Hotărârea nr. 36/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE AL. MARATHON, AL. OLYMPIA, AL. SALAMINA ȘI BD. MAMAIA, INIȚIATOR SC GAMARO CONSTRUCT SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de      0^  2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 229486/26.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, ..conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 242333/13.12.2019, precum și avizul nr. 229485/26.11.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodblogice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

Văzând avizul de oportunitate nr. 65923/08.06.2017al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilorart. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.: 57/2019 privind Codul administrativ.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă PlânuT'urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Saia'rhina și bd. Mamaia, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat. PUZ-ul, situat în bd. Mamaia nr. 564 Lot 2, lot 1/1/1, lot 2/1, lot 3/1/2 în suprafață de 3088 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 246627, înscris în cartea funciară a UAT Constanță, este proprietate SC Gamaro Construct SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1216/25.04.2017 la Birou individual notarial Chivu Nicolae Bogdan.         ’     '

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu 'posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Gamaro Construct SRL, Oficiul de cadastru , și- publicitate imobiliară Constanta,

Construct SRL, Oficiul, de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat "în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.         . Ț ;

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

X_i_ pentru, împotrivă, AA abțineri.

La data adoptării                              din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL


CONSTANȚA

NR.      / SO 0^  2020


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU ELABORARE PUZ BDUL. MAMAIA, NR. 564 , MUN CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

BENEFICIAR : S.C. GAMARO CONSTRUCT S.R.L. INVESTITOR: S.C. GAMARO CONSTRUCT S.R.L.

IULIE 2017

CUPRINS

PARTEA I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1 - Rolul regulamentului local de urbanism

Capitolul 2 - Baza legală a elaborării

Capitolul 3 - Domeniul de aplicare


PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 4 - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului public Capitolul 5 - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Capitolul 6 - Reguli privitoare la asigurarea acceselor obligatorii

Capitolul 7 - Reguli privitoare la echiparea edilitară

Capitolul 8 - Reguli privitoare la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

Capitolul 9 - Reguli cu privire la parcaje, spații verzi și împrejmuiri

PARTEA III - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ - Lista unităților și subunităților funcționale

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

o GENERALITĂȚI; CARACTERUL ZONEI 2

JUQf-TUL CONSTANȚA SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA-;MAR MUNICSPiULUI CONSTANȚA

‘-----DIRECȚIA URBANISM-------

V’ZA'F      NESCfrMKSÂKE

Anaxă la avizul nr. /                -

o

Articolul 1 - Utilizări admise

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționării

Articolul 3 - Utilizări interzise               |

iARHITECT SFȚ

o SECȚIUNEA IIzCONDIȚII DE AMPLASARE,ECHIț> CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Articolul 8 - Circulații și accese

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor

Articolul “  *                  ~      ‘ “    ------

Articolul

Articolul

Articolul

Articolul

 • 10 - înălțimea maximă admisă a clădirilor

 • 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 • 12 - Condiții de echipare edilitară

 • 13 - Spații libere și spații plantate

 • 14 - împrejmuiri


o SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI_______________________

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT) Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)


PARTEA I


DISPOZIȚII GENERALE


CAPITOLUL 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM


1.1.Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate, situată în partea de nord a intravilanului municipiului Constanța. • 1.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vejjerea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

 • 1.3. Prezenta documentație de urbanism nu își propun terenurilor.


JUOEȚUL CONSTANȚA       I

e §chWbaffiaMregim.uliiirjwtd^r^l DIRECȚIA URBANISM        |

VJZAT NESCHgaSBARE I —Ane;?»-;&:aviTci-;;r         i.~- --i

ARHITECT SEF

Analiza situației existente și formularea propunerilor ~șt"a~Tegle bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, u modificările ulterioare

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

 • - OUG nr. 195/2005, actualizată, privind protecția mediului

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal"

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane


Capitolul 2 - baza legală a elaborării • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanțași Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

 • - HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța

 • - HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța.CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE

 • 3.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele PUZ, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 3.2. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 3.3. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 3.4. Prezentul regulament produce efecte și devine . obLjg.atoriu.-d.u.pă,...aprobar.ea.____

documentației de urbanism aferente de către Consiliul Ldcal al m’uWcijajflWaTOhlâtanța, I potrivit competențelor pe care le deține în conformitaț€?‘6^^E|^^lî^^ft^<^'îWLegea 215/2001, actualizată, privind administrația publicp

Anexă ia avizul nr7______/__________

PARTEA II

REGULUI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 4 ~ REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI ? APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC              .                      5

 • 4.1. Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • 4.2. Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin Legea 185/ 2013

CAPITOLUL 5 - REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAG ERt MINIME OBLIGATORII

 • 5.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea re^^^^^î^h\de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la HGj£îtf^25/199fj,|tsu modificările ulterioare.

