Hotărârea nr. 364/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. TOMIS NR. 458, INVESTITOR SC ALAIDAVA SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de XV ^9^2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 141251/15.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 141523/15.09.2020, precum și avizul nr. 141245/15.09.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea doamnei Sibov Raisa, în calitate de reprezentant al SC Alaidava SRL, înregistrată sub nr. 28457/12.02.2020, completată cu adresa nr. 87220/04.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, bd. Tomis nr. 458, lot 1 + lot 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu funcțiunea de locuire colectivă, în regim de înălțime P+6E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în Palazu Mare, bd. Tomis nr. 458 lot 1 + lot 2, în suprafață de 973 mp (potrivit actelor de proprietate) și 974 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 249518, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Alaidava SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1272/09.10.2018 la Societatea profesională notarială - Biroul notarial Panait și Dimancea.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Alaidava SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: \ (o pentru, 1\ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, QC> SO C_


CONTRASE SECRETA FULVIA AN
EAZA, ENERAL A DI SCU


CONSTANȚA

nr.                  L 2020

MEMORIU JUSTIFICATIV

Cap. 1. Date generale

Investiția : ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU -CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

Localitatea: CONSTANTA, -zona Palazu Mare , bulevardul Tomis nr 458

Beneficiar: S.C. ALAIDAVA srl

Proiectant: DAN MEMET BIROU DE PROIECTARE srl (arh. Dan Memet 0722326757)

Cap.1.2 Obiectul planului urbanistic de detaliu

Scopul prezentei documentatii consta in modificarea reglementarilor urbanistice pentru amplasamentul situat pe bulevardul Tomis nr458 in ceea ce privește retragerile construcției


fata de aliniamente si fata de limitele laterale ale terenului.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

-la Sud - b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord - IE 223119 - prop moștenitori Pitu Anastasia


-la Est-


-La Vest -


IE 247323 - prop Pitu Toader

IE 244147 -prop Foti Victor prop Cojva Victoria prop Bebe HristianConform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*) privind


amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează


retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, niodul/de ocupare a

terenului,designul spațiilor publice                                            "

Terenul este amplasat in orașul Constanta , in zoTiaPa^^^re , in lungul

bulevardului Tomis .Terenul este proprietate S.C. ALAlK^^^f^^rip^^gj^^e vanzate cumpărare nr.1413/29.11.2017 are suprafața de 974,00 mpfșfîgșsțe^nwoh^îluiKji constanța

direcția urbanism


Cap.1.3 Surse de documentare           .

Analiza situației existente si formularea propunerilor <


Vî’ZAT NESCi-î?


;s ls avizul.nr., au avut la baza:


- PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta /âpTofrăt prlh_Hotararea-_ Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate'a^o'£îpTWW


nr.327 din 18.12.2016


- HCL 121/2011 -Reactualizare Plan Urbanistic Zonal -Palazu Mare 3 a cărui RLU a fost detaliat prin HCL nr 258/31.07.2017 si HCL 254/28.06.2018

 • - HCL 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta;

 • - HCJC 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

 • - Legea privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50/1991, republicata, actualizata);

 • - Legea cadastrului imobiliar si publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicata, actualizata;

 • - Legea privind calitatea in construcții (nr. 10/1995), cu modificările si completările ulterioare republicata, actualizata;

-Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

-Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizata;

-Codul civil;

-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriulu^g^jorw^^0-^ Secțiunea a II l-a - zone protejate;

p ^^vyîil

Cap. 2. Situația existenta                                         ? Iw

VkO Jî*^****- ix/z

Cap 2.1 încadrarea in localitate

Terenul este amplasat in orașul Constanta , in zona Palazu Mare faslUnffQI'' \ bulevardului Tomis .Terenul este proprietate S.C. ALAIDAVA srl conform contract de vanzare cumpărare nr.1413/29.11.2017 are suprafața de 974,00 mp si este neconstruit.

Cap 2.2 Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate -Reactualizare Plan Urbanistic Zonal -Palazu Mare 3

Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327 din 18.12.2016.

Terenul face parte din categoria de folosința agricol, nu prezintă interdicții de construire si este, la momentul actual, liber de construcții.

Documentație aprobata prin HCL 121/16.05.2011 al cărui regulament de urbansim a fost a fost detaliat prin HCL nr 258/31.07.2017 si HCL 254/28.06.2018 terenul studiat face parte din UTR 1 -ZONA INSTITUȚII «SERVICII «BIROURI «COMERȚ «DOTĂRI URBANE LA NIVEL SUPRAMUNICIPALL SI MUNICIPAL «LOCUINȚE SI

Reglementari conform PUZ aprobat cu HCLIfl î1Sl^®.i05L20d^iidetalicit^pFW>ICL nr 258/31.07.2017 si HCL 254/28.06.2018

Generalități si caracterul zonei                   ÂRexă ,s 3tfizui IU                     -3

-Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare ale municipiului,situate in afara zonei centrale care ii vor pu ea c6fiferf-un fifdb-prestigiuTeGhilibrare funcționala si noi calități esthetic-figurative in condițiile uneTofeffe dîversTffiăte^LimedTal accesibila investitorilor.                                                ____/// U------

-UTR1-se desfășoară de-a lungul arterelor majore de cirq^ăti^^^^^v DN2A,artera carosabila colectoare din sud/vest (spra calea ferata ) .artera de penetrație qin direcția Poiana si zona situata la est de sursa de captare ape Caragea Dermeni. /

-Pentru loturile care au făcut obiectul unei documentații de urbanism, anterior prezentului Plan Urbanistic Zonal, se vor aplica reglementările prezentului regulament pana la nivel de parcela. Prin acest Plan Urbanistic Zonal celelalte documentații de urbanism sunt integrate si odată cu aprobarea acesteia, documentațiile de urbanism anterior aprobate isi pierd valabilitatea.

-Aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public si proprietatea privata.

-In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale si carosabile de incinta, acces in construcție.

-Continuu sau discontinuu sunt moduri de amplasare a construcțiilor fata de aliniament astfel;

 • • frondul stradal continuu este caracterizat printr-o unitate vizuala, la nivelul pietonal, in care amplasarea construcțiilor este uniforma, toate fiind amplasate in același plan de proiecție (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate toate in același plan de proiecție);

 • • frondul stradal discontinuu este caracterizat printr-o unitate vizuala, la nivelul pietonal, in care amplasarea construcțiilor este dinamica, acestea fiind amplasate in planuri de proiecție diferite (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate diferit una fata de cealaltă in raport cu planul de proiecție).

-Se admite mansardarea clădirilor cu condiția ca aceasta sa nu fte o falsa mansardare ci sa se înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de maxim 45 de grade, suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel current, fara a depăși C.U.T7 maxim reglementat pentru zona respectiva.

-înălțimea anexelor lipite de limitele laterale și posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

-Peste regimul de inaitime maxim admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele condiții:

 • • pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu:    instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe si

alte echipamente asemănătoare), pentru aceasta zona retragerea fata de atic va fi minim cat înălțimea etajului tehnic;

 • • înălțimea maxima a etajului tehnic va fi maximum inaltimea etajului curent.

-Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • • inaltimea maxima se calculează astfel: demisol 1,50 metri fata de trotuarul de

garda +      3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru

atîc/cornisa;

 • • pentru construcțiile cu funcțiuni publice fa parter inaltimea parterului se calculează 4,50 metri (finit-finit);

 • • se permite realizarea de subsol sau demisol;

 • • numărul de subsoluri nu se normează;

 • • realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de inaitime maxim propus.

-Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei

fara a depăși limita edificabilului propus sau rezultat in urma retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte contructii de pe pacela, in condițiile păstrării unii distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.                   ----

-Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75 % oin^s^^^a terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pam&Fit-vegeta|K

-Calcan vizibil din domeniu public - fațada opaca (care /u are prevăzuta goluri de ferestre, usi, balcoane si logîi) care trebuie mascata sau integrate in ansamblu construcției astfel incat de pe domeniu public, la nivel de pieton, acesta fațada sa nu fie vizibila.

Utilizări admise -instituții si servicii publice supramunicipale si municipal,sedii ale unor extrateritoriale


-servicii de sănătate (spitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medical^

-servicii financiar-bancare si de asigurări,posta/telecomunicatii,servicii Ha manageriale,tehnice si profesionale (birouri)

-cercetare/dezvoltare,edituri,servicii media,centre de informare,

biblioteca/mediateca, activități associative diverse

-servicii profesionale,hoteluri,alimentație publica(restaurant,cofetarii,cafenele, baruri),comerț,expoziții,recreere (casino,dans,cinema,centre de recreere/spa,

sport in spatii acoperite)

J _ .. _ JUQEȚUL COr!S7A>'’’A idpOSt^l.TOjgr^HJLUi CONSTANTA direcția urbana

VUâT SPRE

Anexă avizul nr^j____ i 7


-show-roomuri auto,benzinării,activitati de manufacturare si d legate de polul tertiar.parcari multietajate

-locuințe colective

Utilizări admise cu condiționări

-extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu funcțiunile invecinate:se va asigura in toate locurile publice ac locomotor ,se vor asigura circulatii si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de minim 10% din suprafața teren

Utilizări interzise

-Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la Utilizări admise si Utilizări admise cu condiționări. In UTR 1 funcțiunea de locuire individuala este interzisajorice alte activiati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul indeoartarii investitorilor interesati;activitati poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat jconstructii provizorii de orice natura;depozitare en-gros;depozitari materiale refolosibile;platforme de precolectare a deșeurilor urbane;lucrări de sistematizareverticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;orice lucrare de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica colectare si evacuarea apelor meteorice Caractersictici ale parcelelor

-Se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelate in module avind suprafața minima de 1000 mp si deschidere la strada de minim 30m;in zonele construite parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

-clădiri sub 4 niveluri -suprafața minima de 200 mp,front minim la strada de 8 m iar raportul intre laturile lotului trebuie sa fie sub 1/3'                              ____

-clădiri peste 4 niveluri -suprafața minima de 400 mp ,front mini Caracteristicile parcelelor si modul de amplasare a construcțiilor in fun

2 metri bea la


strada (dimensiunea aliniamentului)

-regim de construire înșiruit

-regim de construire cuplat

-regim de construire izolat

-parcela de colt


-front minim 8 m   H?    n^nM\

-front 8-12 m

-front >12 m

-regimul de construire vâ^iStePt de^witul la strada de rang superior

-Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de cuplat se poate construi in regim insiruit.ln situația in care nL

se poate construi in regim cuplat sau înșiruit.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament I

-Clădirile se vor amplasa, in funcție de caracterul frontului str^âl^'doRffitîfU'feaJ^coirtrrTUL^si de normele existente, pe aliniament sau retrase de la aliniament£u.<^j4r -Clădirile se vor retrage minimum 10 metri de la aliniamentil _ ' frontului stradal (continuu sau discontinuu) si de normele exisțente^


-Clădirile care alcătuiesc fronturi continuu (regim înșiruit) vor avea/'o adâncime maxima de 20 metri fata de aliniament/aliniere.                                [/

-Clădirile, care alcătuiesc regim înșiruit de amplasare pe pacela, frontul continuu nu va depăși lungimea de 30 metri.

