Hotărârea nr. 365/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR. PATRIEI ȘI STR. RENAȘTERII, INIȚIATOR ȘTEFAN STERE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Renașterii și str. Patriei, inițiator Ștefan Stere

ConsiliulJpcal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 141258/15.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 142174/16.09.2020, precum și avizul nr. 141250/15.09.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul de oportunitate nr. 8971/22.01.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

. Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Renașterii și str. Patriei, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în bd. Mamaia nr. 104-106, lot 2, cu acces din str. Renașterii, în suprafață de 1301 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 241509, înscris în cartea funciară a UAT-Cojistanța, proprietate Ștefan Stere și Ștefan Sultana conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 82/18.01.2018 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela-Lavinia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii ia îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Ștefan Stere, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

\ Q) pentru, \ \ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 9.4 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRAS SECRETA FULVIA ANT
NEAZA, ENERAk LA DINESCU


CONSTANȚA

NR. 2/p? /         2020

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL PE TERITORIUL DELIMITAT DE STR.PATRIEI,BD.MAMAIA,STR.RENAȘTERII,PLAJA MARII NEGRE

BENEFICIAR:STEFAN STERE SI ȘTEFAN SULTANA PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ROXANA MARCULESCU

CUPRINS

PARTEA I________________________ ____________ DISPOZIȚII GENERALE

{CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Definiție si scop

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

PARTEA II         REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOL 1-REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT SI NATURAL

CAPITOLUL 2-REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

CAPITOLUL 3-REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

CAPITOLUL 4-REGULI CU PRIVIRE ,A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

CAPITOLUL 5-REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

CAPITOLUL 6-REGUUCU PRIVIRELA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

CAPITOLUL 7-REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SHMPREJMUIRI

PARTEA III                                        ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

CAPIȚOLUL 8 -ZONE DE REGLEMENTARE

Articolul 3- Lista zonelor de reglementare

PARTEA IV REGULUI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

[CAPITOLUL 9-TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL Articolul4 - Zone protejate

CAPITOLUL 10 - CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE EATOONSTRUCTIf-.'PjENTRU FIECARE ZONA DE REGLEMENTARE                           '     

ai? IA', A'a I M-i J U NI GI PI ULUI <3G M§-TA‘i4Ț'A DIRECȚIA URBAM'GM


GENERALITATI-CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA 1-UTILIZARE FUNCȚIONALA

V;ZAT SPRE NESCHtSSSÂ&E

Anexă la avizul nr. 4___

r/MSo p^

ARHITECT ȘEFZ___


Articolul 5-Utilizari admise


Articolul 6-Utilizari admise cu condiționări

Articolul 7-Utilizari interzise

SECȚIUNEA 2-CONDITII DE AMPLASARE,CONFIGURARE”STECHI

Articolul 8 -Caracteristicile parcelelor

Articolul9- Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

Articolul 11-Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

ArticoluH 2- Circulatii si accesuri

Articolul 13 -Staționarea autovehiculelor

Articolul 14 - Inaltimea maxima admisa a clădirilor

ArticoluH 5-Aspectul exterior al clădirilor

ArticoluH 6- Condiții de echipare edilitara

ArticoluH 7- Spatii libere si plantate

ArticoluH 8- împrejmuiri

SECȚIUNEA 3-POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 19-Procent maxim de ocupare a terenului

Articolul 20-Coeficient maxim de utilizare a terenului

CAPITOLUL 11 - INTRAREA IN VIGOARE


Articolul 21 - Intrarea in vigoare

PARTEA I


DISPOZIȚII GENERALE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de arhitectura si urbanism:

PROIECT NR.6/2019

DENUMIRE:PLAN URBANISTIC ZONAL

 • - Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 442/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • - OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic

 • - Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului

 • - Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

 • - HCJC nr. 152/2013 privind Suprafețele minime de spatii verzi in județul Constanta

 • - HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța

 • - HCLM 113/27.04.2017-Regulamentul pentru parcaje in Municipiul Constanta

 • - HCLM 443/2001-PUD 2 locuințe individuale str.Renasterii

 • - HCLM 469/2004 cu modificările si completările ulterioare,privind “Creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis - Mamaia”

 • - AC 361/2011

  „ JUDSTUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


 • - AC 2879/2001

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Anexă la avizul nr.


Articolul 1 - Definiție si scop


ARHÎTE

 • 1) Regulamentul local de urbanism este o documeritatrer‘"cu-cara£ter-3^J^J^fi^rftare-care’ cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizaseră construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin PUZ.. Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele PUZ.

 • 2) Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • (1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele PUZ,pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • (2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (3) Prezentul regulament local de urbanism,aferent Planului urbanistic zonal,conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si,atunci când este cazul,a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

 • (4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc

cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

PARTEA II         REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOL 1            REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREĂ INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI CONSTRUIT Șl NATURAL.....

Funcțiunile propuse in zona de studiu nu necesita masuri speciale de protecție a mediului,in afara de cele precizate in decizia emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Constanta.

Patrimoniul construit din zona de studiu va fi menținut si reabilitat ,cu respectarea utilizărilor admise in zona de studiu.

CAPITOLUL 2 ' '   ’ “ " REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA

INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării altor construcții pe terenuri ce au fost rezervate in planuri de amenajarea teritoriului pentru lucrări de utilitate publica este interzisa.

Se vor respecta condițiile si restricțiile prevăzute in toate avizele de utilitati obținute prin certificatul de urbanism,parte integranta a acestui PUZ.

