Hotărârea nr. 349/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 542/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE PREFEZABILITATE, PENTRU AMENAJAREA „STR. AMSTERDAM - TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE BD. TOMIS ȘI STR. MADRID - ȘI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM ȘI STR. ALEXANDRU SAHIA”

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l din HCL nr.542/2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare str. Amsterdam -tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid- și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str.

Alexandru Sahia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data deJsl....09.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului .primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 135977/04.09.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 138579/10.09.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.12046/10.09.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 542/2019privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare str. Amsterdam -tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid- și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia ;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.542/2019, în sensul că se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de prefezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajare str. Amsterdam -tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid- și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ---împotrivă.   —' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CWW©M®@» ©ODPWBM® IWTKS

®b wtk^ g^mebgsqe^ ®s aBrrai»o^T»

SBHlE^gB €OBi^^OBBBQJ3 ©U BgUOJB^O^^^rg!

'rFORfflS^ ©T3^.                  ®Tfc J^ILq ©^E=SijSk


^IM^OUAV C&j£)C^'

&S1CONTRASE SECRETAR FULVIAA

L, DINESCU


AMENAJARE STR. AMSTERDAM (TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SAHIA

Proiect nr. 01/2018

Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

BORDEROU

PIESE SCRISE

Colectiv de elaborare

Documentație studiu de prefezabilitate

PIESE DESENATE

 • • Plan de amplasare in zona

 • • Plan de situație

ANEXĂ LA

AMENAJARE STR. AMSTERDAM (TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SAHIA Proiect nr. 01/2018

Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT: ing. Ghican Marius Andrei

PROIECTANT: ing. Ghican Marius Andrei

VERIFICAT: Ghican Traian-Mihail

A. PIESE SCRISE

AMENAJARE STR. AMSTERDAM (TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SABIA Proiect nr. 14/2018 Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

Documentație studiu de prefezabilitate

 • 1. INFORMATEIGENERALE

  • 1.1 Denumirea obiectului de investitii

Documentația se refera la proiectarea lucrărilor de Amenajare str. Amsterdam (tronson cuprins intre bd. Tomis si str. Amsterdam) și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis cu str. Amsterdam

 • 1.2 Ordonator principal de credite / investitor Amplasamentul lucrării

SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

N/A

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN SC CONFORT URBAN SRL

 • 1.5 Elaboratorul documentației Studiu prefezabilitate

S.C. GHICAN PROIECT S.R.L

J13/1731/2011

 • 2.1. Prezentarea contextului

Consultarea strategiilor și a politicilor specifice au evidențiat faptul că mobilitatea durabilă constituie un aspect esențial atât in documentele de politică la nivel european, cât și a celor naționale, reflectată și în politica locală relevată, în special în Planul de Mobilitate Urbană durabilă din regiunea Constanta 2015-2030. Pentru a atinge obiectivele de mediu și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în zonele urbane, se consideră esențială o trecere de la un automobil privat la un transport public colectiv. Factori precum viteza de operare comercială și intervalele de urmărire au fost identificate ca fiind cheia pentru calitatea generală și pentru atractivitatea transportului public, împreună cu starea materialului rulant și accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. Calitatea slabă a transportului urban, inclusiv vitezele de tranzit scăzute și serviciile nefîabile, au fost identificate ca obstacole în calea asigurării unui transfer modal de la autovehiculul propriu la transportul in comun.

Zona de studiu a fost identificată ca având diverse caracteristici de utilizare a terenului, cu o concentrare a locurilor de muncă în partea de nord est, dezvoltări rezidențiale de densitate medie în vest (în cartierele Tomis plus, Boreal), densitatea scăzută mixtă, folosirea terenurilor din mediul rural in partea de sud (Veterani, Lazu). Acest model de utilizare a terenurilor, cu diferențe spațiale clare în concentrația populației și a ocupării forței de muncă, se preconizează că va deveni și mai pronunțat, iar creșterea ocupării forței de muncă până în 2030 va fi concentrată în mare parte în centrul orașului. în paralel, se estimează că populația centrului orașului va scădea, cu o migrație a populației spre extremitățile municipiului. Această migrație prognozată a populației va spori distanțele de călătorie și dependența de autovehiculele proprii; intensifică cererea de transport de-a lungul coridorului NV-SE prin zona de studiu și amplifică nivelurile excesive de poluare a aerului și a zgomotului atât în centrul orașului, cât și în cartierele rezidențial din vest, ceea ce are un impact negativ asupra calității vieții și a sănătății locuitorilor.

