Hotărârea nr. 329/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 3 LIT. A) DIN HCL NR. 24/2016 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI „RESPECT”

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 lit. a) din H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Jj viTd • 2020:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 137013/07.09.2020;

Văzând raportul Direcției sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență socială, înregistrat sub nr. 52715/09.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultura, sport, culte și protecție socială;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum și a Mecanismului de monitorizare și evaluare integrată a acestora și ale H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT", cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. 42 din O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, rectificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea art. 3 lit. a) din H.C.L. nr. 24/2016 cu modificările și completările ulterioare, astfel că acesta va avea următorul conținut:

„persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau egale cu suma de 1840 de lei".

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.09.2019.

Art. 3 începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 353/30.09.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 24/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   -— împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARJSeNERAL

FULVIA ANICfNEkA DINESCU

Constanța

Nr. 1