Hotărârea nr. 355/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ACESTUIA

_ TOMlS .

C°«5TANT


HOTĂRÂRE


privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Ql,           2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.138667/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.138929/10.09.2020;

Luând în considerare solicitările formulate de E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 213414/11.06.2019, nr. 228860/16.12.2019 și nr. 205104/13.05.2020 înregistrate la Primăria municipiului Constanta sub nr. 115767/13.06.2019, nr. 244827/18.12.2019 și nr. 76816/14.05.2020;

Având în vedere, anexa nr. 2 din H.C.L. nr. 207/30.05.2019 pentru completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 361 alin. (2) și alin. (3), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul privat al acestuia, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere că rețelele de joasă tensiune din cartierul „ Santa Maria Bay" vor face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între Municipiul Constanța și E-Distribuție Dobrogea S.A. acesta fiind operatorul cu atribuții în domeniul distribuției și furnizării de energie electrică.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:. pentru.   — î m potrivă, ~~      a bți neri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEME RAL, FU LVI A ANTQNElA DINESCU


ANEXA LA H.C.L. NR.

Nr.crt.

Elemente de identificare mijloc fix

Valoare/LEI

observatii

3369

Secțiunea II-bunuri mobile

Rețea de joasă tensiune cartier "Santa Maria Bay"-aferentă obiectivului de investiții "Programul de dezvoltare edilitară urbană a municipiului Constanța-zona Faleză Nord"

798,963,38

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 87265/06.05.2019

Cod de clasificare 1.7.1.3PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,NEA7A SECRETAR/GENERAL, FULVIA       LADINESCU