Hotărârea nr. 367/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD. AUREL VLAICU NR. 121, INVESTITOR SC LUKOIL ROMÂNIA SA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -reorganizare stație carburanți, bd. Aurel Vlaicu nr. 121, investitor SC Lukoil România SA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 7/        2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 141257/15.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 141529/15.09.2020, precum și avizul nr. 141248/15.09.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea SC Lukoil România SA înregistrată sub nr. 85641/02.06.2020, completată cu adresa nr. 111317/22.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 121, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de reorganizare stație carburanți, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu mențiunea corectării adresei poștale a imobilului înscrisă în extrasul de carte funciară, conform adresei Direcției patrimoniu nr. 121709/31.08.2016.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 121, în suprafață de 3170,4 mp (potrivit actelor de proprietate) și 3171 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 221781, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Lukoil România SA conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1623/01.06.2009 la Biroul notarilor publici Totis Andreea Mura și Totis Eduard Anton.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Lukoil România SA, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt în funcție consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR.             Xc? .2020

CONTRASEMNEAZĂ, secretarjseneRal FULVIA ANTONfeLA/DINESCU
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU

REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131

Amplasamentul: Municipiul Constanța, bulevardul Aurel Vlaicu nr 131;

Beneficiarul investiției: LUKOIL ROMÂNIA SRL

Elaboratorul studiului: AGORAPOLIS SRL

Management proiect: ATÂT S-A PUTUT - ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL, arh. Sergiu Zmeu

Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAVA

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL ULAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA

0. DATE GENERALE

0.1. Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131

0.2. Amplasamentul:

Bulevardul Aurel Vlaicu nr 131, Municipiul Constanța, județul Constanța.

0.3. Inițiatorul investiției: t                               t

LUKOIL ROMÂNIA SRL


0.4. Elaboratorul studiului de urbanism:

Agorapolis SRL

Urb. Mihaela Pusnava t

Urb. Teodor Manea

Urb. Beatrice Gheorghiu

0.5. Suprafața terenului:


. JUDEȚUL CONSTAKîA PRhvîARIA MUNICIPIULUI <".'■■■ direcția urbamcV VIZAT SPRE NESCHL^R. Anexă la avizul nr,i


ARHITECT ȘEf


Suprafața de teren care a generat PUD este 3171 mp, conform extrasului CF eliberat sub număr cerere 23390/ 18.02.2020.

0.6. Situația juridica privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv si/sau temporar - de obiectivul de investiții:

Conform Actului Notarial nr 1623/01.06.2009 emis de Totis Andreia Mura, terenul situat în bd Aurel Vlaicu nr 131, se aflăîn proprietatea persoanei juridice Lukoil România SRL.

0.7. Obiectivul lucrării


Prin tema program, se intenți|5ne respectând aceeași funcțiune ca'șTîanizarea incintei statiei de alimentare cu carburanți, t                                                                                                          I '

rbzent. Alături de echipamentele existente în prezent, se propune și modernizarea incintei cu o serie de echipamente și dotări noi precum spălătorie manuală.

Prezentul PUD urmărește să detalieze modul de amplasare în parcelă a construcțiilor propuse, indicând retragerile laterale și posterioare și față de aliniament (implicit a edificabilului maxim), conformareaPLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA I

volumetrică a viitoarei construcții, stabilirea accesurilor carosabile și pietonale, a numărul și amplasarea locurilor de parcare, conform temei beneficiarului și a reglementărilor impuse de documentațiilor de urbanism de nivel superior aprobate anterior prezentului studiu.

Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-009-2000, cât si în sensul legislației în vigoare. Planul Urbanistic de Detaliu nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază premergătoare realizării investițiilor. PUD-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru un număr limitat de imobile dintr-o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității din care face parte și a eventualelor planuri urbanistice zonale care îl preced.

Scop/Obiective PUD:

 • - Utilizarea rațională a terenului în corelare cu funcțiunile urbanistice prevăzute prin PUZ;

 • - Facilitarea elaborării proiectului de investiții prevăzut prin tema beneficiarului;

 • - Valorificarea în scop economic, social sau utilitar a terenurilor libere;

 • - Stabilirea limitelor laterale și posterioare pentru construirea în interiorul parcelei;

 • - Stabilirea conformării volumetrice a construcției propuse;

 • - Stabilirea accesurilor carosabile și pietonale pe lot;

 • - Stabilirea numărului de locuri de parcare necesare funcțiunii propuse;

în conținutul PUD se tratează si reglementează în detaliu următoarele categorii generale de probleme:

 • - regimul juridic, economic și tehweatwmjylb li și construcțiilor;

-compatibilitatea funcțiunii și conformare i construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor și relațiile

funcționale cu vecinătatea; t                                                                    '

 • - asigurarea accesibilității auto pentru autovehicule de mari dimensiuni;

 • - permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite sau ale amenajărilor;

 • - circulația carosabilă și pietonală;

  - echiparea edilitară.


