Hotărârea nr. 354/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI IUSEIN ILKER

constaROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și lusein Ilker

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                        .

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 138663/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică'fapărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 138955/10.09.2020;

Văzând solicitările formulate de domnul lusein Ilker, înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 106485/31.05.2019 și nr. 110260/21.07.2020, HCL nr. 210/30.06.2020 privind aprobarea P.U.Z. pentru zona delimitată de str. Biruinței, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea și limite cadastrale, inițiator lusein Ilker și rapoartele de evaluare nr. 275/18.08.2020 și nr. 285/18.08.2020 întocmite de societatea Management Consulting Solutions SRL., procesul verbal de predare - primire înregistrat la, Primăria municipiului Constanța sub nr. 129761/26.08.2020;

Văzând dispozițiile art. 1763 și art. 1764 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 129 alin 14, art. 354, art. 355 și art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se însușesc rapoartele de evaluare nr. 275/18.08.2020 și nr. 285/18.08.2020 întocmite de societatea Management Consulting Solutions SRL., predate prin procesul verbal înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 129761/26.08.2020, astfel :

  • - valoarea de circulație a terenului ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 71 mp, situat limitrof imobilului situat în str. Biruinței nr. 2bis, este de 18.566,81 € (261,50 €/mp) ;

  • - valoarea de circulație a terenului proprietatea domnului lusein Ilker, în suprafață de 71 mp, lot 1 situat în str. Biruinței nr. 2bis cu număr cadastral 250378, este de 18.566,81 € (261,50 €/mp);

Rapoartele de evaluare sunt anexe la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

  • A rt. 2 - Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și domnul lusein Ilker, astfel :

  • • domnul lusein Ilker va ceda către Primăria municipiului Constanța terenul lot 1 în suprafață de 71 mp, situat în str. Biruinței nr. 2bis cu număr cadastral 250378, în valoare de 18.566,81 € (261,50 €/mp) ;

  • • Municipiul Constanța va ceda către domnul lusein Ilker terenul în suprafață de 71 mp, limitrof terenului situat în str. Biruinței nr. 2bis, în valoare de 18.566,81 € (261,50 €/mp) ;

Planurile anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - în situația schimbării/modificării funcțiunilor și a celorlalte reglementări urbanistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții se va achita o diferență de preț către municipiul Constanța, rezultată din raportul de reevaluare ce se va întocmi cu prilejul noilor reglementări urbanistice pentru care se dorește autorizarea.

Art. 4 - Terenul cedat de domnul lusein Ilker către Municipiul Constanța, va fi inventariat în domeniului public al municipiului Constanța.

Art. 5 - Contravaloarea rapoartelor de evaluare, a documentațiilor cadastrale, a actului notarial de schimb și a oricăror alte cheltuieli ocazionate de perfectarea prezentului schimb de terenuri, vor fi suportate de domnul lusein Ilker.

Art. 6 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea semnării actului notarial de schimb.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, ^P.I.T. și către domnul Ilker domiciliat

V, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință;

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

'vLQi pentru, ______ împotrivă, ___r=_______

abțineri.                                      q

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR G ERAL
CONSTANȚA

MC <554

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200

Adresa zonei studiate:

Municipiul Constanta, zona str. Biruinței nr. 2bis,

U.A.T. Constanta, Jud. CONSTANTA

Suprafața zona studiata= 71 mp

INVENTAR DE COORDONATE

TEREN

Sistem de proiecție: Stereo 70


1 2

3 4

5

6


789940.03

789943.89

789943.17

789937.26

789947.93

789949.93


305442.97

305452.81

305452.75

305437.92

305434.10

305439.43


Suprafața din masuratori= 71 mpcontrastează

SECRETAR


NERAL,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


V8ZAT SPRE NESC!


Nr.

DATA: 18.04.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

.f" Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

71

str. Biruinței nr. 2bis, Lot 1, Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

____________A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria

de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

71

Teren neimprejmuit.

TOTAL

71

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-1                   3

______________________CONTRA Js/m M vd* X

TOTAL

__OCRETA^I

--

@EN€RAI

Suprafața masurata a imobilului- 71 mp F U LVI A A N fb N

Suprafața din acte= —mp                   i

^AfDINESCU

—X-J----

Executant?.S^C.TANASE-CAD^^3®îifeS^C<..

prin P.F.'A.. TanasXv’&orghe

. CE/TiFiCAT ■&..       CERTIFICAT %\

Confirm .executarea mașur^gjnlor ia ter^g

; corecptudineaJmc>gnriHirif®ufaentațiĂilba3£t&t<P =

Y/UU-g        \%s.c.TÂ1IâSE-CâDASTRUsal^7

J                  T'.'         Constanța

' "' ’l" t> \%,

'.; • J)aia:'T 8.03.201A

Inspector, Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

! OriC-uL':             '■                             CC?i-ST.\\7a '

■              C-CHIANA GAbRiizLA j

*           CJnA.’SR GR-IA     i

........-......... •^£^‘Tnffirioi9