 • 5.2. Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 •  construcții și instalații aferente drumurilor publice, dedeservire, de întreținere și de exploatare;

 •  parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

 •  conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme detransport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare,electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecțieimediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentrucreșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zonadrumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările deconstrucții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea adrumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, curespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • 5.3. Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • 5.4. Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • *  distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform plan reglementari U03 și cu respectarea prevederilor OMSnr.-l 1^/2014-. referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construi

  CtiiJor' ^'DE fl>L CONSTANȚA

  V’ZAT SPRE MESCFMKSARE Anexă !a avizul


 • •           distanțele minime necesare intervențiilor în c baza avizului unității teritoriale de pompieri.

  PUI"  13

  “ 4

  - 1


CAPITOLUL 6 - REGULI PRIVITOARE LA ASIGURAREA AcCESEI. OBLIGATORII .~   ~'~ .


 • 6.1. Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conformdestinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor destingere a incendiilor.

Numărul și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

2. Accese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonale pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției, cât și pentru persoanele cu dezabilități fizice.

£ĂPÎTOLUL 7 - REGULI PRIVITOARELĂECHIPAREAEDILITĂRĂ           ?|

 • 7.1. Racorda rea la rețelele publice de echipare edilitarăexistente.

 • 7.1.1. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.


7.1.2.Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandcMj^ț^ajsigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelit^^Mperrneabîje) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale îiv^r^nul natui^LLa clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la cac^i^re^pl^vialăiftse realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.                 e- z I

realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.


\\* /          /<o i-ll

 • 7.1.3. Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

 • 7.1.4. Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

7.2. Realizarea de rețele edilitare.

 • 7.2.1. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

 • 7.2.2. Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție acurentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadăale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

 • 7.2.3. Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrării de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, înconformitate cu programele anuale/ multianuale ale autoritățiloradministrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradalevor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

  'CAPITOLUL 8 - REGULI PRIVITOARE LA FORMĂ ȘI DIME^șiu TERENURILOR ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR        H     "


-----------—-----

’WțkS'H. ii,Ui CONSTANȚA D.1 | VSZAT SPRE

 • 8.1. Forma și dimensiunile terenului                j Anexă !a avizul nr.?23.   / d$


 • 8.1.1. în accepțiunea art. 30 al HGR nr. 525/1996, cuAp^y£parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe_d.e_.tereri.jr alăturate, în vederea realizării de noi construcții.Pentru un număr mai se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiții adoptării de soluțiide echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și deprotecție a mediului.

 • 8.1.2. Pentru parcelările existente, pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de modificare a funcțiunii existente cu următoarele funcțiuni admise: funcțiuni pentru turism, apartamente de vacanta,locuințe permanente colective, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private, funcțiuni conexe activitatilor turistice, comerț, servicii, alimentație publica, birouri administrative, reconfigurare, reparații, consolidare și supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxim admise, precum și a regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.

 • 8.2. înălțimea construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise conform prezentului regulament,Jjmax: 40m fata de cota terenului amenajat C.T.A., cu posibile accente de înălțime

 • 8.3. Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executăiriE^^r^fîloK este permisă numai dacăaspectul lor exterior nu contravine fun^țiu^^c^stora nu depreciază aspectul general al zonei .Autorizarea executării cbnsmj(^irorx>care,5'|prin conformare,voiumetrie și aspect exterior, intra în contradicției cti3spectulAgen.eralal

zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului șiarhitecturii, este interzisă. Este interzisa acoperirea cu șarpanta.

CAPITOLUL 9 - REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘIAMa

ÎMPREJMUIRI---------------------------------—= ---------d.’RSCTLAIJRSANîSM

Anexă la avizul Autorizarea executării construcțiilor se em te numaj dacă realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii


 • 9.1. Parcaje.

9.1.1.
Z_


9.1.2. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigu punctului 10.1.1. se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea astfel:


locuințe individuale - 1 loc de parcare / locuință unifamilială

locuințe colective - 1 loc de parcare/apartament cu suprafața max. 100 mp,

 • - 2 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 150 mp,

 • - 3 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 200 mp

- 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

 • - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

 • - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila


birouri

comerț servicii alimentație publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila


pentru alte funcțiuni - conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 9.2. Spații verzi și plantate. Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate ce trebuie asigurate la nivelul zonelor de reglementare, în funcție de destinația și de capacitatea construcției .

