Hotărârea nr. 330/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TRANSPORT PUBLIC CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

C°NS TA NT > *** *

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cTransport Public Constanța >

Consiliul Jocal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 137733/08.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economic- sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției gestionare servicii publice, înregistrat sub nr. 139404/11.09.2020;

în baza dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Ministerul Justiției la data de 04.09.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administratriv-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 243/2007;

 • - Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 89, art. 90, art. 91, art. 92 și art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin (9) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea Municipiului Constanța, cu alte unități administrativ-teritoriale, în condiițile legii, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Transport Public Constanța>.

 • A rt.2 - (1) Se aprobă participarea Municipiului Constanța în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Transport Public Constanța>.

 • (2) Se aprobă participarea financiară a Municipiului Constanța la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară < Transport Public Constanța > în cuantum de 1.000 lei.

Art.3. Se aprobă proiectul de Act constitutiv și Statut al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cTransport Public Constanța>, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă stabilirea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Transport Public Constanța>, în România, municipiul Constanța, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, parter, imobil proprietate privată a Municipiului Constanța, inventariat conform HCL nr.598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Art. 5. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să reprezinte Municipiul Constanța, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară < Transport Public Constanța >, cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a asociației și a altor documente necesare în acest scop.

Art. 6 - (1) Se desemnează în calitate de reprezentant al Municipiului Constanța în Adunarea Generală a Asociației, primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău.

(2) în cazul în care persoana desemnată la alin. (1) este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat, atributul de reprezentare al Municipiului Constanța în Adunarea Generală a Asociației, va fi îndeplinit de persoana delegată în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin primarului.

Art. 7. Cotizația financiară anuală a municipiului Constanța, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cTransport Public Constanța> se realizează din bugetul local, cuantumul acesteia urmând a fi stabilit de către Adunarea Generală a Asociației.

Art. 8. Se aprobă desemnarea dnei. Cojocaru Mădălina, cetățean român, domiciliată în mun. Constanța, jud. Constanța, bld. Ferdinand, nr. 94, bl. F19B, sc. A, et. 5, ap. 17, titular al C.I. seria KT nr. 925949, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 08.03.2011, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege de dobândire a personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cTransport Public Constanța>.

Art.9. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de pentru_____—'împotrivă       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție      consilieri din

Președinte ședință

Constanța

Nr.

> consilierii locali astfel: 27 membri.

Contrasemnează, / S e c ret eip^ise n e r al/ Fulvia Antanela DinescuANEXA 1


la HCL nr.


ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >

CAPITOLUL I - ASOCIAȚII

 • 1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanța 900725, Bld. Tomis nr. 51, reprezentată legal, conform HCM nr. ........../.............., prin dl............................, cetățean român, născut în data de

............................, posesor al C.I. seria................., nr. ..................., emisă de SPCLEP Constanța la data de........................, CNP

 • 1.2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL.................................,

sediul în......................., Str.............................., reprezentată legal, conform HCL

nr. ............/............................, prin dl/dna............................., cetățean român,

născut/născută în data de.............................., posesoare a C.I. seria..........

nr..................... emisă de SPCLEP................la data de

CNP

 • 1.3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA........................................ cu sediul în.................................

Str....................................., reprezentată legal, conform HCL

nr. ............/................., prin dl/dna...................... cetățean român, născut/născută

în data de.............................., posesoare a C.I. seria................,

nr. ....................emisă de SPCLEP................la data de................

CNP..........................................

denumiti colectiv "asociații" și individual "asociatul", s-au asociat și au înființat ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA > (denumită în continuare "Asociația"), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 8 al. (3) lit.c) si art. 10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificările si completările ulterioare, art. 16 al.(5), art. 17 al. (1) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Asociația se constituie sub forma unei structuri de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării si realizării în comun a competentelor autoritatilor administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite in sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Statutului,

CAPITOLUL II - DENUMIREA

Denumirea asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ cTRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ...............din................., eliberată de Ministerul Justiției.

Denumirea asociației va fi folosită în toate actele emise.