JUDEȚUL CONSTANȚA PRiMĂKIA MUNICIPiULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VÎZAT SPRE NE3CH32SBARE AnsxS la avizul jir--/_---------PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA

1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul ce face obiectul documentației se află în zona vestică a municipiului Constanța, fiind situat la Bulevardul Aurel Vlaicu, arteră de rang I care deservește ca circulație de tranzit între zonele nordică și sudică ale municipiului. Imobilul este localizat la aproximativ jumătatea distanței dintre Podul peste calea ferată și intersecția bd Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei, pe partea vestică a bulevardului.

încadrarea în PUG/PUZ

Conform PUG Municipiul Constanța, aprobat cu HCL nr 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429/31.10.2018, terenul care a generat PUD se regăsește în Unitatea Teritorială de Referință 30b, subzona de reglementare ZRA2a - subzona unităților predominant industriale si are următorii indicatori urbanistici:

POT max= conform PUZ, maxim 50%

CUT max = conform PUZ, maxim 4,5 mc/mp teren

Terenul a făcut obiectul unui PUD aprobat prin HCL 518/ 12.12.2003, activitatea și construcțiile existente fiind reglementate prin intermediul acestei documentații.

Terenul beneficiază de accesibilitate ridicată prin intermediul Bulevardului Aurel Vlaicu, ce face legătura între zonele nordică și sudică ale orașului, dar și cu localitățile învecinate municipiului.

JUDEȚUL CONSTANȚA |

2. DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂImobilul care a generat PUD se afIȘ în cu gabarite mari. O analiză a fondultri


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE

Anexă la. avizul nr. -----!-----------


eponderent industrială, populată de construcții tip hală, struit îrfi intervalul 2006 - 2019 regăsește intervenții minime în

ceea ce privește construcțiile. Intervențiile sunt punctuale și se rezumă la amenajări de incintă sau modernizări ale construcțiilor existente. în ceea ce privește funcțiunile, acestea s-au menținut de-a lungul timpului, conform încadrării PUG, însă unele modificări s-au constata în ceea ce privește persoanele juridice care le desfășoară.

Terenul pe care este vizată intervenția ce va succede PUD-ul a fost utilizat ca stație de carburanți auto pe toată perioada începând cu anul 2004.
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA I


office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLA1CU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA I

 • 2.2. Accesibilitatea la căile de comunicație

-------------------------------------------------------------------------------------------------g

Terenul se află adiacent unei artere de rang I de circulație, bulevardul Aurel Vlaicu, ce se constituie dintr-un profil carosabil de 14 metri, cu două benzi cu dublu sens, parcaje laterale în spic, dispuse alternativ pe cele două laturi și trotuare pentru pietoni cu lățimi care variază între 1,5 și 4,1 metri în proximitatea terenului care a generat PUD.în proximitatea colțului nord-vestic al imobilului se află un acces carosabil cu lățimea de 10 metri, iar spre colțul sud-estic se află o ieșire carosabilă spre bulevard cu lățimea de aproximativ 12 metri.

 • 2.3. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți


  fUL CGMS7AHȚA I

  Terenul cu suprafața de 3171 mp, conform extrasului CF eliberat son-număr cbrbr@;233S0/j1:Șjg^i2.3^p | ara n formă naraai ilată ci co învarinaa-^ă rit in5 ri im i irmasTa-                              'L--1


  are o formă neregulată și seînvecinea^p, după gum urmează:


  La nord-est cu domeniul

  La nord-vest cu domeni către sud si sud-est se află un /  dul Aurel Vlaicu;

  ' alee carosabilă;


  Anexa la avizul sr I


  :eren proprietate privată, cu nr cadastral 212348;


Terenul aflat în studiu este ocupat cu construcții având destinații industriale si edilitare, după cum

urmează, conform extrasului de plan cadastral:

• C1 - 112 mp - spațiu comercial;

 • • C2 - 195 mp - copertină metalică;PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • • C3 - 5 mp - pompă rapidă de distribuție;

 • • C4 - 36 mp - spălătorie auto cu aspirator auto;

 • • C5 - 18 mp - SKID GPL;

 • • C6 - 1 mp - totem;

  BILANT TERITORIAL EXISTENTPEjPARGELA CARE,A GENERAT PUD1

  •.’/ . K                   »*dcupafe(teren|^

  Suprafață teren

  Sc (mp)

  Sc(%)

  Scd (mp)

  POT

  CUT

  volumetric

  3171

  367

  11,6%

  367,0

  11,6%

  0,55

 • 2.4. Destinația clădirilor -----------------------------1-----------------------------

Conform reglementărilor existente, terenul este localizat în ZRA2a - subzona unităților predominant industriale si are următorii indicatori urbanistici:

I

POT max= maxim 50%


CUT max = maxim 4,5 mc/mp terel.


JUDEȚUL CGNSTAKȚA

PRIMĂRIA MUNICiFlULUI CONSiANȚA

DIRECȚ'A

VIZAT SPRE


Anexă la avizul nj.