 • - Clădirile se pot amplasa pe aliniament in cazul in care inaltimea maxima la cornisa/atic nu depășește distanta dintre clădiri, raportata la clădirea cea mai înalta. Excepție terenurile amplasate la DN2a pentru care se aplica art. 5.2.

-Daca inaltimea clădirii in planul aliniamentului depășește distant dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distant minima egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distant dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4 metri, cu condiția sa nu fie lăsate vizibile, din domeniu public, calcane de pe parcelele alăturate. Fac excepție parcelele de colt, amplasate la intersecția arterelor de importanta zonala si locala (a căror prospect stradal este minimum 10 metri) conform figura nr. 1.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

 • - Clădirile se vor amplasa in regim izolat, cuplat sau înșiruit conform tabelului nr, 1. continuu sau discontinuu si a normelor existente.

 • - Clădirilor, amplasate in regim înșiruit sau cuplat, se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor fara a crea calcane vizibile din domeniu public, conform figura 2.

 • - In cazul amplasării in regim izolat clădirile se vor retrage, fata de limitele de proprietate, cu o distanta egala cu 1/3 din înălțimea maxima la comisa/atic dar nu mai puțin de 5 metri.

-In cazul amplasării in regim cuplat clădirile se vor amplasa pe una din limitele laterale si se vor retrage, fata de cealaltă limita laterala, cu o distanta egala cu 1/3 din înălțimea maxima la comisa/atic dar nu mai puțin de 5 metri.

-In cazul amplasării in regim înșiruit clădirile se vor amplasa pe limitele laterale de proprietate, se vor alipi la calcanele construcțiilor învecinate, amplasate pe limitele de proprietate si nu vor crea calcane vizibile din domeniu public.

-Clădirile se vor retrage fata de limitele posterioare ale parcelei cu o distanta de 1/2 din inaltirnea maxima la comisa/atic dar nu mai puțin de 5 metri.

-In cazul parcelelor de colt, prin prezentul regulament, retragerile se vgr^agfK^JGo.nform fîgura nr. 5,

- In cazul parcelelor cu forma neregulata retragerile fata de limitele l^rale^Mț^eneare se vor reglementa printr-o documentație de urbanism P.U.D.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceasi parcela?               Jll

-Clădirile se vor amplasa, una fata de cealaltă, pe aceeași parcela lawdișțMțt^găla/u# inaltirnea maxima la cornisa/atic, a celei mai înalte clădiri.

-In cazul in care pe fronturile opuse nu sunt ferestre ale camerelor locuibjfe^ca'me^gezi, dormitoare) atunci distanta dintre clădiri poate fi mai mica decât jumătatea'dinlirfaltimea celei mai înalte, pina la minim 6 metri.                                                     \

Circulatii si accese                                                       \

Circulația autovehiculelor se face pe DN2A Jar cea pietonala pe trotuarele aferente.

Caldirile vor avea asigurat in mod obligataoriu accesul dintr-o circulație publica fie direct fie (in cazul utilizării terenului in comun) prin intermediul unei străzi private

Conform PUZ Palazu Mare :

-spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

 • - in cazul fronturilor continui la strada se va asigura un acces carosabil in curtea interioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor.Distanta dintre aceste pasaje,masurata la aliniament,nu va depăși 30m.

 • - in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 • - pentru imbunatatirea microclimatului si pentru ptrotectia construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase .circulatii.

Staționarea autovehiculelor

-Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcei drumurilor publice

-Locurile de parcare se dimensionează conform normelor s construcții supra/subterana sau in parcaje amenajate la sol car


min.l arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate de gard viu.se dispun in ntate-GLU-^^,


„ JUDEȚUL CONSTATA


I . ■     *                  . J.       . .. .. I           I . r PRiMARLA MUNÎCIPllII Hi •'

-In cazul in care nu se poate asigura in limitele parcelei numărul q^fjggu^ parcare normate.se va demonstra prin prezentarea formelor legale araBnEfanegi^iEșcHr pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare , Dr6îl^hiH^e'a!i


STANȚA


locurilor necesare intr-un parcaj comun situate la max. 150m      ARH^W’5’*'

-Spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL Ur-J„±a/2-rLi 7 privinrrasj


ea


numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta,rectificată prin HCL nr.28/2018 si detaliata prin HCL nr 532/2018

Inaltirnea maxima admisa a clădirilor


-regimul de inaltime P+3E este obligatoriu pentru primul rând de loturi situate adiacent arterelor majore de circulație (bd.Tomis si str Madrid) in vederea constituirii unui front coherent -Inaltirnea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre construcții. Pot fi adăugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele uni arc de cerc cu raza de 4 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

-In funcție de numărul de niveluri convenționale, retragerile fata de limitele de proprietate, indicatori urbanistic si distanta dintre construcții, inaltirnea maxima, la atic/comisa, admisa va fi de P+14E, respectiv Hmaxim = 45 metri iar regimul minim de inaltime este P+3E, respectiv Hmaxim = 17 metri.