Aceasta reprezintă o provocare în ceea ce privește mobilitatea, care, dacă este neadmisă, poate duce la un cerc vicios, migrația exterioară determinând o creștere a traficului auto și reducerea atractivității de a trăi în oraș.

De altfel, în cadrul Planului de Mobilitate Urbana al mun. Constanta este evidențiat faptul ca o noua legătura rutiera intre soseaua de centura A4 și DN2A ca fiind cel mai eficient proiect la nivel economic din regiune.

 • 2.2. Identificarea deficientelor

In contextul dezvoltării zonei Boreal se remarca necesitatea amenajării cailor de acces spre și din cartier, având în vedere viziunea potrivit Planului de Mobilitate Urbana al Constantei ce prevede extinderea șoselei de centură a A4 de la finalizarea sa actuală din Ovidiu, către capătul de nord al stațiunii Mamaia. De asemenea, în urma studiului de trafic comandat pentru intersecția Bd Tomis cu str. Amsterdam se recomanda pentru o fluenta mai mare a traficului ca intersecția să fie amenajata printr-un sens giratoriu cu 2 benzi pe sens.

In prezent, intre limitele de proprietate cadastrale, terenul nu este amenajat si are lățime variabila. Exista 8 stâlpi ENEL ce vor fi afectati (reamplasati).

Starea actuala a arterei (drum pamant) îngreunează desfasurarea traficului rutier deoarece suprafața de rulare prezintă degradări numeroase sub forma de denivelări, condiții precare de scurgere a apelor din precipitatii, circulația autovehiculelor se face cu dificultate, in special in perioadele cu precipitatii.

 • 2.3. Analiza, prognoze

Realizarea intersecției intre bd. Tomis si str. Amsterdam este impusa de dezvoltarea urbanistica a zonei cu clădiri de locuințe colective cu regim minim D+P+5E, locuințe familiale cu regim de inaltime P+2E, spatii comerciale, servicii.

Aceasta dezvoltare implica si amenajarearea arterei Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid, iar in perspectiva pana la DN3C si A4.

Amenajarea intersecțiilor importante cu sensuri giratorii a demonstrat practic următoarele caracteristici ale acestora:

 • - viteza scăzută la intrarea in intersecție, calmarea si uniformizarea traficului, distribuirea traficului intre brațele intersecției, sporirea capacitatii intersecției,

 • - posibilitatea de a fi semaforizata.

Aceste trasaturi demonstrează avantajele acestora fata de alte amenajari de intersecții la nivel, printre care enumerăm:

siguranța circulației, inclusiv pentru pietoni;

eliminarea blocajelor;

fluidizarea circulației;

imbunatatirea imaginii urbanistice a intersecției si zonei.

 • 2.4. Obiective preconizate

Prin aceste amenajari va crește confortul participantilor la trafic atât pentru cei locali cât și cei in tranzit, iar în mod deosebit va avea un efect superior asupra fluentei traficului din zona în perioada estivala, inclusiv prin preluarea din volumul de trafic al intersecției bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Nu în ultimul rând alt obiectiv propriu zis este constituit de imbunatatirea amenajării urbanistice și peisagistice a municipiului Constanta.

De asemenea, prin proiect se asigură crestera calitatii serviciilor într-o stațiune turistică de nivel european.

 • 3. Identificarea si prezentarea scenariilor/opțiunilor posibile

Având in vedere măsurătorile topografice si studiul geotehnic, s-au studiat 2 variante:

 • -Varianta 1: str. Amsterdam cu imbracaminte asfaltica, patru benzi, cate doua pe sens și amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cu sens giratoriu.