CAPITOLUL 3-REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Se va face autorizarea executării construcțiilor cu respectarea condițiilor și regomarinârtfef^je^le^faMMtade punctele cardinale conform HG 525/1996 si OMS119/2014.              |

Se vor respecta retragerile fata de aliniamentul terenurilor aprobate prin acest PLJ^^AT spre NESCiraBARE

, .                    ...... _                  i Anex?, Ja avizul nr.__, /

CAPITOLUL 4-REGULI CU PRIVIRE ,A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII              -------

| ARHîTECTJȘEF £

Autorizarea construcțiilor este permisa cu respectarea zonelor de protectie’"a~clrumt|fttor-ăe|inj^ legii.Astfel,pentru drumurile aflate in zona de studiu,alinierea construcțiilor, accesul autoSf-pietoflai stabilite in planșa de reglementari.                                                            /

Conform— furi sunt


Drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale si clasificate tehnic conform legislație si terminologiei tehnice.

 • - Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranța si zonele de protecție;

 • - Zonele de siguranța sunt suprafețe de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantație rutiera sau alte scopuri legate de întreținerea si exploatarea drumului ori pentru protecția proprietăților situate in vecinătatea drumului;

 • - Zonele de protecție sunt suprafețe de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranța pana la marginea zonei drumului, fiind necesare protecției si dezvoltării viitoare a drumului.

 • - Utilizări permise: Orice construcții sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administrației publice pentru lucrările din zonele de protecție;

 • - Utilizări admise cu condiții: Toate construcțiile si amenajările amplasate in zonele de protecție ale drumurilor publice care respecta prescripțiile tehnice si reglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica si estetica, asigurarea acceselor carosabile, pietonale si rezolvarea parcajelor aferente, precum si evitarea riscurilor tehnologice de construcție si exploatare. Prin amplasare si funcționare ele nu vor afecta buna desfășurare a circulației pe drumurile publice, in condiții optime de capacitate, fluenta si siguranța. Accesele carosabile si pietonale la aceste construcții vor fi amenajate si semnalizate corespunzător normelor si standardelor specifice,de pe străzile existente si menținute in zona de studiu.

 • - Utilizări interzise: Orice construcții care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări si dirijări a traficului de pe drumunile publice sau prezintă riscul de accidente, vor fi interzise in zonele de siguranța si protecție a drumurilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

In mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor tara îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

Accesele pietonale vor fi dimensionate conform destinației lor, respectiv acces incinta,evacuare, etc...

CAPITOLUL 5-REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea , in prealabil, prin contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesati.

Autorizarea executării construcțiilor in corelare cu posibilitățile de realizare a echipării edilitare se va face in următoarele condiții:

 • - Utilizări permise: orice construcții si amenajari care se pot racorda la infrastructura edilitara existenta cu capacitate corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare exista surse de finanțare asigurate de administrația publica, de investitori interesati sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii;

 • - Utilizări permise cu condiții: construcțiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligației efectuării lucrărilor de echipare edilitara aferente (in parte sau total) de către investitorii interesati;

 • - Utilizări interzise: orice construcții care prin dimensiuni, destinație si amplasare fata de zonele cu echipare tehnico-edilitara asigurata (acoperire sub aspect teritorial si capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul dintre factorii interesati; autorizarea construirii in urma stabilirii condițiilor contractuale de realizare a lucrărilor edilitare de către investitor interesati se va face numai in cazul in care din corelarea cu celelalte reguli de baza, rezulta ca terenul este construibil si exista condiții de asigurare a echipării edilitare necesare.

Se vor respecta toate restricțiile si condiționările impuse in avizele de utilitati,parte componenta a acestui PUZ.

CAPITOLUL 6-REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

Caracteristicile parcelelor - forma, dimensiuni, poziția fata de caile de comunicare si echiparea tehnico-edilitara, trebuie sa fie in concordanta cu folosința lor;

 • - Construibilitatea reprezintă calitatea unui teren de a primi o construcție, a cărei destinație si caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului si de caracteristicile sale) si de drept (vizând servitutile care Ii grevează) ale acestuia.

Actele vizând orice forma de impartire a unui teren construit nu vor putea fi înregistrate si legalizate conform legii (la administrația financiara, cadastru, notar public), decât insotite de Certificatul de Urbanism emis de autoritatea publica locala competenta.

 • - O parcela poate fi adusa in condiții de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta (regrupare parcele).                               ___

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zona parcelata trebuie sa îndeplinească urrjg^î^^^^pZT^Z.'™ condiții:                                                            I PRIMĂRIA MUNICIPIUL^fcOî'fSTâWȚA

 • - Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute), j          DIRECȚIA URBANISM '

 • - Asigurarea echipării tehnico-edilitara necesare;                           VIZAT SPRE NESCMIsSare

 • - Forme si dimensiuni ale loturilor care sa permită amplasarea unor construGftiiipsăsIspaiafafâ nr. lor, cu respectarea regulilor de amplasare si conformare din prezentul Regulament. /G'W [ ARHITECT SE _


CAPITOLUL 7-REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZTSTIMPREJMi4rI~"

Autorizația de construcție va conține obligația mentierii sau creării de spatii verzi si plantate,in destinația si capacitatea construcției,conform HCJC 115/2013.

împrejmuirile vor fi realizare conform reglementarilor aprobate in prezentul regulament.lmprejmuirile cu caracter temporar se aproba doar in cazul șantierelor de constructii(organizarilor de șantier).

