Hotărârea nr. 366/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, STR. DORULUI NR. 11-11B, INVESTITOR POCEA NICOLAE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală cu comerț la parter, str. Dorului nr. 11-11B, investitor Pocea Nicolae

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de (Â\. CA. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 141256/15.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 141526/15.09.2020, precum și avizul nr. 141247/15.09.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Pocea Nicolae înregistrată sub nr. 27935/11.02.2020, completată cu adresa nr. 123788/14.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Dorului nr. 11.-11B, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+2E cu funcțiunea de locuire individuală cu comerț la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Dorului nr. 11-11B, în suprafață de 222 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 249306, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Pocea Nicolae și Pocea Giorgeta conform actului de alipire autentificat sub nr. 1859/14.09.2018 la Biroul individual notarial - Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Pocea Nicolae, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, 'V abțineri.

La data adoptării sunt în funcție tXK" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSTANȚA

NR.?>€>&/

2020

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru zona studiata. Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederea schimbării retragerilor minime laterale, posterioare.

Suprafața amplasamentului ce a generat P.U.D. este de 222mp. Pe amplasament nu exista construcții.

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • • circulațiile auto si pietonale;

organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane;_______

indici și indicatori urbanistici (retrageri, reg fn oe alini^^reg^î^^^^7F’.b.T., d.U.T. etc.);

dezvoltarea infrastructurii edilitare;                               ....... --------- ’

PRiMĂR’.A MUNiCIP'ULU-- CONSTANȚA DIRECȚIA UîiBN


statutul juridic și circulația terenurilor; * actualizarea planurilor topografiqș.^ u


Anexă la avizul nr.


Documentația de urbanism P.U.p. avfâ|


/sEaprobată de către Consiliul local al'municipiului Constanța

conform prevederilor legale în vi               ________ ______________, w____

Municipiului Constanța în activitatea d^ gestionare ■a-epațiuluneonstrat-din-zona-sl

1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la ba^ilurn^^feie'ăct^ normative și documentații de urbanism:                                           VA

 • • Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările^t^^^r^O^ >

 • • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a LepOy^350?2QQ^> privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a docuîpefifățiîIBl^ae urbanism;                                                                       /

 • • Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • • ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • • HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • • NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • • Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013.

[CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI EXISTENTEI

 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Șl ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG

în teritoriul din care face parte terenul ce generează PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona rezidențiala, cu funcțiuni de locuire individuala, precum siș^țyicii/ximert.

_ -r   n,'&r

i       JUCATUL COHS'WÎȚA

Amplasamentul este situat pe str. Dorului 11-11A. Zona benqfiaa?a-,de,^9'eșjfaGilidiniartețel§Tm^ortante de circulație din zonă:                                          J P' i)IPECȚ!A

 • • Pe strPortitei,str..Barbu Delavrancea si bd.Soveja. |     VIZAT

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (imobile P-P+2E) \. în zonă se aila si construcții pentru servicii si comerț.

Potrivit P.U.G. Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte subzona locuințelor individuale situate in interiorul zonelor protejate.

Conform PUG, indicatorii urbanistici sunt astfel:

 • • Funcțiuni admise:

o locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri megMe o funcțiuni complementare locuirii: paracare'-fgarare,

construire înșiruit, cupt qomert cu amanuntuf de profesiuni liberale


produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • Regim de inaltime: P+2E. Se poate depăși nivelul maxim admisibil cu mansarda.

 • P.O.T. = 35 %. Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilor ZRL 1 din P.U.G. Constanta, astfel P.O.T. maxim = 45%.

 • C.U.T. = 1,00. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL 1 din P.U.G. Constanta, astfel C.U.T. maxim = 1,35.

Terenul ce a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține proprietarilor Pocea Nicolae si Pocea Giorgeta, conform actului de proprietate anexat.

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

 • 2.4. CIRCULAȚII. PARCAJE

Amplasamentul care a generat P.U.D. beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă:

 • • Pe strPortitei,str..Barbu Delavrancea si bd.Soveja.


La teren se poate face accesul pe doua străzi:

-strada Portiței,strada cu dublu sens,avand latimea totala de 13m^trT,din metri partea carosabila;

-strada Dorului,avand sens unic,cu latmea de aproximativ 11,8metri,din «Zare trotuarele de-oate-arSfnetri si


partea carosabila de 6,8metri.