 • 9.3. împrejmuiri. în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • •  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime,necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilorîn caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

-A înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 m.

~ Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

PARTEA III


ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:

 • •  funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

 • •  regimul de construire;


 • • înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificăm regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenul reglementare

Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

 • •  situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice și arhitectural - urbanistice;

 • •  situarea într-o condiție particulară de zonă protejată -definită conform legii sau studiilor de specialitate.

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism,în suprafață de 171804 mp, a fost împărțit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de reglementare:

ZR1: UTR 34 ZONA DE REGLEMENTARE (CONFORM PUZ MAMAIA ) -FUNCȚIUNI PT. TURISM, APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE, AMENAJARI ALE SPATIILOR PUBLICE/SEMIPUBLICE/PRIVATE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+5E + 6E retr. +7E retr. +8E retras

PARTEA IV        PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI

SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, a prezentului regulament, la care se adaugă cele specificate în cele ce urmează.

Generalități- caracterul zonei            _                     ]

Vecinătățile sunt reprezentate de zone de locuințe colective si zone mixte cu caracter preponderent de servicii. Zona este in continua dezvoltare si reprezintă un potențial major de dezvoltare la nivelul munncipiului Constanta.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat la adresa

BULEVARDUL MAMAIA, NR.564 , mun .CONSTANTA, județul CONSTANTA în suprafață totală de 3088mp, identificat prin nr. cad. 246627

i        JUPF.TUL CONSTANȚA

DTR^CȚÎ.VURâANiS'rf..........

VIZAT SPÎÎK MgserMEaSÂRE

Anexă la avizul nr—

ARHITECT ȘEF _


Secțiunea i - utilizare funcțională

Articolul 1 - Utilizări admise


ZR1

 • -  funcțiuni pentru turism;

 • -  apartamente de vacanta - locuința ocupata temporar, ca r         s'fe'cilndara,

destinata odihnei si recreerii, dimensionate corespunzător astfel inCat sa asigure posibilități de amplasare a mobilierului necesar, condiții optime de circulație pentru utilizatori si o desfășurare normala a activitatilor de recreere. locuințe permanente colective amenajari ale spatiilor publice/smipublice/private funcțiuni conexe activitatilor turistice- comerțul cu amănuntul de tip alimentar si nealimentar, servicii profesionale precum agenție de turism, publicitate, salon estetica, întreținere corporala, servicii profesionale( cabinet, birou=cjwtarial, avocatura, contabilitate, arhitectura), funcțiuni sportive ( tejm^enily^tbal, minigolf, volei etc. ) comerț, servicii, alimentație publica birouri administrative

x Vl Z.V

■J’


•5r


Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări

construcții provizorii

Articolul 3 - Utilizări interzise

_ JUDEȚUL CONSTANȚA PRiMÂWA MUNIGiPiULUi CONSTANȚA piRcCȚIA URBANISM

V!ZAr SPRE NESCmSBARE Anexata avizul rr        /

ARHITECT ȘEZR1

 • -  se interzic următoarele categorii de activitati:

 • -  activitati productive;

 • -  construcții provizorii de orice natura;

 • -  depozitare si comerț de mic-gros;

 • -  depozitari de materiale refolosibile si platforme de precol^cțarș^â',''&^eurilor

urbane;                                                            ’

 • -  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • -  autobaze, unitait de transport si statii de întreținere auto;

 • -  lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate;

 • -  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.se interzice utilizarea spatiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite, alimentație publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuințele; se va stabili de către CLMC o perioada tranzitorie de funcționare (maxim 1 an de la data aprobării RLUMC) pana la conversia spațiului intr-o funcțiune compatibila locuirii.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ȘI ECHIPARE Ă

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect parcelarea terenurilor.

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

Retrageri minime impuse conform plan reglementari propus.

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

ZR1:

- posibilitatea ampalsarii contructiilor pe limita de proprietate in cazul in care pe fațada respectiva nu exista goluri de ferestre. In acest caz nu este nevoie de acordul notarial in scris al vecinului.

Articolul 7 - Circulații și accese

Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă^um^i^dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct ---=*_o2^itute


conformdestinației construcției. Caracteristicile acceselor la dru permită intervenția mijloacelor destingere a incendiilor.

Numărul și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

Accese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonale pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției, cât și pentru persoanele cu dezabilități fizice.

Articolul 8 - Staționarea autovehiculelor

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii:

 • •  prin concesionare sau închiriere a spațiilor de parcare din spațiile publice de parcare existente sau în curs de realizare

 • •  prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare direct proporțional cu sumele investite de acesta.

