Hotărârea nr. 347/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SOCIETATEA 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și societatea 3D American Style Development S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            >   2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 140132/14.09,2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.141432/15.09.2020;

Luând în considerare solicitarea societății 3D American Style Development S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 139017/10.09.2020 și certificatul de urbanism nr. 1825/04.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit e), alin (9) lit a), art. 196 alin (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă protocolul de colaborare ce urmează a se încheia între Municipiul Constanța și societatea 3D American Style Development S.R.L., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța împreună cu structurile funcționale din aparatul de specialitate să semneze protocolul de colaborare.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre societății 3D American Style Development S.R.L. cu sediul în București, str. Tudor Arghezi nr. 11, etaj 2, ap. 7, cam 3, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre    a fost    votată de    consilierii locali

astfel: oQr pentru, ‘ împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din TI membri.
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexă ia Hotărârea nr.


2020


PROTOCOL DE COLABORARE

NR...........................

CAP.I. PĂRȚILE:

 • 1. Societatea 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L. (denumită în continuare "Societatea 3D”), cu sediul în București, Str. Tudor Arghezi nr. 11, etaj 2, ap. 7, cam. 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8326/2012, CUI 27071968, reprezentată legal de Narcisa Nicolița Popescu - Administrator, în calitate de proprietar al terenurilor ce fac parte din obiectul prezentului protocol, denumită în continuare și „INVESTITOR”,

 • 2. MUNICIPIUL CONSTANTA, cu sediul în mun. Constanța, Bd. Tomis, nr. 51, județ Constanța cod de înregistrare fiscală nr.4785631, reprezentat legal prin Dl. Primar Decebal Făgădău, în calitate de Proprietar al terenurilor ce fac parte din obiectul prezentului protocol, denumit în continuare și „PROPRIETAR”,

denumite în cele ce urmează Parteneri si/sau Părțile,

AVÂND ÎN VEDERE:

 • > Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.121/16.05.2011 privind aprobarea documentației Reactualizare PUZ Palazu Mare III (în continuare “PUZ Palazu Mare III”) și al cărui Regulament Local de Urbanism a fost detaliat prin Hotărârile Consiliului Local Constanța ' nr.258/31.07.2017 și nr.254/28.06.2018;

 • > Că Societatea 3D este proprietara terenului în suprafață de 255.946 m.p. constituit anterior, din 2 loturi de teren, unul în suprafață de 116.724 mp cu nr. cadastral 213272, înscrisă în cartea funciară nr.213272 Constanța (nr. CF vechi 159911 și nr. cadastral vechi 115451) și unul în suprafață de 140.220 mp înscris în Cartea funciară nr.227578 Constanța (CF vechi 159917 și nr. cadastral vechi 115417) situate în intravilanul Municipiului Constanța, Zona Palazu Mare III, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de Notar Public Cristina Budei sub nr, 2538/27.07.2010.

 • > Că prin Actul de dezmembrare autentificat sub nr.3576/13.12.2018, Societatea 3D a dezmembrat terenul cu nr. cadastral 227578, în suprafață de 140.220 mp, din acte, (139.222 mp conform măsurătorilor cadastrale) în două loturi, din care unul cu nr. cadastral 1249593, în suprafață de 139.015 mp și unul cu număr cadastral 249592, în suprafață de 207 mp. Dezmembrarea a fost făcută, urmare a faptului că în cartea funciară a fost notată din oficiu, ' o suprapunere pe Lotul în suprafața de 207 m.p., cu număr cadastral 249592, suprapunere datorată suprapunerii de limite teritoriale între municipiul Constanța și orașul Ovidiu.

 • > Că prin actul de dezmembrare autentificat sub nr. 2465/22.10.2019 de Societatea Profesională Dragomir/Bunea, terenul în suprafață de 116.724 mp, având categoria de

folosință “arabil”, identificat cu nr. cadastral 213272, înscris în CF 213272 a localității

Constanța, jud. Constanța, a fost dezmembrat în 10 loturi distincte, din care 3 lo(uri-,-r&specti.v_ ----------—

lotul 1, 2 și 4, cu destinație spațiu de circulație, conform PUZ Palazu Mare III:      A N E x A L A

 • > Că prin actul de dezmembrare autentificat sub nr.2464/22.10.2019, terenul îpSWăcvi-139.015 mp, identificat cu nr.cadastral 249593, înscris în cartea funciară nr.249593 a localității Constanța a fost dezmembrat în 19 loturi distincte, dincare Lotul 1, 38, 11,12, 13, 14 cu destinație de spațiu de circulație, conform PUZ Palazu Mare 3. între aceste loturi se află zone de teren ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța și ca atare, nu pot asigura continuitatea străzilor prevăzute prin PUZ Palazu Mare 3;