Străzile sunt asfaltate,aflandu-se in stare buna.

Accesul pietonal se face de pe ambele străzi.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin P.U.D. și zonele învecinate sunt carșcterizâ si funcțiuni complementare acesteia, care nu se incomodei

 • • Locuire în regim individual;

 • • Comeet cu amănuntul;

 • • Servicii.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este medie si bună. Imobilei^ sau au fost reabilitate.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este in

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ


Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica , gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

 • 2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

 • 2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea P.U.D.-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuința individuala si comerț cu amănuntul in limita a 25% din suprafața construita, cu regim de înălțime P+2E.

 • 2.10. DISFUNCTIONALITATI

Zona studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca terenul fiind neconstruit au aparut spatii verzi neamenajate, crescute haotic.

 • 3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.G. Constanta, terenul studiat face parte din zona de reglementa^ZROt£i3na-de4oettmte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele situate in zone protejate. - ?------ '

Articolul 1 - Definiție si scop                                                      ~~~~l~~

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cuxîăfăWsm^jreglementare care

cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a teren

Izare si utilizare a


construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D. /

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autgnzarea executării consțEuctiiloi

in limitele P.U.D.

Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat. /

RoxfîaS.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare                                                 l+l MawQuLESCU

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplic^leuiWfl^te P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor s^timî^. recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesajfe"pSntnj realizarea prezentelor prevederi.                                                         /

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conti/ie norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate

Zona studiata se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr.2314/2004 in zona protejata Necropola Orașului Antic Tomis.COD CT-l-s-A-02555,nr.crt. 13.

Articolul 4 - Utilizări admise

 • • locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • • funcțiuni complementare locuirii: paracare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • • se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • • autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este coordonata de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii.


Articolul 6 - Utilizări interzise

 • • funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din A£ persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, /sa activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomod autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

  n trafic important de

  oluare;

  uL-generaL(Be§te.5______ pentru dQpcgitșțștșij^f^c^

  PRiMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • • depozitare en gros.                                              VIZAT CPRE

Anexă lâ svizul nr.. /

Articolul 7 - Parcelarea

In ceea ce privește prevederile Regulamentului local de urbanism q P.U.^^IuFQsdfreTanta, -z-ena----

reglementata ca ZRL2a, in care se incadreaza zona ce face obiectul dociHTienfâtieTin^tuSrâ^wsTentar' prezintă următoarele condiționări:

 • • se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

• dimensiuni minime:

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

/      S cu S / Vsț

\*\              S

VcX / 3-^/9 fâ/

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8 k p

Cuplat

200

12

300

12

250

12 V:

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism aprobat

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

• adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,00 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a exproprierii pentru extinderea infrastructurii, se va urmări exproprierea întregii parcele. In cazul exproprierii se vor acorda compensatii urbanistice, care vor fi stabilite de către CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.

Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • • la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din P.U.G.;

 • • clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,00 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,00 metri in cazul străzilor de categoria III;

 • • clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,00 metri;

 • • retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • • in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de

4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea straziLcu____

maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de l^cTmetriT”

JUDEȚUL CONSTANȚA       l

jde!pe.^init©fâStraziCOMSTÂNȚA j


in cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cp (semi-cuplate sau izolate).


ECȚIA URBAN53M FRE NESCH^ avizul nr.

nform planșei de hitect'șef_____


Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare qfe pârj clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelai reglementari P.U.D.;

se pot realiza, pana la limitele laterale, rasteluri, brisesoleil-uri săli â1te^euo'ratranrTri”z6nâ“cle‘' retragere fata de limitele laterale ale parcelei in vederea măscării calcanelor învecinate vizibile din circulațiile publice;

fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, goluri de geam cu respectarea servitutii de vedere a Codului Civil, plante, etc.;

clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul Încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,50 si 2,00 metri^. retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi conform planșei de reglementari.


dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa d depasesc inaltimea împrejmuirii.

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de reglementari afer respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condiții construcțiilor;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;                                 /

orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita tACminima = 50,00 mp.

