: 237624


ONSTAN i A

PRiîZĂRÎĂ MUNICIPIULUI CONSTANTA direcția URBANISM

VIZAT SPRE NESCHîSfcBARE


- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5. Respectare HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin HCL nr. 28/2018, detaliata prin HCL nr. 532/2018.


- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:


Inaltimea maxima a clădirilor va fi P+1,2E. Respectare OMS nr. 119/2014, cu toate modificările ulterioare.

 • - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10 % din total suprafața teren (ST); spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilitatea terenului peste minimul necesar pentru alei si accese. Respectare HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

 • - ÎMPREJMUIRI:

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta, etc.; gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m si minim 1.80 m din care un soclu opac de 0.50 m si parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; Împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 m.


- PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: POT maxim = 45 %

- COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI: corespunzător pentru POT maxim si H maxim.

- SUPRAFAȚA TERENULUI studiata prin PUD: 252 mp.


INDICATORI URBANISTICI RCELA A701/55 - LOT 2 TARLA 75, PARCELA A701/54 - LOT 1 + 2INVENTAR DE

Sistem de Proiect

COORDONATE e Stenografie 1970

Nr.

Pct

CoordorMs-pwl

Lungimi laturi

D(i, i+1)

X[m] V

1

305532.847

789C13.547

0.501

2

305533.280

789013.800

3.739

3

305536.400

789015 860

3.833

4

305539.600

789017.970

32.493

5

305521.300

789044.820

3 844

6

305517.930

789042.970

3.863

7

305514.550

789041.100

27.518

8

305530.118

789018 409

3.534

9

305531.685

789015.241

2.054

S(1) = 251.91 mp P = 81.380 mpari).

EXISTENT

APROBAT

PROPUS

Ofc» rl V'

^0.00%

45%

41.66%

C.U.T.

0.00

corespunzător pentru POT maxim si H maxim

0.71

R.h.

-

P+1, 2E

P+1E

FUNCȚIUNI

-

Locuințe individuale Locuințe colective

Locuința individuala


S.C. ED COM '96 SR^Î

13/1552/1996

SEDIU: AGIGEA, str. LILIACULUI, nr. 76 Pct. de lucruCONSTANTA, b.dul JOMIS, nr,143A, clădirea PROIECT S.A.,parter office.edcomegmail.com tel. 0241555005/278) 0740.356.368

Specificație

Nume

Semnătură

Scara

Coordonator

Urbanism

C. ARH. R. UNGUREANU f

\

200

Proiectat

C. ARH. R. UNGUREANU?

\i VJ

Data

Desenat

ING. E. UNGUREANU

\ /

03/2020


''Proiect: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Pr. nr.

Adresa: Municipiul CONSTANTA,

5/2O2C

PARCELA A701/55 - LOT 2 TARLA 75,

PARCELA A 701/54 - LOT 1 +/2     /

Beneficiar: ONTICA ADRWNIȚRASEMNS^ZA /

Faza

P.U.D.

Titlul planșei     FULV1A ANTONeM^U

PI. nr.

REGELEMENTARI URBANISTICE

U06