Hotărârea nr. 359/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL-TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. DECEBAL NR. 4, LOT 2, ÎN SUPRAFAȚĂ INDIVIZĂ DE 46,93 MP, CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 8351B/28.11.2019 ÎNCHEIAT DE RA ”EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”, CĂTRE NUMIȚII BÂCLEA ADOLF ȘI BÂCLEA IRINA

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr.4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr.8351B/28.11.2019 încheiat de R.A. "Exploatarea Domeniului Public și Privat", către numiții^BâcIea Adolf și Bâclea Irina

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de M 0$, 2020 .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.135953/04.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale; buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea; ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.138069/09.09.2020;

Având în vedere:

  • - art.6, alin.l^ din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu rqodificările și completările ulterioare,

  • - Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr.20/17.01.1996 privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

  • - Hotărârea Guvernului nr.11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu j destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.20/1996;

  • - Decizia nr.3/30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

  • - HCL nr.635/2007 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 5;

  • - HCL nr.307/2016 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 21;

  • - Decret nr.92/1950, ahexa Constanța, poziția 95;

  • - HCL nr.261/31.07.2Q17 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată ia municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;                    i

  • -HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, ;

-HCL nr.276/30.07.2020 privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr.8351B/28.11.2019, încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, către numiții Bâclea Adolf și Bâclea Irina, >

-cererea de cumpărare nr.5436/27.05.2016 completată prin adresele nr.188850/05.11.2018 și nr.107504/15.07.2020;

-contractul de vânzare-cumpărare nr.583/19.07.2007, încheiat între Bojor Maria și Bâclea Irina și Bâclea Adoțf;

-contract de închiriere1 nr.8351B/28.11.2019 încheiat între RAEDPP Constanța și Bâclea Irina si Bâclea Adolf; ‘

I i

Raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr.8637/23.06.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 96718/23.06.2020,        ’

în temeiul prevederiior art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), ărt. 354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.36| alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

j

j HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă :vânzarea directă, precum și raportul de evaluare nr.135319/04.09.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 25.820,42 euro, fără TVA, al bunului imobil-terenj proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață indiviză de 46,93 mp, situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, Lot 2, ce face obiectul contractului de închiriere nr.8351B/28.11.2019 încheiat de R.A. "Exploatarea Domeniului Public și Privat"/ pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.2618/25.08.2020, către numiții Bâclea Adolf și Bâclea Irina.

Raportul de evaluare ^nr.135319/04.09.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     ;

1

Art.2. Achitarea prețâlui de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

î

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locala va comunica prezenta hotărâre Direcției^ urbanism, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, numiților Bâclea Adolf și Bâclea Irina (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Q (o pentru, împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt m funcție          consilieri din 27 membrii,

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ;

leVse                                       /7

0                                         CONTRASEMNEAZĂ

.        i                           SECRETAR GENERAL,

s                              Fulvia AjitMbla EHNESCU

CONSTANTA /\         ?                                  '$]/

Nr. 3 ffi]/j