 • -Varianta 2: str. Amsterdam cu imbracaminte asfaltica, patru benzi, cate doua pe sens si intersecția Bd. Tomis cu str. Amsterdam cu banda de stocaj pentru viraj la stânga.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

La poziția km 202+818 dr este un drum de pamant ce reprezintă str. Amsterdam nemodemizata, iar pe partea stanga este intersecția cu str. Al. Sahia. La poziția km 203+059 dreapta, DN2A se intersectează cu str. Brest.

Situația terenurilor limitrofe str. Amsterdam

Suprafața totala necesara amenajării arterei Amsterdam este de 10.698 mp, din care 2.743 mp pentru circulatii pietonale. Suprafața de 4.057 mp se afla in proprietățile limitrofe, din care suprafața de 1617 mp a fost cedata de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA către UAT Constanta, iar

ANEXĂ la HCLM NR.^ă dpic suprafața de 2440 mp va face obiectul expropierii, conform prevederilor Legii 255/2010 cu modificările si completările ulterioare.

Terenul intravilan situat la nord de Cartierul Boreal, intre str. Brest si str. Amsterdam, in suprafața de 58368 mp este in proprietatea SC Impact Developer & Contractor SA si conform PUZ aprobat se vor realiza imobile de locuințe colective.

Circulația rutiera se va realiza din bd. Tomis (DN2A) fiind necesara amenajarea cu sens giratoriu, terenul necesar are suprafața de 3580 mp, din care 1310 mp fac parte din carosabilul existent al drumului național, iar 2007 mp reprezintă teren și construcții private si fac obiectul exproprierilor pentru utilitate publica, conform L255/2010, modificata si completata. Suprafața destinata circulației pietonale va fi de 537 mp.

Extras de carte funciara

Parcela

Număr cadastral

Suprafața teren /mp

81434/10.07.20117

VN 264

200412

9.100

81435/10.07.2017

VN 267/1

204639

5.900

81437/10.07.2017

VN 267/2

200385

13.600

81438/10.07.2017

VN 278/1

201243

20.200

Str. Amsterdam

234998

1.250

Str. Amsterdam

203725

2.500

Str. Amsterdam

203903

995

Str. Amsterdam

222365

500

Str. Amsterdam

203902

500

Str. Amsterdam

230145

500

Str. Amsterdam

216372

2.479

Str. Amsterdam

243735

282

Str. Amsterdam

243735

994

Str. Amsterdam

238404

2.500

Str. Amsterdam

213824

1.314

Str. Amsterdam

213824

10.379

Bd. Tomis

224410

537

Conform măsurătorilor si evidentei cadastrale, situația terenurilor si clădirilor din coridorul de expropriere pentru construcția sensului giratoriu respectiv teren rezervat pentru dezvoltare ulterioara pentru str. A. Sabia este următoarea:

• Suprafețe teren proprietate privata necesara amenajare sens din teren IE224410:

 • - Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare sens, S= 70 mp

 • - Suprafața construcție privata intabulata C7, S=1 mp

 • - Suprafața construcție privata pe teren neintabulat C8, S= 69 mp Suprafețe in coridor de expropriere si dezvoltare ulterioara

 • - Suprafața construcție privata intabulata CI, S= 30 mp

 • - Suprafața construcție privata intabulata C2, S= 59 mp

 • - Suprafața construcție privata intabulata C3, S= 13 mp

 • - Suprafața construcție privata intabulata C6, S= 12 mp

 • - Suprafața construcție privata intabulata C7, S= 8 mp

 • - Suprafața construcție privata pe teren neintabulat C8, S= 53 mp

 • - Suprafața teren privat, S= 126 mp

Total exproprieri din DE224410: 438 mp din care 243 mp construcții existente si 195 mp teren proprietate privata liber de construcții.

• Suprafețe teren proprietate privata necesara amenajare sens din teren IE251972:

 • - Suprafața teren proprietate privata coridor expropriere, S=464 mp

 • - Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare sens, S=161 mp

Total exproprieri din IE251972: 625 mp

• Suprafețe teren proprietate privata necesara amenajare sens din teren IE234998:

 • - Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare sens, S=300 mp

 • - Suprafața teren proprietate privata coridor expropriere, S=232 mp

Total exproprieri din IE234998: 532 mp

Total exproprieri din IE224410, IE251972 si EE234998: 1584 mp din care 601 mp necesar amenajare sens si 983 mp coridor expropriere.

