Hotărârea nr. 322/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub .nr. 119674/06.08.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul ;nr. 125085/17.08.2020 al Serviciului resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială’;

In temeiul dispozițiilor art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006' privind reforma în domeniul sănătății, Ordinului nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, emis de Ministerul Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                           -ec ..lit;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța., pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă componența Comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța astfel:

Dinescu Fulvia Antonela, secretar general municipiu, președinte;          ,i;..

Ibram Suzan, medic șef departament- medic primar epidemiologie, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, membru;                            Țiț

Dobre Dana, șef Serviciu financiar buget, Direcția financiară, membru;

Canciu Ioana, consilier juridic, Compartimentul contracte, avizări, și legile proprietății, membru;

Marin Aurelian Marius, consilier local, membru;                           lyc

Bobeș Laura, șef Serviciu resurse umane, secretar                        , . ;

Arsene Mădălina Denisa, consilier clasa I grad superior, Serviciul resurse umane, secretar

ART. 3 - Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța astfel:

Dragomir Cristina Mariana, director executiv adjunct, Direcția . tehnic administrativ, președinte;                                                      •>,. jj-

Cocu Mihaela, medic primar epidemiologie, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, membru;

Nicolae Irinela, consilier local, membru;

Moloci Mirela, consilier juridic, Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății, membru;                                                                       ;

Iorgovan Corina Despina, consilier clasa I grad superior, Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, membru;

Ciubotariu Adriana, inspector clasa I grad superior, Serviciul resurse umane, secretar;

Drăghici Gabriela, inspector clasa I grad superior, Serviciul resurse umane, secretar;

ART. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Spitalului Clinici de Boli Infecțioase Constanța, persoanelor numite în comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre «a fost adoptată de consilierii locali astfel:

\ Cn pentru, K împotrivă, I , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Anexa la H.C.L. nr.

Regulament

privind organizarea și desfășurarea activității managerului | Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aflat în subordinea

Consiliului local al municipiului Constanța fe                                                                                                                               -

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Evaluarea activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța de către Consiliul local al municipiului Constanța, denumit în continuare autoritate, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aflat în subordinea sa, sq face ~ în conformitate cu prevederile Ordinului nr.112/2007 privind criteriile de | performanta în baza carora contractul de management poate fi prelungit său poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare, emis, de Ministerul Sănătății Publice.                                                        ,t

ART. 2

Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea activității managerului realizată în perioada 08.06.2018-07.06.2022 (stabilită în contractul de management nr. 94762/08.06.2018) iar prevederile sale se aplică pentru perioada cuprinsă de la data de 01.01.2019 la data 31.12.2019.

ART. 3                                                                           f ?

c (1) Evaluarea activității managerului se face pe baza raportului de aâtivitate j întocmit de managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, denumit în ;; continuare managerul.

|    (2) Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de

valabilitate și au condus unitatea sanitară publică respectivă pe o perioadă de cel puțin 6 luni în anul evaluat.

CAP. II

Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

ART. 4

(1) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este alcătuită din:f s a) președinte;

b) 4 membri;                                                    /

■I d) secretariat: 1-2 persoane.

pj (2) Membrii comisiei sunt numiți prin hotărâre a autorității, pentru fiecare sesiune de evaluare.

ART. 5

 • (1) Membrii comisiei studiază individual raportul de activitate primit în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariat.

 • (2) Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

 • a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul Spitalului Clinic, de Boli Infecțioase Constanța numai dacă acesta conține toate documentele următoare:

 • - copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta;

 • - documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:

 • - statul de funcții pe anul evaluat, aprobat conform legii;

 • - situația financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

 • - formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul -cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu si superior sanitar pe tipuri de unități», centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», completate în conformitate cu statul de funcții aprobat al'unității, centralizatorul activității spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecții interioare din spital»);

 • - copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

 • - raportul de autoevaluare al managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase - Constanța (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității spitalului și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză aparute la nivelul spitalului etc); managerul spitalului public răspunde peftru realitatea si corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;

 • - alte documente care pot constitui baza pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2.

 • b) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați mențonați în fișa de evaluare și cei transmiși de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică' și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;

 • c) să valideze, sub semnătură, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării, .. propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

 • d) să transmită comisiei de contestații numai dosarele managerilor care au depus contestații;

 • e) să respingă motivat dosarul incomplet și să comunice managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța documentele lipsă care au determinat această situație;

 • f) să întocmească și să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de manager;

 • g) să întocmească pe baza rezultatelor obținute de manager fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 și să comunice managerului rezultatul evaluării.

CAP. III                                                                           - Aer;

Evaluarea anuala

ART. 6

 • (1) Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute in anexa nr. 1 se face prin raportare la indicatorii de performanță asumați prin contractul de management.

 • (2) Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2 se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanță menționat, ținând cont de dimensiunile specifice fiecărui criteriu, conform îndrumărilor metodologice elaborate de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar."              

 • (3) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:                   .?

 • a) " Foarte bine dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 5 puncte

 • 2. în cazul a cel puțin 80% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 si nr.2 managerul a obținut la fiecare 5 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 si nr. 2, alții decât cei menționați la pct. 1 si 2, a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte.

