Hotărârea nr. 352/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA, COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE – MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale - municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .       2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 138652/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 138976/10.09.2020;

Analizând Procesul verbal nr. 136648/07.09.2020 întocmit de comisia specială pentru întocmirea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției nr.3438/17.08.2020 și adresa Direcției urbanism nr. 123669/04.09.2020 ;

Văzând dispozițiile art.6 alin.(2), alin.(3) lit.b) și lit.c) din H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.196 alin.(l) lit.a), art. 286 alin.(l) și alin.(4), art.289 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea, modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, după cum urmează :

 • 1.1. se modifică și actualizează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 1.2. se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției urbanism și S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,    împotrivă, ' abțineri.Președinte Primar Decebal Făgădău


Anexa nr. 1


MODIFICARE LA INVENTARUL bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Secțiunea I-Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasifica

B Breî

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau/ după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

Strada MOSKOPOLE

Stradă situată în zona Palazu Mare, cu ieșire în str. Victor Climescu (fostă stradă Fundătura Năvodului) îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 1.563 mp

2009

2.564,08

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 733, cu suprafața de 1.096 mp

2

1.3.7.2.

Strada

PETRE DASCĂLU

Stradă situată în zona Palazu Mare, situată între str. Sentinelei și str. Tineretului

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 3.385 mp

5.212,40

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 809, cu suprafața de 1.096 mp 2.228 mp                 2

ANEXĂ LA HCLM NR/te^

3

1.3.7.2.

Strada

PRELUNGIREA VIILOR

Stradă situată în zona Palazu Mare, situată între str. Sentinelei și str. Tineretului

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață totală = 2.293 mp, din care: tronson 1 - suprafață 892 mp

 • - tronson 2 - suprafață 670 mp

 • - tronson 3 - suprafață 731 mp

2008

2.245,92

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 827, cu suprafața de 960 mp

4

1.3.7.2.

Strada NOVACI

Stradă situată în zona Palazu Mare, cu ieșire în str. Sentinelei îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 240 mp

2004

486,62

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 798, cu suprafața de 208 mp

5

1.3.7.2.

Strada BREBENEI

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Sentinelei și str. Midia îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 501 mp

2004

1.113,60

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 697, cu suprafața de 476 mp

6

1.3.7.2.

Strada CODRILOR

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Sentinelei și str. Midia îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 487 mp

2004

1.085,53

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 705, cu suprafața de 464 mp

7

1.3.7.2.

Strada PRELUNGIREA SENTINELEI

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Valea Morii și str. Viilor îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 585 mp

2009

7.123,76

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 825, cu suprafața de 3.045 mp

8

1.3.7.2.

Strada ZĂVOIULUI

Stradă situată în zona Palazu Mare, între bdul. Tomis și str. Dumbrăveni îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 1.021 mp

2003

1.534,70

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 873, cu suprafața de 656 mp

I ANEXĂ LA HCLM NR.JJCZ.

9

1.3.7.2.

Strada ISLAZ

Stradă situată în zona Palazu Mare, între bdul. Tomis și str. Pionierului îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 2.972 mp

2005

94.578,54

 • - Ordonanța nr. 43/1997, arc 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 775, cu suprafața de 2.140 mp

10

1.3.7.2.

Strada BOBÎLNA

Stradă situată în zona Palazu Mare, între bdul. Tomis și str. Pionierului îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 4.072 mp

190.357,75

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 695, cu suprafața de 1.800 mp

11

1.3.7.2.

Strada GARDENIEI

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Ciceu și zona de protecție mal lac Siutghiol

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 780 mp

2004

1.319,48

- Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

- OUG nr. 57/2019, anexa 4.

- Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 735, cu suprafața de 564 mp

12

1.3.7.2.

ALEEA GARDENIEI

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Gardeniei și str. Ciceu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 166 mp

2004

1.887,97

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 639, cu suprafața de 807 mp

13

1.3.7.2.

Strada JEAN BART

Stradă situată în zona Palazu Mare, cu ieșire în str. Mihail Drumeș îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 2.347 mp

2004

1887,97

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, 1.3.7.2.alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 777, cu suprafața de 280 mp

14

1.3.7.2.

Strada MIDIA

Stradă situată în zona Palazu Mare, cu ieșire în str. Ciceu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 2.011 mp

2004

3.298,69

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 789, cu suprafața de 1.410 mp

ANEXĂ LA , HCLM NR.

