Hotărârea nr. 328/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSTA*^ ROMÂNIA                                         A

JILÂ JUDEȚUL CONSTANȚA ffiElnî MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Tcufl C°NSTANTlA*‘N

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța

n Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 137015/07.09.2020;

Văzând raportul CT BUS S.A. Constanța înregistrat sub nr.11991/09.09.2020, raportul Direcției generale de asistență socială înregistrat sub nr. 52717/09.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), alin. (4) lit. h), I) și m), art.42 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea art. 2 lit. b) din H.C.L. nr. 302/2017, după cum urmează:

„Art.2 lit. b) pensionarii cu pensii de până la 2100 lei inclusiv;"

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din Regulamentul anexă la H.C.L.nr. 302/2017, astfel:

"Art.4 lit. c) pct. 7 pensionarii cu pensii de până la 2100 lei inclusiv;" Art.3 Având în vedere că majorarea punctului de pensie se aplică cu 01.09.2020, modificarea prevăzută la art. 1 și art. 2 se aplică începând cu aceeași dată, respectiv 01.09.2020.

Art.4 începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 354/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 302/2017 rămân neschimbate.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială, CT BUS S.A. Constanța, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta^țiptărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cAr pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție //^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR/GENERAL FULVIA A ONELA DINESCU