-Zonele de amplasare a clădirilor mai înalte de 14 etaje vor fi la intersecțiile majore a tramei

stradale cu DN2A sau strada Madrid, in baza unei documentații de urbanism P.U.D.

Aspectul exterior al clădirilor

-Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va ținea seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla in relații de co-vizibilitate.

-Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversității de funcțiuni si exprimării prestigiului si specificului investitorilor.

-Construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public.

Condiții de echipare edilitara

-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electrica.

-Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile

publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

-Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la strada,colectarea apelor pluvial se va face sub cota trotuarelor,pentru a evita producerea ghetii.

Spatii plantate

-Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru acceș.e.î^ă^/'.,^1;

.      . ...                                                                                                                        vi-Z.f I             jMeJ

circulatIL                                                                    Anexă îs-avszul nr. ,

împrejmuiri                                           O

-Gardurile spre strada vor fi transparentelor avea inaltimea maxima deffipfii — un soclu opac de 60cm si partea superioara traforata.               y-y— -Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimesfma

si vor fi opace.Se admite si separarea pe limitele laterale si posterioare cuxjard viu,cu acordul vecinilor.                                          J

-Spre trotuare si circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor,dar se va putea prevdea marcarea apartenenței spațiului prin diferente de ___ pavaje,bordure,garduri vii,terase.

Posibilități maxime de ocupare si utilzare a terenului Procentul maxima de ocupare a terenurilor

POT max = 60%

Coeficientul maxim de ocupare a terenurilor

CUT max = 3

Cap 2.3 Regimul juridic                              xs5sas=ss^

Terenul este proprietate S.C. ALAIDAVA srl conform contract de vanzare cumpărare nr.1413/29.11.2017 are suprafața de 974,00 mp si este neconstruit.

Cap 2.4 Circulatii

In limita zonei studiate, circulația se realizează după cum urmează:

 • - B-dul Tomis (DN 2A) - sens dublu (doua benzi pe sens)

 • - strada Eugen Lovinescu si strada Corneliu Coposu -sens dublu (cite o banda pe sens) Terenul are acces din bulevardul Tomis.

Prin PUZ aprobat cu HCLM 121/16.05.2011 se prevede lărgirea Bulevardului Tomis prin realizarea a trei benzi pe sens cu latimea de 10,50 ,a unei rigole de 0,50 m , a unei zone verzi cu latimea de 1,50 m , aunei piste de biciclete cu latimea de 1,00 m si a unui trotuar cu latimea de 3,00 m.

Prin latirea bulevardului se impune o retrage din axul bulevardului de 17 m fata de limita terenului.


Străzile Eugen Lovinescu si Corneliu Coposu sunt prevăzute si ele pentru lărgire urmind sa aiba cite o banda de 3,50 m pe sens si trotuare de 2,00 m_ borduri 10x15cm beton C12/15 __fundație 10x20cm beton C8/10


-PAVELE AUTOBLOCANTE -10 cm nisip


pavele autoblocante

-2 cm strat de nisip

20 cm strat piatra sparta 0-632.5 Ocuparea terenurilor -analiza fond construit

In prezent, amplasamentul studiat este teren libe^e-coRstrt^Ț-avandrtQl^siTeăTTețen agricol.

P.O.T. existent = 0 %

C.U.T. existent= 0

S teren acte = 974,00 mp

S construită = 00,00 mp

S desfășurată = 00,00 mp

In prezent terenul ce face obiectul un imobil de locuințe colective. Terenuri! o parte neconstruite.

Pe terenul limitorf in zona de vest este in lucru un imobil de locuințe colective cu regim de inaltime P+8E distanta pina la zona edificabila propusa fiind de 12,00 m iar pe unul din terenurile vecine de pe limita de este exista construita o locuința cu regim de inaltime P+M distanta pina la limita edificabila propusa fiind de 8,85 m, restul terenurilor din zona limitrofa sunt neconstruite. Pe partea opusa a bulevardului Tomis exista un imobil de locuințe colective S+P+8E aflat la o distanta de peste 50 m de zona edificabila propusa.


PRIMĂRIA MUNîCiPIULU CONblANTA DiPEGȚi \ URH 'M’.ISM


Ar®:


ARHITECT șef


PUD nu este construit ,pe/e s din jurul amplasamnetulut


WT^n^^se realizeze jtttffo parte construite si


2.6 Echiparea edilitara

în zona studiată există toate tipurile de rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, rețele de telecomunicații, alimentare gaze naturale, alimentare cu energie electrica).


Conform avizelor de utilitati obținute in baza Certificatului de Urbanism aferent P.U.D., emise de instituțiile de specialitate:

Alimentare cu energie electrică:

 • - e-Distributie Dobrogea - aviz de amplasament favorabil nr. 269818117/28.06.2019: pe planurile de amplasament anexate avizului, s-au trasat in aproprierea amplasamentului: LEA 20 kV si LES 10kV existente. Se poate realiza racordarea la rețeaua existenta conform specificațiilor prezentului aviz.