CAPITOLUL III - SEDIUL ASOCIAȚIEI


ANEXĂ LA n HCLM NR.S^O


 • 1. Sediul juridic al asociației este în municipiul Constanța, str. Nicolae Bălcescu nr.14, parter, imobil proprietate privată a Municipiului Constanța, inventariat conform

HCL nr.598/2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta.

 • 2. Sediul asociației poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director, care se va aduce la cunoștința Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale aferente.

 • 3. Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV- DURATA

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul Asociația.

CAP. V - VOINȚA DE ASOCIERE/SCOPUL/ OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

! Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • 2. Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ cTRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA> sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de transport public local, pe raza administrativ teritorială a membrilor Asociației;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public local;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de transport public local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele serviciului de transport public local;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, conform legislației achizițiilor publice în vigoare;

 • f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate în furnizarea în comun a serviciului de transport public local, astfel cum este prevăzut de legislația națională și europeană incidență;

 • g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului de transport public local furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de transport public local;

ANEXĂ LA t HCLM NR.^SO i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tefînlco-edîfttaFă aferentă Serviciului de transport public local;

j) să îmbunătățească serviciul de transport public local de persoane.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de serviciul de transport public local, în conformitate cu prevederile legale incidente, pentru:

 • a) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de autoritatea publică centrală competentă, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • b) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • c) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • d) asigurarea gestionării serviciului de transport public local astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;

 • e) elaborarea și aprobarea de strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • f) promovarea dezvoltării și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • g) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • h) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

 • i) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • j) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente Serviciului, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;

 • k) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

 • I) solicitarea informațiilor cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • m) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;

n) aprobarea stabilirii, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

 • o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • p) sancționarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • q) rezilierea contractelor de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale;


 • r) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii setezi cril^șitâ: organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;

 • s) în relația cu operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice:

 • - să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;

 • - să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;

 • - să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • - să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;

 • - să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează special Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de serviciul de transport public local, în conformitate prevederile legale incidente, în legătura cu: a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • b) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

 • c) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

 • d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • e) stabilirea și aprobarea anuală a taxei pentru finanțarea serviciului de transport public local de persoane, în situațiile prevăzute de legile speciale;

 • f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • h) sa exercite atribuțiile de autoritate tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre;

 • i) să delege gestiunea serviciului de transport public de persoane, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unei analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate;

 • j) organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de transport public local de persoane se fac în baza unei documentații de atribuire care se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea,acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit;

 • k) contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, prințlvii nMacLă mcionall_ încheiat între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.

în vederea îndeplinirii scopului și misiunii sale, Asociația are de asemenea și următoarele obiective:

 • a) Accesarea diverselor surse și programe de finanțare, în special a asistenței financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană, în scopul dezvoltării servciilor de transport public local;

 • b) Promovarea, susținerea, și implicarea în acțiuni, proiecte, programe de cercetare - dezvoltare și transfer tehnologic;

 • c) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în sfera de interes și competență a Asociaței;

 • d) Pregătirea și implementarea de proiecte, programe și strategii în domeniul transportului public;

 • e) Organizarea de colecte publice și strângere de fonduri, desfășurarea și încurajarea efectuării de acte de caritate și mecenat, acordarea de burse și alte forme de sprijin material;

 • f) Alte activități prevăzute de reglementări locale, regionale, naționale și/sau europene, potrivit scopului asociației.

CAP.VI- PATRIMONIUL INIȚIAL

 • 1. Patrimoniul inițial al Asociației este de RON, constituit din contribuția in numerar/virament bancar a Asociatilor, după cum urmează:

 • - Municipiul Constanța;

 • - UAT ;

 • - UAT ;

 • 2. Patrimoniul Asociației poate fi majorat de către membri, prin sponsorizări sau donații de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.

 • 3. Patrimoniul Asociației poate fi majorat si cu valoarea contribuției noilor membri cooptati in Asociație.

