Hotărârea nr. 344/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de JLVO5, 2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 139855/11.09.2020, procesul-verbal al Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit din data de 11.09.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 13534/14.09.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public Și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

« Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Xrr pentru , ----împotrivă ,    ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CON ST? NR.CONTRAS

SECRETA FU LVI A ANEAZA, L

DINESCU


CONSTA/Vr^ ROMÂNIA

< JL JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

i'- .'.TOMIS

•TpNSTANT»*^


ANEXA nr. 1

LA H.C.L. Nr..^A./*fe?0

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV


Nr. crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i se propune spațiul cu destinația de locuință spre repartizare

i.

Str. Nicolae Bălcescu nr. 14, et. 1, compus din 4 camere și dependințe principale în suprafață de 89,19 mp și teren liber (curte), în suprafață de 9,28 mp

4 persoane.

Str.Ilarie Voronca hr.6, ap.2, compus din 3 camere și dpendințe principale în suprafață de 52,64 mp.și teren liber (curte), în suprafață de 21,51 mp.

3. -

Str. Tulcei nr. 5, Bl. S1B, sc. A. et.l IV, ap. 19, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață de 39,90 mp și balcon în suprafață de 2,60 mp

4.

Str. Suceava nr. 3, Bl. 5A. et. III, ap. 77, compus din 1 cameră și dependințe principale, în suprafață de 17,32 mp

5.

Str. Ștefan cel Mare nr. 67, Bl. M, sc. C, et. IV, ap. 34, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață de 44,36 mp și logie în suprafață de 3,47 mp

persoane.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

gONSTANF^


c tomis .

C0 W S TA N T t A# **


ANEXA nr. 2

LA H.C.L. Nr....

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresa imobil propus pentru extindere

Persoana căreia i se propune extinderea spațiului de locuit

1.

Str. Daciei nr. 32, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 14,57 mp și terasă în suprafață de 9,85 mp

(4 persoane), ocupă în același imobil, cu contract de închiriere valabil, un spațiu format din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 16,96 mp și alte dependințe în suprafață de 23,26 mp

2.

Bd. I.C. Brătianu nr. 11, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață de 31,41 mp și teren liber (curte) în suprafață de 101,68 mp

persoane), ocupa in același imobil, cu contract de închiriere valabil, 1 cameră si dependințe principale, in suprafața de 28,04 mp, magazie de zid în suprafață de 6,76 mp si teren liber (curte) in suprafața de 109,95 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

secretarasei/eral

FULVIA^ÎWJELA DINESCU