Hotărârea nr. 356/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 337 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 33B, ÎN FAVOAREA NUMITEI KANMAZ MIHAELA

SOROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 337 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 33B, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                      .2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.140130/14.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.141540/15.09.2020.

Luând în considerare adresa numitei Kanmaz Mihaela înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 112141/23.07.2020.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și prevederile anexei nr. 6 din H.C.L. nr.419/31.10.2018 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului.

Văzând dispozițiile art. 555 alin. (1) și art. 693-698 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 337 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 33B având numărul cadastral 250272, înscris în cartea funciară nr. 250272, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr. 2841/14.09.2020 și extrasului de carte funciară nr. 250272-C12/04.06.2020, terenul descris la art. i are folosința actuală de construcție C12-platformă din beton armat.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția înscrisă în CF 250272-C12 , proprietatea numitei Kanmaz Mihaela.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 8,69 lei/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.308/14.09.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.140362/14.09.2020 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un consilier juridic din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul reiatii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța, numitei Kanmaz Mihaela în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      l pentru,

~ împotrivă, I \ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cc^cc- Hftfelowav


.\.2020


Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI ANEXĂ LA

scara 1:200                    HCI.M NR


Nr. cadastral

250272


Suprafața masurata (mp)


337

250272


__Adresa imbbltnlDl' ~

Constanta, Str. Pescarilor nr.33B
5

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1Cc

Cc

337

Teren împrejmuit de construcție

CONTRASEMNEAZĂ /

TOTAL

337

SECRETArJ^npo aZ

FULVIA AN3>6f/^LA D^NESOII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C12

CIE

337

Platforma din beton armat cu grosimea de 15 cm, ce formează cu grinzile de la partea superioara a celor 11 piloti forați, un tablier de beton armat, parter. Edificata in anul 2019.

Suprafața construita desfășurată = 337 mp

TOTAL

337

Suprafața totala masurata a lmobilului= 337 mp

c D -. rExecjĂ^S.C. Geocarmffilts S.R.L

CE \SE TOS-Fțăeanu mMo^TIFICAT

AU^feW«^Vmasfrril9r(!ftAARE îerif                    dott^^^^CTțjtgștțșIftșg ==

J                               clHgalitatea dlfia teren

si stSțftila s.c. GSOCAD ^Jj

Confirm introducerea atribu

<

6 3^2/10-06

Inspector,

imobilului in baza de date integrata si rea numărului cadastral------a--

C-aCiUl CE CJLBASTRU Șl FUtlXfilF.          «rtSTAJff A

5 enjnrijpra js> p.arafa 1 S T 01A     R E L Ă

Funcția; C0HSILIe/gr IA

-2020—----Datam—‘