Alimentare cu gaze:

 • - engie - Distrigaz Sud Rețele - aviz favorabil nr. 314.046.644/19.06.2019: exista rețea de alimentare cu gaz in zona PE 63 RP fiind amplasata in afara amplasamentului.

Alimentare cu apă și canalizare:

 • - R.A.JA. S.A. - aviz de amplasament nr. 700/65455 din 12.08.2019: conform planului de situație anexat prezentului aviz, in zona studiata exista: conductele de distribuție apa Dn. 160mm PEHD, Dn 450 mm F . Pe străzile Eugen Lovinescu si Corneliu Coposu exista colectoare menajere Dn. 250mm B PVC-KG .

Pe strada Liviu Rebreanu exista conducta d erefulare apa uzata Dn 400mm PEHD Telefonie:

- TELEKOM - aviz condiționat nr. 1017/14.06.20108: exista cabkKiJLc^ucrările se vor executa numai sub asistență tehnică a TELEKOM. Pentru aceasta Gd^8vâ^^^înainte de începerea lucrărilor benefiarul/ constructorul

Cap. 3. Reglementari

Cap 3.1 Tema de proiectare

Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcțiunea deqjc|§yjre cote£^v^'eu parcaje la subsol si parter, având regimul de înălțime P+6E .                       \

Propunerile care au stat la baza prezentei documentatii, auravuMa-baza^rmatoareterA-— - Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate d.p.d.v. funcțip^^î^^         B NSîANȚA valorile și aspirațiile beneficiarului;

 • - Asigurarea accesului la infrastructuri;

 • - Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • - Reglementarea retragerilor fața de aliniamente si de limitele latejaljesb posterioare ale terenului;                                 —__L——------—

Cap 3.2 Caracteristici seismice si incadrare constructf^pr^^6/

!ea/-prevederi de


In conformitate cu prevederile din ” Cod de proiectare seism proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013, clădirea proiectata senncadreaza in clasa III de importanta. Construcția este amplasata in zona de hazard seismjc care are următoarele caracteristici: accelerația terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s. Conform Hotărârii de Guvern 766/97, construcția se incadreaza in categoria “C”, de importanta normala.

Amplasament / încărcări carcateristice zonei: zona 0,5kPa - din punctul de vedere al acțiunii vântului, zona 2,0kN/mp - din punctul de vedere al acțiunii zăpezii.

Cap 3.3 Regimul juridic si circulația terenurilor propuse

Situația juridică a terenului situat pe bulevardul Tomis nr. 458, identificat prin nr cadastral 249518 , rămâne neschimbată.Noul aliniament al terenului va fi la 17 m din axul bulevardului Tomis pentru a se putea permite lărgirea bulevardului Tomis.

Cap 3.4. Regulamentul de urbansim Utilizări admise

conform PUZ

-instituții si servicii publice supramunicipale si municipal,sedii ale unor organisme extrateritoriale

-servicii de sănătate (spitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medicale)

-servicii financiar-bancare si de asigurări,posta/telecomunicatii,servicii

manageriale,tehnice si profesionale (birouri)

-cercetare/dezvoltare,edituri,servicii media,centre de informare,

biblioteca/mediateca, activități associative diverse

-servicii profesionale,hoteluri,alimentație publica(restaurant,cofetarii,cafenele, baruri),comerț,expoziții,recreere (casino,dans,cinema,centre de recreere/spa, sport in spatii acoperite)

-show-roomuri auto,benzinării,activitati de manufacturare si depoziU^Mîc-^^^x legate de polul tertiar,parcari multietajate

-locuințe colective                                                   ifâ

Utilizări admise cu condiționări                      II?

conform PUZ

-extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incoBpde|^rin pofâSre si trafic funcțiunile invecinate:se va asigura in toate locurile publice accesu^p^gpanejpr^pti handicap locomotor ,se vor asigura circulatii si piatete pietonale precum si scuaralwi^ondere de. minim 10% din suprafața teren

Utilizări interzise

conform PUZ -Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la Utilizări admise si Utilizări admise cu condiționări. In UTR 1 funcțiunea de locuire individuala este interzisa;orice alte activiati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul indeoartarii investitorilor interesati;activitati poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat ;constructii provizorii de orice natura;depozitare en-gros;depozitari materiale refolosibile;platforme de precolectare a deșeurilor urbane;lucrări de sistematizareverticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinatejorice lucrare de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica colectare si evacuarea apelor meteorice

Caractersictici ale parcelelor

conform PUZ

-Se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelate in module avind suprafața minima de 1000 mp si deschidere la strada de minim 30m;in zonele construite parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:                 /

-clădiri sub 4 niveluri -suprafața minima de 200 mp,front minim la strada dez8 m iar raportul intre laturile lotului trebuie sa fie sub 1/3'                                  /----

-clădiri peste 4 niveluri -suprafața minima de 400 mp’Țfl^TiTO^nr^^^de^ZTTretri-Caracteristicile parcelelor si modul de amplasare a construpji^?^^^3^Ș||^^§țș^ strada (dimensiunea aliniamentului)                                                "     *     11

DRT TIA

-front minim 8 eM h^c^s^are

-front > 12 r i    arhsteo r șlt '


-regim de construire înșiruit

-regim de construire cuplat -regim de construire izolat -parcela de colt

-regimul de'-constraire vafrdictat de-frontuHeH strada de rang superior


-Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului (POT si CUT) .In situația in care nu se poate construi in regim cuplat se poate construi in regim insiruit.ln situația in care nu se poate construi in regim izolat se poate construi in regim cuplat sau înșiruit.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Bulevardul Tomis -se va modifica amplasarea clădirii fata de aliniament.