Funcțiunile admise prin RLU aferent PUG sunt:

ARHITECT ȘLT____

Pentru toate ZR sunt admise utilizări compatibile cu carăcfensfîcneTfFfuncțîonâre pentru diferitele tipuri

de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/ sau este necesară schimbarea destinației se cere PUZ (reparcelare/reconfigurare zonă).


activități industriale productive, n^polu necesită suprafețe mari de activități productive desfă;


nte desfășurate în construcții industriale mari, care -a»           1                                                    i                                                   '


ucții industriale mici și mijlocii (ZRA 2a);


activități industriale productive s de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distrit/uția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea

industrială care necesită suprafețe mari de teren (ZRA 2b);

activități terțiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare, anumite activități comerciale (dar nu vânzare cu amănuntul) care necesită suprafețe mari de teren (ZRA 2c)PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • • activitățile actuale sunt permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani de la aprobarea RLUMC;

 • • extinderea sau conversia activităților actuale va fi autorizată, cu condiția să nu agraveze poluarea factorilor de mediu și a prezentării unui program de retehnologizare și ecologizare.

Pe terenul care a generat PUD, construcțiile au destinația industrială și edilitară.

Documentația PUD aprobată cu HCL 518/12.12.2003 prevede ca utilizări admise stalie alimentare cu carburanți și complex servicii auto.

POT maxim = 3,46%

CUT maxim = 0,13

 • 2.5. Proprietatea asupra terenurilor

Conform Actului Notarial nr 1623/01.06.2009 emis de Totis Andreia Mura, terenul situat în bd Aurel

Vlaicu nr 131, se află în proprietatea persoanei juridice Lukoil România SRL. Suprafața ocupată cu construcții este de 367 mp, conform actelor de proprietate și a extrasului de carte funciară pentru informare.                                                           |

JUUTiUL CONSTANȚA PRiMARîA kiUNICIFIULUI CONSTANȚA DiRELȚ'A URBANISM

V’ZAT

Anexa \s avizul.nr., /

ARKi i'ECI ȘEF__

rusitr-argilos'-cw-fragment-e-de-piatfă~’


 • 2.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

  Pentru construcții cu regim de înălțime PARTER, se recomanda:

  - fundarea se va realiza direct pe stratul de umplutură pământ ce spartă;

 • - adâncimea de fundare recomandata Df = - 1,50m de la cota teren actual;

 • - pentru dimensionarea fundațiilor se recomandă presiunea convențională de calcul p.conv.= 0,80 kPa gruparea fundamentală.


Pentru construcții cu regim de înălțime S+

]en plastic vârtos;

^•/2,80m ae la cota teren actual;


 • - fundarea se va realiza direct pe strafțu - adâncimea de fundare recomandata

 • - pentru dimensionarea fundațiilor se recobnandă presiunea convențională de calcul p.conv.= 130 kPa gruparea fundamentală.

Pentru construcție bazine carburanți, se recomandă: f                                              » '
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • - fundarea pe teren consolidat în suprafață prin intermediul unei perne generale din loess sau deșeu de carieră compactată, executată în săpătura generală;

 • - grosimea pernei din loess sau deșeu de carieră compactată, se va calcula de către inginerul de rezistență în funcție de încărcările aduse de construcție asupra terenului de fundare;

 • 2,7. Accidente de teren

Terenul studiat nu prezintă accidente de teren. Zona este una caracterizată de o planeitate relativă, cu o diferență de nivel de maxim 30 de centimetri pe direcția nor-est - sud-vest.

Suportul de lucru pentru documentația PUD s-a realizat în baza ridicării topografice recepționată de OCPI Constanta cu PV nr 1453/2020.

f

 • 2.8. Adâncimea apei subterane

Conform Studiului Geotehnic la data efectuării lucrărilor de teren, nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraje la adâncimea de - 7,00m stabilizat la adâncimi de - 6,00m, respectiv - 6,1 Om de la cota teren actual. Pot fii fluctuații ale nivelului pânzei freatice de ±0,80m - 1,00m în funcție de anotimp și regimul

precipitațiilor.


JUDEȚUL CONSTANȚA

IA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


•V?


 • 2.9. Parametrii seismici caracteristici zonei

Zona studiată se încadrează din punct de vedere al activității seismice î - zona seismică C - ag. = 0,20 g, conform P100-1/2014;

- Perioada de colt Tc = 0,7s, conform P100-1/2014;

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanța este situată în zona cu gradul „7" de intensitate macroseismică,în care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o dată la 50 de ani.

 • 2.8. Analiza fondului construit existent | . li

în imediata vecinătate a terenului ^ejpiewomrondul construit se compune din construcții tip hală industrială de mari și medii dimensftMji^spectul^ exterior sugerează o lipsă a investițiilor în ceea ce privește starea constructivă, motiv pentru pare zona are o imagine puțin atractivă sau chiar părăsită.

La est de bulevardul Aurel Vlaicu, se află zona locuințelor individuale, unde se regăsesc atât locuințe, cât și sedii de birouri ale unor companii sau alte funcțiuni. în dreptul parcelei care a generat PUD, construcțiile din zona de locuințe se prezintă într-o stare constructivă bună și foarte bună, fiind vizibile atât construcții noi, cât si renovări exterioare ale celor vechi. 1*1PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLA1CU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA f

 • 2.9. Echiparea existentă

Fiind o zonă construită, zona dispune de următoarele rețele edilitare:

 • Telekom România Communications SA, dispunde de rețele de cabluri telefonice în zona amplasamentului care a generqt PUD, pe bulevardul Aurel Vlaicu, conform avizului condiționat nr 2305/18.12.2019.

