Hotărârea nr. 334/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA NUMITULUI ILIE FLOROIU - CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMANIA

I JUDEȚUL CONSTANTA

1 MUNICIPIUL CONSTANTA l CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Ilie Floroiu - cetățean de onoare al municipiului Constanța

„ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.140096/14.09.2020, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și al Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.140394/14.09.2020;

în conformitate cu dispozițiile H.C.L, nr.121/07.04.2005 privind modificarea si completarea HCLM nr. 629/29,09.1995 prin care a fost aprobat Statutul municipiului Constanta, dispozițiile H.C.L. nr.323/29.04.1999 privind completarea hotărârii nr.629/29.09.1995 prin care a fost aprobat statutul municipiului Constanța, precum și dispozițiile H.C.L. nr.400/27.11.2017 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Ilie Floroiu;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în proprietate numitului Ilie Floroiu, terenul în suprafață de 500 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța str. Salonic FN, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și numitul Ilie Floroiu.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, numitului Ilie Floroiu, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.      împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA ENERAL

FU LVI A ANT


PLAN DE

SCARA


SITUAȚIE

1:200


anexă l hclm nr.SSZ
VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Nr.            __


Semnătura