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile punctului

 • 10.1.1. se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, astfel:

 • •  locuințe individuale - 1 loc de parcare / locuință unifamilială

 • •  locuințe colective - 1 loc de parcare/apartament cu suprafața max. 100 mp,

 • - 2 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 150 mp,

 • - 3 locuri de parcare/apartament cu suprafața max. 200 mp

 • •  birouri              - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

 • •  comerț             - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

 • •  servicii              - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila

 • •  alimentație publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp.dinSCD utila ....... «...

 • •  pentru alte funcțiuni - conform anexei nr. 5 la HGR n ulterioare.

  DIRECȚIA URBANISM I V’TAT SP&E HESCHH53ÂRE i Anexă ia avizuhîr.__I___________

  ZR1 Hmaxim admisibil este P+5E +6E retr. + 7E retr. +8E retras                      —-

  4)-. Inaltimea maxima in metri se calculează de CTA in functiue de destir^ațiajdaarrii, inaltimea maxima admisa este de maxim 65m pentru accentele de înălțime.


Articolul 9 - înălțimea maximă admisă a clădirilor

în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit (condițiile de fundare sunt optime, sau terenul de fundare este imbunatatit), este admisă realizarea de subsoluri sau pentru accentele de înălțime ( 65 m ). Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Articolul IO - Aspectul exterior al clădirilor

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA


II, a prezentului regulament, pct. 9.3. Aspectul exterior al construcțiilor, la care se adaugă următoarele prevederi specifice:

• mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă. Acestea vor GonstaJiiL ..___

JUDEȚUL COqȘTANȚA

•R!A jVL'NSCn'-’iULUi CONSTANȚA DifiECȚiA URSANiSM

VȘ?Âr SPRE NESCm&SARE '

i Îsi avizul nr,________/

ARHITECT SEF         ---

i băuturi


 • -  Mobilierul de odihna; banei; scaune; banchete

 • -  Delimitare urbana,r ampe de acces; borduri inchideri; pavaje '•

 • -  Stâlpi pentru iluminat; iluminat stradal; aplice; spoturi

 • -  Apa si gradina jardiniere; grilaje pentru protecția arborilor;?fa^ta^Ța j J „

 • -  Comunicare signalectica;

 • -  Servicii publice; refugii pentru calatori


 • -  Mobilier pentru locuri de joaca pentru copii

 • -  Elemente de comerț stradal; chioșcuri pentru flori si presa, tonete d&i răcoritoare

- Coșuri de gunoi

Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin Legea 185/2013

• Iluminatul arhitectural exterior al clădirilor:

La faza DTAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • •  piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

-exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

- descrierea modului de implementare a soluției tehnice

 • •  piese desenate:

planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

simulări 3D (pe zi și pe noapte)

 • •  rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ ascunsă si nu va traversa elementele arhitecturale

 • •   pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • •  în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • •  firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • •  firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Articolul 11 - Condiții de echipare edilitară

Pentru toate zonele de reglementare se impun prevederile prezentate în PARTEA II, a prezentului regulament, pct. 7. Reguli privitoare la echiparea edilitară.

Articolul 12 - Spații libere și spații plantate


Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederil^>pr^ehrtate_.în'?RARTEA II, a prezentului regulament, pct. 10.2. Spații verzi, la careyf- - '          *'


prevederi specifice:                                            11

spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție care să respecte suprafața minimă aprobată conform prevederilor legale

se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar-pentru-a^e-evîtaproducerea gheții.


Articolul 13 - împrejmuiri

în condițiile prezentului regulament, este permisă auâ^IffiffiEF *


următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • •  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime,necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilorîn caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 m.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

/mj^ime. de ^o.cupabe, și *'UTiLiz^țE a


Articolul 14 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

ZR1 POT maxim = 40 - 70%

Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZR1 CUT maxim = 4

PLAN DE ACȚIUNE


pentru implementarea investițiilor propuse prin

ELABORARE PUZ IN VEDEREA MIODIFICARII REGLEMENTARILOR


URBANISTICE PENTRU TERENUL SITUAT, BD UL MAMAIA NR. 564 - CONSTANTA, JUD. CONSTANTA Investitor : s.c. GAMARO CONSTRUCT srl