 • Raja SA dispune de infrastructură de apă și apă menajeră situate la limita amplasamentului, din care este branșat și imobilul care a generat PUD, conform avizului nr 1/131836/07.01.2020.

 • E-distribuție Dobrogea menționează în avizul nr 292193029/24.12.2019, existența LES 6kv la limita amplasamentului, pe bulevardul Aurel Vlaicu; « [I

 • Distrigaz Sud Rețele, prin avizul lnr^3T®^®22/23.12.2019, menționează existența rețelei de distribuție gaze naturale pe bulevardufiADrel Vlaicu;

RADET Constanța, prin avizul condiționat nr B 22039/18.12.2019, menționează faptul că în zonă nu există rețele termice care pot fi afectate de investiție JUDEȚUL constanta

'                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULU- CC'- ;S i A .;

DIRECȚIA URPfei

VIZAT SPRE

Anexă la avizul nr.,^^--- /

ARHITECT ȘEfl

, ........ „ ........... —......— ..PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

3. REGLEMENTĂRI PROPUSE


3.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program


Prin tema program, se intenționează reorganizarea în interiorul incintei a fluxului operațional, realizarea unor corpuri de clădire noi, desființarea celor existente și creșterea calității serviciilor oferite, inclusiv amplasarea unor dotări și echipamente noi specifice stațiilor de distribuție a combustibililor.


Prin prezentul studiu se urmărește definitivarea amplasării construcțiilor propuse în cadrul terenului de intervenție, indicarea accesurilor carosabile și pietonale, a condițiilor de racordare la rețelele edilitare, în vederea satisfacerii nevoilor viitorilor utilizatori si relația cu circulațiile existente. t                 I                                      I


3.2, Regulamentul de urbanism


Prezenta documentație detaliază/modifică, în condițiile legii, prevederile reglementate prin PUG Municipiul Constanța conform HCL nr 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429/31.10.2018, pentru zona funcțională ZRA 2a - activități industriale productive, nepoluante desfășurate în construcții industriale mari, care necesită suprafețe mari de teren, după cum urmează:


*cu negru conform PUG/PUD


cu albastru modificări/completâri PUD- ^i>~ȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICiPfULUf CONSTANȚA DlREt ȚiA UhEAHQM

VJZAT

Anexă la avizui r*r_,/


Articolul 1 - Utilizări admise


Pentru toate ZR sunt admisezt diferitele tipuri de unități - stațiatibile cu caracteristicile de funcționare pentru cu carburanți si complex servicii auto, incluse


inclusiv Prin HCL 518/2003 pentru ăprobare PUD - se menține funcțiunea existentă pe lot; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/ sau este necesară schimbarea destinației se cere PUZ (reparcelare/ reconfigurare zonă).

activități industriale productive, nepoluante desfășurate în construcții industriale mari, care necesită suprafețe mari de teren (ZRA 2a);

activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii (ZRA 2a);

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLA1CU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA f

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări --------------------------------------------------------------------------------v-------------

 • • activitățile actuale sunt permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani de la aprobarea RLUMC;

 • • extinderea sau conversia activităților actuale va fi autorizată, cu condiția să nu agraveze poluarea factorilor de mediu și a prezentării unui program de retehnologizare și ecologizare.

Articolul 3 - Utilizări interzise

 • • se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția celor de serviciu pentru personalul care asigură permanența în conformitate cu prevederile legale;

 • • se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de interes general în interiorul limitelorîn care poluarea depășește CMA;

 • • se interzice amplasarea de unități militare cu excepția celor a căror funcționare este impusă de specificul activității industriale;

 • • se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la Art. 2.

Articolul 4 - forma parcelelor

pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40.0 metri în toate ZRA și o suprafață minima de 3000 mp; parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici ca cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activități productive;

pentru activități neproductive se recomandă ca dimensiunea parcelei să nu fie mai mică de 1000 mp, iar frontul la stradă de minim 20.0 m;

dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.);


crearea de parcele noi industriale se face numai pe baza l’UZ cu regulam^Wfere^rȘ-.Rrobate conform legii                                                 PRiiviAi\!A =«ll<M!C<PiULUI CONSTANȚA

r'(C'ECȚiA URBANISM

mi b - Amplasarea clacurilor tata oe aliniament» n Anexă la avizul nr /

Amplasarea construcțiilor industriale (față-treWffi(|ple public e și căl^eSt’^ §£%a-faGe-astfeLîncât să nu fie incomodată funcționarea acestora de ef/entuala vecinătate a unor utilaje industriale? subtraversarea sau supratraversarea acestora cu construcții de orice natură necesare folosințelor industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate;

Față de aliniamentul de la Bd-ul Aurel Vlaicu, se propune o retragere de minim 7 metri în zul construcțiilor principale si a copertinei stațiilor de alimentare. Pompele de alimentare cu

office(5)agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

g As?-AA

 • 1 nrjț K-a pi'wș - ațna^r ;□

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA 1

carburanți se vor amplasa la o distanță minimă de 3 metri față de aliniamentul de la bd Aurel Vlaicu. Instalațiile aferente unităților de curățare aer/apă nu se restricționează în amplasarea fată de aliniament.