PARTEA III


ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

ICAPITOLUL 8 - ZONE DE REGLEMENTARE

Articolul 3 - Lista zonelor de reglementare

Planul urbanistic zonal stabilește următoarele zone si subzone funcționale:

ZR1-LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2E

ZR2 - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

ZR 3- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI EXISTENTE SI PROPUSE

ZR4-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE,SERVICII,ALIMENTAȚIE PUBLICA, BIROURI LA PARTER

ZRV-PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

ZRS-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA(unitati ale MAN si MID)

PARTEA IV        REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

...................fr-/.---/.-A,-,                              .....               .......... ......■ .......■.............. ........ ......................... ......

[CAPITOLUL 9 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL' :            .........„....   j

Articolul 4 - Zone protejate

 • (1) Zona studiata prin PUZ nu se incadreaza in nici o zona protejata.

 • (2) In PUZ-ul studiat este cuprinsa o zona cu regim special ZRS(unitati ale MAN si MID).

iCAPITOLUL 10 - CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII

GENERALITATI-CARACTERUL ZONEI

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

în teritoriul din care face parte terenul ce generează PUZ se află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța,terenuri proprietate privata a statului, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, cu funcțiuni dpocuîre^ă^^jWMVsi^^^âTă^djtiuni de proximitate,servicii speciale si zone verzi.

SECȚIUNEA 1-UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 5-Utilizari admise

ZR1-LOCUINȚE INDIVIDUALE -locuințe individuale,cu funcțiuni complementare admise(garaje,parcaje,locuri dedoaca^aracin^efc...)

ZR2 - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • -locuințe individuale sau colective mici(cu maxim 6 apartamente) pe o parcela,avand maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

-amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ZR 3- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI EXISTENTE SI PROPUSE

 • -locuințe colective mici cu maxim 8 apartamente pe o parcela;

-amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ZR4-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE,SERVICII,ALIMENTAȚIE PUBLICA,BIROURI LA PARTER

-locuințe colective

-locuințe colective,parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate,spatii

comerciale,servicii,alimentație publica,birouri la nivelul parterului clădirilor propuse

ZRV-PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

 • - sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în :

 • - spații plantate,inclusiv culoare de protecție fata de infrastructura;

 • - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile

PROIECT NR.6/2019.

DENUMIREiPLAN URBANISTIC ZONAL

permise,respectiv accesul mașinilor de intervenție;

 • -lucrări de utilitate publica,aprobate conform legislației in vigoare;

 • -mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;

-parcaje;

-adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere avand suprafața construita desfasurata limitata la cel mult 60 mp.

ZRS-ZONACU DESTINAȚIE SPECIALAțunitati ale MAN si MID)

-Zona este alcatuita din următoarele componente:

 • • unitati militare ale MAN;

 • • unitati de protecție si aparare civila;

 • unitati de paza contra incendiilor;

 • • alte unitati specializate ale Ml.

-Activități cu caracter militar / special specifice fiecărei instituții. Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale,

-Funcțiunile principale ale zonei sunt: apararea tarii, ordineapU&!1Uă*st^rauTarrta“natțenala^^«> «

Articolul 6-Utilizari admise cu condiționări

ZR1-LOCUINȚE INDIVIDUALE

-funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț

birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (âvocafurâ7'”"afh'te'Ctura.

Lfara nocivitate, etcT);servicii de


proximitate(saloane estetica si intretinere corporala,servicii tipărire si multipîic^.etc...) inlimita a maxim 25% din aria desfasurata,dar nu mai mult de 150 mp, care sa nu afecteze liniștea,Securitatea si salubritatea zonei;

ZR2 - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.),servicii de proximite(saloane estetica si intretinere corporala,servicii tipărire si multiplicare,etc...) in limita a maxim 25% din aria desfasurata,dar nu mai mult de 150 mp, care sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea zonei;

ZR 3- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI EXISTENTE SI PROPUSE

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.),servicii de proximitate(saloane estetica si intretinere corporala,servicii tipărire si multiplicare,etc...) in limita a maxim 25% din aria desfasurata,dar nu mai mult de 150 mp, care sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea zonei;

ZR4-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE.SERVICIl,ALIMENTAȚIE PUBLICA, BIROURI LA PARTER

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate,spatii comerciale,servicii,alimentație publica,birouri la nivelul parterului clădirilor propuse, care sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea zonei;

ZRV-PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

 • - se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;

 • s e admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate;

clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

ZRS-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA(unitati ale MAN si MID)

-se pot admite funcțiuni complementare pentru cerințele proprii ale instituțiilor care administrează zona. Aceste funcțiuni vor respecta acte normative cu caracter general si reglementari specifice zonelor funcționale care corespund acestor funcțiuni si sunt reglementate prin legislația specifica.

-Funcțiuni complementare - locuire de serviciu, comerț, parcaje și garaje, rețele edilitare și construcțiile aferente, cu condiția autorizării acestora în condițiile stabilite prin Ordinul nr.

3376/MO/M3556/2102/667/01/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN și Ml, Ministrul Justiției, SRI, SIE, STS și SPP și ale prezentului Regulament.

Articolul 7-Utilizari interzise

ZR1-LOCUINTE INDIVIDUALE -activitati ce generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare(mai mult de 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteoricebile sau toxice;

-activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin ț-rafiGuLgenerai;___

-construcții provizorii de orice natura;                              | T JUDEȚUL CONSTANȚA

-depozitare en gros;                                            | '5,,^|A^UNiiCfPIULUI CONSTANȚA

-depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile^seg^țpxig^’c

-depozitari de materiale refolosibile;                                  I Anexă Ir


 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

e ARHîTErT

 • - staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate supraterane; ~ -lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si igonstr adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine, sau care împiedica eva-cuarea si colectarea acestora..

ZR2 - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate supraterane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine, sau care impiedica eva-cuarea si colectarea acestora..

