Hotărârea nr. 362/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. RADU CALOMFIRESCU NR. 3C, ÎN SUPRAFAȚĂ INDIVIZĂ DE 10 MP, CĂTRE DOMNUL BIȘOC PAUL

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Radu Calomfirescu nr.3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către Bișoc Paul și Bișoc Cornelia

Consiliul Jocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                           !

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 135964/04.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze ecohomico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului șii raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici Serviciul contracte nr. 138067/09.09.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.2O/3O.Olț.2O12, anexa nr.5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.18 alin.(2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 131361/28.08.2020, depusă de către domnul Bișoc Paul;                •

I

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și jale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

î

i HOTĂRĂȘTE

i i

Art.l. Se aprobă- oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str.; Radu Calomfirescu nr.3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către numiți! Bișoc Paul jși Bișoc Cornelia, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul proprietate! privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 230802 înscrisă în Cartea funciară nr.230802 a UAT Constanța și a încheierii de intabulare nr.98424/02.08.2018.

t

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R131448/02.09.2020.

i

i                                                                                            ,

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului contrațte, avizări și legile proprietății, numiților Bișoc Paul și Bișoc Cornelia (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

i

* ^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c/P pentru, r— împotrivă, ,/ abțineri.

La data adoptării sdnt în funcție          consilieri din 27 membri.CONTRAS

SECRETA

FU LVI A ANT

CONSTANȚA

NR,


DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI u              SCARA 1: 100


Suprafața construita la soi (mp)

58.00


Îgîa


2 J 4

5 6 ?

8


20.00

78.00


Inventar de coordonate


Coordonate pctde con^j


305642.678 305642.845 305647.487 305643.660 305637.587

305635.932 305632.244 305634.751


YM

791172.007 791172.249 791179.375 791181.869 791186.357 791184.767 791179.638 791177.582


D(i>I


Adresa Imobil

Constanta, str. Radu Calomfirescu nr. 3 Bis, Lot 1


ANEXA HCLMNR.


NICIPIULUI CONSTANTA

ciul cadastru

$PRE NESCHIMBARE


Mențiuni


Locuința parter(3 camere+dependinte); Anul edificării: 1957; Construcție realizata din cărămidă si BCA; Nu deține certificat de performanta energetica


Anexa.^îta din măsurători: S = 110.00 mp -'anraft.t. -i.„ c = imnnmr.-/-> C^U-g?CA7U ^fecuțaji^Ș^A5®d,nXsc4

J y l ZI s.     /         7-


zw au q // \g __________

Be..,cdntifflia 'Supfatăta dm-masuraton „. -introducerea imobilului dp date- -. - '

” ~ ^tbf^SÂSTRU Șl PU9UCITAÎE iMQBIUAR^OlS'ANT!


SE


Nume și Prenume: ST0tÂ?4 Fufifilis:CmOMgR A


0 2 FEB 2012