Hotărârea nr. 323/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL NR. 101/2014 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ȘI CENTRALIZATORUL DE VALORI TARIFE DE BAZĂ, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFAȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din HCL nr. 101/2014, privind aprobarea Caietului de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

C^sj|iul toca^ a^nuipk^iului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 126630/19.08.2020, raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, înregistrat sub nr. 12412/25.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, modificată și completată prin H.C.L. 499/19.12.2001, H.C.L. nr. 24/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constajița, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 101/21.05.2014, privind aprobarea Caietului de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, în sensul modificării componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație publică, cu plic închis, a beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel:

Oana Bordea - președinte, șef Serviciu administrare imobile, R.A.E.D.P.P. Constanța;

Bogdan Ignat - membru, șef Serviciu administrativ comercial, R.A.E.D.P.P. Constanța;;

Cristina Casian - membru, șef Serviciu financiar contabilitate, R.A.E.D.P.P. Constanța;

Alina Hahloschi - membru, consilier juridic, R.A.E.D.P.P. Constanța;

Sorina Petre - membru, inginer, R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 101/21.05.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru , împotrivă , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRA6£MNEAZĂ, SECRET# GENERAL

FU LVIAzANȚON ELA DIN ESCU