 • 4. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

ajcontributiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

bjdobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

cjdonatii, sponsorizări sau legate;

djorice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

CAP.VII. - ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 • 1. CONDUCEREA ASOCIAȚIEI- ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • 1.1. Sunt numiti în calitate de reprezentanți ai asociaților ai adunării generale a Asociației:

 • - dL, numit de Consiliul Local al

 • - dl., numit de Consiliul Local al

 • - dL, numit de Consiliul Local al

 • 1.2. Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • 2. ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI - CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației este organul executiv al Asociației si este compus din câte un reprezentant al fiecărei unități administrativ-teritoriale membră a Asociației,

anexa la

,(t M

desemnat de organul deliberativ al acestuia, conform legii, numiți fl.e-ăduilâfea-7=== generală pe o perioadă de 4 ani.

Sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului Director :

 • 1).

 • 2).

 • 3) ...................................

 • 3.-CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de prima adunare generala pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 • 1. dl......................................[datele de identificare: nume, prenume, cetățenie,

data nașterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria............ nr. ..., eliberat(ă) de..............

la data de...]................................

 • 2. dl......................................[datele de identificare: nume, prenume, cetățenie,

data nașterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria............ nr. ..., eliberat(ă) de..............

la data de...]................................

 • 3. dl......................................[datele de identificare: nume, prenume, cetățenie,

data nașterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria............nr. ..., eliberat(ă) de..............

la data de...]................................

CAP.VIII - PROCEDURA DE CONSTITUIRE

Pentru desfasurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se

împuternicește dl............,............, , cetățean............, domiciliat în........, titular al

B.I/C.L, seria........nr........., eliberat(ă) de........la data de.........

Prezentul act constitutiv a fost redactat în................(....) exemplare originale,

azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

Municipiul Constanța ........................

Prin primar.......................

[semnătura și ștampila]

UAT...................,

Prin primar...................................

[semnătura și ștampila]

UAT....................,

Prin primar......................................


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cONSTAA/7^a HCL nr.

STATUT

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
< TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAȚILOR

ART.l. Datele de identificare ale asociaților: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

 • 1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanța 900725, Bld. Tomis nr. 51, reprezentată legal, conform

HCM nr.........../.............., prin dl............................, cetățean român, născut

în data de              ............................, posesor al C.I. seria.................,

nr...................., emisă de SPCLEP Constanța la data de........................

CNP................................

 • 1.2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ................................., cu sediul

în......................., Str.............................., reprezentată legal, conform HCL

nr............./............................, prin dl/dna............................., cetățean

român, născut/născută în data de .............................., posesoare a C.I.

seria .......... nr...................., emisă de SPCLEP ................la data

de..................., CNP...............................

 • 1.3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ......................................., cu

sediul în................................, Str.....................................,  reprezentată

legal, conform HCL nr............./.................,  prin dl/dna.....................,

cetățean român, născut/născută în data de .............................., posesoare a

C.I. seria ................, nr.....................emisă de SPCLEP ................la data

de..............., CNP.........................................

H C L tvL^

CAPITOLUL ÎI - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al. (3) lit.c) si art. 10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificările si completările ulterioare și în deplină concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de membri, am hotărât să constituim ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

CAPITOLUL III - DENUMIREA ȘI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART.3. Denumirea asociației

Denumirea asociației este:    ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA >, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 184373/09.09.2020 eliberată de Ministerul Justiției.

ART.4. Sediul asociației

Sediul juridic al asociației este în municipiul Constanța, str. Nicolae Bălcescu nr.14, parter, imobil proprietate privată a Municipiului Constanța, inventariat conform hcl nr.598/2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI

ART.5. Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

ART.6. Patrimoniul inițial al asociației Patrimoniul inițial al asociației este de ....................... lei,  constituit din

contribuția în numerar/virament bancar a asociaților.