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului terenului de 17 m fata de axul bulevardului fata de aceasta retragere construcțiile propuse pot fi amplasate la minim 10 m.

Prin PUD se propune o retragere a construcțiilor la minim 10,50 m fata de noul aliniament al terenului.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare

Clădirile se vor amplasa in regim izolat

Având în vedere că retragerile construcției față de limitele laterale aprobate prin PUZ erau de 1/3 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m , prin documentația de urbanism actuală se dorește micșorarea acestor dimensiuni, conform planului de situație astfel:

-spre limitele de est si vest va fi o retragere de minim 5 m

Având în vedere că retragerile construcției față de limita posterioara japwbațejDrin PUZ


erau de 1/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m , prin docu actuală se dorește micșorarea acestor dimensiuni, conform planului de^x situație astfel:

-spre limita de nord va fi o retragere de minim 4,5 m Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceasi parcela^

Regimul de construire propus este regim de construire izolat.S’^â'4e'aliza\o

clădire pe parcela.

Circulatii si accese

Accesul la proprietate este prevăzut printr-o alee de acces cu latimea de 5 m ,al ce este legata din banda colectoare cu care se va extinde bulevardul Tomis. Prin PUZ aprdț>at este preconizata lărgirea bulevardului la 3 benzi .prevederea unei zone verzi de 1,50 m si a unei zone pentru pista de bicilete de 1 m si a unui trotuar cu latimea de 3 m.

Pina la realizarea extinderii se va realiza o alee de acces din strada Corneliu Coposu care sa permită accesul pe proprietate. Aleea se va racorda in strada Corneliu Coposu va fi paralela cu bulevardul Tomis si se va racorda cu accesul prevăzut in proprietate.

In interiorul proprietății vor fi prevăzute alei interioare cu latimea de 5 m care vor permite accesul la parcajele de la sol si la garajele de la parterul clădirii.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si

plantate.                                             ju-țul co^wrÂ

Este obligatorie asigurarea accesului in spatiile pubiicgFă\pTeîîSoanelophandîsapate^ș3u cu dificultăți de deplasare.                                         OIPH-PA urbai.jsm


Staționarea autovehiculelor                                     ’’"i>

Oh


Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea HCL nr. 11

privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru dâfconstnjcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanta.             ~~~               ~~

Construcții de locuințe unifamiliale, semicolective sau colective:

 • a) Se va asigura minumum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila de maximum 100 mp .

 • b) Se vor asigura minim 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa ci^suprșfata utila mai mare de 100 mp


Se vor asigura suplimentar 20 % din locurile de parcare pentrfl vizi

Imobilul este prevăzut cu 17 de apartamente cu suprafețe util 00/de mp.

Pentru aceste apartamente sunt necesare 21 de locuri de parc/re.Din cele 21 de locuri  de parcare 11 se vor realiza in spațiul parterului sub forma de garaje pentru 1 sau doua mașini iar 10 se vor realiza la nivelul terenului .Din totalul locurilor de parcare 50% sunt in spatii acoperite.Locurile de parcare vor avea dimensiuni de 2,40x5,00m iar aleile interioare care le vor deservi vor avea 5,00 m lățime.

Locurile de parcare dispuse spre strada se vor masca spre bulevardul Tomis cu gard viu .

Inaltimea maxima admisa a clădirilor

Regimul de înălțime maxim propus este de P+6E si se incadreaza in regimul maxim de inaltime aprobat. înălțimea construcției propuse va fi de : +23,20 m fata de cota 0,00 (cota de acces in clădire la nivelul parterului) a clădirii la care se adauga inaltimea pina la cota terenului amenajat.

Modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • • inaltimea maxima se calculează astfel: 0,15 metri fata de trotuarul de garda in zona intrării in imobil +3,15 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,00 metri pentru atîc/cornisa;

Nu sunt prevăzute retrageri la nivelele superioare ale clădirii.

Aspectul exterior al clădirilor

Avind in vederea poziția ampalsamentului ,pe o artera importanta ce realizează intrarea in Oraș (bulevardul Tomis) s-a optat pentru o clădire care sa aiba un impact arhitectural importat in zona. Volumetric clădirea preia unghiurile amplasamentului propunind o tratare neagresiva fata de bulevardul Tomis . Volumetric imobilul este compact cu fațade pe toate cele patru laturi cu decupaje in volumul principal care sa asigure o imagine care sa nu fie monotona lucru ce se va realiza prin tratarea diferențiata a etajelor.r folosi .Se vor i balustrazi din in terasa si vor fi


Tratarea fadelor se va face intr-o interpretare minimalista .Pentru finisarea parțial fațade ventilate cu placaje din ceramice si tencuilei structurate in c crea registre orizontale cu o finisare diferențiata in dreptul etajelor .Se vor fol sticla . Timplariile ca si mâinile curente vor fi de culoare gri. Invelitorile vot tratate cu memebrane bituminoase cu fata aparenta cu ardezie.Nu se vor accepta calcane pe nici una din fațade. Accesle la garajele de la parterul clădirii se vor realiza din fațadele laterale.


j JUuCTIjl. CONSTATA PRIMĂRIA MU,jîCi?1ULUI CONSTATA ;

| DlPAvTIA URBANISM

' jVIZAr VPRE NESCHMSSA^fi |

An&ă la avizul nr.