 • * Față de limita nord-vestică, ce se constituie ca aliniament, se va respecta o retragere de minim 4 metri, în cazul construcțiilor principale si a copertinei stațiilor de alimentare;

 • * Se permite amplasarea la limita aliniamentului a elementelor de tip steaguri sau totem, cu condiția ca proiecția elementelor rigide ale acestora să nu depășească limita aliniamentului. De asemenea, este permisă amplasarea echipamentelor si dotărilor specifice activității stațiilor de alimentare cu carburanți în spațiul situat între retragerea minimă si aliniament, cu condiția respectării zonelor de protecție în exploatare față de acestea, în cazul în care ele sunt normate de legislația în vigoare.

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte ZR; în general, se recomandă evitarea amplasării clădirilor pe limita de parcelă; din considerente geotehnice, clădirile se vor dispune izolat față de limitele laterale și posterioare ale parcelei la o distanță egală cu 1/2 din înălțime, dar nu mai puțin de 6.0 metri.

 • în cadrul parcelei industriale se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor; se interzice amplasarea, pe fațadele spre alte ZR, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1.80 metri de la nivelul solului.                             u ---

 • * față de limitele sud-estică si sud-vesticătecTsffl^^/ituie ca limite laterale, este permisă amplasarea la o distanță de minim 4 metriTîrfcazul Construcțiilor principale si a copertinei statiei de alimentare.                         /

t

 • * în spațiul situat între retragerea minimă si limitele laterale sunt permise echipamente si dotări edilitare specifice activității de distribuție de carburanți sau celor conexe acesteia, cu condiția respectării zonelor de protecție în exploatare față de |cestea, normate de legislația în vigoare.                            I ^’^ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ,

'                                                    DIRECȚIA URBAL'            î

ȘPSE NESCHhWARE | Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcBla^ns;;^.avizul 9r. I

I

 • distanța între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălțimilGr^.r-ontudlor^puseT'dgrnu j i iciH^ ș puțin de 6,0 metri;

 • distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoare activități permanente;PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLA1CU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice;

 • - se vor respecta distantele minime de protecție împotriva riscurilor tehnologice;

 • se vor asigura în interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația pietonală și carosabilă și feroviară uzinală.

Articolul 8 - Circulatii si accesuri -----------------------------------------------J-----J-------------------------

 • pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aibă acces dintr-o cale publică sau privată cu lățime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;

 • accesele carosabile în parcele din străzile de categoria I și II vor fi la minimum 40 m distanță, iar dacă aceasta nu este posibilă, accesele se vor asigura dintr-o dublura a cailor principale de circulație;

 • se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare și control pentru transporturi agabaritice și grele;

 • pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitățilpc^es^ursz&—

 • în proximitatea colțului nord-vestic al parcelei s^pfijpu^^macces carosabil cu sens de intrare pe lot, cu lățimea de 7 metri, direct din bulevarduÎAurel vlaicu, necesar accesului traficului greu. în proximitatea colțului sud-estic al parcelei se propune un acces carosabil cu sens de ieșire de pe lot, cu lățimea de 11,6 metri, direct în bulevardu Aurel Vlaicu, necesar ieșirii din incintă a traficului greu. Distanta între cele două accesuri este de aproximativ i4Q

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANA

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor                                VJ2AT SPRE

Anexă ia -avizul nr.                 ■ 0^

 • staționarea vehiculelor se va face în afara drumurilor publice, f ecare^yjjjțațș^^^d prevăzute în interiorul parcelei spațiile necesare de circulație, manevre, staționar-e^bparear-er——— ----    —

 • în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 30% din suprafață poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu gard viu având înălțimea de minimum 0,90m.

 • Se va respecta în mod obligatoriu HCL 113/2017, cu modificările si completările ulterioare. în acest sens se propune realizarea a 10 locuri de parcare pentru autovehicule.

Articolul 10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • înălțimea stabilită prin PUZ se va exprima în metri de la nivelul terenului la cornișă;
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisibila în ZR înconjurătoare;

 • înălțimea maximă în zonele industriale nu va depăși în general 20.0 m;

 • înălțimea pe străzile interioare nu va depăși distanța între aliniamente;

 • în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice.

 • Se va respecta o înălțime maximă de 6 metri în cazul construcțiilor si de maxim 16 metri în cazul steagurilor, totemurilor si al altor instalații de tipul celor pentru signaletică, branding si informare vizuală.

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 • volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

 • fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

 • tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din construcțiile înalte din vecinătate.

 • Sunt permise tratările arhitecturale care țin cont de imaginea vizuală a unui brand, de armonizarea vizuală a construcțiilor si amenajărilor din incintă si a echipamentelor si instalațiilor existente pe amplasament (accente de culoare, elemente de semnalizare si reper, s.a.). Sunt permise finisaje ale fațadelor realizate din materiale durabile (beton, sticlă, placări cu materiale compozite sau metalice), care vor fi realizate în culori specifice brandului investitorului: alb cu accente de culoare roșie. Se va realiza o imagine unitară a elementelor construite de pe parcelă, în ceea ce privește materialele » color&tica folosite, predominând culoarea alb si accente cromatice de culoare roșie.       Z/—-r—

 • Volumetria construcțiilor va fi una simplă, de tip^oxjUaqwfcată prin linii drepte, cu goluri vitrate ample orientate către bulevard si către a interior/il parcelei. Acoperișul construcțiilor va fi de tip terasă necirculabilă. în zona accesului sunt permise ancadramente cu rol de accent vizual si direcționare a fluxurilor.                                   '                            ..........