CAPITOLUL V - EXPLICITAREA SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR ASOCIAȚIEI T. . '

ART.7. Explicitarea scopului și a obiectivelor asociației

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ < TRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA > se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de transport public (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

ART. 8. Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ cTRANSPORT PUBLIC CONSTANȚA> sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de transport public local, pe raza administrativ teritorială a membrilor Asociației;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public local;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de transport public local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să   elaboreze   și   să aprobe   caietul/caietele de sarcini   și

regulamentul/regulamentele serviciului de transport public local;

 • e) să   elaboreze   și   să   aprobe   documentațiile   de   atribuire   a

contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, conform legislației achizițiilor publice în vigoare;

 • f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate în furnizarea în comun a serviciului de transport public local, astfel cum este prevăzut de legislația națională și europeană incidență;

 • g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului de transport public local furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de transport public local;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de transport public local;

 • j) să îmbunătățească serviciul de transport public local de persoane.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de

ANEXĂ LA I HCLM NR-3-S^-fefe^ serviciul de transport public local, în conformitate cu prevederile legale incidente, pentru:

 • a) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de autoritatea publică centrală competentă, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • b) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • c) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • d) asigurarea gestionării serviciului de transport public local astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;

 • e) elaborarea și aprobarea de strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • f) promovarea dezvoltării și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • g) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • h) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

I) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • j) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente Serviciului, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;

 • k) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

 • I) solicitarea informațiilor cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • m) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;

n) aprobarea stabilirii, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

 • o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • p) sancționarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • q) rezilierea contractelor de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale;

 • r) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;

 • s) în relația cu operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice:

 • - să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;

 • - să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;

 • - să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • - să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;

 • - să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

ș) alte atribuții prevăzute de lege;

Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează special Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de serviciul de transport public local, în conformitate prevederile legale incidente, în legătura cu:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • b) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

 • c) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

 • d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • e) stabilirea și aprobarea anuală a taxei pentru finanțarea serviciului de transport public local de persoane, în situațiile prevăzute de legile speciale;

 • f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • h) sa exercite atribuțiile de autoritate tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre;

 • i) să delege gestiunea serviciului de transport public de persoane, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unei analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate;

 • j) organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de transport public local de persoane se fac în baza unei documentații de atribuire care se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit;

 • k) contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.

în vederea îndeplinirii scopului și misiunii sale, Asociația are de asemenea

și următoarele obiective:

 • a) Accesarea diverselor surse și programe de finanțare, în special a asistenței financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană, în scopul dezvoltării servciilor de transport public local;

 • b) Promovarea, susținerea, și implicarea în acțiuni, proiecte, programe de cercetare - dezvoltare și transfer tehnologic;

 • c) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în sfera de interes și competență a Asociaței;

 • d) Pregătirea și implementarea de proiecte, programe și strategii în domeniul transportului public;

 • e) Organizarea de colecte publice și strângere de fonduri, desfășurarea și încurajarea efectuării de acte de caritate și mecenat, acordarea de burse și alte forme de sprijin material;

 • f) Alte activități prevăzute de reglementări locale, regionale, naționale și/sau europene, potrivit scopului asociației.

Y         CAPITOLUL VI

ORGANIZARE. MEMBRII, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

ART. 9. Membrii Asociației sunt exclusiv unitățile administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept public, care aderă și aplică prezentul statut.

ART. 10. Unitățile administrativ teritoriale care au constituit Asociația sau care aderă ulterior la aceasta își păstrează integral toate drepturile și obligațiile conferite de Constituție și de întreaga legislație incidență administrației publice locale și a serviciilor publice. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

ART. 11. Principiile care stau la baza funcționării Asociației sunt:

respectarea autonomiei unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

dezvoltarea durabilă integrată și protecția mediului înconjurător;

parteneriatul;

transparența decizională.

ART. 12. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată Asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Asociație.

ART. 13. Cererea de înscriere în asociație se supune aprobării hotărârii Adunării Generale care poate admite sau respinge cererea de adeziune.

ART. 14. Admiterea unui membru în asociație se consideră efectuată în ziua următoare adoptării hotărârii Adunării Generale de admitere a cererii de adeziune.