15

1.3.7.2.

Strada

LT. COL. ION JALEA

Stradă situată în zona Costanța -Cumpăna, cu ieșire în str. General maior Toma Zotter

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 16.730 mp

2000

41.393,62

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 780, cu suprafața de 15.940 mp

16

1.3.7.2.

Strada GENERAL DE BRIGADĂ IOAN EREMIA

Stradă situată în zona Costanța -Cumpăna, situată între str. Ion Jalea și imobil cu nr. cadastral 231182 îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață totală = 23.637 mp, din care - tronson 1 - 6.737 mp - tronson 2 - 7.987 mp - tronson 3 - 8.913 mp

2008

33.655,03

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 736, cu suprafața de 12.960 mp

17

1.3.7.2.

Strada PRELUNGIREA TRACTORULUI

Stradă situată în zona Costanța -Cumpăna, situată între str. Ion Jalea și strada Mareșal Ion Averescu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață totală = 6.458 mp, din care - tronson 1-2.119 mp - tronson 2 - 2.539 mp - tronson 3 - 1.800 mp

2000

16.661,32

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 826, cu suprafața de 6.416 mp

18

1.3.7.2.

ALEEA VETERANILOR

Stradă situată în zona Costanța -Cumpăna, situată între str. General maior Toma Zotter și drum acces îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață totală = 10.141 mp, din care - tronson 1 - 4.045 mp - tronson 2 - 4.561 mp - tronson 3 - 1.535 mp

2000

22.021,20

- Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

- OUG nr. 57/2019, anexa 4.

- Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 673, cu suprafața de 8.480 mp

19

1.3.7.2.

Strada PRELUNGIREA LANULUI

Stradă situată în zona Palazu Mare, situată între DN39E și str. Mareșal Alexandru Averescu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 18.151 mp

2000

22.065,33

- Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

- OUG nr. 57/2019, anexa 4.

- Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 822, cu suprafața de 8.497 mp

20

1.3.7.2.

Strada CICEU

Stradă situată în zona Palazu Mare, situată între str. Sentinelei și str. Midia îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 846 mp

2004

1.160,39

 • - Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

 • - OUG nr. 57/2019, anexa 4.

 • - Inventariat prin HCL nr. 451/2017, nr. crt. 703, cu suprafața de 496 mp


ANEXĂ LA , HCLM NR.^W^.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTF^


£MNEAZA

7^D'NEscuROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA -jHCLMNR,


Anexa nr. 2


COMPLETARE LA INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Secțiunea I-Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

Strada CERNA

Stradă situată în zona Palazu Mare, între str. Sentinelei și str. Midia îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Suprafață = 620 mp

2020

- Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

- OUG nr. 57/2019, anexa 4.

2

1.3.7.2.

Strada

MIHAIL DRUMEȘ

Stradă situată în zona Palazu Mare, cu ieșire la str. Jean Bart îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. Suprafață = 2.774 mp

2020

- Ordonanța nr. 43/1997, art. 8, alin (1)

- OUG nr. 57/2019, anexa 4.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRAS

SECRETA PULVIAAN

tKLk NERAL, LADINESCUNr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilulâl:

3385

Mun. Constanta, Strada Petre Dascalu


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA                   /


Nr., parcela

categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Or

3385

Intre pot. 2-3-...-15-16.17-18-...-37-38,39-...-5O-1 -

Total

3385

16-17, 38-39,1-2 - nematerializat.

B. Date referitoare taconstrucU

Cod

Destinata

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni / /

/ J

Total

_Anu-rn aCCMNF AFA    /

Suprafața totala masursta^^ioți^^_=^S^n^ p              /


310500


,310300I 'I310500


Plan de Situație
Scara 1:1000

j ANEXĂ LA . iHCLM N

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

892

Mun. Constanta, Prelungirea Viilor, Tronson 1l_ 310400

’l


310300

'I


8 i|

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


k. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

□r

892

Intre pct. 2-3-4-5-6-7, 8-9-1- materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2,7-8 - nematerializat

Total

892

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 892 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3 4