 • > Că pentru 16 loturi, astfel cum au fost dezmembrate, Primarul Municipiului Constanța a emis certificate de urbanism în vederea construirii;

 • > Că Societatea 3D în calitate de investitor a demarat procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1825/04.06.2020 în vederea obținerii Autorizației de construire pentru lotul de teren în suprafață de 9.652 mp cu număr cadastral

și de carte funciară 251358;

 • > Prin Certificatul de urbanism nr. 1825/04.06.2020, autoritatea locală Constanța a comunicat

situația urbanistică a terenului și condițiile emiterii autorizației de construire pentru terenul în suprafață de 9.652 mp, cu nr. cadastral și carte funciară nr.251358, pentru edificarea unui ansamblu de locuințe colective S+P+4E, printre care:

- Circulații și accese: circulația autovehiculelor se realizează pe străzile proiectate iar cea pietonală pe trotuarele aferente; clădirile vor avea în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie (în cazul utilizării terenului în comun) prin intermediul unei străzi private.

 • > Investitorul intenționează sa dezvolte prin investitii imobiliare intreg terenul detinut, proiectul fiind complex urmând a fi realizat pe etape;

 • > Terenul proprietate a investitorului pe care se intenționează a se construi ansamblu de locuințe colective S+P+4E, nu are ieșire la drumuri publice, accesul fiind necesar a se face pe un traseu de drum care se desfășoară și pe terenul Municipiului Constanța, în conformitate cu traseul străzilor astfel cum a fost configurat prin PUZ Palazu Mare III;

 • > In conformitate cu suprapunerea terenurilor Societății 3D pe planșa de PUZ, care configurează traseul drumurilor publice astfel cum le-a avut în vedere Primăria Muncipiului Constanța (conform Studiilor efectuate și menționate în Regulamentul aferent PUZ Palazu Mare III) și care sunt obligatorii pentru Societatea 3D, pentru a avea acces la drumurile publice și astfel parcela de teren să fie edificabilă este necesar ca Municipiul Constanța, să permită accesul și construirea de către Societate 3D a căii de acces care să aibă legătură amenajată tip intersecție cu drumul public DN X, care face legătura între Constanța și localitatea Ovidiu;

 • > Conform verificărilor drumul public se află în domeniul public al Orașului Ovidiu, conform Adresei nr. 14262/14.08.2020 emisă de Primăria Orașului Ovidiu;

 • > Conform planșei PUZ pe care au fost suprapuse terenurile Societății 3D, traseul drumurilor cum au fost acestea configurate în PUZ, trece pe terenul Municipiului Constanța, în trei (3) puncte/locuri, respectiv: din parcela proprietatea Societății 3D cu nr. cadastral 251355 pe parcela cu nr. cadastral 251344 pe cele două trasee care configurează un trapez și se află sub proprietatea privată cu nr. cadastral 226866 și din parcela cu destinație de drum, proprietatea Societății 3D cu nr. cadastral 251355 pe parcela cu nr.cadastral 251354, care merge de-a lungul terenului proprietate privată, înspre nord, conform planșei anexă, respectiv plan de situație vizat spre neschimbare;

  -înspre nord: w-------------

  ANEXA LA


nr.cadastral 251354, care merge de-a lungul terenului proprietate privată, -conform planșei anexă, respectiv plan de situație vizat spre neschimbare;

 • > Investitorul dorește să construiască drumul de acces astfel cum acesta.

prin PUZ Palazul Mare III;

 • > Traseul străzilor, așa cum a fost configurat prin PUZ Palazu Mare III, va afecta în parte alte terenuri aflate în proprietatea societății 3D American Style Development S.R.L. dar și terenuri ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, inventariate prin HCL nr. 109/2005, pag.2 (teren situat pe malul lacului Siutghiol, A.N.L. 1-5);

 • > Astfel, au fost identificate 3 suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și care urmează a fi puse la dispoziția societății 3D American Style Development S.R.L., respectiv:

 • > - suprafața SI - 1.192 mp, va asigura legătura între lotul 3 (număr cadastral 251344) și lotul 13 (număr cadastral 251355);

 • > - suprafața S2 -r 613 mp, va asigura legătura între lotul 3 (număr cadastral 251344) și lotul 13 (număr cadastral 251355);

 • > - suprafața S3 - 738 mp, va asigura legătura între lotul 13 (număr cadastral 251355) și lotul 11 (număr cadastral 251354);

> Prin adresa înregistrata la Primăria municipiului Constanta sub nr.139017/10.09.2020 Societatea 3D în calitate de investitor, își exprimă intenția de a încheia prezentul protocol de colaborare si ulterior de a transfera prin donație Municipiului Constanta drumurile construite atât pe suprafețele de teren care traversează terenul aflat în proprietatea Municipiului Constanța cât și drumurile aflate pe terenul proprietatea Societății 3D, după terminarea și recepția la terminarea lucrărilor de construire ale drumurilor, cu sarcina Municipiului Constanța de. a le clasifica ca drumuri publice și de a le trece în domeniul public al Municipiului Constanța cu destinația de drumuri publice;

> In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu înodificările și completările ulterioare si prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

> HCL nr./ privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și societatea 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L.