ART. 15. Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare:

 • a) să participe la activitățile, proiectele, și programele asociației;

 • b) să folosească dotările materiale ale asociației conform misiunii acesteia;

 • c) să poarte însemnele și emblema asociației;

 • d) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute de prezentul statut;

 • e) să beneficieze de toate formele de apărare și sprijin de care dispune asociația;

 • f) să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;

 • g) să conteste hotărârile și deciziile Adunării Generale, ale Consiliului Director și de Administrație sau ale Administratorului Delegat și să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susținuți prin semnături de o treime din membri;

 • h) să renunțe la calitatea de membru printr-o denunțare unilaterală a calității de membru adresată Asociației. Cererea de renunțare la calitatea de membru al Asociației va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă retragerea unității administrativ-teritoriale respective din Asociație.

 • i) să beneficieze de baza de date și informații a asociației;

 • j) să fie consultați în toate problemele de interes conform sferei de activitate și a obiectivelor Asociației;

 • k) să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea Asociației;

 • I) să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare ale serviciului de transport public local din zona de competență a Asociației.

ART. 16. Membrii asociației au următoarele obligații statutare:

 • a) să cunoască și să accepte statutul asociației și regulamentul intern,

 • b) să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației,

 • c) să nu angajeze asociația în nici o activitate fără mandat din partea Adunării Generale,

 • d) să plătească o cotizație/contribuție anuală în valoarea stabilită de Adunarea Generală.

 • f) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii Asociației.

ART.17. Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:

 • a) retragere/denunțare unilaterală a calității de membru;

 • b) excludere, în condițiile prezentului statut.

ART. 18. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii pot primi următoarele sancțiuni:

 • a) atenționarea scrisă cu privire la normele încălcate și recomandarea de a le respecta pe viitor;

 • b) retragerea dreptului de vot și de a fi ales în organele de conducere ale asociației pe o perioadă de cel mult l(unu) an.

 • c) excluderea membrului din asociație.

Sancțiunile prevăzute în articolul 18 se adoptă în cadrul Adunării Generale, cu votul majorității membrilor.

ART. 19. La misiunea, scopul și obiectivele Asociației pot să adere și alte entități juridice de drept public sau privat care pot solicita să obțină statutul de partener asociat.

ART. 20. Statutul de partener asociat se acordă prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației.

ART. 21. Partenerii asociați pot participa la acțiunile, proiectele și programele Asociației și au obligația de a respecta statul și regulamentul intern al acesteia. Partenerii asociați nu au drept de vot. Eventualele taxe, contribuții, cotizații pentru partenerii asociați, precum și cuantumul acestora se stabilesc de către Adunarea Generală, Consiliul Director și/sau Administratorul Delegat, după caz.

ART. 22. Statutul de partener asociat se poate retrage de către Adunarea Generală a Asociației. De asemenea, statutul de partener asociat poate fi declinat unilateral de către titularul acestuia.

ART. 23. Asociația are următoarele organe de conducere și control:

 • a) Adunarea Generală;

 • b) Consiliul Director ;

 • c) Administratorul Delegat;

 • d) Comisia de cenzori.

ART. 24. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membri fondatori și ceilalți membri care aderă la Asociație ulterior înființării.

ART. 25. Adunarea Generală a Asociației se întrunește o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară și, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

ART. 26. Convocarea Adunării Generale ordinară se face de către Administratorul delegat al Asociației, prin intermediul aparatului executiv al Asociației.

Convocarea adunărilor generale se poate face și la inițiativa unității administrativ teritoriale care asigură președinția Asociației sau la inițiativa unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociației.

ART. 27. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de unitatea administrativ teritorială care asigură președinția asociației.

Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează de către Administratorul delegat al Asociației, prin aparatul executiv al Asociației.

în cadrul Adunării Generale, membrii asociației își pot exprima votul și în scris, prin corespondență, în situația în care nu pot participa la ședințele ordinare sau la cele extraordinare.

Hotărârile Adunării Generale pot fi supuse aprobării Consiliilor Locale, respectiv a Consiliului Județean, ale unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației.