ZR 3- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI EXISTENTE SI PROPUSE

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate supraterane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

PROIECT NR.6/2019

DENUMIRE:PLAN URBANISTIC ZONAL

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine, sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora..

ZR4-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE,SERVICIl.ALIMENTATIE PUBLICA, BIROURI LA

PARTER

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate supraterane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine, sau care impiedica eva-cuarea si colectarea acestora..

ZRV-PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

 • - se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare;

 • - se interzic orice schimbări ale funcțiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea suprafețelor înverzite;

 • - nu se admit nici un fel de intervenții care depreciaza caracterul zonelor protejate;

 • - este interzisa in perimetrul de protecție amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare asupra vegetației si amenajarillor;

 • - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protecție fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de rețele de transport a energiei electrice si gazelor;

 • - se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale, legal abilitate.

 • - se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

ZRS-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALAfunitati ale MAN si MID)

 • - nu se admit funcțiuni ce nu vor respecta acte normative cu caracter general si reglementari specifice zonelor funcționale care corespund acestor funcțiuni si sunt reglementate prin RLUMC.

 • - Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se pot executa, daca particularitățile amplasamentului o impun, cu acordul proprietarilor direct afectati.

ZR1 ,ZR2,ZR3,ZR4

 • - se interzice dezmembrarea loturilor;

 • - pentru construcțiile noi P-P+1E, dimensiunea minima a Darcelei cdnsfruibifeesTede-rinmmf^O mp, cu un front minim la strada de 6.0 metri in cazul fronturilor continue si 8.0 metri in cazul fromurilor discontinue;

 • - pentru construcțiile noi P+2E-P+3E, dimensiunea minima a parcelei construibile este de minim 200mp, cu un front minim la strada de 8.0 metri in cazul fronturilor continue si 10.0 metri in cazul fronturilor discontinue;

 • - pentru construcțiile noi P+4E-P+6E, dimensiunea minima a parcelei construibile este de minim 500mp, cu un front minim la strada de 12.0 metri in cazul fronturilor continue si 15.0 metri in cazul fronturilor discontinue;

 • - parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta printr-o trecere de minim 3.0 m.;

-adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,00 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a exproprierii pentru extinderea infrastructurii, se va urmări exproprierea intregii parcele. In cazul exproprierii se vor acorda compensatii urbanistice, care vor fi stabilite de către CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.

Având in vedere ca de-a lungul timpului s-au făcut diviziuni necontrolate , parcelarul existent prezenta terenuri neconstruibile din punctul de vedere al suprafețelor si fronturilor stradale mici.Acest plan urbanistic zonal transforma toate aceste zone in terenuri construibile fara a mai permite divizarea acestora pe viitor ,ci doar alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerente in limita coeficienților urbanistici aprobati. Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

ZRV-PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

 • - cu respectarea legislației in domeniu si a studiilor de specialitate avizate conform legii;

lățimea zonelor verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore va respecta normele în VigOare'                                   f~ x JUDETUU^W^'...........

PRERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ZRS-ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALAfunitati ale MAN si MID)           ^DIRECȚIA URBANISM

 • - cu respectarea legislației in domeniu si a studiilor de specialitate avizate conf6'rmlTegffi^E

Anexă la <nAzui nr. > țl

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament             I ARHITECT ȘH3'

în sensul prezentului regulament, prin aliniament se ințelege limita dintre domeniul Qrivat^ijymem^)ubîic. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează: '

 • □ toate clădirile nou propuse vor fi retrase minim 3metri de la aliniamentul terenului pe care se amplaseaza,excepție cele propuse la bd.Mamaia si str.Renașterii,ce se vor putea dispune pe aliniament,pentru respectarea coerentei si caracterului existent al fronturilor stradale de la aceste doua străzi;

 • □ retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • □ depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje,balcoane, console, bovindouri sau alte reliefuri ale fațadelor este interzisă;

 • □ retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.

Articolul 10-Amplasarea fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei

ZR1,ZR2,ZR3

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale ale parcelei pentru clădirile izolate vor fi conform Codului Civil,cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor,cu respectarea distantei minime avand inaltimea celei mai inalte clădiri dintre clădirile alaturate.de pe aceeași parcela sau de pe parcele învecinate,

-clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de minim 3.0 metri,cu respectarea condițiilor de insorire prevăzute in legislația in vigoare si cu respectarea distantei minime avand inaltimea celei mai inalte clădiri dintre clădirile alaturate.de pe aceeași parcela sau de pe parcele învecinate,

 • - distantele minime obligatorii fata de limitele posterioare ale parcelelor vor fi de minim 3metri,cu respectarea prevederilor O.M.S. nr.119/2014,referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor si cu respectarea distantei minime avand inaltimea celei mai inalte clădiri dintre clădirile alaturate.de pe aceeași parcela sau de pe parcele învecinate,

 • - clădirea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 20.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

 • - in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la distante conform planului detaliat de reglementari propuse; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

 • - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m;

PROIECT NR.6/2019

DENUMIRE:PLAN URBANISTIC ZONAL

 • - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

 • - depășirea aliniamentului stradal cu trepte de acces,balcoane, console, bovindouri este interzisă;

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

ZR4

 • - distantele minime fata de limitele laterale ale parcelei vor fi de minim 3metri spre limita laterala dinspre taluzul falezei Marii Negre si de minim 5metri spre zona de reglementare învecinată ZRS;

 • - distantele minime obligatorii fata de limita posterioara a parcelei vor fi de minim 3metri,cu respectarea prevederilor O.M.S. nr.119/2014,referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor;

 • - depășirea edificabilului cu balcoane, console, bovindouri este interzisă;

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

ZRS

In cazul adăugării de noi clădiri si al extinderii celor existente:

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distantă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3metri, sau se vor alipi la calcanele existente pe proprietățile învecinate,cu respectarea Codului Civil.

Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi minim 3 m, sau se vor alipi la calcanele existente pe proprietățile învecinate,cu respectarea Codului Civil.

Distantele minime obligatorii vor tine cont si de respectarea prevederilor O.M.S. nr.119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor învecinate cu destinația de locuințe.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

ZRV

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform legii,cu respectarea codului civil.__

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se rbspecta djgțaig^lg ^rjjiqițqe^'^cesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare. prîjv’ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

Articolul 11 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela/lZAT îiPRE

Anexă la avizul niv L

ZR1.ZR2.ZR3.ZR4                                         | fa                /

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respect^: ARHiTFCT SEF_

 • - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafafâ’srdț^rșwîfâ^^^KeSt lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie saaiba o arie construita ACminima=50.0 mp;                                                         /

 • - distanta minima dintre clădirile existente si propuse pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

-clădirile propuse si existente de pe aceeași parcela se vor putea construi alipite pe zonele cu fațade calcan; Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

ZRS

In cazul adăugării de noi clădiri:

 • - distanta minima dintre clădirile existente si propuse pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

 • - clădirile propuse si existente de pe aceeași parcela se vor putea construi alipite pe zonele cu fațade calcan;

 • - Se vor păstră intre clădiri distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare.

ZRV

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Articolul 12 - Circulatii si accesuri

ZR1 ,ZR2,ZR3,ZR4

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația acceselor se determină conform HCL 113/2017, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

In sensul prezentului articol,prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni,dintr-un drum public,care pot fi: trotuare,alei,străzi pietonale,piețe pietonale,precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau,dup acaz.pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile separate pentru diversele categorii de utilizatori.

ZRV

- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj,mașini de interventie-Politie,Salvare,Pompieri,etc..) care vor fi tratate ca alei principale.

Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

In sensul prezentului articol,prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni,dintr-un drum public,care pot fi: trotuare,alei,străzi pietonale,piețe pietonale,precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau,după caz,pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.                                                                                                              _____________________________

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația? persoanel^frquplia.iid.tqap'isji-'C^re folosesc mijloace specifice de deplasare.                                 | pr^RIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA l

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile separate pentru diversele catego^P^Iptifiză'fâW/NiS^

I VIZAT SPRE NESCHîSgaARE J

ZRS                                                                 Anexă la avizul nr.

Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulație dej^ng infeng^ / -—J Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile separate pentru diversele                              -

în zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în âfaraTTcu’lățbiJ^^              necesar

staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea.

In cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcțiunea de locuire de orice tip, sau o altă fucțiune ce necesită un grad ridicat de protecție față de factori poluanți - educație, sănătate etc - se va evita amplasarea circulațiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil, circulațiile se vor retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m și se va realiza o perdea verde de protecție.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Accesul la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

In sensul prezentului articol,prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni,dintr-un drum public,care pot fi: trotuare,alei,străzi pietonale,piețe pietonale,precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau,dup acaz.pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile separate pentru diversele categorii de utilizatori.

Articolul 13 - Parcaje

ZR1,ZR2,ZR3,ZR4

a) Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii,conform HCL 113/2017,cu modificările ulterioare.

ZRS

-In cadrul flecarei parcele din ZRS se vor asigura obligatoriu spatiile necesare pentru parcarea /gararea, staționarea, manevrarea tuturor autovehiculelor civile si militare.

-Parcajele pentru personal pot fi organizate în interiorul incintei împrejmuite sau în afara acesteia, iar cele pentru vizitatori numai în afara acesteia, pe terenuri aparținând instituției respective, fără a afecta domeniul public.;

-parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

ZRV1                                                                      ................     ...............

-parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform          ESpe£ăfJbă'și\ proiectelor de

specialitate legal aprobate.


Articolul14 - Inaltimea construcțiilor


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚiA UR8ANL3M VJ7AT iiPRE NESCH535DAKE


ZR1 ,ZR2,ZR3,ZR4

Pentru construcțiile noi cu inaltime 3-7metri, dimensiunea minima a pard^SVjei mp, cu un front minim la strada de 6.0 metri in cazul fronturilor corifiHue^rSpȚTTeȚfrin

rrim 150;

urilor


discontinue;

Pentru construcțiile noi cu inaltime 8-15metri, dimensiunea minima a parcelei consjfuibile este de minim  200mp, cu un front minim la strada de 8.0 metri in cazul fronturilor continue si 10.0 metri in cazul fronturilor discontinue;

Pentru construcțiile noi cu inaltime 16-23metri, dimensiunea minima a parcelei construibile este de minim 500mp, cu un front minim la strada de 12.0 metri in cazul fronturilor continue si 15.0 metri in cazul fronturilor discontinue;

In stabilirea inaltimii maxime a clădirilor propuse pe fiecare lot se va tine cont si de respectarea prevederilor O.M.S. nr.119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor învecinate cu destinația de locuințe.

înălțimea etajului curent se va stabili exact la faza D.T.A.C./P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime in metri al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției. Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor,precum si de studiile geotehnice.

Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

pentru zona casei scării și liftului;

pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia. Inaltimea maxima a unei construcții va fi calculata de la cota trotuarului amenajat pana la punctul cel mai inalt al aticului/cornisei.