Cele două părți definite la CAP.I au decis încheierea prezentului protocol de colaborare, cu respectarea următoarelor termene și condiții:

CAP.IL OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.2.1. Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea dintre cele două entități pentru realizarea unor căi de acces care odată cu finalizarea lor vor deveni drumuri publice și vor face parte din domeniul public al municipiului Constanța.

Art.2.2. Prin prezentul protocol Societatea 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L, în calitate de invesitor, se obligă să execute pe suprafețele de teren aflate în proprietatea sa, dar și pe cele ce se află în proprietatea privată a Municipiului Constanța, pe riscul și cheltuiala sa, amenajarea drumurilor de acces către drumul public ce se află în domeniul public al Orașului Ovidiu, asa cum acesta a fost configurat prin documentația de urbanism PUZ Palazu Mare III

Art.2.3. Prin prezentul protocol Municipiul Constanța se obligă să predea amplasamentul pe care se vor edifica viitoarele drumuri publice către Societatea 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L pe bază de proces verbal de predare-primire a amplasamentului, respectiv a suprafețelor de teren pe care se vor edifica drumurile, acestea urmând să intre în domeniul pubțic odațăcu_rccepția.

ANEXA LA HCLM NR.


acestora la terminarea lucrărilor.

CAP.IIL OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3.1. în cadrul prezentului Protocol de colaborare, părțile au următoarele obligatii:

 • A. Proprietarul (Municipiul Constanța):

 • 1. Va preda Societății 3D în calitate de investitor amplasamentele deținute necesare execuției lucrărilor menționate la art.2.2., conform planșei anexa la prezentul protocol (planul de situație vizat spre neschimbare), în termen de cel mult 30 zile de la obținerea Autorizației de Construire aferentă lucrărilor indicate la art. 2.2. din prezentul protocol, denumită în continuare „Autorizația de Construire”. Predarea amplasamentelor se va face prin Proces verbal de predare-primire semnat de reprezentanții Municipiului Constanța și Societății 3D în calitate de investitor;

 • 2. Va oferi sprijin administrativ in vederea emiterii Autorizației de construire, pe baza documentației tehnice întocmită de către Societatea 3D în calitate de investitor pentru lucrările de construire descrise la art.2.2., ce fac obiectul prezentului protocol.

 • 3. Administratorul drumurilor (SC Confort Urban SRL) va urmări și monitoriza întocmirea documentațiilor tehnice și execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentului protocol.

 • B. Investitorul (Societatea 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L):

 • 1. Va executa lucrările indicate la art. 2.2. din prezentul protocol, pe riscul și cheltuiala sa. De asemenea, toate cheltuielile ce rezultă din întocmirea situațiilor topografice și de cadastru, studii de teren, a avizelor, taxelor și autorizațiilor, vor fi suportate de către societate.

 • 2. Va întocmi și va preda Municipiului Constanța toate documentațiile tehnice necesare obținerii Autorizației de Construire inclusiv avizele menționate în Certificatul de Urbanism, aferente lucrările de construire descrise la art.2.2., ce fac obiectul prezentului protocol.

 • 3. Pentru proiectarea și execuția Lucrărilor ce fac obiectul prezentului protocol, Investitorul are obligația de a contracta numai antreprenori care vor respecta următoarele:

 • - Lucările de drumuri se vor executa de către societăți certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001, cu respectarea STAS 10144/1-90 și cu materiale agrementate conform normativelor în vigoare. Investitorul va pune la dispoziția Municipiului Constanța o copie de pe respectivele contracte, certificatele de calitate și agrementele tehnice ale materialelor;

 • - prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

prevederile Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, și vor asigura personalul de specialitate necesar pentru execuția lucărilor, prevăzut în legislația de specialitate;

 • - legislația privind protecția mediului;

legislația privind semnalizarea si siguranța circulației rutiere precum și a oricăror prevederi legislative în domeniul construcțiilor.

