Hotărârea nr. 331/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA MEMBRU FONDATOR LA ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI „ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI MAMAIA – CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

i

privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca membru fondator la înființarea asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia -

Constanța

n Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.136267/07.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Compartiment turism nr.137929/09.09.2020,

Având în vedere prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu completările și modificările ulterioare;

  • - Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.a), precum și ale art. 196 alin. ( 1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea Municipiului Constanța cu alte organisme, în condițiile legii, în vederea constituirii Organizației de Management al Destinației Mamaia - Constanța.

Art.2. Se aprobă participarea Municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în scopul constituirii Organizației de Management al Destinației Mamaia -Constanța.

Art.3. Se aprobă reprezentativitatea Municipiului Constanța în cadrul Organizației de Management al Destinației Mamaia - Constanta cu o cotă procentuală de 50%.

Art. 4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, Compartimentului comunicare și relații mass -media, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Serviciului public de impozite și taxe, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Institiuției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

pentru.—împotrivă. ~~ abțineri.


La data adoptării sunt în funcție consilieri din

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ÎLUMVxOWJV


CONTRAS SECRET FULVIA A

NEAZ ENE


CONSTANTA