Articolul 11 - Circulatii si accese

 • • parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica,respectiv str.Dorului.de 5,00 metri lățime;

 • • parcela va avea accesuri pietonale de pe străzile Dorului si Portiței;

 • • accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei;

 • • se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

Articolull 2 - Staționarea autovehiculelor

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

 • • autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, respectiv P+2E (Hmaxim= 10 metri);

 • • in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale;

 • • se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.

 • • se admit depășiri de 1,00 - 2,00 metri numai pentru alinierea la-cornișa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • • inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,00 metri cu centrul pe linia ____

comisei sau stresinei;                                          \

 • • inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale propmetațjLpu~ya (dejaașjjjiqgițCT^ȘiTSTÂNȚA împrejmuirii.                                                          ’^pecȚiA URBANfâM

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice Anexai la avizul nr. p?~

 • • utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate ‘"W

in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;         | ARHITECT ȘEF____________

 • • conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea-si—respeetarea^ratarttor     "    ~

maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare â teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime. r

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor                                                —~r"

 • • clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vorTntegrera^^rcterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura st-flai^efrenc^ieli decorative pentru exterior albe, vopseluri lavabile pentru exterior albe, placari ceramice sau din cărămidă aparenta pentru exterior in culori complementare cu finisajele clădirilor invecinate,respectiv cărămiziu,ferestre si usi exterioare din PVC sau aluminiu in culoarea gri antracit,balustrade balcoane,terase din sticla transparenta,etc...);

 • • clădirea propusa va fi prevăzută cu acoperiș tip terasa circulabila, acoperita cu membrana bituminoasa si placare din piatra sau deck in culori deschise ca ale fațadelor;

 • • garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala,in culorile si materialele prezentate mai sus; formele geometrice, gama coloristica ( aceeași gama de culori sau culori complementare) si materialele folosite vor fi la fel cu cele ale clădirii principale;

 • • se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

 • • calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fi: tencuieli decorative pentru exterior albe, vopseluri lavabile pentru exterior albe, placari ceramicesau din cărămidă aparenta pentru exterior cărămizie, goluri din PVC sau aluminiu gri antracit cu ferestre opace ce respecta servitutea de vedere a Codului Civil, plante naturale, etc.

 • • In cazul in care se va dori si realizarea iluminatului exterior al clădirii,la faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire, va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va conține:

piese scrise:

• memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (ins.tșțații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea prpiectUnqî:'"~2/<

 • • exploatarea și intreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural/

 • • descrierea modului de implementare a soluției tehnice y "Cn- • o piese desenate:                                                 /

 • • planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informațiiyppesa^e'i \ realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos c^fdțțalwk cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse’^i.cbr^i^de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un/criteral ae/^Z apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient                      '

 • • simulări 3D (pe zi și pe noapte)                                                      \

 • • rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • • in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • • firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • • firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • • se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;

 • • in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

 • • de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural;                                    ,——--------—


 • • parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate. csbfefetSțf?-menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a

 • • clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • • pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canal z;

sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;                         e grF

 • • se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea ape or mâ^egribe iry feteaua_de. canalizare;


 • • toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingr; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice; autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

  ătilor de aer condiționat


Articolul 17 - Parcaje

 • • autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii;

 • • în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute;

 • • pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • • numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările.

Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • • autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind s^bilijva '^^ suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decdrative^sb-f/ori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:           / <

o la construcțiile de spatii comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decbratîv protecție cu o suprafața min. de 50%;                                       I              \

© la construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in fun'cti^d,^^ 'V. tipul de locuire de minimum 25% din suprafața terenului, pe pamant vegetal. VW * / • toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea. limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;                                          -i

 • • se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;                          \

 • • se vor prevedea instalatii automate pentru irigat.

 • • proprietarii vor fi obligati sa asigure:

 • o lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;

 • o lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației;

 • © drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

 • o orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana Ia limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Articolul 19 - împrejmuiri

 • • se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feronerie tratata pentru exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje .culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;

 • • se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

e împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,20 metri inaltime si minim 1,80 metri inaltime din care un soclu opac de 0,30 metri si vor fi dublate de gard viu;

o gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu înălțimi da maxim 2,20 metri, care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P .O.T ■ maxim =45%, conform P.U.G.________________________________________________________________

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)

CUT maxim = 1,35, conform P.U.G.                                         ppj;viăPJA^aJ^

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansaraa                      .4p ui{

calculul ADC.                                                                 vs^AT


 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularități

de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanisfice/mpuse |5rin certificatul de urbanism nr. 928/2019.