5 6

7 8

9

310485.239

310485.260

310465.240

310445.275

310425.296

310405.278

310321.321

310321.385

310430.582

787124.726 787120.076 787120.129 787118.919 787119.157 787119.396 787120.398

787125.710 787124.892

4.650 20.020 20.002 19.980 20.019 83.963

5.312 109.200

54.657

S(Teren)=892 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI constanta SERVICIU'- CADASTRU w^^WSJHI5g^CONTRASEMNEAZĂ

secretar ^cu


FULVIAANT
? ceh


Plan de Situație

Scara 1:1000Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

670

Mun. Constanta, Prelungirea Viilor, Tronson 2


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

Inventar de coordonate puncte contur imobil Sistem de Proiecție Stereografic 1970


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

310236.206

787129.188

20.001

2

310256.207

787129.054

19.010

3

310275.210

787128.530

19.991

4

310295.200

787128.320

21.001

5

310316.200

787128.120

8.372

6

310315.176

787119.811

40.039

7

310275.140

787120.290

20.001

8

310255.140

787120.500

20.001

9

310235.140

787120.700

8.555

S(Teren)=670 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

670

Intre pct. 1-2-3-4-5, 6-7-8-9- materializat cu gard , 9-1, 5-6 - nematerializat.

Total

670

B. Date referitoare la construcții                              /]

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni rOMTPASEMNF-A

zm-adctad QîPNF-F

Total

...... >              ni

Suprafața totala masurata a imobilului = 670 mp                              /


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE MSSCRîMSÂRE

Nr.                    -


SerrteACERTIFICAT ’ DE autorizare Seria RO-CT-P Nr,           81

; IORDACHEIONUT 'ea ExecutaHIWOJOL’Q-S

I BSBJJ (fi < T'S-O’H buos m . ■’ZIXO v ASM11 JimsD g7Plan de Situație

Scara 1:1000

ANEXĂ LA HCLM NR.

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

731

Mun. Constanta, Prelungirea Viilor, Tronson 3


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAInventar de coordonate puncte contur imobil Sistem de Proiecție Stereografic 1970


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

310084.447

310081.360

310068.360

310066.360

310055.960

310031.230

310006.126

309983.000

309990.753

787132.788

787125.500

787125.550

787125.558

787125.590

787125.219

787124.894

787124.150

787132.812

7.915

13.000

2.000

10.400

24.733

25.106

23.138

11.625

93.694

S(Teren)=731 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,k. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

731

Intre pct. 2-3-4-5-6-7-8, 9-1- materializat cu gard , 8-9-, 1-2 - nematerializat.

Total

731

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

actuth * o Cil MC A''A

t/UIN I RMJLIvihui w.i *

Suprafața totala masurata a imobilului = 731 mp         SECRETAR GENERAL,

----------- NJLVIAANTONELADINEoGU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL. CADASTRU    '
Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

240

Mun. Constanta, Strada Novaci


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr.. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

240

Intre pct. 1-2-3-4, 5-6-7-1- materializat cu gard si tarusi de lemn, 4-5 - nematerializat

Total

240

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 240 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

310084.334

788453.352

23.880

2

310073.228

788474.492

23.244

3

310062.400

788495.060

10.279

4

310058.240

788504.460

6.346

5

310054.560

788499.290

30.393

6

310069.280

788472.700

21.782

7

310080.160

788453.830

4.201

S(Teren)=240 mp

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:        /

501

Mun. Constanta, Strada Brebenei


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

501

Intre pct. 14-15-...20-1-2-..-4- materializat cu gard si tarusi de lemn, 5-6,12-13 - nematerializat.

Total

501

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 501 mp


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

310034.757

788268.640

24.906

2

310058.432

788260.907

17.905

3

310075.465

788255.387

4.113

4

310079.376

788254.115

3.940

5

310078.157

788250.368

23276

6

310055.915

788257.228

0.329

7

310055.597

788257312

10.483

8

310045.567

788260.362

1.824

9

310043.822

788260.893

20248

10

310024.621

788267.320

13.112

11

310012.070

788271.113

49271

12

309965.130

788286.090

0.694

13

309964.467

788286295

4.636

14

309966.165

788290.609

1.730

15

309967.806

788290.060

3.578

16

309971.171

788288.845

2.502

17

309973.525

788287.996

2.501

18

309975.878

788287.147

2.526

19

309978254

788286289

2.502

20

309980.608

788285.440

10.482

21

309990.465

788281.876

23.750

22

310013.268

788275.238

22.479

S(Teren)=501 mp310160


310000


anexă la


Plan de Situație

Scara 1:500


310100

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

487

Mun. Constanta, Strada Codrilor


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Cateooria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

487

Intre pct. 5-6-7-...-16-17,18-19-1-2-3-4-materializat cu gard si tarusi de lemn, 4-5,17-18 - nematerializat.

