Hotărârea nr. 363/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PLANTELOR FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP

) HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de___£    ^0^,

Luând în dezbatere^ referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 135966/04.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociâle, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 138073/09.69.2020                 ;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/199i privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.25/30.0i.2020, anexa nr.l, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor cară aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 181011/19.09.2019, formulată de către doamna Mîndroc Gabriela;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin.2, alin.4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; >

i

i HOTĂRĂȘTE

i

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică'a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp, proprietate privată a municipiului Constanță, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanisnp nr.R181011/02.04.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

« J’rezenta hotărâre 3 fost votată de consilierii locali astfel:

dsT pentru, ___ri împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ~3?t' consilieri din T7 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASE

SECRETAR GENERA


FU LVI A AN

CONSTANȚA

NR....S


PLAN DE SITUAȚIE


SCARA 1:100


foc. Constanta, Str. Plantelor


F.N.


Suprafața teren


din măsurători = 27,00 mp


Consiliul Local Constanta603632


IA MUNICIPIULUI CONS1AN