 • - Suprafața teren cedata de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA către UAT Constanta pentru amenajare sens din IE251321, S=337 mp

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Terenul (carosabilul DN2A- bd. Tomis) are următoarele vecinătăți:

 • - La Nord - teren al Consiliului local al municipiului Constanta si proprietari private

 • - La Sud - teren al Consiliului local al municipiului Constanta si proprietari private.

Terenul aferent str. Amsterdam se invecineaza cu proprietățile private limitrofe.

Pe bd. Tomis (DN2A) la poziția km 202+818 dr este un drum de pamant ce reprezintă str. Amsterdam nemodemizata, iar pe partea stanga este intersecția cu str. Al. Sahia.

La poziția km 203+059 dreapta, DN2A se intersectează cu str. Brest.

In partea de sud a dezvoltării rezidențiale propuse se afla str. Madrid ce poate face legătură cu bd. Aurel Vlaicu.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; neaplicabil

 • d) surse de poluare existente în zonă

neaplicabil

 • e) date climatice și particularități de relief;

La alcătuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formațiuni de varsta neogena si cuatemara. Formațiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrările de cercetare efectuate (foraje geotehnice). Panta longitudinala a traseelor studiat este variabila de aproximativ 2 - 4% ;

Temperatura maxima anuala este de aproximativ +37.5C;

Temperatura minima anuala este de aproximativ -26.5C

Precipitațiile atmosferice înregistrate au o valoare medie lunara de 347.8 mrn/mp.

Ploile sunt frecvente, dar de scurtă durată, iar stratul de zăpadă este prezent 50 zile pe an.

Vânturile predominante simt cele din NE-E-SV.

Geologic, zona studiata face pârtie din Podișul Dobrogei, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuatenare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase si argile prăfoase. Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila prafoasa+ argila roșcata,tare.

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In zona bd. Tomis, partea dreapta, in afara zonei de siguranța exista rețele subterane edilitare de gaze naturale, alimentare cu apa, canalizare, electrice si comunicatii.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

In zona Palazu Mare, conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2361/2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului National: situl arheologic de la Palazu Mare.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

neaplicabil

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:

(i)date privind zonarea seismică;

Seismicitatea:

Conform normativ P100-1/2014 amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0.20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=25ani si in zona cu perioada de colt Tc=0.7sec

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Apa subterana nu a fost interceptata la niciunul din cele 8 foraje executate.

Conform prevederilor STAS SR EN ISO 14688 - 1/2004, SR EN ISO 14688 - 2/C91, rocile interceptate pot fi caracterizate, astfel:

- Praf argilos (loess): plasticitatea aparține domeniului “cu plasticitate mijlocie”, consistenta aparține domeniului “tare”, umiditatea aparține domeniilor “uscat... umed” si compresibilitatea aparține domeniilor “cu compresibilitate redusa... cu compresibilitate medie”.

Calitatea stratelor de fundare interceptate pe zona de parcare si drumuri de acces - Tabel nr. 5

Denumire Locație

Foraje executate

SREN ISO 14688-1/2004

PD177-2001 Tip pamant

Tipul climateric

STAS 1709/2-90 Sensibilitate la inghet

STAS 2914-84 calitate material terasamente

Modul de elasticitate dinamic EP

[MPa] :

Coeficientul lui Poisson

Kaufland Ovidiu

F6

praf argilos -loess

P4

I

foarte sensibile

4b-mediocra

HCLM NR

a /obJ

Z)

F7

praf argilos -loess

P4

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

F8

praf argilos -loess

P4

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

argila prafoasa

P5

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

10:00.

LENTILA 1

argilă prafoasa nisipoasa

-

-

-

12.40

13.50

-

-

-

COMPLEX 3

calcar

12.70

15.00

-

-

-

13.50

15.00

-

-

-

Conform valorilor obținute pentru tasarea suplimentara prin umezire (im3), rezulta ca straturile de pamant argilos, interceptate in toate forajele executate (pana la adâncimi de 8,40 m), fac parte din grupa pământurilor sensibile la umezire.