Total

487

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 487 mp


Inventar de coordonate puncte contur imobil


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

1

310040.907

788363.906

22.355

2

310062.261

788357.292

18.925

3

310080.446

788352.052

25.984

4

310105.264

788344.357

5.485

5

310104.372

788338.945

1.297

6

310103.480

788339.887

1.745

7

310101.884

788340.593

15.804

8

310086.736

788345.100

11.987

9

310075204

788348.372

14.601

10

310061.258

788352.697

20.096

11

310042.290

788359.335

13.956

12

310029.050

788363.747

3.049

13

310026.185

788364.790

3.798

14

310022.566

788365.942

5.197

15

310017.666

788367.675

17.323

16

310001.194

788373.039

1.882

17

309999.525

788372.170

8.608

18

310002.846

788380.112

4.418

19

310004.958

788376.231

38.003

S(Teren)=487 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ___ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHJ

Nr.                (


.RECONTri/SEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,


FULVI.


ERTIFICA.T T


Ousa I


iN&LA DINESCUjProsizARg

^o-cr-e 00S4


t: SC TOPO MINIERA SRL


•n' -06- 2019


Plan de Situație scara 1:500

ANEXĂ LA HCLM

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

585

Mun. Constanta, Prelungirea Sentinelei


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAA. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

585

Intre pot. 2-3-4-5-6, 7-8-9-1-materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2,6-7,-nematerializat.

Total

585

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 585 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Inventar de coordonate puncte contur imobil


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

309977.072

787123.887

5.934

2

309983.000

787124.150

35.112

3

309977.460

787089.478

28.467

4

309973.619

787061.271

14.384

5

309971.978

787046.981

2.589

6

309972.826

787044.535

12.879

7

309960.379

787047.844

2.004

8

309962.002

787049.020

2.870

9

309963.207

787051.625

73.580

S(Teren)=585 mp


Sistem de Proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPI

Nr.

Se


CER''


AUT' i J Seria RC lORDscontr/șÎemneăză

-----------'ERAL


SECRET

fulviaant


AT %


>.?,£      <5

Ut. 0084^

■.ONUȚ £

.Exdcuti


DINESCU


RWîflfcAT i!>


"ehn. loroachă IqțțmPlan de Situație scara 1:200

* ANEXĂ LA |hclm NR.â^

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

166

Mun. Constanta, Aleea Gardeniei


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

166

Intre pct. 1-2-...-8-9,10-11 -...14- materializat cu gard sl tarusi de lemn, 14-1, 9-10 - nematerializat.

Total

166

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 166 mp


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

310003.089

788087.323

30.313

2

310001.449

788057.054

0.311

3

310001.486

788056.745

0.468

4

310001.607

788056.293

0.469

5

310001.805

788055.868

0.469

6

310002.074

788055.484

0.468

7

310002.405

788055.153

0.469

8

310002.789

788054.884

0.498

9

310003.242

788054.676

7.901

10

309995.489

788056.196

17.855

11

309997.623

788073.923

11.271

12

309997.840

788085.192

0.341

13

309997.807

788085.531

1.802

14

309997.615

788087.323

5.474

S(Teren)=166 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIU'. CADASTRU

VIZAT SPRE WCSCfcHMSARE

Ni.                            ________

■Sistem-de Proiecție Stereografic 1970


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA® GENERAL, rULVIA ^NȚuNe/a DINESCU


Semnături


4              ’z c\ "

CERTIFICAT


AUTORIZARE- piț Seria RO-B-J, Nr. 1428 Ă’

, Clasa I

? S.C. TOP0 MINIMA    ui® A

S.R.L.             w 1Execuția


Tehn. lordache lonut


PO MINIERA SRLNr. cadastral:

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului:

6737

Mun. Constanta, Str. General de Brigada Ion Eremia, Tronson 1


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTANr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

7987

Mun. Constanta, Str. General de Brigada loan Eremla, Tronson 2


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni                    ^1]/

1

Dr

7987

Intre pct. 25-28,1 -4, 5-7, 8-10,11 -24 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 28-1,4-5, 7-5, 10-11,24-25 - nematerializat.