Arhitect șe f l____

Se va realiza un iluminat arhitectural al clădirii prin marcarea golurilor create de logii si balcoane si punerea in valoare a zonelor de plin .Iluminatul arhitectural se va realiza prin benzi led si proiectare fixate pe fațada clădirii .Iluminatul va fi discret in culori calde .Corpurile de iluminat arhitectural vor fi poziționate astfel incit sa nu deranjeze zonei cu spatii de dormit ale imobilului.

Condiții de echipare edilitara

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism este adiacentJarețele de utilități la care se poate realiza ulterior branșamentul (alimentare cu apă, cațj^îi^ai^^eraie electrică, gaze naturale și rețele de telecomunicații).

Conform avizelor de utilitati obținute in baza Certificatmui de Umamsm ^ferent P.U.D., emise de instituțiile de specialitate:                             |lș

Alimentare cu energie electrică:

 • - e-Distributie Dobrogea - aviz de amplasament favorabil w         V|p^06.2019: pe

planurile de amplasament anexate avizului, s-au trasat in apropierea amokpaamentului: LEA 20 kV si LES 10kV existente. Se poate realiza racordarea laretW&a=^<iWenta conform specificațiilor prezentului aviz.

Alimentare cu gaze:

 • - engie - Distrigaz Sud Rețele - aviz favorabil nr. 314.046.644/19.06.2019: exista rețea de alimentare cu gaz in zona PE 63 RP fiind amplasata in afara amplasamentului. Alimentare cu apă și canalizare:

 • - R.A.JA. S.A. - aviz de amplasament nr. 700/65455 din 12.08.2019: conform planului de situație anexat prezentului aviz, in zona studiata exista: conductele de distribuție apa Dn. 160mm PEHD, Dn 450 mm F . Pe străzile Eugen Lovinescu si Corneliu Coposu exista colectoare menajere Dn. 250mm B PVC-KG .

Pe strada Liviu Rebreanu exista conducta de refulare apa uzata Dn 400mm PEHD Alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate menajere se vor realiza prin racordarea la rețele publice existente in zona si in imediata vecinătate.

Apele pluviale vor fi captate și trimise către sistemul de canalizare menajeră, dar nu înainte de a fi trecute printr-un filtru de hidrocarburi.                                           / * a

Telefon ie:                                                               Z/ t~---

 • - TELEKOM - aviz condiționat nr. 1017/14.06.20108: exista cabluri Tc, l^crari^^^/or executa numai sub asistență tehnică a TELEKOM. Pentru aceasta cu 48 de ore înatnt^oeițrceperea lucrărilor benefiarul/ constructorul va solicita acordarea de asistență tehnicăf telefonic..

Toate branșamentele se vor realiza ulterior conform avizelor instituțiilor autorizatoare, funcție de investiția propusa pe fiecare teren in parte, in bazaprezentului P.U.D.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice_SeJnterzjce..reaUzarea—— de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electriqa. „

Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri                           3       ;

publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

A.ne:;ă avizul __i—-

Spatii plantate

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea HCl nr T13 din ?7~ stabilirea suprafețelor minime de spații verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanta .

privind.


Construcții de locuințe colective - vor fi prevăzute spatii verzi si plantate,pe o suprafața de 30% din suprafața terenului.

Pentru investiția propusa se vor asigura 296 mp de spațiu verde din care 96 la nivelul solului si 200 terase verzi reprezentind 30,40%.

Locurile de parcare de la bulevardul Tomis vor fi mascate cu gard viu spre strada.

împrejmuiri

Conform PUZ -Gardurile spre strada vor fi transparentelor avea inaltimea maxima de 2,Om cu un soclu opac de 60cm si partea superioara traforata.

-Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,5m si vor fi opace.Se admite si separarea pe limitele laterale si posterioare cu gard viu,cu acordul vecinilor.

-Spre trotuare si circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor,dar se va putea prevdea marcarea apartenenței spațiului prin diferente de pavaje,bordure,garduri vii,terase.

Posibilități maxime de ocupare si utilzare a terenului

Procentul maxima de ocupare a terenurilor

POT max = 60%

Coeficientul maxim de ocupare a terenurilor

CUT max = 3

Cap 3.5 Propunere de amplasare a construcțiilor pe terenul studiat

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 1825 din 29.05.2019.

Prin documentația PUD s-a studiat amplasarea pe teren si s-au stablit retragerile fata de limitele de proprietate, in vederea realizării unei construcții care se va încadra in toti

coeficietii maximali aprobati pentru aceasta zona.


Regimul tehnic propus

Suprafața construita la sol = 301 mp

Suprafața desfasurata = 2107 mp POT 31,00 % (conform PUZ 60%) CUT 2,20 (conform PUZ 3,00)

POT max propus 60 % CUT max propus 3,00

Nr

BILANȚ TERITORIAL TEREN STDUDIAT

zona funcționala

existent

propus

mp

%

mp

%

1

construcții

0

0

307

I

30,90-

2

spatii verzi amenjate

0

0

96

' '9,90

3

spatii verzi neamenjate

974

100

4

circulatii auto si parcari

0

0

577|

total

974

100

Wii

UPETUL CONSTANȚA

* MUNICIPIULUI CONSTANȚA JIRECȚIA URBANISM

T fcPRE NESCH22SBARE avizul nr. . L__________

TECT ȘEF fFuncțiunea propusa

Se propune realizarea unui imobil de locuințe colective P+6E(cu pj^fc locuințe colective la etajele superioare.