Argila prafoasa: plasticitatea aparține domeniului “cu plasticitate mare”, consistenta aparține domeniului “vârtos”, umiditatea aparține domeniilor “umed... practic saturat” si compresibilitatea aparține domeniilor “cu compresibilitate medie”.

In conformitate cu prevederile normelor PD177-2001”Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, STAS 1709/2-90 „Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet” si STAS 2914-84 „Lucrări de drumuri. Terasamente”, tipurile de roci intalmte in sondajele si forajele geotehnice executate, se incadreaza astfel:

Din punct de vedere al condițiilor hidrogeologice, amplasamentul se incadreaza in categoria „condiții hidrogeologice favorabile”.

Conform tabelului de mai sus, tipurile generale de roci intalnite in foraje, se incadreaza, din punct de vedere geologic, in categoria tipuri P4 si P5 - foarte sensibile la inghet.

Calitatea materialelor se incadreaza, conform STAS 2914-84 in "categoria 4b - mediocra".

După analiza datelor obținute la executarea forajelor, după efectuarea incercarilor de laborator geologic si in conformitate cu prevederile NT 074-2014, “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, pentru amplasamentul studiat rezulta următoarele condiții:

Categoria geotehriica - Risc geotehnic - Tabelul nr. 6

FACTORII RISCULUI GEOTEHNIC

DESCRIEREA SITUAȚIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT

PUNCTAJ ESTIMAT

Condiții de teren

Teren dificil: pământuri loessoide apartinand grupei B de pământuri sensibile la umezire definite conform normativului NP 125:2010

6 puncte

Apa subterana

Para epuismente

1 punct

Importanta construcției

: Normala*

3 puncte

Vecinătăți

Fara riscuri (privind degradarea unor construcții sau rețele învecinate)

1 punct

Seismicitate

ag = 0.20g

perioada de control (colt) Tc = 0.7 s

2 puncte

PUNCTAJ TOTAL

13 puncte

Construcția a fost încadrata la clasa „Normala" de importanta, urmând ca proiectantul, sa faca modificările de rigoare, conform HG 766/1997, anexa 2.

In concluzie, pentru obiecticul cercetat, conform punctajului a rezultat risc geotehnic de tip "moderat”, cu incadrare in categoria geotehnica 2.

(iii)date geologice generale;

Geologic, zona studiata face pârtie din Podișul Dobrogei, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuatenare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase si argile prăfoase. Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila prafoasa+ argila roșcata, tare.

(iv)date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Pentru zona amplasamentului au reieșit următoarele date din studiul geotehnic:

 • - încadrarea seismologica: starea limita ultima ag=0,20g și valorea perioadei de control Tc=0,7 sec

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

 • 3.2. Date tehnice si funcționale ale obiectivului de investitii:

 • a) Destinația

Obiectivele propuse vor avea destinația de circulatii publice.

 • b) Caracteristici, parametri tehnici

str. Amsterdam:

Situația existenta

Situația propusa

Lungime drumuri = 632 m

Lățime drum = 3,5 - 4,0 m

S t drum = 2500 mp

Lungime drum = 603 m

Lățime drum = 14 m (4x3,5 m, trotuar 2x2,5 m)

S drum = 7.955 mp

Circulatii pietonale = 2.743 mp

S t ampriza = 10.698 mp

Sens giratoriu:

Situația existenta

Situația propusa

Lungime drumuri = 141 m

Lățime drum = 14 -14,2 m

S t drum = 1310 mp

Lungime drum = 141 m Lățime drum = 14,0 - 50,0 m

S drum = 3.043 mp

Circulatii pietonale = 537 mp

S t ampriza = 3.580 mp

Semnalizarea rutiera va fî compusa din indicatoare rutiere conform SR 1848/1 - 2011 si marcaje rutiere conform SR 1848-7-2015, Indicatoarele rutiere amplasate in zona drumului național vor fi format mare conform SR 1848/1 - 2011 si SR 1848/2 - 2011 cu fetele executate din folie reflectorizanta clasa 1, aplicata pe suport din otel, iar marcajele rutiere din zona nodului rutier vor fî executate din vopsea alba, monocomponenta, cu asigurarea vizibilității ziua si noaptea, conform SR1848/7/2015.