 • 4. Pentru Lucrările executate menționate la art. 2.2. din prezentul protocol, Investitorul va asigura o garanție de bună execuție a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și cu legislația în domeniu, de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea Lucrărilor. Investitorul se obligă să execute repararea părților componente ale drumului, afectate de Lucrări, înlăturând orice degradare apărută pe durata termenului de garanție, dacă această degradare se datore de către Investitor.

  ANEXA LA


 • 5. Va remedia defectele calitative apărute, atât în perioai

perioada de garanție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin societăți specializate.

 • 6. Va respecta procesul tehnologic și soluțiile tehnice de execuție prezentate în documentațiile tehnice pe baza cărora s-au emis avizele, acordurile și Autorizația de construire.

 • 7. La finalizarea lucrărilor, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, va dona Municipiului Constanta drumurile rezultate ca urmare a executării si realizării lucrărilor de construire descrise la art.2.2., ce fac obiectul prezentului protocol, inclusiv cele ce se executa pe terenurile proprietate ale societății si terenurile aferente, cat si valoarea lucrărilor executate, in vederea inventarierii acestora în domeniul public al Municipiului Constanța cu destinația de drumuri publice si evidențierii contabile;

 • 8. La finalizarea lucrărilor, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, va preda Municipiului Constanta portiunile/suprafetele de teren ale Municipiului Constanta ramase libere de construcții, aduse la starea inițiala.

CAP.IV. DURATA PROTOCOLULUI

Art.4.1. Prezentul protocol de parteneriat este valabil începând cu data semnării sale de către ambele părți si înregistrării acestuia la sediul proprietarului și durează pe întreaga perioadă necesară executării, finalizării si recepției lucrărilor stabilite prin Autorizația de Construire eliberată de Primăria Municipiului Constanța pentru lucrările de construire descrise la art.2.2., ce fac obiectul prezentului protocol, precum si pe întreaga perioadă necesară efectuării formalităților de transfer patrimonial prin donație prevăzute in prezentul protocol.

Art.4.2. Durata prezentului protocol de colaborare va fi prelungită de drept și proporțional în cazul în care perioada necesară executării lucrărilor este prelungită prin orice mod, dar în limitele în care (i) este extinsă durata de valabilitate a Autorizației de Construire sau (ii) este valabilă o nouă autorizație, dacă autorizația de construire anterioară nu este prelungită. De asemenea, durata prezentului protocol de parteneriat va putea fi prelungită prin acordul scris al părților.

CAP. V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art.5.1. Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • - prin acordul părților;

 • - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a societății 3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT S.R.L.;

 • - în caz de forță majoră.

Art.5.2. Constituie motiv de reziliere nerespectarea de către părțile semnatare a obligațiile asumate prin prezentul protocol, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice, la cererea uneia dintre părți, prin solicitare scrisă.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.6.1. Prevederile prezentului protocol


acordul scris al părților semnatare, prin act adițional, care va face parte integranta din protocol.

Art.6.2. Lucrările ce fac obiectul prezentului protocol vor fi executate de către Societatea 3D în

calitate de Investitor cu respectarea legislației și normativelor în vigoare la momentul proiectării

și execuției lucrărilor și în conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic și a Autorizației de

Construire.

Art.6.3. Fără a aduce atingere execuției prezentului protocol, părțile au obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care una dinte părți le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. De asemenea, părțile prezentului protocol se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art.6.4. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă și apără de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului protocol. Art.6.5. Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului protocol.

Art.6.6. Prezentul protocol este supus legislației române în vigoare.

Art.6.7. Eventualele litigii dintre Părți în legătură cu prezentul Protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, în cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la o înțelegere acestea vor fi deferite instanței de judecata.

Art.6.8. Proprietarul și Investitorul vor nominaliza câte o persoană în calitate de reprezentanți, începând cu data semnării prezentului protocol, care să supravegheze desfășurarea lucrărilor.

Art.6.9. Pentru detalierea lucrărilor prevăzute la art. 2.2. se anexează la prezentul protocol următoarele:

Anexa nr. 1-planul de situație vizat spre neschimbare

Anexa nr. 2-

Art.6.10. Partenerii declară că au citit, înțeles și sunt de acord cu prevederile cuprinse în prezentul document.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

3D AMERICAN STYLE DEVELOPMENT

Administrator, Narcisa Nicolița Popescu

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR, DECEBAL FĂGĂDĂU


DIRECȚIA URBANISM,

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU,

WBDINTE ȘEDINȚĂ,


întocmit,

COMP. CONTRACTE, AVIZARI SI

LEGILE PROPRIETĂȚII
! ANEXĂ LA

jlfCLM nr.J1^A&


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,vg^sM^CHMeARE