Numărul nivelurilor fiecărei clădiri propuse se va stabili in faza de autorizație construcție,astfel incat sa se respecte concomitent atat CUT-ul maxim,cat si regimul de inaltime maxim,stabilit in metri pentru fiecare zona de reglementare,conform prezentului regulament.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stabilite in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament:

ZR1.ZR2

-Inaltimea maxima admisa a construcțiilor propuse este 13metri,de la cota trotuarului amenajat pana la cornisa/atic.Tinand cont de faptul ca pot fi proiectate cu demisol si/sau mansarda avand suprafața utila maxim 60% din suprafața etajului inferior,inaltimea construcțiilor a fost calculata astfel,de Ia cota terenului amenajat: 1,5m pentru subsol/demisol,3metri fiecare etaj,2,5metri pentru mansarda;

ZR3

-Inaltimea maxima admisa a construcțiilor propuse este 15metri,de la cota trotuarului amenajat pana la cornisa/atic.Tinand cont de faptul ca pot fi proiectate cu demisol si/sau mansarda avand suprafața utila maxim 60% din suprafața etajului inferior,inaltimea maxima a fost calculata astfel,de la cota terenului amenajat: 1m pentru subsol/demisol,3metri fiecare etaj, 2,0metri pentru mansarda;

ZR4

-Inaltimea maxima admisa a construcțiilor propuse este 23metri.Inaltimea maxima a fost calculata astfel,de la cota terenului amenajati m pentru subsol/demisol,3metri fiecare etaj,1 metru parapet atic acoperiș sau cornișa. Inaltimea maxima propusa in zona de studiu a fost calculata:

-in baza studiului de altimetrie pe zona de coasta,ce a aratat înălțimi maxime de 46metri si minime de 7metri,media fiind 23metri

-ținând cont de înălțimile construcțiilor cu destinatii asemanatoare din zona de studiu si din imediata vecinătate a zonei de studiu,ce au înălțimi cuprinse intre P+3E+M(16,5metri) si P+10E(34metri)

-cu respectarea HGR 525/1996.actualizat,articolul 31 (Inaltimea clădirilor),aliniatul 3,care precizează ca , pentru construcțiile cuprinse intr-un plan de urbanism zonal.reqimul de inaltime al clădirilor propuse poate depăși cu mai mult de doua niveluri regimul de inaltime mediu al clădirilor invecinate.

ZRV

-Inaltimea maxima admisa a construcțiilor propuse este PARTER,respectiv 6metri.Se pot amenaja supante de tip mezanin.Inaltimea maxima a fost calculata astfel.de la cota terenului amenajat: 5metri Darțerul..1metru.pentru atic acoperiș terasa sau comisa.

-se va stabili prin studii de specialitate conform legislației specifice zonelorW^lin’§|fe8S^CH558BÂKE

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor

erenuluLprecum si a


Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea,aplicarea si resp'ecfărea valorilo'r^axwîyale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de util regimului maxim de inaltime,asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona. Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta următoarele prevederi specifice:

 • □ arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • □ nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială,cărămidă sau lemn fals etc.);

 • □ culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • □ mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

 • □ se interzic calcanele vizibile din domeniul public;

 • □ orice modificare a volumetriei si arhitecturii fațadelor va necesita justificări suplimentare pentru integrarea in caracterul zonei si va avea avize de specialitate conform legii;

 • □ se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TVsau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • □ amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr.

260/11.11.2010.

ZR1,ZR2,ZR3,ZR4,ZRV

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta următoarele prevederi specifice:

 • □ arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • □ nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială,cărămidă sau lemn fals etc.);

 • □ culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • □ mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

 • □ se interzic calcanele vizibile din domeniul public;

 • □ orice modificare a volumetriei si arhitecturii fațadelor va necesita justificări suplimentare pentru integrarea in caracterul zonei si va avea avize de specialitate conform legii;

 • □ se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TVsau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • □ amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr.

260/11.11.2010.

 • □ La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

O piese scrise:

memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • • exploatarea și intreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • • descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:

 • planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • simulări 3D (pe zi și pe noapte)

O rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

O pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de

iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

O in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

O firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizărilefTnflBreTTO^jjlnl^^ acestora și nici lumină intermitentă.                                                                           • -t-a

*                                                j PRIMĂRIA i^bMCiPIULUi CGHS îaNȚA

DIRECȚIA URBAHfâM

=02                                                   ( VÎZAT E®RE MFSC&ESSBâJSE


Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta următoarele prev^dqț^ș^§qifjq^;i7U| nr □ arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite; ” [Lrf.


 • □ nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndbielnioăRSi^l&iu sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială,cărămidă sau lemn-fals-ete^ -se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise,cu excepția culorilor folosi specifice funcțiunii din zona de studiu;

 • □ mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor din zonă;

 • □ se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat;La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei.

-este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

-amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

Articolul 16 -Condiții de echipare edilitara

Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela.ln acest sens,se recomanda realizarea de soluții de colectare,stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela.De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare(prin asfaltare,betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere,dimensionate pentru a permite colectarea selective a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica sau se propun soluții tehnice

viabile.

Se poate deroga de la prevederile alin.(1) cu avizul organelor competente.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar,parțial sau in întregime,după caz,in condițiile contractelor încheiate cu furnizorii de rețele.

Costurile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar,după caz,in condițiile contractelor incheiate cu furnizorii de rețele.

Rețelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), vor fi amplasate in subteran.

Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile Ia acestea vor fi amplasate subteran.