'       '                                                                      । Ul GOcio i AJTȚA

 • Nu este permisă realizarea calcanelor vizibile din domeniul ijublîCMĂRJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚiA URBANISM

[ V.’JJAT SPRE NESCHmOARE Anexă îa avizul nr. ______/___

Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară                               I 7 f

ARHITECT ȘEF '

 • toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canâlîzare^Te’vâ‘^sigT'raȚTeepurafeă~' apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;

 • Se va asigura colectarea deșeurilor menajere si a celor specifice activității de distribuție de carburanți în condiții de igienă si siguranță pentru mediul înconjurător si populație, Colectarea


□ EJC E>{3 pLIUS - Șm3<ET șș arfirșttșțjțra

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLA1CU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

deșeurilor se va face în locuri special amenajate, accesibile autoutilitarei de salubritate astfel încât să nu incomodeze traficul exterior. Colectarea deșeurilor menajere si a celor rezultate în urma activității de distribuție de carburanți se va realiza în mod obligatoriu în interiorul parcelei.

Articolul 13 - Spații plantate

 • orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi astfel amenajată încât sa nu altereze aspectul general al localității;

 • suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

 • în interiorul parcelei industriale se va planta obligatoriu 10% din suprafață (inclusiv zona de protecție laterală); suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

Se va asigura un procent de spațiu verde de minim 20% din nemineralizat.

:ataterenului,_p.e tren

' Hțrrrjt» ._____


Articolul 14 - împrejmuiri

 • • împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălfirmHja^Mmr^O-metfl-din^mjlOS'CțLrT opac de maxim 0.50 m, și vor fi dublate cu gard vicr?-+Frtfe parcelele industriale se vor realiza împrejmuiri opace din materiale durabile;                 v

« porțile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lorîn incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

 • Realizarea împrejmuirilor nu este obligatorie

Articolul 15 - Procentul maxim de ocupare a terenului

. POT MAX. conform PUG = 50%.

 • • Se propune încadrarea într-un POT maxim de 25%

Articolul 16 - Coeficientul maxim de utilizare a terenului

 • CUT MAXconform PUG = 4,5 mc/mp teren.PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • Se propune încadrarea într-un CUT maxim de 1,5 mc/mp teren

 • 3.2. Funcționalitate, amplasare si conformarea construcțiilor

Construcțiile se vor compune dintr-un corp principal, cu suprafața de 2 mp, regim parter, orientat cu latura lungă perpendicular pe stradă, care va găzdui funcțiunea comercială și de alimentație publică a stației. De-a lungul laturii nord-estice a acestuia se va regăsi o terasă acoperită cu suprafața de 40 mp.

Al treilea corp de construcție se va constitui dintr-o copertină metalică deasupra pompelor de alimentare cu combustibil, localizate în fața spațiului comercial. Această copertină se va defășura pe. o suprafață de 250 mp, cu o dispunerea care prezintă latura lungă perpendiculară pe bulevardul Aurel Vlaicu.

Alături de acestea, sunt prevăzute următoarele:

 • rezervoare de carburanți amplasate în subteran, cu o capacitate de 60 mc fiecare;

 • elemente de semnalizare și reprezentare: steaguri (fundație din beton de 1,25 x 1,25 m - 3 bucăți), totem (fundație din beton de 2,2 x 2,8 m) și pilon (fundație din beton de 3,2 x 3,2 m)

SKID GPL cu suprafața de 9 mp


CONSTANȚA P.ulUAfMA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM

V£Zaî NESCî41?5BAi?E

Anexă la .avizul nr. . /


rcial si terăsă~ăfereTrtăriar sol de 250 mp. Alți 100 mp tică, sudică si vestică si de instalatii,


copertină peste pompa de distribuție GPL cu suprafața de 4 mp unitate de spălare manuală cu suprafața de 70 mp

 • 3.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Construcțiile vor însuma o suprafață totală de 443 mp pentr copertina propusă deasupra pompelor de alimentare va avea o vor fi reprezentat de gardul care vaîmprejmui terenul pe laturile platforme, și echipamente.

 • 3.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Zona centrală a lotului va fi dotată cu instalațiile de alimentare individuală a autovehiculelor, iar în proximitatea acestora se va realiza spațiul comercial. în jurul acestora se vor regăsi instalații, echipamente și dotări specifice funcțiunii principale sau conexe acesteia: rezervoarele de combustibili, punctul de alimentare GPL, platforma de colectare a deșeurilor menajere, spălătoria auto, zona cu aspirator și stația de aer. Dispuse perimetral, de-a lungul aliniamentelor, în proximitatea colțurilor nord-estic și sud-estic, se vor regăsi elementele de signaletică și afișaj ale stației: steaguri, totem și pilonul Lukoil, pentru a putea fi observate de-a lungul bulevardului Aurel Vlaicu.PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • 3.5, Integrarea si amenajarea noilor construcții

Aspectul exterior al construcției va fi tratat într-o manieră modernă. Arhitectura clădirilor se va încadra în caracterul zonei și va fi subordonat funcțiunii propuse de stație de distribuție carburanți. De asemenea, amenajarea va dispune de o tratare în maniera brandului Lukoil, recunoscut la nivel național prin cromatica bazată pe alb și roșu.