Deoarece terenul are 222,00 mp,datorita formei terenului si a faptului ca vecinii nu sunt de acord sa isi dea acordul pentru construirea unei locuințe înșiruite, imobilul nu poate fi amplasat astfel incat sa respecte retragerile laterale intre construcții impuse prin P.U.G. Constanta si beneficiarul trebuie, conform legislației, sa realizeze o documentație P.U.D.

Prin documentația P.U.D. se dorește detalierea unor retrageri care sa permită realizarea construcției, ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobati pentru ZRL2b.

Se propune o construcție cu parter si doua etaje, cu destinația de locuința individuala, comerț cu

amănuntul cu suprafața utila mai mica de 50 mp si parcare la sol, avand Sc maxim = 99,9mp, Sd maxim = 299,7 mp.


In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U.T. = 0,00.                               fr

J ■*, \

Sunt propuși indicatorii urbanistici P.O.T. maxim = 45% (locuința propusa va avea o funcțltin^vV ■.

complementara locuirii, respectiv spațiul comercial) si C.U.T. maxim = 1,35.                        \

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

222 mp

222mpArian construita (AC)

0

99,9mp

Arian construita desfasurata (ADC)

0

299,7mp

P.O.T.

0

45%

C.U.T.

0

1,35

Regim de intaltime

-

P+2 Etaje

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile învecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire întocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri:

 • • pe aliniamentul terenului la str. Portiței;

 • • pe aliniamentul terenului la str. Dorului;

 • • minim 5,0metri fata de vecinul de pe str.Dorului;

 • • minim 1,7metri fata de vecinul de pe str.Portiței.

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentatii de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind

locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se asigura pentru locatart-------———~

acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si detinut de către o alta persoana sau familie;

spațiu pentru odihna;

spațiu pentru prepararea hranei;

grup sanitar;

acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlat menajere;


a foosintei exdiusiv&^âj^tîSÎUi^/^....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CCNSiAWȚA

DIRECȚIA URBA|> 5GMsuprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

si 'dotarea si numărul


• spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Respectând H.C.J. 152/2013, vor fi amenajate 111mp spatii verzi, din care minim 44,5 mp (20%) spatii verzi Ia nivelul solului si 66,6 mp (30%) pe terasele circulabile.

Din strada str.Portitei se va realiza accesul auto in incinta si se propune unul dintre accesele pietonale. Celalalt acces pietonal se propune din str. Dorului.

Circulația in incinta studiata se face pe un singur sens de mers, avand 3,00 metri lățime si vor fi amenajate 2 locuri de parcare. Numărul minim al locurilor de parcare s-a realizat conform H.C.L. 113/2017.

Accesele la locurile de parcare de pe proprietate se vor face prin coborârea bordurii pe latimea accesului, respectiv 3,00 metri, fara afectarea trotuarului din domeniu public.                             ■ ./     \-y,,

Drumul carosabil si parcajele din incinta vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil/si fcotu'ețrur'-^V? existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor.


CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a obiective ale activității de urbanism:                                        T

 • • îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalr infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți loc • utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistiqe •   extinderea controlată a zonelor construite;

 • • asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;       |

 • • asigurarea unor retrageri optime intre construcții;                i  An<v,r i„ av-!ZU| nr  f________

 • • asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;        I Ans,<a

 • • asigurarea acceselor obligatorii la lot;                           I ARHITECT ■ȘEF '__

 • • asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta proprietății:------

 • • asigurarea spatiilor verzi.

  ^i^^sefeeta-^rincipaiele

  asigurarea accesului la

  fecvaM^TUl COHSTAI>rrA RiMĂRl MUNICIPIULUI CONSTANȚA

  DIFECTlA

  VIZAT S..PJ52:


ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCUNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305381.380

790180.300

14.858

2

305375.783

790194.064

0.761

3

305375.497

790194.769

5.318

4

305370.544

790192.834

8.798

5

305362.282

790189.810

16.163

6

305368.528

790174.903

0.771

7

305369.240

790175.200

13.168