Hotărârea nr. 324/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC TRAIAN, CONSTANTA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

g ROMANIA

& JUDEȚUL CONSTANȚA

W MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

2)1,08.2020;


Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 130132/26.08.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 130209/26.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea B- Clădiri publice si solicitarea de clarificări nr. 23581/DIPOR/25.08.2020 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 129477/25.08.2020 prin care este comunicată demararea etapei precontractuale și prin care se solicită transmiterea unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l.. Se aprobă proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoare‘ă totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic5 Traian, Constanța", cod SMIS 137372, în cuantum de 13.378.737,47 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.811.964,95 lei și valoare totală neeligibilă de 2.566.772,52 lei.

Art.3.’ Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.566.772,52 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuției de 2% în cuantum de 216.239,30 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța", cod SMIS 137372.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța", cod SMIS 137372, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 1,

Art. 6. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: etO pentru,          împotrivă, * abțineri.

La data adoptării sunt în funcție fCy- consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMMEAZĂ,

SECRETAR/ffitNERA FULVIA ANTON BL A DnrNW/