După aprobarea fazei P.U.Z. investitorul va dem investițieiJUDEȚUL CONSTANȚA ■

PRiMĂRIÂ MUNÎCiPIULlh CONSTAT1 DIRECȚIA URBaHSM


Lucrare

întocmire releveuri pentru corpuri de clădiri si rețele de utilitari existente

Obține certificatul de urbanism întocmirea proiectelor de execuție Executarea tramei stradale noi propuse in puz pe terenurile proprietate privata a beneficiarului Executarea infrastructuri clădirilor si utilităților

Construirea edificatului conform aut. de construire aprobata Reamenajareaincintei cu locuri de parcare,zone verzi, împrejmuiri si mobilier urban aprobate in proiect Recepția si punerea in funcțiune a obiectivelor


Perioada? estimata ăe execuție01/2020 -02/2020

Proprietarii parcelelor

02/2020- 03/2020

Proprietarii parcelelor

03/2020- 05/2020

Proprietarii parcelelor

05/2020- 07/2020

Proprietarii parcelelor

07/2020- 09/2020

Proprietarii parcelelor

09/2020- 11/2020

Proprietarii parcelelor

11/2020- 12/2020

Proprietarii parcelelor

12/2020

Proprietarii parcelelor


Toate costurile legate de realizarea investiției vor fi supertate de investitor.V lorică M-■vurcoianu arhitect


întocmit, TURCOIANUBILANȚ SUPRAFEȚE (EXISTENT)


ZONE FUNCȚIONALE


S (mp)


REG MAX DE ÎNĂLȚIME


Nr

Cco'do'iete pa de cavjr

Pa

X|«]    YM

03 M)

i

3*4973 793 7MM2 119

160921

2

314M2 3B9 7MC63 204

209 051

3

314373 427 786CMW3

*99 944

4

31436* 56' 799609 3"

’C9X6

9

31447* 292 7MM3 929

99 596;


zEtiNCTIUNI PT TURISM. AP. DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE.

AMENAJARI ALE SPATIILOR PUBLICE

SI SEMIPUBLICE S CAROSABIL S PIETONAL S SPATII VERZI SUPRAFAȚA TOTALA TEREN


27619.8000


5385.7200

1779.5000

3°5Q%—

34876.17

BILANȚ SUPRAFEȚE (PROPUS:


ZONE FUNCȚIONALE


FUNCȚIUNI PT TURISM, AP. DE VACANTA. LOCUINȚE PERMANENTE. AMENAJARI ALE SPATIILOR PUBLICE SI SEMIPUBLICE

S CAROSABIL

S PIETONAL S SPATII VERZI SUPRAFAȚA TOTALA TEREN


S (mp)


27608.9800


5398.2200 1777.7500 2PâO%

34876.17


REG MAX DE ÎNĂLȚIME

anexa la

hcl.mnr'SC iJQâO


LEGENDA

LIMITA ZONA STUDIATA


ZONA CARE A GENERAT PUZ-UL


SUPRAFAȚA STRADA PROPUSA SPRE MODIFICARE


ZONA ACCES RESTRICȚIONAT/ (BOLARZI ELECTRICI)


LIMITE DE PROPRIETATE

CIRUCLAT1I CAROSABILE

EXISTENTE/REGLEMENTATE                             „/I

CIRUCLATII PIETONALE PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ* EXISTENTE/REGLEMENTATE        a Z' C) V) Z) *>71 iWZ

ALEE PRIVATA                                 /JL!K


CLĂDIRI EXISTENTECONSTANȚA vNiCIPIULUI CONSTANȚA HA URBANISM

i ?RE NEGCHiKRARE

I_______________


u ’r î ;a avizul nr


FUNCITUNI PT TURISM. APARTAMENTE DE VACANTA. / LOCUINȚE PERMANENTE AMENAJARI ALE       ,/>**

SPATIILOR PUBLICE'SEMIPUBLICE/PRIVATE (CF. REGULAMENT) RH =P*5 ♦OR+7R+8R

POT =40-70%

CUT» 4

FUNCITUNI PT TURISM. ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI SPORTIVE. DE LOISIR AMENAJARI ALE SPATIILOR PUBLICE/SEMIPUBLICE/PRIVATE. DOTĂRI S AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA (CF. REGULAMENT) RH = P*5*6R*7R-8R POT «40-70% CUT «4


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENACyEDesenat


Urb. ANDREI PASCU


Pr. Nr.

2/2017


' Denumire Proiect

7        ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL


Bdul. Mamaia, nr, 564, , jud. Constanta

Beneficiar:

S.C. GAMARO CONSTRUCT S R L.

Scara

1:1000

TITLUL PLANȘEI

REGLEMENTARI PROPUSE

Data

FEB 2017

Inloc.

Planșa:   U03