Hotărârea nr. 351/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

2.Y


privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /Z -_______2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 138649/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.139158 / 10.09.2020;

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare;

Luând în considerare procesul verbal nr. 136529/07.09.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3439 / 17.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-7 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.10 la H.C.L. nr.357/2007 privind imobilul situat în str. I.Gh. Duca nr.4 în sensul că în loc de "teren în suprafață de 268 mp" se va citi corect „teren în suprafață de 273 mp".

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: //-r' pentru, împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXĂ LA HCLM NR.


Anexa 1.35 le regulemer

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200


Nr. cadastral


Suprafața măsurate (mp)


273


Adresa imobilului


Constanta, B-dul I.G.Duca nr.4>
303860


C1 •


<U) <Z>


O (0^$ PREȘEDINTE ȘcDINțĂ,


î>* txQ\icP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAJjHGtNERAL


<                    A. DATE REFERITOARE LA TEREN      FlJLVIA ANTONALA DJXL-SGU- ■

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni           Zz^

< -T

Cc

273        i

eren materializat de-zid construcție (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

-15-16,17-18-19-20), gard beton (20-1)

TOTAL

273

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafețe construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

130

Locuința parter cu trei camere si dependințe

C2

CL

76

Locuința P+M

TOTAL

206

Suprafețe totala măsurată a imobilului= 273 mp Suprafața din act = 273 mp

Ex^^tgS-G- Geocad Llmits S.FLL-_

/^ectitu^^^^g^îrtrg^uHil^atiei cadșșgaMiT f?^orp^^ș^Jar®c®3ei^i| ragrfșt^ W^r^p     Șt

.»        {Bgmnatura sfjăemMa&f//~    Cfy A,/x    g /

B; ;, JÎOCM, .Qfew»»//

Inspector,

Confirm Introducerea imobilului in baza de date integrata și atribuirea-numarqTiji •cadastrale fe •

" LA. ''.

Semnătura' si parafa       /

vx il 8 M- tw         oLANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd. Tomis colț cu str.Alexandru Sahia (Palazu Mare)

Teren - 118 mp

Alt. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.128790/24.08.2020

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str.Ion Cassian FN

Teren - 7 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Suprafața totală este de 215 mp din care 208 mp sunt inventariați prin anexa 59 la HCL nr.392/2008 Identificare imobil nr.239519/31.08.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/L/


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ftP'țjOC-
CONTRA

SECRET FULVIAANNEAZÂ GENERAL, ELAZÎINESCUANEXĂ LA


HCLM NR.PLAN DE SITUATE

B-dul Tomis, colt cu str. Alexandru Sahia Palazu Mare ^%WI S teren =118mp din care:

02=78 mp

C3=20'mp

04=20 mp


00


00 co


302848


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Constanta, Str. Ion Cassian, FN


str. l0n Cassion


37,00


00


1Cc


33^0


VECIN:


| ANEXĂ LA IHCLM NR.^


30;


(2>

O

O jfc


W2


EPKlMAftlAMUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHÎMBARE

Ni;


Data

Suprafețe din măsurători: Steren = 215 mp


Inventar de coordonate - Stereografic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi . laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

302854.859

788478.878

8.864

2

302846.857

788475.064

0.880

3

302847.187

788474.248

1.250

4

302848.349

788474.710

33.204

5

302844.681

788441.709

0.074

6

302844.754

788441.720

5.999

7

302850.740

788442.111

36.997

S = 215 m.p. P=87.269mSolicitant(proprietar al imobilului vecin IE 221 6PJ0EȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Omer Taifur - CNP 1800729134198

Orrfer Florentina - Crina - CNP 2920320134177Z^Z        Z


CONTRASEMNTAZ

SECRETAR GE
RAL,ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd. Tomis nr.86

Teren - 21 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.21296/02.09.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ^^7
contras/m/jează SECRETAR/GtNERAL, fulvia antowela DȚNESCU


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.4

Teren - 74 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.109/2005, pag.22 Adresele R.A.E.D.P.P. nr.7824,8619,9591 / 12.08.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.122750/12.08.2020

Plan de amplasament si delimitare a imobilulu Scara 1:100

j "ANEXĂ LA -HCLM NR.^2%^

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

21

Constanta, B-dulTomis, Nr. 86

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

(Anexa nr. 1.35 la regulament)

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

74

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 4, Loc. Constanta

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


contrase/inează secreta&6eneral, i vi a ANTXWMELA binescuV8ZAT SPRE NESCHÎMBARE

Nr.


I

304318.256

Nr. oarcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

21

j^^tal

21

Imobilul este neimprejmuit.


Mențiuni


. B. Date referitoare la construcții.

îdiislr.

Destinația

Suprafața construita lașol (mp)

MențiuniCONTRASEM SECRETAR-G FULVIA ANTONEJ/A DINE


Inventar de Coordonate


Suprafața totala masurata a imobilului = 21 mp


Executant: BIZIRU CRISTIA^-S^g^


Confirm executarea mas documentației cadastr din teren.


31.01.2020
Nr.

Pct.


1

2

3

4


Coordonate pct.de contur


X[m]


Y[m]


304325.612

304328.440

304324.760

304321.930


792068.753

792066.520

792061.860

792064.090


Lungimi laturi

D(i,i+1)

3.603

5.938

3.603

5.941


S=21.40 mpA Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

74

Imobilul este imprejmuit cu gard de fier intre punctele 10-1-2-3-4-5, zid construcție intre punctele 5-6-7-8-9-10.

