Hotărârea nr. 35/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10501/20.01.2020 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 410 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE STANCĂ CONSTANȚA ȘI STANCĂ NICULAE

OMSTA/Vr^

-      J ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA Municipiul Constanța

Ai? CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare nr.10501/20.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare nr.65, în suprafață de 410 mp, în vederea vânzării directe către Stâncă Constanța și Stâncă Niculae

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal FĂGĂDĂU înregistrat sub nr.11870/21.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.12489/21.01.2020;

Având în vedere prevederile:

-art,6, alin.1A2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.523/28.11.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul. Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stâncă Niculae și Stâncă Constanța;

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.49/30.01.2007 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,          ;'1';

Având în vedere cererea de cumpărare nr.209839/30.10.2019, depusă de către Stâncă Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 ălin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARAȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.10501/20.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 184.500 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului' Constanța, în suprafață de 410 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cei Mare nr.65 pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.205/17.01.2020, în vederea vânzării directe către Stâncă Constanța și Stâncă Niculae.

Raportul de evaluare nr. 10501/20.01.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru,, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, numiților Stâncă Constanța și Stâncă Niculae (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă.         abțineri.

La data adoDtării sunt în funcție <xTT

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,   .

CONTRASEMNEAZĂ

, • i ț ;.            ■,                                • ; ■ .

‘ ’i

■:! i‘ .

SECRETAR GENERAL,

Marcela ENAGHE

CONSTANȚA

N r.            / GO -QÂ > <2 O 3-Q r r