La ședințele Adunării Generale pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăreia dintre membrii Asociației, de asemenea poate participa de drept orice consilier local/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART. 28. Adunarea generală îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director ;

 • d) numește Administratorul Delegat al Asociației;

 • e) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării Aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

 • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobă primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) stabiliește contribuția/cotizația anuală;

 • I) aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;

 • m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al

Asociației;

n) evaluează fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public local în prezent și pentru o perioadă de minimum 5 ani;

 • o) stabilește traseele principale și secundare, precum și autogările și stațiile publice aferente acestora;

 • p) stabilește și aprobă programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și capacitățile de transport necesare;

 • q) stabilește modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local de persoane;

 • r) actualizează periodic traseele și programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean, interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval;

 • s) aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate.

ș) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 8 alin. 2 și 3 din Statut sunt: a) organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de transport public local de persoane pe baza unei documentații de atribuire care se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit;

 • b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • c) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale si legea specială;

 • d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare

HCLM NR.%%3 A&

competente precum si elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului de transport public de persoane;

 • e) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

 • f) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

 • g) stabilirea și aprobarea anuală a taxei pentru finanțarea serviciului de transport public local de persoane, în situațiile prevăzute de legile speciale;

 • h) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • i) să delege gestiunea serviciului de transport public de persoane, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unei analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

ART.29. în temeiul art. 28 alin. 2 Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de scopul și obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților:

 • 1) aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de utilități publice;

 • 2) elaborarea politicii tarifare în domeniul serviciilor de utilități publice;

 • 3) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice,

în legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de utilități publice. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. In funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) în funcție de specificul serviciilor de utilități publice, de activitățile componente ale acestora aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciilor, respectiv a activităților componente ale serviciilor, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor/activităților componente, vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) contractul/contractele de delegare a gestiunii servicliloiTăctTvîfăț'nof componente ale serviciilor vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și vor fi încheiate cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale serviciilor aflate sub responsabilitatea acestora;

 • g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul/contractele de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona serviciile/activitățile componente pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;

 • h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator/i a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul contractului de delegare;

 • I) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut. - alte atribuții conform legii, statutului, regulamentului intern și hotărârilor adunării generale.

ART. 30 Adunarea Generală va adopta Hotărâri, pe baza următoarelor prevederi speciale:

 • (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora sunt organizate și funcționează serviciile de utilități publice la data ședinței Adunării Generale, doar asociații beneficiari ai investițiilor, precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale, prin intermediul reprezentanților acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 28 alin. 1 cu excepția lit. i din prezentul statut, se iau în prezența a două treimi din numărul Asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Pentru exercitarea atribuției prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. i din prezentul statut Hotărârile Adunării Generale se iau în prezenta și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (4) Hotărârea Adunării Generale a Asociației care privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (5) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop potrivit legii.

ART. 31 (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 28 alin. 2 lit. a)-c) din prezentul statut unde se prevăd atribuții care nu necesită.mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților implicați prezenți.

 • (2) Hotărârea Adunării Generale a Asociației care privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (3) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop potrivit legii.

ART. 32 (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. i)-j) și la art. 28 alin. 2 lit. d)-i) din prezentul statut care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Consiliului Local al asociatului al cărui reprezentant este. Cvorumul necesar și modalitatea de exercitare a votului sunt identice cu cele prevăzute la art. 31 alin. 1 din prezentul Statut.

 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. Asociația va publica toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor generale prevăzute la art. 28 alin. 1 și a celor speciale prevăzute la art. 28 alin. 2 din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • AR T. 33. Adunarea Generală poate delega Administratorului Delegat al Asociației anumite atribuții, conform articolului 54 din prezentul statut.

ART. 34. Consiliul Director al Asociației este compus din câte un reprezentant al fiecărei unități administrativ-teritoriale membră a Asociației, desemnat de organul deliberativ al acestuia, conform legii.