Total

7987

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

MențiuniNr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

8913

Mun. Constanta, Str. General de Brigada loan Eremia, Tronson 3


Nr.Carte Funciara

| Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

| CONSTANTA


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

8913

Teren neimprejmuit

Total

8913

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 8913 mp

E^etdanfe^TOPOMlt^^fiRb

/infirm executafeațk^i^^fâE^T^gdT v\ cadastrale ^orespon^aa^^Mj^^^ran.

। iv Zi U 1                              oz» ny.             S" |

i w Seria                                            §’/

V5> ciwaKr-’W'WDACHEIONUr £7 \Z, S.C. TOJO MINIERA Z'A%           1 șlv

S.R.L.             o.r     „ <Z

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:


26

293026.105

789475.915

0.337

27

299025.787

789475.816

6.986

26

299019.115

789473.746

7.061

29

299012.510

789471.250

14.046

30

298999.581

789465.762

14.038

31

298987.084

789459.367

2.545

32

298984.862

789458.127

5.627

33

298980.018

789455.264

5.627

34

298975.256

789452.266

5.626

3b

298970.581

789449.136

5.627

36

298965.995

789445.875

5.626

37

298961.504

789442.487

5.627

38

298957.109

789438.973

5.806

39

298952.810

789435.070

3.445

40

298950.210

789432.810

3.441

41

298947.660

789430.500

3.551

42

298945.090

789428.050

3.550

43

298942.580

789425.540

2.708

44

298940.569

789423.726

5.627

45

298936.710

789419.631

5.627

46

298932.968

789415.429

5.627

4/

298929.346

789411.123

5.626

48

298925.846

789406.718

2.841

49

298924.122

789404.460

14.038

50

298916.110

789392.933

5.625

51

298913.127

789388.164

5.627

b2

298910.279

789383.311

2.441


Plan de Situație                    anexă la
Scara 1:500       ____________HCLM

Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

299112.324

788497.716

27.999

2

299139.171

788489.767

4.145

3

299139.487

788493.900

10.267

4

299142.422

788503.739

56.594

5

299159.640

788557.650

7.325

6

299166.080

788561.140

33.539

7

299133.900

788570.589

76.000

S(Teren)=2119 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

2119

Mun. Constanta, Prelungirea Tractorului, Tronson 1

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


CONTRASEI

SECRETAR G FULVIAANTOM

iESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

ViZAT SPRE KESCHIM3ARC

Nr. 2VLI VUAU „

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

2119

Intre pct. 2-3-4-5-6, 7-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2, 6-7 - nematerializat.

Total

2119

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 2119 mp

Executant: SC TOPOMINIERA SRL

Confirm execdțâfbâ masuratorir6țj§Țereri,'JȚx corectitudinea infocmiril cpcGineȘ atieLpadașțraie siȚ, corespondenta acesteirafMjaf iațeă-din teren.

‘5^

'"'■Ț i T^!f9s.î.T' * /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:

i ANEXĂ LA [HCLMa Veteranilor -16.87


/39


38


299200


40


,3


r2


299250


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr. Pct.


2

3

4

5

6

7

8 g

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

299241.631

788679.282

8.620

299250.131

788680.713

8.456

299258.552

788681.482

18.874

299260.269

788662.686

8.596

299251.705

788661.950

8.594

299243.223

788660.564

8.594

299234.872

788658.534

8.595

299226.699

788655.874

8.594

299218.754

788652.597

8.595

299211.081

788648.725

8.595

299203.726

788644.278

2.900

299201.281

788642.719

3.596

299198.345

788640.643

3.704

299195.438

788638.347

3.577

299192.716

788636.027

6.661

299187.770

788631.566

6.661

299183.095

788626.821

5.007

299179.790

788623.060

1.654

299178.710

788621.807

2.501


20

299177.142

788619.859

2.500

21

299175.617

788617.878

7.279

22

299171.434

788611.921

0.927

23

299170.929

788611.144

8.205

24

299166.744

788604.087

8.205

25

299163.084

788596.743

8.205

26

299159.968

788589.153

8.206

27

299157.413

788581.355

14.525

28

299143.486

788585.479

6.757

29

299145.537

788591.917

10.298

30

299149.302

788601.502

10.298

31

299153.817

788610.757

10.298

32

299159.053

788619.624

11.626

33

299165.098

788629.555

5.691

34

299168.194

788634.330

6.301

35

299171.890

788639.433

13.863

36

299180.840

788650.020

22.899

37

299199.693

788663.018

13.971

38

299212.034

788669.568

10.405

39

299221.635

788673.578

10.405

40

299231.521

788676.823

10.405

S(Teren)=2539 mp


Sistem de Proiecție Stereografic 1970

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Plan de Situație
Scara 1:500


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:                 /

2539

Mun. Constanta, Prelungirea Tractorului, Tronson 2


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA                        /)


CONTRASEȘI EAZÂ SECRETAR JȘENERAL :scu


A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni pULVIA AN-TdljjLA D

1

Dr

2539

Intre pct. 15-16-...-26-27, 2S-29-...-35-36, 37-38-...-40-1-2-3#M / 4-5-...-10-11 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 27-28,' * / 11-15, 3-4,36-37 - nematerializat.

Total

2539

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 2539 mp

Executant: SC JOPQ.MINIERA SRL

Confirm executarea masuralpdlpc la țereor--^ corectitudineaîhtocmiriiidocumer^felfWddstfel^siN. corespondenta acestejș,fcu rejalrc^a dir^tte(r0h.

i £                                     ’ v

' s ho-ct-f nI                      2.

Data:                                     ■* '

" • -1: ' /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:Plan de Situație              f ANEXĂ LA

Scara1:S°0 ______________


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

------------------------------ItH- I iyi             =

Adresa imobilului:                   b““ "

1800

Mun. Constanta, Prelungirea Tractorului, Tronson 3


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Inventar de coordonate puncte contur Imobil

Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14

299330.451 299333.401 299331.899 299317.552 299303.191

299288.844 299279.116 299274.133 299271.491 299273.072 299286.021 299300.199 299314.376 299323.972

788694.706 788663.071 788662.931 788661.585 788660.242 788658.892 788657.978 788657.565 788685.766 788685.982 788688.038 788690.304 788692.569

788694.102

31.772

1.509 14.410 14.424 14.410

9.771

5.000

28.324

1.596

13.111 14.358 14.357

9.718

6.507

S(Teren)=1800 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970
A. Date referitoare la teren

Nr.. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni          " J

1

Dr

1800

/

Intre pct. 2-3-...-7-8,9-10-...-14-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2,8-9 - nematerializat.

Total

1800

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

// /

Total

CONTRASEMNEAZĂ

Suprafața totala masurata a imobilului = 1800 mp


Executant: SC TOPO MINIERA SRL


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatieLcadastrale si corespondenta acesteia curealitațeadihteren,Inspector


SECRETATGENERAL, FUI VIA ANTONELAxDINEGCU


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


< x CERTIFIC.

Data: DE ;

autorizare


Data:


ANEXĂ LA , HCLM

7^Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa Imobilului:

4045

Mun. Constanta, Aleea Veteranilor, Tronson 1


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


PINTA,


Nn Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

299282.172

788569.811

14.902

2

299268.427

788575.567

47.579

3

299264.183

788622.956

39.922

4

299260.269

788662.686

202.473

5

299241.860

788864.320

14.637

6

299240.770

788878.916

12.750

7

299253.345

788881.023

9.364

8

299254.268

788871.705

5.703

9

299254.830

788866.030

20.019

10

299256.490

788846.080

17.229

11

299258.030

788828.920

17.227

12

299259.700

788811.774

74.437

13

299266.653

788737.662

17.241

14

299268.240

788720.494

17.436

15

299269.884

788703.136

•'    15.881

16

299271.345

788687.322

34.940

17

299274.604

788652.534

12.780

18

299275.795

788639.810

16.920

19

299277.373

788622.964

17.223

20

299278.800

788605.800

17.245

21

299280.410

788588.630

18.901

S(Teren)=4045 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

4045

Intre pct. 2-3-..5-6, 7-8-...-21-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-2, 6-7 - nematerializat.

