Hotărârea nr. 34/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 249126/30.12.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MUGURULUI NR. 63, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,29 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE BOERU GABRIELA ȘI CATRANGIU IOANA

HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare nr.249126/30.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr.63, în suprafață de 36,29 mp, în vederea vânzării directe către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana

de


[onsiliuI local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal FĂGĂDĂU înregistrat sub nr.11849/21.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.12485/21.01.2020;

Având în vedere prevederile: ..

-art.6, alin.1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr,472/31.10.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.63, în suprafață de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.87/27.02.2012, anexa nr.6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea de cumpărare nr.149155/07.09.2018,- completată prin adresele nr.161686/26.09.2018 și nr.79002/16.04.2019, depusă de doamnele Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin,2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă, raportul de evaluare nr.249126/30.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 2.998,28 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 36,29 mp, situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.63, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.4568/12.12.2019, în vederea vânzării directe către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana.

Raportul de evaluare nr.249126/30.12.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și . cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, numitelor Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire,, precum și, spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre â fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ---împotrivă, ______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Marcela ENACHE

CONSTANȚA

Nr.        /'lO-0b,?OS>O