Este permisa amplasarea antenelor de telecomunicații ,cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) in cazul amplasării pe o clădire de locuințe colective,se va obține,in prealabilul autorizării, acordul asociației de proprietari,

 • b) in alte cazuri,daca pe parcelele imediat învecinate se afla locuințe,se vor obține,in prealabilul autorizării,acordul proprietarilor acestora,

 • c) obținerea avizelor favorabile sau acordurilor din partea instituțiilor specificate de către administrația publica locala prin certificatul de urbanism,


d)in cazul construcțiilor din ZRS.daca este vorba de antenenTeuesare-.acestora'eu-respectarea legislației

JUD-iȚUL COs'iS f AK fA PRlîvîĂRlA MUNICIPIULUI


specifice acestora.


Articolul 17- Spatii verzi si plantate


ZR1,ZR2,ZR3,ZR4


i'ANȚA ;Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau            _________

destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la teR-Rr^25/iș&6rcu-mo cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețele numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realitate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Suprafața minima de spatii verzi vor fi conform HCJC 152/2013,din care spatiile verzi amenajate la nivelul solului,pe pamant vegetal,trebuie sa fie minim 25% din suprafața terenului.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.


atii~/erzi si aZRS

Suprafața minima de spatii verzi vor fi conform HCJC 152/2013,din care spatiile verzi amenajate la nivelul solului,pe pamant vegetal,trebuie sa fie minim 25% din suprafața terenului.

ZRV

-plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;

 • - toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

 • - se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice

 • - se vor prevedea perdele verzi de protecție de-a lungul circulațiilor si in zonele de protecție ale rețelelor,conform legislației specifice.

Articolul 18- împrejmuiri

ZR1 ,ZR2,ZR3,ZR4

In condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: □ împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice la strada.

Împrejmuirile vor fi realizate astfel incat sa se incadreze in aspectul general al zonei.

înălțimea maxima a împrejmuirilor va fi de 1,80m spre strada si 2,20 m pe celelalte laturi ale terenului.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

ZRV

-scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare;

 • - locurile de joaca si zonele amenajate pentru plimbarea câinilor vor fi ingradite cu garduri transparente de 2metri inaltime;

 • - imprejmuirile se vor încadra in caracterul zonei,fiind folosite materiale ce se incadreaza in aspectul general al zonei;

 • - imprejmuirile trebuie astfel proiectate incat sa contribuie la aspectul reprezentativ al spatiilor verzi si construcțiilor specifice;

 • - se vor realiza conform studiilor de specialitate aprobate.

ZRS

-Din considerente urbanistice si de siguranța se recomanda ca unitățile care necesita o protecție speciala a incintei sa fie împrejmuite cu gard de inaltimea si opacitatea necesara;

-împrejmuirile vor fi realizate astfel incat sa se încadreze in aspectul general al zonei.

-Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

-Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

SECȚIUNEA 3-POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 19-Procent maxim de ocupare a terenului

ZR1

POTmaxim-41%(prin creștere in limita a 20% a POT-ului inițial aprobat)

ZR2

JUDEȚUL COrtâWTa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ;

DIRECȚIA URBANISM

VtZAî SPRE NESCHJZSBARE


POTmaxim-54%(prin creștere in limita a 20% a POT-ului inițial aprobat)

ZR3                                                           j

POTmaxim-36%(prin creștere in limita a 20% a POT-ului inițial aprobat)

Anexă la avizul nr.


ZR4                                                           |

ARHiTS


Conform HGR 525/1996,anexa 2,procentul maxim de ocupare a terenuhlU'rsTstsfBilesfe îh fL^fS^^&^estinația zonei în care urmeaza sa fie amplasata construcția si de condițiile de amplasare îrscadruPtârenului astfel,pentru zonele mixte,procentul maxim de ocupare a terenurilor este de 70%.Tinand cont de acestaspect, POT-ul maxim propus pentru ZR4,zona cu funcțiuni mixte, este 50%.

ZRS

-se va stabili prin studii de specialitate conform legislației specifice zonelor cu regim special

ZRV

POTmaxim-10%

POT-ul maxim s-a stabilit conform legii 24/2007,articolul 18,ce stabilește suprafața maxima ce poata fi ocupata de construcții in zonele cu destinație de spatii verzi.

în toate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise.

Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Articolul 20-Coeficient maxim de utilizare a terenului

ZR1

CUTmaxim-1,00(prin creștere in limita a 20% a CUT-ului inițial aprobat)

ZR2

CUTmaxim-1,62(prin creștere in limita a 20% a CUT-ului inițial aprobat)

ZR3

CUTmaxim-1,08 pentru P+2E si 1,44 pentru P+3E(prin creștere in limita a 20% a CUT-ului inițial aprobat)

ZR4

CUT maxim-3,5

CUT-ul maxim s-a stabilit in raport cu regimul de inaltime maxim propus,respectiv 23metri,de funcțiunile admise si inaltimea minima de etaj aferenta acestora(locuinte colective la etaje,servicii,comerț,alimentație publica,birouri la parter) conform legislației in vigoare, si cu POT-ul maxim propus de 50%.

ZRS

-se va stabili prin studii de specialitate conform legislației specifice zonelor cu regim special

ZRV

CUTmaxim-0,2.

CUT-ul maxim s-a stabilit in raport cu POT-ul maxim admis de 10% si cu inaltimea maxima aprobata de 6metri.

în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate


menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente si ediftearea-unora-noir care-vorrespecta noile


valori maxime propuse.Astfel, valoarea existentă a C.U.T. se menține pânăJa edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propusei


:e si


CAPITOLUL 11- INTRAREA IN VIGOARE'


Articolul 21 - Intrarea in vigoare


DIRECȚIA URBANISM


-Anexă-la-a vizu l-n r-~

ARHITECT


Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art.49 legea 21Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de


construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.PLAN DE ACȚIUNE

Planul de acțiune pentru zona de studiu este prezentat mai jos.