Iluminatul public se va realiza in centrul inelului necarosabil cu un stâlp cu sase brațe si cu stâlpi cu un braț, amplasati pe trotuare.

 • c) durata de viata

specifica structurii rutiere flexibile -15 ani

 • d) nevoi / solicitări funcționale

executarea de lucrări de intretinere conform NT

 • 3.3. Aspecte sociale și de mediu

Factorii de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să accentueze poluarea acestora.

 • 3.4. Aspecte instituționale și de implementare

Realizarea intersecției cu sens giratoriu cu iluminare a fost avizata la faza PUZ de către DRDP Constanta, Politia rutiera si Primăria municipiului Constanta

 • 3.5 Rezultate preconizate

 • . Din punct de vedere calitativ investiția este o măsură pozitiva datorita următoarelor considerente: )            - contribuie la fluidizarea traficului, sporirea confortului si siguranței acestuia;

 • - contribuie la imbunatatirea relațiilor economice si sociale pe plan local;

 • - contribuie la imbunatatirea si protejarea factorilor de mediu prin completarea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale;

 • - creșterea gradului de confort a populației locale.

 • 3.6. Indicatori tehnico-econonuci, costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investitii similare

Costul de investiție aproximative după raportarea la alte obiective asemănătoare este următorul: - Pentru execuția sensului giratoriu de pe DN2A cu str. Amsterdam (inclusiv extindere carosabil și reamenajare): 1.000 000 RON (fără TVA);

 • - Str. Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid: 1 300 000 RON (fără TVA).

Costurile privind exproprierile nu sunt incluse in aceste valori.

 • 3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare la obiective de investitii similare Costurile de intretinere si exploatare conform unor alte obiective asemanatoare sunt următoarele:

 • - Pentru str. Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid - 400.000 lei/5 ani;

 • - Pentru sensul giratoriu de pe DN2A - 250.000 lei/ 5 ani.

 • 3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare

Obiectivul Analizei Cost-Benefîciu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

Recomandările privind analiza cost-beneficiu conduc la 2 idei de baza:

 • -analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilității proiectului;

-profitabilitatea preconizata pentru investiții în drumuri la care accesul se face fara taxe este inexistenta, drept urmare analiza cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

Ieșirile de numerar cuprind costul investiției inițiale si costurile de operare antrenate de investiția inițiala. Metoda utilizata în dezvoltarea analizei cost - beneficiu financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate în calcul, întrucât sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata a vieții sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 15 de ani, suficient de lunga pentru a lua în considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investiției sunt detaliate trecând în cascadă de la Devizul General, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliată pe obiecte. Nu se intenționează perceperea taxelor de la utilizatori prin care sa se obțină venituri financiare directe.

Instituțional, investiția va fi exploatata sub răspunderea si gestionarea de către SC CONFORT URBAN SRL, administrator delegat de Municipiului Constanta, specializat pentru administrarea cailor rutiere ale municipiului.

Previziunea fluxului de numerar (cash - flow) - previziunea detaliata a fluxului de numerar anual, pe durata construcției si în timpul operării. Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect în faza operaționala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare în prezent, la un numitor comun. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat în toti anii de operare.

Indicatorii de performanta (evaluare) financiara analizati pentru Scenariul 1 “cel mai bun caz” in cazul acestui tip de investiție sunt:

 • 1. Indicatori de performanta tradiționali:

 • - fluxul de numerar (cash flow) cumulat

 • - raportul cost - beneficiu

 • 2. Indicatori de performanta bazati pe actualizare:

 • - valoarea actuala neta (VAN)

 • - rata interna de rentabilitate (RIR)

 • 4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 4,1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/optiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate

 • - Varianta 1: carosabil str. Amsterdam cu îmbrăcăminte asfaltica și amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cu sens giratoriu.

 • - Varianta 2: carosabil str. Amsterdam cu îmbrăcăminte asfaltica si amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cu banda de stocaj pentrut viraj la stânga cu semaforizare.