 • 3.6. Modalități de organizare si rezolvare a circulațiilor carosabile si pietonale

Accesul pe parcelă se va realiza în două puncte:

 • în coltul nord-vestic la terenului - acces carosabil cu sens de intrare din bulevardul Aurel Vlaicu și lățimea de 7 metri;

 • în coltul sud-estic al terenului - acces carosabil cu sens de ieșire în bulevardul Aurel Vlaicu si i                                                                                                                                                                                            I                                                                                                    I

lățimea de 11,6 metri;

Circulația pietonală publică existentă perimetral lotului se menține conform situației actuale. Zona perimetrală construcției principale de servicii va beneficia de un spațiu pietonal de gardă.

Soluția de organizare a circulațiilor a fost analizată si avizată favorabil în cadrul Comisiei de Circulație nr 185/14.04.2020

 • 3.7. Principii si modalități de integrare si valorificare a cadrului natural ,și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei/ Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea sqflțjjlor rzi


Zona din care face parte terenul de intervenție este una puternic regăsește în proporție redusă. Pe terenul de intervenție nu exis ambientală, motiv pentru care nu sunt necesare lucrări de conse le-vegetatiei-existentei'-Pe-dGaltă. parte, prin soluția propusă prin PUD, vor fi amenajați aproximativ                                        |

din suprafața parcelei.                                         I OiKECȚiA URBANISM

'                                                     Vî ?.Ă :• L PHE NESCHIMBATE

Anex?; la avizui r.r. /

ARHITECT ȘUF


 • 3.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată

Terenul face parte dintr-o zonă protejată, prin urmare, nu are res

Conform OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, întrucât activitatea propusă a se desfășura pe parcelă presupune depozitarea în subteran a aproximativ 180 mc de carburanți, este necesară stabilirea unui teritoriu protejat, conf Art. 1. din OMS 119/2014, lit e): „zonă de protecție sanitară - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării dePLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • 3.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică si diminuarea poluării

Amplasarea noilor construcții nu perturbă vecinătățile. Modul de încadrare al construcțiilor în spațiul natural nu perturbă echilibrul natural existent, iar încadrarea ține cont de vecinătăți. Funcțiunile menționate în PUD nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului, prin urmare, nu sunt necesare soluții de reabilitare ecologică și diminuare a poluării. Sunt încurajate, de altfel, utilizarea unor soluții constructive pentru eficiență energetică sporită și minimizarea consumului de resurse în utilizarea zilnică, însă aceste aspecte vor fi dezbătute și analizate al faza de autorizare a construcției și adoptate de investitorîn limita posibilităților financiare.

Este susținută evitarea mineralizării excesive, toate spațiile neconstruite și care nu sunt destinate circulațiilor, urmând a fi amenajate ca spații verzi ambientale.

 • 3.10, Regim juridic si Obiective de utilitate publică

Terenul se află în proprietatea persoanei juridice Lukoil România SRL. în urma intervenției nu sunt necesare modificări de regim juridic.

în vecinătatea terenului de intervenție nu există obiective de utilitate publică.

 • 3.11. Lucrări necesare pentru sistematizarea verticală                  n * Jj

Lucrările necesare pentru sistematizarea terenului constă în ^fwela^^^rurma intervențiilor de desființare a corpurilor de clădire existente. De altfel, terenul ci^te ca/acterizat de planeitate, cunoscându-se o diferență de nivel de aproximativ 30 cm de-a lungul direcției nord-est - sud-vest.

Spațiile verzi propuse la nivelul solului se vor amenaja sub nivelul de călcare al circulațiilor carosabile și pietonale pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ-st-for-marea-ulterieară-a-prafului-pe-spațiile mineralizate.

PRIMĂRIA MUNiCIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM V'ZAT UPRE NESCM32SBASE

Anexă la avizul nr./


 • 3.12. Regimul de construire

Se permite edificarea în regim izolat și cuplat.

 • 3.13. Coeficientul de utilizare al terenurilor

  propunerea de intervenție se urmărește


CUT maxim reglementat este 4,5 mc/mp teren. Prin încadrarea într-un CUT maxim 1,5 mc/mp teren.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STAȚIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA f

POT maxim reglementat prin PUG Municipiul Constanța este 50%. Prin propunerea de intervenție se urmărește încadrarea într-un POT maxim de 25%, echivalent cu o amprentă la sol de 793 mp.

Regimul de înălțime al intervenției propusă prin PUD este Parter, cu o înălțime maximă de 6 metri măsurați de la cota terenului amenajat și până la cornișă/atic, în cazul construcțiilor și de maxim 16 metri în cazul instalațiilor, totemurilor și a elementelor de signaletică.