La parter se vor realiza garaje iar la etajele 1-6 se vor asigura 17" de apartamente din care 1 aparatment de 4 camere ,11 cu trei camere ,5 cu doua camere .

La parterul clădirii sunt prevăzute 11 locuri de parcare .accesul la locuințele colective .camera tehnica si gospodăria de gunoi

La etajul 1 sunt prevăzute doua apartamente de doua camere si unul de trei camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 2 sunt prevăzute doua apartamente de trei camere si unul de doua camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 3 sunt prevăzute doua apartamente de trei camere si unul de doua camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 4 sunt prevăzute doua apartamente de doua camere si unul de trei camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 5 sunt prevăzute doua apartamente de trei camere si unul de doua camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie unul sau doua dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.

La etajul 7 sunt prevăzute un apartament de patru camere si unul de trei camere .

Apartamentele au camera de zi .bucatrie doua sau trei dormitoare si una sau doua bai si sunt prevăzute cu balcoane.                                          ____

Proiectul s-a intocmit cu satisfacerea exigentelor prevăzute in ane^auW^^L^gea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare^^fel^s^^mî^, pentru locatari:                                                    X*

 • • acces comun la spațiul locuibil si la spatiile de parcare auto                         M

spatii pentru odihna;

spatii pentru prepararea hranei; grupuri sanitare;

 • • acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor^Qzate^sra \ reziduurilor menajere;

 • • suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • • spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Vor fi prevăzute in interiorul parcelei cele 21 de locuri de parcare necesare pentru imobilul propus .Va fi prevăzută o zona pentru parcarea de biciclete. Va fi prejazut un loc de joaca pentru copii in zona de nord a terenului. Gospodăria de gunoi este prevăzută la parterul clădirii in zona de nord a imobilului cu acces din aleea laterala.

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri:

 • • Aliniamentul terenului spre bulevardul Tomis este la 17 m din axul bulevardului .Fata de acest aliniament imobilul se va retrage la 10,50 m.

 • • Spre limitele de est si vest va fi o retragere de minim 5 m

 • • Spre limita de nord va fi o retragere de minim 4,5 m

 • • Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, in partea desenata a acestei documentatii de urbanism.                                     ______

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este^fin+H:a;șppȚ^fă^^ș^iponentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții Jn,cpMifjitâr^iutu^ gohstanța ; Regulamentului Local de Urbanism.                                                     i

Cap 3.6 Concluzii                                      ț                                ,1

Prezenta documentație de urbanism, întocmită confchin-Legl^lo^^WrivTnci”"--”" amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea unei consjinjcții P+6E cu funcțiunea de locuințe colective cu parcaje la parter , accesele auto ș\ pietonale, conformarea arhitecturalvolumetrică .modul de ocupare a terenului și modifică retragerile față aliniamente si de limitele laterale și posterioare ale parcelei. Având în vedere amplasarea construcțiilor vecine existente față de limitele de proprietate, poziționarea noii investiții nu va crea disfuncții la nivelul însoririi construcțiilor existente și nou propuse.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

 • • îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

 • • utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate;

 • • extinderea controlată a zonelor construite;

 • • asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;

 • • asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

 • • asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

 • • asigurarea acceselor obligatorii la lot;

 • • asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare i

 • • asigurarea spatiilor verzi.


  ’ÂNȚAUTR 1

EXISTENT

APROBAT prin PUZ

PROPUS

FUNCȚIUNI

-

instituții si servicii publice

servicii de sanatafe

servcii financiar bancare .hoteluri

showroomuri auto , locuințe colective

locuințe colective parcaje parter

RH max

-

P+14E

P+6E

POT

0%

60%

31%

CUT

0

3

2,20

Circulatii

Circulația autovehiculelor se face pe bulevardul Tomis, strada Corneliu Coposu si strada Eugen Lovinescu iar cea pietonala pe trotuarele aferente

Aliniamente

Retragere 17 m din ax b-dul Tomis

Retragere 5 m din ax strada Corneliu Coposu si strada Eugen Lovinescu

Aliniere constr

min 10.5 m fata de aliniament nou la b-dul Tomis

5 m fata de limite laterale si 4,50 m fata de limita posterioara


Nr

BILANȚ TERITORIAL TEREN STDUDIAT

zona funcționala

existent

propus

mp

%

mp

%

1

construcții

0

0

301

30,90

2

spatii verzi amenjate

0

0

96

9,90

3

spatii verzi neamenjate

974

100

0

0

4

circulatii auto si parcari

0

0

577

59,20

total

974

100

974

100Nr.

Pct.

X

[m]

Y [m]

1

308664.090

787732.900

2

308643.470

787725.380

3

308624.720

787718.540

4

308633.160

787709.180

5

308672.670

787723.830

6

308641.470

787699.980

7

308681.270

797714.740


/ Numele:

Semnătură:

Cerința:

Referat de verificare / Raport expertiza: