Hotărârea nr. 350/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

cqMsTA/vt>ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

„ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară dinvdata de JA oAQM):                                       I

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.135519/04.09.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.137886/09.09.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.11955/09.09.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(1) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă introducerea anexei - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare - Cheltuieli cu investițiile pentru sistemul de semaforizare din municipiul Constanța, care va deveni anexa nr.13 la H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă redenumirea si renumerotarea anexei nr.13 din "întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în municipiul Constanța", în „Achiziții piese de schimb, întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în municipiul Constanța", care va deveni anexa nr.14 la H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei rir.2 la prezenta hotărâre.

. Art.3 Se aprobă renumerotarea anexelor nr.14 și 15, care vor deveni anexele 15 și 17 la H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexelor nr.3 și nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.4 Anexa nr.16 rămâne nemodificată.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările Ulterioare, rămân neschimbate.

Art.7 Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

J . Ârt.8 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rk'pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA Af^FONELA DINESCUROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.l la HCL nr


ANEXA 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli cu investițiile pentru sistemul de semaforizare din municipiul Constanța

A.Lucrări de investiții

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de investiții executate de SC Confort Urban SRL, in caliatae de administrator al tramei stradale dim municipiul Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele:

1

Sil

Montare corp pietonal semafor

lei/buc

133,54

2

SI2

Montare corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

3

SI3

Montare semafor acustic

lei/buc

133,54

4

SI4

Mansonarea instalației electrice

lei/buc

222,78

5

SIS

Montare indicator cu lampă led/flash luminos

lei/buc

78,92

6

SI6

Montare panou tip radar de limitare a vitezei

lei/buc

183,04

7

SI7

Demontat stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

8

SI8

Demontat stâlp metalic h=7m

lei/buc

283,88

9

SI9

Demontat corp semafor auto de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

196,26

10

SI10

Demontare cronometru auto de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

11

Sili

Demontat corp semafor acustic de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

12

SI12

Demontat corp semafor pietoni de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

13

SI13

Demontat corp semafor suspendat în consolă/sufă

lei/buc

374,07

14

SI 14

Demontat sufă susținere instalație aeriană

lei/buc

350,54

15

SI15

Demontat linie aeriană semaforizare

lei/buc

415,86

16

SI16

Montare stâlp metalic h=4m

lei/buc

245,47

17

SI17

Montare stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

18

SI18

Montare stâlp metalic h=7m

lei/buc

245,47

19

SI 19

Montare corp auto semafor

lei/buc

78,24

20

SI20

SI21

Montare automat de semaforizare

Montare automat de semaforizare trecere

lei/buc

lei/buc

277,05

261,86

21

de pietoni

22

SI22

Montare cablu susținere instalație aeriană

lei/m

23,97

23

SI23

Punerea în funcțiune a instalației de semaforizare

lei/buc

928,78

24

SI24

Linie electrică semnalizare Ies

lei/m

198,20

25

SI25

Demontarea automatului de semafor auto/pietoni

lei/buc

85-3R

26

SI26

Demontare indicator cu lampă cu led/flash luminos

lei/buc

75,96

27

SI27

Desființare cabluri supraterane

lei/ml

0,65

28

SI28

Desființare cabluri supraterane-lucrări punctuale

lei/ml

3,27

29

SI29

Montat cablu electric

lei/ml

6,84

30

SI30

Montat țeavă corugată diametru 63

lei/ml

5,95

31

SI31

Montat teavă corugată diametru 110

lei/ml

9,08


 • B. Recuperarea investițiilor

  • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

  • B.2 Valoarea materialelor/echipamentelor montate la sistemul de semaforizare rutieră precum și - Valoarea lucrărilor executate de terți pentru lucrările de investiții la sistemul de semaforizare rutieră (subtrasversări sau alte operațiuni necesare) în municipiul Constanța în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de fu rn izo ri/executa nți;

 • C. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activității de investiții semafoare din municipiul Constanța (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/luna;

 • D. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de investiții la semafoare rutiere și urmărirea realizării acestora pentru buna funcționare și fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/lună;

 • E. Cheltuieli de construcții și montare echipamente semafoare rutiere noi în municipiul Constanța (proiectare, avize, autorizare, s.a.) - în funcție de bugetul aprobat;

 • F. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

 • G. Profit - 5%.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERA^, FULVIA ANTQNEu/dINESCU

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 Ia HCL nr


ANEXA 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Achiziții piese de schimb, întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în Municipiul Constanța

A. Cheltuieli de întreținere și reparații semafoare rutiere în municipiul Constanța -în funcție de bugetul aprobat;

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

A.l. Situații de lucrări pentru reparații semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de reparații sunt următoarele :

1.

SI

înlocuire lentilă carcasă semafor

lei/buc

133,54

2.

S2

înlocuire parasolare corp semafor

lei/buc

133,54

3.

S3

înlocuire corp pietonal semafor

lei/buc

133,54

4.

S4

înlocuire lentilă corp pietonal

lei/buc

133,54

5.

S5

înlocuire parasolare corp pietonal

lei/buc

133,54

6.

S6

înlocuire corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

7.

S7

înlocuire lentilă corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

8.

S8

înlocuire parasolare corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

9.

S9

înlocuire cronometru semafor vehicule

lei/buc

133,54

10.

S10

înlocuire semafor acustic

lei/buc

133,54

11.

Sil

Mansonarea instalației electrice subterane în cazul unei avarii

lei/buc

222,78

12.

S12

Montare indicator cu lampă led/flash luminos

lei/buc

78,92

13.

S13

înlocuire panou tip radar de limitare a vitezei

lei/buc

183,04

14.

S14

Vopsire stâlp ia înălțime mai mică de 2m

lei/buc

81,39

15.

S15

Vopsire stâlp la înălțime mai mare de 2m

lei/buc

199,12

16.

S16

Montare înlocuire plăcuță adițională semafor <2m

lei/buc

26,61

17.

S17

Montare înlocuire plăcuță adițională semafor >2m

lei/buc

41,61

18.

S18

înlocuire picior de susținere semafor pieton/vehicul

lei/buc

133,54

19.

S19

înlocuire picior de susținere semafor galben/verde intermitent

lei/buc

133,54

20.

S20

Spălat lentilă semafor <2m

lei/buc

47,13

21.

S21

Spălat lentilă semafor >2m

lei/buc

62,13

22.

S22

Demontat stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

23.

S23

Demontat stâlp metalic h=7m

lei/buc

283,88

24.

S24

Demontat corp semafor auto de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

196,26

25.

S25

Demontare cronometru auto depe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

26.

S26

Demontat corp semafor acustic de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

ANEXĂ LA

HCLM NR.S

?0

27.

S27

Demontat corp semafor pietoni de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

28.

S28

Demontat corp semafor suspendat în consolă/sufă

lei/buc

374,07

29.

S29

Demontat sufă susținere instalație aeriană

lei/buc

350,54

30.

S30

Demontat linie aeriană semaforizare

lei/buc

415,86

31.

S31

înlocuire stâlp metalic h=4m

lei/buc

245,47

32.

S32

înlocuire stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

33.

S33

înlocuire stâlp metalic h=7m

lei/buc

245,47

34.

S34

înlocuire corp auto semafor

lei/buc

78,24

35.

S35

Reng rație !amnă led semafor auto

lei/buc

1 AR AR

36.

S36

Reparație lampă led semafor pietoni

lei/buc

179,85

37.

S37

Reparație lampă led corp pulsatoriu

lei/buc

314,57

38.

S38

Reparație lampă led cronometru vehicule

lei/buc

186,40

39.

S39

Reparație semafor acustic

lei/buc

192,63

40.

S40

înlocuire automatului de semaforizare

lei/buc

277,05

41.

S41

Reparații la automatul de semaforizare

lei/buc

586,38

42.

S42

înlocuire automatului de semaforizare trecere de pietoni

lei/buc

261,86

43.

S43

Reparație la automatul de semaforizare trecere de pietoni

lei/buc

522,41

44.

S44

Reparație la automatul de semaforizare - placă de bază

lei/buc

457,54

45.

S45

Reparație la automatul de semaforizare pietoni -placă de bază

lei/buc

457,54

46.

S46

înlocuire placă de bază la automatul de semaforizare

lei/buc

151,93

47.

S47

înlocuire placă de bază la automatul de pietoni

lei/buc

151,93

48.

S48

Reparație la automatul de semaforizare auto -module comandă finală

lei/buc

480,67

49.

S49

Reparație la automatul de semaforizare pietoni -module comandă finală

lei/buc

480,67

50.

S50

înlocuire la automatul semaforizare auto - module comandă finală

lei/buc

151,93

ci

S51

înlocuire la automatul de semanforizare pietoni -

lei/buc

151,93

O J. •

module comandă finală

52.,

S52

Reparație instalație electrică semnalizare lea în cazul unei avarii

lei/m

18,29

53.

S53

înlocuire cablu susținere instalație aeriană

lei/m

23,97

54.

S54

Reparție lampă led panou trecere pietoni

lei/buc

188,92

55.

S55

Reparație panou tip radar de limitare a vitezei

lei/buc

391,75

56.

S56

Repunerea în funcțiune a instalației de semaforizare, după avarie

lei/buc

928,78

57.

S57

Reparație linie eectrică semnalizare Ies

lei/m

198,20

58.

S58

Demontarea automatului de semafor auto/pietoni

lei/buc

85,38

59.

S59

Demontare indicator cu lampă cu led/flash luminos

lei/buc

75,96

60.

S60

Desființare cabluri supraterane

lei/ml

0,65

95

S95

Desființare cabluri supraterane-lucrări punctuale

lei/ml

3,27

96

S96

Montat cablu electric

lei/ml

6,84

97

S97

Montat țeavă corugată diametru 63

lei/ml

5,95

98

S98

Montat teavă corugată diametru 110

lei/ml

9,08

A.2.

Situații de lucrări pentru întreținere construcții și

echipamente

semafoare

rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

anexă la

HCLM NR.<2>S2 kfe£:

Prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere sunt următoarele :

61.

S61

Intersecție bd. 1 Decembrie 1918 - bd.I.C.Brătianu

lei/buc

1039,73

62.

S62

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str.I.L.Caragiale

lei/buc

1059,39

63.

S63

Intersecție bd. Tomis - bd. AI.Lăpușneanu

lei/buc

1228,73

64.

S64

Intersecție bd. Tomis - str. Ion Rațiu

lei/buc

1041,61

65.

S65

Intersecție bd. Tomis - str. Nicolae lorga

lei/buc

923,06

66.

S66

Intersecție bd. Mamaia - str. Mircea cel Bătrân

lei/buc

841,97

67.

S67

Intersecție bd. Aurel Vlaicu - str. Cumpenei

lei/buc

1235,62

co VW.

S68

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str. Soveja

i~;/u.

ICI/ UUL

1147,96

69.

S69

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str. Poporului

lei/buc

1079,14

70.

S70

Intersecție bd. Tomis - bd. Ferdinand

lei/buc

975,86

71.

S71

Intersecție bd. 1 Mai - str. Caraiman

lei/buc

997,37

72.

S72

Intersecție bd. Ferdinand - bd. I.C.Brătianu

lei/buc

774,19

73.

S73

Intersecție bd. Ferdinand - str. Th.Burada

lei/buc

996,60

74.

S74

Intersecție bd. Ferdinand - str. Mihai Viteazu

lei/buc

910,11

75.

S75

Intersecție bd. Ferdinand - bd. 1 Decembrie 1918

lei/buc

980,87

0

76.

S76

Intersecție bd. 1 Mai - str. Th.Burada

lei/buc

983,04

77.

S77

Intersecție bd. Mamaia - str. Ion Rațiu

lei/buc

1028,01

78.

S78

Intersecție bd. Tomis - bd. Aurel Vlaicu

lei/buc

1164,30

79.

S79

Intersecție str. Baba Novac - str. Poporului

lei/buc

937,19

80.

S80

Intersecție bd. I.L.Caragiale - str. Th.Burada

lei/buc

824,81

81.

S81

Intersecție str. Baba Novac - str. Dezrobirii

lei/buc

945,50

82.

S82

Intersecție bd. Tomis - str. Tulcei

lei/buc

903,45

83.

S83

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - str. Ion Rațiu

lei/buc

981,67

84.

S84

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae lorga

lei/buc

832,41

85.

S85

Intersecție șos. Mangaliei - str. Pandurului

lei/buc

891,49

86.

S86

Intersecție bd. Tomis - str. Soveja

lei/buc

1033,14

87.

S87

Intersecție bd. Ferdinand - str. I. G. Duca

lei/buc

852,84

88.

S88

Intersecție bd. Mamaia - str. Mihai Viteazu

lei/buc

1017,99

89.

S89

Intersecție bd. Tomis - str. Ștefan cel mare

lei/buc

925,57

90.

S90

Intersecție bd. Tomis - bd. Mamaia

lei/buc

810,53

91.

S91

Intersecție bd. Mamaia - str. Soveja

lei/buc

874,71

92.

S92

Intersecție bd. I.C.Brătianu - str. Th.Burada

lei/buc

989,99

93.

S93

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - str. Decebal

lei/buc

644,75

94.

S94

Intersecție bd.I.C.Brătianu - str.Cumpenei

lei/buc

885,83

 • B.l Valoarea pieselor de schimb care se înlocuiesc la construcțiile și echipamentele semafoarelor rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase și a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de.furnizori;

 • B.2 Valoarea lucrărilor executate de terți pentru întreținerea și repararea semafoarelor rutiere (subtrasversări sau alte operațiuni necesare) în municipiul Constanța - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de executant;

 • C. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activității de întreținere semafoare din municipiul Constanța (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/luna;

 • D. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, supraveghere, constatarea necesității reparațiilor la semafoare rutiere și urmărirea realizării acestora pentru buna funcționare și fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/lună;

I anexa la 4

IHCLM

 • E. Cheltuieli de construcții și montare echipamente semafoare rutiere noi în municipiul Constanța (proiectare, avize, autorizare, s.a.) - în funcție de bugetul aprobat;

 • F. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

 • G. Profit - 5%.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
  ROMÂNIA


  Anexa 3 la HCL nrJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAȚII

Ridicare și transport a vehiculelor abandonate pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța

 • A. Confirmarea lucrărilor se va face de către reprezentantii Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Preturile unitare pentru activitatea de ridicare și transport a autovehiculelor abandonate sunt următoarele :

Nr. crt

COD PRESTAȚIE

DESCRIERE PRESTAȚIE

PREȚ fara TVA

1.

RTA

Tarif ridicare și transport autoturisme abandonate

114

 • B. Combustibil TOTAL - 102,07 lei

15 km + 15 km = 30 km = 4 litri

20 min + 20 min = 40 min = 3 litri

7 litri * 4,6 lei/litru

20% din cheltuieli/mașină = 20%

 • C. Cheltuieli indirecte 12% -12,25 lei

TOTAL

114,32 lei

114,00 lei


Total general fara T.V.A.

Pentru o simplificare a încasărilor se va rotunji suma de 114 lei fara T.V.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRAS

SECRETAR FULVlAMOflfc


ZMNEAZÂ general, [ELyyDlNESCUROMAN IA

Anexa 4 la HCL nr.JJZ?./


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

PROGRAM ESTIMATIV DE ÎNTREȚINERE, REPARARE, INVESTIȚII ȘI MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2020

LUCRĂRI DE REPARAȚII SI ÎNTRTINERE CURENTĂ SI INVESTIȚII

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

VALOARE LEI (CU T.V.A. si cota 5,5%)

1

Reparatii curente:

-

reparatii carosabil (covoare bituminoase subțiri cu adaos de material)

22.644.940,00

reparatii trotuar (intersecții, covoare bituminoase subțiri)

6.441.445,00

TOTAL 1

29.086.385,00

2

Indicatoare si marcaje rutiere

Marcaje longitudinale, marcaje treceri pie-tonale, vopsitorii diverse

3.412.807,00

Indicatoare rutiere

2.537.000,00

Semafoare rutiere

1.365.207,00

TOTAL 2

7.315.014,00

3

Ridicări auto mașini abandonate

42.601,00

TOTAL 3

42.601,00

4

Investiții străzi

15.000.000,00

TOTAL 4

15.000.000,00

TOTAL GENERAL (1+2+3+4)

51.444.000,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR general, FULVIA^rTfTONELA DINESCU