Hotărârea nr. 353/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

%privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

ConsiliuLIocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de X/-      .    2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 138656/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Serviciului patrimoniu nr. 138915/10.09.2020 ;

Luând în considerare H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.196 alin.(l) lit.a) și art.355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /X pentru, împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.CONTRASE

SECRETAR FULVIA ANTO

CONSTANȚA

NR. £53   /.


XX 2020


EAZA NERAL, D ESCU


r.ouis

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Nicolae Titulescu nr. 28, ap. 4 și 5 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 10

completat prin HCL nr. 491/25.10.2006 anexa 13, corectat prin HCL nr. 233/05.10.2010 anexa 21

Văzând :

 • - contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1749/18.05.2011 la Biroul notarilor publici asociați Mariana losif și Pătrașcu loan Gabriel ;

 • - contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1750/18.05.2011 la Biroul notarilor publici asociați Mariana losif și Pătrașcu loan Gabriel ;

 • - apartamentele se aflau în administrare RAEDPP cu număr de inventar 10281 ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R132480/04.09.2020 ;

 • - adresa SPIT nr. R-T55563/04.08.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Nicolae Titulescu nr. 28, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 10 completat prin HCL nr. 491/25.10.2006 anexa 13, corectat prin HCL nr. 233/05.10.2010 anexa 21, format din teren în suprafață de 44,72 mp cotă indiviză și construcții cu suprafață utilă exclusivă de 93,93 mp și suprafață indiviză de 66,26 mp, astfel:

 • - apartamentul nr. 4 format din 2 camere și debara -

o suprafață utilă exclusivă 35,38 mp

o suprafață indiviză: hol 4,74 mp, cameră de baie (indiviză cu apartamentul 5) 1,40 mp, beci 6,05 și pod circulabil 15,99 mp

o teren aferent - suprafață indiviză de 17 mp din acte (18,07 mp din măsurători) ,

apartamentul nr. 5 format din 2 camere, bucătărie, cămară și hol -o suprafață utilă exclusivă 52,19 mp, terasă 1,16 mp, balcon 1,73 mp. o suprafață indiviză: hol 6,99 mp, cameră de baie (indiviză cu apartamentul 4) 2,07 mp, beci 8,91 mp și pod circulabil 23,58 mp

o teren aferent - suprafață indiviză de 25 mp din acte (26,65 mp din măsurători).

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, F U LV IA        LAZ DIN ESCU

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în bdul. Mamaia, zona Pescărie din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobatprin HCL nr. 135/07.03.2007 anexa 16, completat prin HCL nr, 410/27.07.2007 anexa 17

Văzând :

 • - dispoziția nr. 1156/28.03.2007 emisă în baza Legii nr. 10/2001 ;

 • - procesul verbal de predare-primire nr. 47155/17.04.2007 întocmit de Serviciul cadastru ; ;

adresa Compartimentului juridic contencios nr. R132917/04.09.2020 ;

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Mamaia zona Pescărie, format din teren în suprafață de 220 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 135/07.03.2007 anexa 16 completat prin HCL nr. 410/27.07.2007 anexa 17.


CONTRASEMNEAZĂ' SECRETAR/pENEfytf-, r U LV IA ANJOT&LA DtNESCU

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


privind radierea imobilului situat în str. Labirint nr. 28 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 232/23.09.2011, anexa 7

Văzând :

 • - sentința civilă nr. 11222/05.10.2016 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosar nr. 44116/212/2014, definitivă prin decizia civilă nr. 1233/24.10.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în același dosar;

 • - procesul verbal de:predare - primire nr. 150666/08.02.2018 întocmit de Serviciul cadastru ;

 • - ordinul de plată nr. 586/21.11.2017 ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R.132898/04.09.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Labirint nr. 28, compus din teren în suprafață de 34,26 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 232/23.09.2011, anexa 7.
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETA

■ULVIAAN


ENER


la di/escuI ROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Haricleea Darclee, lot 19 și 20 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 169/30.05.2016, anexele 18 și 19

Văzând :    1

 • - HCL nr. 171/30.05.-2016 privind punerea în executare a deciziei civile nr. 411/19.06.2013 a Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă ;

 • - procesul verbal de; predare - primire nr. 99144/13.07.2016 întocmit de Serviciul cadastru ; ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R133266/04.09.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Haricleea Darclee loturile 19 și 20, compus din teren în suprafață de 898,88 mp (449,44 mp + 449,44 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 169/30.05.2016, anexele 18 și 19.
SECRETARJGENERAL, LADJNESCU


FULVIAANTcoMSTA/\frx>

_ TOMIS .

C°*STANT»AWS

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, mal lac zona hotel Central din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 101/11.02.2006, anexa 5

Văzând :

 • - contractul de schimb autentificat sub nr. 946/28.06.2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminița ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R132522/04.09.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, mal lac zona hotel Central, compus din teren în suprafață de 157,55 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 101/11.02.2006, anexa 5.CONTRA §S6RgTA

■'JLVIAANT

co»sTA»n***


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Dezrobirii nr. 68 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 41

Văzând :

- HCL nr. 109/28.02.5005 privind centralizarea „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", pag. 4 și pag. 41 ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Dezrobirii nr. 68, compus din teren în suprafață de 1.133,2 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 41, motivat de fătul că terenul se regăsește inventariat si la pag. 4, cu două poziții, de 566,6 mp fiecare.CONTRASEMNEy SECRETA^ GENERAL, FI- LV I AfAJOTLN ELXd IN ESCU