Hotărârea nr. 327/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de //. jffi-

' Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.135400/04.09.2020;

Văzând raportul nr.138963/10.09.2020 al Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Ținând cont de :

 • - misiunea educației de formare și sprijinire în generarea sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene;

 • - adresa nr. 3333A/18.08.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 127534/21.08.2020;

Având în vedere prevederile:

 • - art. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - anexa II, capitolul II, pct. 7, lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - HCL nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 1.000 lei net fiecărui elev care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020, după cum urmează:

 • 1. Ion Cristian - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 2. Petre A. Teodora-Ioana - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța ;

 • 3. Budaca P.T. Diana-Elena - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța ;

 • 4. Rida I. Aura - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța ;

 • 5. Dinu Andreea - Liceul Teoretic Internațional de Informatică.

Art. 2 - (1) Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 1.000 lei net fiecărui profesor ca urmare a pregătirii elevilor prevăzuți la art. 1, după cum urmează:

 • 1. prof. lonescu Florentina (limba și literatura română) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 2. prof. Homentcovschi Cristina (matematică) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 3. prof. Bucovală Carmen (anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 4. prof. lordache Mihaela (limba și literatura română) - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța ;

 • 5. prof. Dragomir Simona (matematică) - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța ;

 • 6. prof. Croitoru Marilena (biologie vegetală și animală) - Liceul Teoretic "Decebal" Constanța ;

 • 7. prof. Nistorescu Mariana (limba și literatura română) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 8. prof. Dermengiu Alina (matematică) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 9. prof. Popescu Adriana (biologie vegetală și animală) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 10. prof. Belcin Luminița (limba și literatura română) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 11. prof. Zîrna Cătălin (matematică) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 12. prof. Tănase Loredana Elena (biologie vegetală și animală) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța;

 • 13. prof. Mihalache Alina Mihaela (limba și literatura română) - Liceul Teoretic Internațional de Informatică ;

 • 14. prof. Botoșanu Alexandra (matematică) - Liceul Teoretic Internațional de Informatică ;

 • 15. prof. Radu Simona Larisa (chimie) - Liceul Teoretic Internațional de Informatică ;

 • 16. prof. Stan Victoria (chimie) - Liceul Teoretic Internațional de Informatică ;

(2) - Pentru profesorii coordonatori care au pregătit elevii ce au obținut media 10 la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020 se acordă o singură recompensă financiară în cuantumul prevăzut la alin. (1).

Art. 3 - Sumele necesare acordării premiilor prevăzute la art. 1 și 2 se alocă din bugetul local aprobat pe anul 2020.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliului local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare, elevilor și profesorilor prevăzuți la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: A t pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție                consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,NEAZA

SECRETAR7GENERAL

FULVIA ANTO LA D1NESCU
Constanța J Nr.                            2020