Etapizarea si finanțarea lucrărilor propuse prin PUZ pe terenul ce l-a generat va fi astfel:

Timp scurt (1-3 luni):

-obținerea certificatului de urbanism,a avizelor necesare,întocmirea proiectului si obtinereaautor-izatiei de construcție pentru investiția propusa

-costuri suportate de către beneficiar;

Timp mediu (6 luni):

-pregătirea terenului pentru lucrările de investiție (nivelare, umplutură etc.)

-executarea construcțiilor din cadrul SRM la roșu (fundații ziduri stâlpi și învelitori)

-executarea racordurilor și branșamentelor

-costuri suportate de către beneficiar;

Timp lung (1 an):

-construire căi de acces corespunzătoare în incintă

-executarea finisajelor clădirilor

-realizarea rețelelor interioare

-dotare clădirii cu echipamente

-receptionarea si intabularea construcției propuse

-costuri suportate de către beneficiar.

Etapizarea si finanțarea lucrărilor propuse prin PUZ pe restul zonei de studiu va fi astfel:

Timp lung (peste 1 an):

-obținere autorizație de construcție pentru parcarea si accesele pietonale.ocazionalcarosabile propuse

-realizarea investiției parcare si accese pietonale,ocazional carosabile -receptionarea si intabularea construcției propuse

-costuri suportate de către municipalitate.                  /

Timp foarte lung(peste 3 ani)

-obținere autorizație de construcție pentru drugul cojeffi^lOTystul zonei studiate si pentruso-seaua de coasta si pentru rețelele edilitare ce le vor a^otraveraa

-amplasare rețele edilitare subterane in zona drumq/lor propuse

-realizarea investiției                                           j

-receptionarea si intabularea investițiilor propuse

-costuri suportate de către municipalitate.              .______

ÎNTOCMIT,                                      3 £ ? \

URB.ROXANA MARCULESCU                    $ 7^4‘“s »,

■ i S-__‘ /r • 4-' . O


I IO4-ib<i|NrxuL241SOS


ZRS


rwi (*.«1:244331


P+10-Cota -61.37( Atic 63.06)-RMN


ZR1


ZRV


305796 -295

305706 670

5OS72S '33

30S643 537

3OM6! 826


- punct de cota - stâlp beton - cainin canalizan - gura scurgere J - punct state f - Zona studiatul - Lot pentru ele se intocrr taițiiiobile insc^^in cartea - Margine drum

- Zid de sprijin din beton


791910 509

792275 322

792274 736


791945 Ml


încadrare zona de studiu


Nr Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi latun D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305715.620

791910.509

374.115

2

305796.295

792275.822

87.632

3

305708.670

792274.736

43.664

4

305725 133

792234 295

82 330

5

305643.537

792223.326

284 224

6

305581.828

791945.882

138.389

S(1)=45912.82mp P=1010.353m


NTEXA LABIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU S. ROXANA


BENEFICIAR: SSTEFAN STERE ȘTEFAN SULTANA


PROIECTANT GENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCU


SEF DE PROIECT: Urb.Roxana Marculescu


DESENAT:

EUĂ^°Xana ^arcu^escu


GE ■

ELA


BR&llANT GENERAL-ARHITECTURA:

DIN&SCU


(Ț) Profil drum existent • str.Patriei-categoria IV-drum local


(5) Profil drum existent - str.Renasterii-categoria IV-drum local


NR.PROIECT:_______6

FAZA:__PUZ__

DATA:_____2019____

REVIZIE:_____________


^(ȚLlhpROIECT:

^„dPLlJPuRâANISTC ZONALCirculatii pietonale

Circulatii pietonale ocazional carosabile pentru riverani si auto de interventie(Politie,Pompieri,Salvare,etc...)


Limita de protecție 150metri de la țărmul Marii Negre


Limita de protecție 50metri de la țărmul Marii Negre


Limita țărmul Marii Negre conform ridicării topografice


Zona de protecție Marea Neagra


Accesuri pietonale propuse


Accesuri auto propuse


rteofta De'vVerde y •


iIeniiTmibussjnes . •

rSENTER^Hotei \


UTR

S construita maxima

S verde minima

S alei .parcaje

S total

UTR

Simbol

POT maxim

CUT maxim

H maxim

Suprafata(mp)

ZR1

575,57mp(41%)

280,76mp(20%)

547,51 mp(39%)

1403,84mp(100%)

ZR1

41%

1,00

13METRI

1403,84

ZR2

3528,9mp(54%)

1307mp(20%)

1669,1 mp(26%)

6535mp(100%)

ZR2

54%

1,62

13METRI

6535

ZR3

391,95mp(35%)

223,97mp(20%)

503,95mp(45%)

1119.87mp(100%)

ZR3

35%

1,44

15METRI

1119

ZR4

650,5mp(50%)

260,2mp(20%)

390,3mp(30%)

1301mp(100%)

ZR4

50%

3,50

23METRI

1301

ZRV

855,5(10%)

6844mp(80%)

855,5(10%)

8555mp(100%)

ZRV

10%

0.2

6METRI

8555

ZRS

conform studii specialitate

conform studii specialitate

conform studii specialitate

20248.88mp(100%)

ZRS

conform studii specialitate

conform studii specialitate

conform studii specialitate

20248.88


@ Profil aprobat sosea de coasta-categoriaJH-drum colector


PIATRA SPARTA XxX-


PIATRA Si’ARTA


(4) Profil drum propus-categoria lll-drum colector-ADRESA PUZ:_______________

ZONA DINTRE STR.PATRIEI, BD.MAMAIA.STR.RENASTERII SI TARM MAREA NEAGRA


SCARA PLAN:


1:1000


NUMĂR PLAN:


U-03