Hotărârea nr. 360/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL-TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. DECEBAL NR. 4, LOT 3, ÎN SUPRAFAȚĂ INDIVIZĂ DE 39,56 MP, CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 8351A/28.11.2019 ÎNCHEIAT DE RA ”EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”, CĂTRE NUMIȚII BÂCLEA ADOLF ȘI BÂCLEA IRINA;

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce' stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr.4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr.8351A/28.11.2019 încheiat de R.A. "Exploatarea Domeniului, Public și Privat", către numiții Bâclea Adolf și Bâclea Irina

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ______$±<$.2020 .    

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 135957/04.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale,; buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea' drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.138071/09.09.2020;     ‘

Având în vedere:     ;

 • - art.6, alin. 1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;                      ;

 • - Hotărârea Guvernului nr.20/17.01.1996 privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

 • - Hotărârea Guvernului nr.11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementare^ situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.20/1096;

 • - Decizia nr.3/30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție-completul pentru dezlegarea unor chestiuni, de drept;

 • - HCL nr.635/2007 priVind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 5;

 • - HCL nr.307/2016 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 21;

 • - Decret nr.92/1950, anexa Constanța, poziția 95;

 • - HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată ia municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;                      i

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

 • -HCL nr.277/30.07.2020 privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr.8351A/28.11.2019, încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, cu numiții Bâclea Adolf și Bâclea Irina,                                                        ,

-cererea de cumpărare   nr.5436/27.05.2016   completată prin adresele

nr.188850/05.11.2018 și nr.107504/15.07.2020;

-contractul de vânzare-cumpărare nr.81/16.01.2007, încheiat între Cucu Dorina, Cucu Theodor, Cucu Gheorghe-Marcel și Bâclea Irina și Bâclea Adolf;

-contract de închiriere nr.8351Ă/28.11.2019 încheiat între RAEDPP Constanța și Bâclea Irina și Bâclea Adolf;

Văzând raportul R.A; „Exploatarea Domeniului Public și -Privat" Constanța, nr.8638/23.06.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.96720/23.06.2020;       (

A                                                 i

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l iși alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

i

Art.l. Se aprobă }vânzarea directă, precum și raportul de evaluare nr.135321/04.09.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 21.765,52 euro, fără TVA, al bunului imobil- tereri, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață indiviză de 39,56 mp, situat în municipiul Constanța, str. DecebaL nr.4, Lot 3, zona centru-Colegiul Carol, ce fa£e obiectul contractului de închiriere nr.8351A/28.11.2019 încheiat de R.A. "Exploatarea Domeniului Public și Privat", pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.2600/24.08.2020, către numiții Bâclea Adolf și Bâclea Irina.

Raportul de evaluare «nr.135321/04.09.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     >

Art.2. Achitarea prețuljui de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclușii/ TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul! relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției ; urbanism, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, numiților Bâclea Adolf și Bâclea Irina (prin Direcția autorizare și sprijin operatori; economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost.votată de consilierii locali astfel: pentru,   ! împotrivă, j abțineri.

La data adoptării sunt în-funcție tQrț'' consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  j

ML                       f)

d                i                           CONTRASEMNEAZĂ

!                           SECRETAîfGENERAL,

!                                  Fulvia Antdihfela DÎNESCU

/               i                                                   Zro /

CONSTANȚA            ;                                 / y

Nr. ț               j