Pentru realizarea amenajării propuse sunt necesare, de principiu, următoarele lucrări, care se vor efectua etapizat, astfel:

Etapa I

Realizarea structurii sistemului rutier:

Drum: -Decapare pamant vegetal cu execuție de săpături si umpluturi la cotele proiectate - astemere strat nisip 10 cm

 • - Realizarea stratului de fundație din piatra sparta sort 0-63 grosime de 20 cm,

 • - Realizarea de piatra sparta sort de 25-63 grosime de 20 cm,

 • - strat de macadam sort 40-63 cu grosime de 10 cm

 • - îmbrăcăminte asfalt din strat BAD22,4 grosime 6 cm si strat uzura BAI 6 grosime 4 cm.

 • - Asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale longitudinal drumurilor;

 • - Marcaje rutiere si indicatoare rutiere.

Rețele utilitari: - săpături la cota necesara, amplasare conducte si executare probe de etanșeitate inainte de executarea fundației drumului.

Etapa II

Trotuare: - Decapare pamant vegetal cu execuție de săpături si umpluturi la cotele proiectate - amenajarea trotuarelor cu strat de nisip de 5 cm, piatra sparta 12 cm si strat de legătură BAD22,4 de 5 cm cu strat de uzura BA8 de 4 cm.

Sensul giratoriu:

 • - Insula centrala necarosabila cu diametru de 25 m este suprainaltata fata de cotele actuale cu 1 m, delimitată la exterior cu taluz 1:1 cu pavele beton.

 • - Banda de supralargire interior va avea latimea de 1,50 m si va inconjura insula centrala necarosabila. Ea va fi delimitată la exterior de borduri prefabricate din beton, ingropate in teren pe o dancime de 20 cm si cu suprainaltare de 5 cm fata de inelul carosabil.

Inelul carosabil cu latimea de 11 m va include doua benzi de circulație.

 • - Insule de separare pentru separarea fluxurilor de intrare ieșire din sensul giratoriu vor fi realizate cu o suprainaltare fata de carosabil.

Pe centrul giratiei se va amplasa in fundație de beton Bl50, un stâlp cu 6 brațe pentru asigurarea iluminatului public al intersecției.

Asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale longitudinal si transversal DN2A in zona intersecției amenajate.

Avantajul fata de varianta 2 consta in fluenta si siguranța desfășurării traficului rutier, iar dezavantajul rezulta din suprafața de teren necesara amenajării, mai mare cu 970 mp si costul mai crscut cu 125.000 lei.

Scenariul recomandat:

Având invedere valorile de trafic existente pe bd. Tomis, cele prognozate pe str. Amsterdam, cat si cele existente si de perspectiva din cartierul Palazu Mare ce vor aflui pe str. A. Sahia, consideram ca varianta 1- intersecție cu sens giratoriu, corespunde acestei zone.

 • 4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe sarantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Pentru realizarea obiectivelor se vor utiliza fonduri private apartinand investitorului

SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

 • 4.3. Concluzii

Amenajarea arterei str. Amsterdam (tronson cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid) cu 4 benzi de circulație si a intersecției bd. Tomis cu str. Amsterdam si str. Al. Sahia cu sens giratoriu cu iluminare sunt necesare, favorizând dezvoltarea urbanistica, economica si imbunatatirea calitatii vieții si a peisajului urbanistic.

In acest scop, este necesara exproprierea suprafețelor de teren necesare atat pentru realizarea intersecției cu sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL nr. 294/2019, cat si pentru dezvoltarea arterei A. Sahia la patru benzi, cate doua pe sens.

De asemenea, se impune respectare zonei de siguranța a drumului național conform O.G 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, cu completările si modificările ulterioare, pentru desfășurarea in siguranța a traficului rutier si pietonal.

In acest sens, atat construcțiile existente pe lotul IE224410, dar si cea realizata pe teren neintabulat nu pot coexista cu sensul giratoriu in condiții de siguranța, iar suprafața de teren neafectata de lucrări nu permite reamenajarea locuinței si amenajarea de acces auto fiind necesara exproprierea intregii suprafețe de teren cu construcțiile aferente.

 • 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate

Este necesar ca UAT Constanta sa desfasoare activitati pentru corelarea PUZ Palazu Mare cu PUZ Impact in domeniul organizării circulației rutiere si proiectării arterelor.