Hotărârea nr. 348/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA


H OTĂRÂRE privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de A OY ,WZ) .

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 134708/03.09.2020 prin care se propune reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța, pentru a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției tehnic administrativ înregistrat sub nr. 136940/07.09.2020;

Țirând cont de prevederile art. 4 alin. (1), art. 13, lit: a), art. 14, lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 6 alin. (1) și art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, emis de Ministerul Administrației și Internelor, prevederile art. 27 lit. a și lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit"d', alin (7), lit. "H' și art. 196 alin (1), lit. "d', din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- începând cu data prezentei H.C.L.nr.271/31.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției tehnic administrativ-Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Inspectoratului pentru situații de urgență "Dobroge^' al județului Constanța spre știință.

Prezenta.hptărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel:

......«XrH.... pentru........ttTÎ .. Jmpotri vă....    ......a bți neri.

La data adoptării sunt în funcțieSJconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTRAS SECRETAR Fulvia AntoNEAZĂ NE


Dinescu


CONSTANȚA,