3.15. Bilanțul teritorial

ir /‘        ' - * î - ? '* î "TjSțS

_____________________•__S

sSaS^--'* ’ WSSî-T . •          ’M4’-     «"’iaBfecS

Suprafață teren

Sc (mp)

Sc(%)

Scd (mp)

POT

CUT volumetric

3171

793

25,0 %

793

25,0 %

1,50

*A

TRlTORIALPRORUSPEPARCELACARJgA'j

f 1        Avutilizarelteremm^BSM

Utilizare

suprafață (mp)

suprafață (%)

Scd (mp)

POT

CUT volum.

spațiu comercial și terasă acoperită

443

14%

443

14,0%

0,84

Copertină pompe

250

8%

250

7,9%

0,47

circulații carosabile și parcări

1403

44%

-

-

-

spațiu verde

830

26%

0 _ ff

-

pietonal

145

5%

v-  Jrv

’wT

-

platforme, gard, instalații și echipamente neasociate pietonalului sau carosabilului

100

3%

100

3,2 %

0,19

Total

3171

100%

793

25,0%

1.50__

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NES-CW5SR3ARE Anexă & avizul nr/- / --------- as? p u I


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 4. CONCLUZII

 • 4.1. Măsuri ce decurg în continuarea studiului urbanistic

Ulterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu prin Hotărâre de Consiliu Local, beneficiarul va depune spre autorizare Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), după obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism dedicat. După emiterea autorizației de construire, beneficiarul va realiza construcția, împrejmuirea, le va supune procesului de recepție și le va intabula ca

atare. La fazele ulterioare de proiectare si autorizare, se vor respecta reglemerffăHfe~proptise prin.,...___

prezentul PUD.                      '                      | «WWlW


 • 4.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Elaboratorul consideră că Planul Urbanistic de Detaliu în discuție este /

t^gșât adaptează,


iat-ăr-fără a..


actualizează și detaliază prevederile Regulamentului Local de UrbanisrfTpșfitriTznh

aduce atingere calității urbanistice a zonei, răspunzând în mod specific nevoilor și solicitărilor

beneficiarului, în vederea reorganizării stației de distribuție de carburanți, investiție pe care acesta din urmă dorește să o realizeze. în sensul potențialului de dezvoltare al zonei și a dinamicii investiționale înregistrată în ultimii ani în zonă, calitatea urbanistică și arhitecturală a propunerii are un aport benefic, întrucât vizează o modernizare a stației, totodată răspunzând într-un mod coerent nevoilor și cererii de servicii conexe precum spălătorie auto sau alimentație publică, din zona vestică a Municipiului Constanța.


Manager Proiect, arh. Sergiu Zmeu

Șef proiect proiectare urbanism, urb. Mihaela Pusnava /PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului". Prin urmare se impune o distanță de protecție cu raza de 50 metri fată de obiectiv.

t

Soluția a fost analizată de DSP a Județului Constanța fiind transmisă o notificare pentru asistență de specialitate în sănătate publică cu nr IMA 3819R/06.04.2020, cu scopul consemnării restricțiilor activității PUD. f

ZRL1a


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE

CARBURANȚI, BULEVARDUL AUREL VLAICU 131


LIMITEBILANȚ TERITORIAL PROPUS PE PARCELA CARE A GENERAT PUD ocupare teren


POT


CUT volumetric


UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

SERVICII Șl COMERȚ SPAȚIU VERDE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POT maxim admis ZRA2a = 50%     _


admis 4 4Ă2a = 50%                     ✓

pud = ' SX^7            •-


POT propus

CUT maxim admis ZRAZa = 4,5 mc/mpCUT propus PUD s 1,5 mc/mp teren H max propus PUD

 • 6 metri (spațiu servicii si copertină pompe)

 • 10 metri pentru seaguri si totem

 • l& metri pentru pilon Lukoil ——---—


'OHSTAMȚA

PI ULUI CONSTANȚA j


D;! ::CȚI A U R P fi- N V. TU ’RE Anexă .a &v»zu! nr. |


25,0%


1,50


BILANȚ TERITORIAL PROPUS PE PARCELA CARE A GENERAT PUZ utilizare teren


Scd (mp)


443


250


POT


CUT volum.


14,0% 0,84


7,9%


0,47

platforme,gard, SE1 instalații și FU LV . echipamente neasociate pietonalului sau carosabilului


CRETAR AAMTOtf


CU


100


3,2%


0,19


793 25,0%


1,50


Nr.

X

Y

Pct.

[m]

[m]

1

302393.731

788097.412

302394.742

788095.760

302401.964

788083.963

302414.778

”88063.031

302415.036

788062.609

4

302432.765

788033.647

302386.656

788005.489

6

302368.261

788091.841AsȚ-AA atet s-a putut - atelier de arhitsoture ATÂT ș-A PUTUT-AA SRL

BENEFICIAR


LUKOIL ROMÂNIA SRLAmplasament


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REORGANIZARE STATIE CARBURANȚI, BD AUREL VLAICU 131


TITLU PLANȘĂ


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


MANAGER PROIECT

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NR. PLANȘĂ

arh. Si

irgiu ZMEU

—f—......—

urb.Mifîațela PUȘNAVA

urb.Teodor MANEA

urb.Teodor MANEA

•"1                             ■.1 •' '*

PL2

SCARA

1:500