Total

74

B Date referitoare la construcții                CONTRASEMNj/E^ZA

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

SECRETAR GENERAL, Mențiuni     FULVIA ANTONp^DINEȘ£! J

V l/h /

C1

CL

66

Locuința (D+P+1E), Supr. constr. desfasurata= 171 mp, compusa din 5 (cinci) camere si dependințe/

Total

66

Suprafața totală măsurată = 74 mp

Coordonate construcție

- Sistem de proiecție - STEREO"70Nr. Pct.

X [ml

Y [m]

9

304903.822

791079.312

10

304898.236

791073.689

5

304904.292

791068.393

6

304906.542

791070.622

7

304907.199

791070.001

8

304910.193

791073.045

Suprafața masurata = 66 mp


Coordonate teren

- Sistem de proiecție - STEREO"70

Nr.

Pct.

X Îmi

Y [ml

1

304897.542

791072.910

2

304900.258

791070.417

3

304901.021

791069.944

4

304903.572

791067.615

5

304904.292

791068.393

6

304906.542

791070.622

7

304907.199

791070.001

8

304910.193

791073.045

9

304903.822

791079.312

10

3D4fiSa.23fl

791073 6A0ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str.Mircea cel Bătrân nr.128

Teren - 167,34 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Suprafața totală de 216 mp din care 48,66 mp sunt inventariați prin anexa 32 la HCL nr.296/2007) Identificare imobil nr.108001/24.08.2020CONTRASEMNEAZĂ secretwgenerM-, p U LVI A ANȚQjNELA piNESCU

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. &/


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Mugurului nr.4

Teren - 204 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.131023/08.09.2020

CONTRASEMNEAZĂ secretar^eneral

F u LV IA ANjefiELA DjXESCU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXA LA HCLM NR.PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200

Nr. cadastral

Supratata măsurata (mp)

Adresa Imobilului:

216

Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 128, jud. Cta

Nr. Cartea Funciara

UAT: ConstantaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


VJZAT SPRE hJESCHÎMBARE

Nr. lOfiOOl


SECRETAR FULVIAANTOERAL/305080

CUA Date refSitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața' (mp)

Mențiuni

1

Cc

216

Teren delimitat de construcții (pct. 7-8-1-2), qard de beton si fier

Total

216

(oct. 2-3-4-5-6-71

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Mențiuni


CI

~C3~ ~C4~ Total


CL CT

T5V


Supraf.c^nsț|Tjita la sol 79 ________55________ 10 _________9_________ ________153________


Locuința (Subsol+PaiterE                     ________

Locuința (Parter), suprafața construita desf. S=55mp ~~ Anexa (Parter), suprafața consțruita desfășurată S=10mp Anexa (Parter), suprafața construita desfășurata S=9mp


supraf. construita desf, S=79mp


Suprafața măsurată a Imobilului: S=216mp

Executant S.C. EXPERT TOPCAD S.R.L.

Ing. Gradlnaru Aliena

Confirm executarea măsurătorilor la teren,corectitudinea întocmirii documentatlel cadastrale sl corespondenta acesteia \ -'^«Irealitatea dhjt^pri'?’”"''

Z r ’ -r ; r.; r ~ - f V; • •           .

•"■fi

; 1E

.f'tty J.C.îW

r“.T7‘iiVA

1. alsc-mX

Inventar de coordonate Sistem de proiecție STEREO 1970

Nr. Pct.

X [mj

Y (m]

1

305102.65

791541.41

2

305088.33

791550.57

3

305082.64

791542.00

4

305082.28

791541.28

5

305082.23

791540.15

6

305082.72

791539.03

7

305085.09

791536.66

8

305092.21

791530.44

scara 1: suu

Nr.cad.

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

204

str.Mugurului nr.4, Municipiul Constanța


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CONSTNȚA

■—

N-299850

N-299850SRVICIUICAO^'


/ A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

204

împrejmuir^: 1-2 construcție, 2-3 gard din prefabricate de beton, 3-4-5-6-7-8 gard de lemn, 8-9 construcție, 9-1 gard metalic

TOTAL

204

/

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

CONȚR A spĂAii~ «-jX

CI

CL

34

Locuință parter

C2

CL

26

Locuință parter                    FIJ| V) A

TOTAL

92

PINESCU

Suprafața măsurată - 204 mp             • f/1

<1P            'fy


Inventar de coordonate Imobil

Nr.pct.

E(m)

N(m)

1

790015.94

299835.18

2

790017.30

299839.32

3

790023.05

299837.44

4

790011.69

299801.57

5

790007.00

299803.55

6

790008.13

299806.62

7

790009.70

299811.73

8

790011.17

299816.59

9

790011.43

299818.48Jsr! ->CONSTAU^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR.

^Z/>zW


NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR. RAPORT EVALUARE

NR.

ÎNREGISTRARE RAPORT LA PMC

NR / DATA

ANEXA

1.

598/2008

38

Construcție situată în str.Nicolae Bălcescu nr.14

63,25

52.000

-

169465 /

03.09.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,GONTRA

IBCRETA

fUUVIA


NEAZ ENE LAETINESCU