Hotărârea nr. 346/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI SFÂNTUL CUVIOS GHERMAN

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Cuvios Gherman" Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 140506/14.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nf.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 140924/15.09.2020;

Văzând cererea de finanțare nr.31/17.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.126117/19.08.2020, a Parohiei „Sfântul Cuvios Gherman" Constanța ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, precum și ale art.4, alin.(2), lit.b) și art.5 alin.(l) din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Sfântul Cuvios Gherman" Constanța, în vederea realizării de lucrări ale lăcașului de cult - turnare clopote .

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ox-r consilieri din 27 membra.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR7GENERAL,

FULVIA ANTOM6LA DINESCU

CONSTANȚA Nr. JSkG