ART. 35. Consiliul Director este statutar constituit în prezența a cel puțin jumătate plus unul dintre membrii săi.

ART. 36. Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. în caz de balotaj, votul unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației este decisiv.

ART. 37. Consiliul Director gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul administratorului delegat și a aparatului executiv al acestuia.

Consiliul director are următoarele atribuții:                     IĂLkM.JĂLjAss?™.

 • a) avizează și aprobă studii, prognoze, programe, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/județean al unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • b) înființează în condițiile legii instituții, societăți comerciale și alte persoane juridice;

administrează patrimoniul Asociației și conduce activitățile acesteia;

 • c) elaborează strategia de dezvoltare a Serviciului de transport public care este obiectiv al Asociației, caietul de sarcini al Serviciului public și regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

 • d) consultă utilizatorii în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului public;

 • e) alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în materie.

ART. 38. Consiliul Director se reunește ori de câte ori este necesar.

La ședințele Consiliului Director pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăreia dintre membrii Consiliului Director, de asemenea poate participa de drept orice consilier local/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART. 39. Președinția asociației este asigurată de către una din unitățile administrativ teritoriale membre, prin reprezentantul desemnat al acesteia.

Alegerea unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației se face prin hotărârea Adunării Generale sau prin actul constitutiv.

Reprezentantul unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației prezidează ședințele Adunării Generale și reuniunile Consiliului Director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, președintele și/sau Consiliul Director va putea mandata Administratorul Delegat al Asociației, conform articolului 54 din prezentul statut.

ART. 40. Organul de control financiar al Asociației este Comisia de cenzori, care va fi desemnată de Adunarea Generală.

ART. 41. Comisia de cenzori verifică activitatea Asociației alcătuind raportul anual.

ART. 42. în cazul în care consideră necesar sau atunci când legea o cere, Adunarea generală poate hotărî constituirea unei comisii de cenzori alcătuită din cel mult 5 (cinci) membri.

ART. 43. Comisia de cenzori este condusă de un președinte, ales prin vot secret de către membrii comisiei, dintre membrii acesteia.

ART. 44. Funcția de cenzor în cadrul asociației poate fi deținută și de către persoane care nu sunt membrii ai asociației, cu condiția de a avea capacitate deplină de exercițiu și să îndeplinească celelalte condiții legale.

ART. 45. Activitatea de cenzor în cadrul Asociației poate fi indemnizată, prin hotărârea Adunării Generale.

CAPITOLUL VII - VENITURI ȘI CHELTUIELI

ART. 46. Veniturile asociației provin din:

 • a) cotizațiile și contribuțiile unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, precum și eventualele taxe de înscriere, se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală și în limitele aprobate cu această destinație de consiliile locale/județean ale unităților administrativ-teritoriale respective.

 • b) fonduri nerambursabile provenind din accesarea diverselor programe naționale și internaționale de finanțare;

 • c) donații, sponsorizări și legate;

 • d) alte resurse financiare primite de la bugetele locale, județene, de stat și/sau de la bugetul Uniunii Europene.

 • e) redevențe provenind din delegarea serviciilor de transport public;

 • f) venituri realizate din activități economice directe;

 • g) alte surse legal prevăzute de legislația în vigoare.

ART. 47. Veniturile obținute de asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 48. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării asociației ca persoană juridică.

CAPITOLUL VIII - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

ART. 49. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două treimi) din membrii asociației.

ART. 50. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

ART. 51. întregul activ al asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX ADMINISTRATORUL DELEGAT ȘI APARATUL TEHNIC EXECUTIV AL ; ' •             ASOCIAȚIEI

ART. 52. Administratorul delegat al Asociației este desemnat prin hotărârea

Adunării Generale sau prin Actul Constituitv, conform prezentului statut .

ART. 53. Pentru a putea ocupa funcția de administrator delegat al Asociației, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții:

 • - să aibă capacitate deplină de exercițiu (capacitatea de exercițiu a persoanei see prezumă, în confromitate cu legea);

 • - să aibă studii post universitare;

să aibă experiență de minim 10 ani în domeniul administrației publice și/sau a gestionării de proiecte/programe;

 • - să aibă o vechime în funcții de conducere, coordonare și/sau management de minim 5 ani.