Total

4045

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 4045 mp ___ Suprafața din act = 4045 mp

Executan^ȘC-TOP^M^IE^'S^ft/^x^

Confirm/6xe'cutârfeăîiflâsjjrato&^ corectitudinea întocmirii docuTn.^faWj'cacfâstrale si % \ corespondenta acesteia curealftafi® oirfterenft i

; % s?ri!l                                  S•

■ ÎOtiUACHg

V'    ii

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

4561

Mun. Constanta, Aleea Veteranilor, Tronson 2


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

299248.743

788902.975

13.634

2

299235.297

788900.721

28.002

3

299232.847

788928.616

27.001

4

299230.072

788955.474

63.015

5

299224.695

789018.259

35.383

6

299221.391

789053.487

35.050

7

299218.159

789088.388

16.417

8

299216.294

789104.699

26.556

9

299213.820

789131.140

13.931

10

299212.520

789145.010

14.033

11

299216.280

789158.530

0.508

12

299216.550

789158.960

0.663

13

299216.810

789159.570

0.616

14

299217.080

789160.340

52.385

15

299211.920

789212.470

7.113

16

299211.350

789219.560

14.931

17

299208.473

789234.211

19.051

18

299206.693

789253.179

19.656


19

299204.658

789272.749

8.346

20

299203.201

789280.931

10.373

21

299213.384

789282.908

16.635

22

299214.935

789266.345

33.134

23

299218.131

769233.366

16.627

24

299219.651

769216.809

16.700

25

299221.210

789200.162

16.662

26

299222.776

789183.594

16.667

27

299224.330

789167.000

16.672

28

299225.680

789150.400

16.653

29

299227.440

789133.820

20.438

30

299229.346

789113.471

79.832

31

299236.720

789033.980

16.815

32

299238.270

789017.237

16.667

33

299239.825

789000.643

16.704

34

299241,750

788984.050

14.671

35

299243.190

788969.450

10.300

36

299243.485

788959.154

33.542

37

299246.611

788925.758

22.883'


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni                [

1

Dr

4561

Intre pct. 2-3-..19-20, 21-22-...-37-1 - materializat cu gard si tarusi de lemn. 1-2.20-21 - nematerializat.

Total

4561

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 4561 mp

Suprafața din act = 4561 mp

Executant-ȘC^^

Confimijexecutarep rjțasu^^rilor la. teren, corectitudiheaiiritocminf docuriwtWdfcaaastrale si corespondenta acestei^cJj-raaȘ stea din4ereq;£

! î        4' li           f

, v. cțgl-i3 r.v . ./.ț/ni 7^-<<RS8 i        A'/

’ ’-i-               -iăS AgTOM'o/

Î"1U"

Data:                                 N_C?_\ '

Inspector

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:ANEXĂ LA
HCLM NR..5 5%

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

1535

Mun. Constanta, Aleea Veteranilor, Tronson 3


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1535

Intre pct 8-9-...14-15, 4-5-6-7 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 15-16-17-18-1-...-4,7-8 - nematerializat.

Total

1535

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni           /]      / r

CONTRASEMNEAZĂ

Total

I-                    SBCRETAM'GENERAL,

Suprafața totala masurata a imobilului = 1535 mp FU LVI A ANTDNBtA DINhb

Executant:'SC TOPO MÎNIERA-SRL

. : CE H71 FI CAȚ<\W7 A 77^>x Confirm executareajnașurațorifâr la teren/ corectitudinea intpcjpjqLddcumematfei^dastra'le'si, corespondeptaac^t^ajâjd^ șjgaâin teren.

\ ^Ty-l'as.z l        fizi

..."

Inspector                /

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data:


310200310200

1


Zona de protecție Lac Siutghiol

1 IE 203308                        1

IE 230878   1

310100         I                       _l_ l                 310100

I                             ' -                                           ।

5 \

Plan de Situație Scara 1:1000

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

846

Mun. Constanta, Strada Ciceu

Alee

IE 247945 1

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

categoria de folosința

Suprafața (mp) -

Mențiuni

1

Dr

846

Intre pct. 4-5-...-10,11-12-...14-1-2 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 2-3-4,10-11 - nematerializat.

Total

846

\

I           IV*

625

_l_                  310000

I

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

1               II

Suprafața totala masurata a imobilului = 846 mp

al. Gardenîel

8


Inventar de coordonate puncte contur imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

310003.535

788093.446

30.308

2

310033.842

788093.222

6.132

3

310039.643

788091.234

8.163

4

310038.256

788083.190

23.854

5

310014.749

788087.243

10.026

6

310004.723

788087.243

1.636

7

310003.089

788087.323

5.476

8

309997.613

788087.331

82.148

9

309915.715

788093.729

2.281

10

309913.648

788092.765

7.913

11

309913.734

788100.678

1.628

12

309915.279

788100.164

9.126

13

309924.398

788099.808

13.931

14

309938.254

788098.367

65.466

S(Țeren)=846 mp


Sistem de Proiecție Stereografic 1970