ART. 54. Administratorul delegat al Asociației are următoarele atribuții, delegate prin intermediul actului constitutiv și/sau prin hotărâri ale adunării generale:

 • a) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, ale Consiliului Director și de Administrație, precum și ale consiliilor locale/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația, în limitele conferite de prezentul statut, de regulamentul intern și de lege;

 • b) contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației;

 • c) încheie acte juridice de administrare și dispoziție în numele și pe seama asociației și reprezintă asociația în relația cu terții, până la concurența sumei prevăzute la art. 28 lit. g.

 • d) avizează și aprobă studii, prognoze, programe, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, proiecte finanțate din diverse surse și programe de finanțare, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la proiecte și programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/județean al unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației și bilanțul contabil;

 • f) aprobă organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului executiv al Asociației;

 • g) aprobă planul anual de acțiune al aparatului executiv al Asociației;

 • h) participă la ședințele Adunării Generale și/sau ale Consiliului Director și semnează pentru conformitate hotărârile acestora;

 • i) angajează, în urma unui concurs/examen, personalul aparatului tehnic-executiv al Asociației, în baza organigramei și a statului de funcții;

 • j) coordonează activitatea aparatului executiv al Asociației;

 • k) convoacă și propune ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale și/sau a Consiliului Director;

 • I) alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director.

ART. 55. Administratorul Delegat emite decizii.

ART. 56. Administratorul Delegat este indemnizat. Cuantumul indemnizației lunare este stabilit prin hotărârea adunării generale sau prin Actul Constitutiv.

ART. 57. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, administratorul delegat al Asociației beneficiază de un aparat tehnic-executiv, pe care îl coordonează.

ART. 58. Aparatul tehnic-executiv al Asociației este structurat pe departamente, conform organigramei și a statului de funcții aprobate de către Administratorul Delegat.

ART. 59. Prin intermediul aparatului tehnic-executiv se asigură desfășurarea activității Asociației, conform scopului și obiectivelor Asociației, sunt realizate proiectele și programele Asociației și se contribuie la realizarea proiectelor și programelor unităților administrativ-teritoriale componente;

ART. 60. Aparatul tehnic executiv al asociației este format din specialiști/experți pe diverse domenii de activitate și personal auxiliar/administrativ. Aceștia sunt angajați cu contract individual de muncă, conform legislației în vigoare și în baza unei proceduri de selecție, prin concurs/examen.

ART. 61. Administratorul Delegat poate delega către personalul angajat în cadrul aparatului tehnic-executiv al Asociației atribuțiile prevăzute de articolul 51, lit. c,d,h,i, j din prezentul statut.

CAPITOLUL X REGULAMENTUL INTERN ----

ART. 62. Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor asociației. Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației, cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului tehnic-executiv al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membri ai asociației.

       CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

ART. 63. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

ART. 64. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, putând folosi, după caz, stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor asociației.

ART. 65. Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul tehnic-executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare și atrage de drept excluderea din asociație.

ART. 66. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

ART. 67. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

ART. 68. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința extraordinară de constituire, organizată de comitetul de inițiativă pentru constituirea asociației.

Prezentul Statut este alcătuit din XI capitole și 68 de articole si a fost

autentificat de .............................    cu  sediul in Municipiul

Constanța, Str.....................,   jud.Contanta, în 1 (un) exemplar original care

rămâne în arhiva Biroului Notarului Public si................................ duplicate care au

aceeași forța probanta ca si originalul, din care : 1 (un) exemplar se păstrează pentru arhiva Biroului Notarului Public și ............................ exemplare au fost

eliberate părții.

Semnături

UAT Municipiul Constanța                    ____

UAT............................. ...

UAT............................. ...

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ / SECRETA^SEN ERĂL, FULVIA AN^ONE^ Dl NES CU 4/