 • b) "Bine" - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 4 puncte

 • 2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 si nr.2 managerul a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 si nr.2, alții decâtMcei menționați la pct. 1 si 2, a obținut la fiecare cel puțin 3 puncte.                   -

 • c) "Satisfăcător" - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 3 puncte

 • 2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 si nr.2 managerul a obținut la fiecare cei puțin 4 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 si nr.2, alții decât cei menționați la pct. 1 si 2, a obținut cel puțin două puncte.

 • d) " Nesatisfăcător" - dacă nu sunt îndeplinite condițiile minime necesare pentru a obține cel puțin calificativul "Satisfăcător".

 • (4) Contractul de management se menține, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța care a obținut calificativul "Foarte bine"," Bine" și" Satisfăcător". Pentru managerul care a obținut calificativul "Satisfăcător", activitatea acestuia se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obțin același calificativ sau unul inferior, contractul de management al acestuia încetează înainte de termen.

 • (5) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerul care a obținut calificativul" Nesatisfăcător."                                      W

CAP. IV

Soluționarea contestațiilor

ART.7

 • (1) Comisia de contestații se constituie în baza hotărârii consiliului local șLțeste formată din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane.

 • (2) Comisia de contestații are rolul de a primi, de a soluționa și de a răspunde la contestațiile apărute în cadrul evaluării activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

 • (3) Managerul, nemulțumit de rezultatul evaluării, are dreptul de aÎ! degpne contestație la comisia de contestații, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare și a calificativului acordat de comisia de evaluare.

 • (4) Comisia de contestații analizează și rezolvă contestația în termen de 3. zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia conform anexei nr. 4.

ART.8

(1) în termen de 24 ore de la împlinirea termenului pentru depunerea contestațiilor, respectiv de la soluționarea acesteia, Comisia de evaluare , respectiv cea de soluționarea contestațiilor va înainta primarului municipiului Constanța

n'rj’.

propunerea de menținere sau încetare înainte de termen a contractului de management a managerului unității sanitare publice din subordine.

CAP. V

Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL , FULVIA ANTOIMLA DINESCUAnexa nr.l la Regulamient

A. Indicatori de management al resurselor umane

1. Proporția medicilor din totalul personalului

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte                        f

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte                        • -s

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

2. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat                   Ț:.

peste 100% 91-100%

5 puncte

5 puncte                      X

81-90%

71-80%

4 puncte                                 j,

3 puncte

61-70% 41-60%

sub 40%

2 puncte

1 punct

0 puncte

3. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului^-, medical

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

4. Numărul mediu de consultatii/medic in ambulatoriu

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte                                  •••'

81-90%

71-80%

4 puncte     _____

3 puncte

61-70%

41-60%

2 puncte

1 punct

sub 40%

0 puncte

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare secție

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100% 81-100%

0 puncte

5 puncte

71-80%

65-70%

4 puncte

3 puncte                           ?

55-64%

2 puncte

50-54%

1 punct

sub 50%

0 puncte

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare secție

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat                  “

peste 100%

0 puncte                      ”

91-100%

5 puncte                      -

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

51-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte                            .t:

3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare secție

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 110%

5 puncte

101-110%

4 puncte                          ?

100%

3 puncte

91-99%

2 puncte

80-90%

1 punct

sub 80%

0 puncte

4. Procentul pacientilor cu intervenții chirurgicale din totalul pacientilor externați din secțiile chirurgicale

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract peste 100%

Punctajul acordat

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

71-80%

4 puncte

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

C. Indicatori economico-financiari

1. Execuția bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte

fara acoperire in servicii

91-100%

5 puncte                          ?I. șR

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte                       X-

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte                                    ....

2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii inseamna in cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele incasate in baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sanatate.)

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

4 puncte                         \

81-90%

61-80%

3 puncte

2 puncte

50-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte

3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract peste 100%

Punctajul acordat

0 puncte                      "

71-100%

5 puncte

61-70%

4 puncte

51-60%

3 puncte

41-50%

2 puncte

30-40%

1 punct'                                ;r.

sub 30%

0 puncte

4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract peste 110%

Punctajul acordat

0 puncte                            *

81-110%

5 puncte

71-80%

4 puncte

61-70%

3 puncte

51-60%

2 puncte

40-50%

1 punct                       / r”

sub 40%

0 puncte

5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract peste 100% 81-100% 75-80%

70-74%_________________________

65-69%

60-64% sub 60%

Punctajul acordat

0 puncte

5 puncte

4 puncte                          <

3 puncte                        -

2 puncte                          țF-

1 punct                           - A

0 puncte                       '

D. Indicatori de calitate

1. Rata mortalității intraspitalicesti pe total spital si pe fiecare secție (datorita:., complicațiilor survenite in timpul spitalizării)

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

0 puncte                           ... Z'k

91-100%

1 punct                     T -

81-90%

2 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

4 puncte

40-60%

5 puncte

sub 40%

6 puncte

2. Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital si pe fiecare secție

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat                 .

peste 130%

0 puncte

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte                         Ș?

91-110%

3 puncte

70-90%

4 puncte

sub 70%

5 puncte

3. Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

președinte ședință,Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

71-80%

4 puncte

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

4. Numărul de reclamatii/plangeri ale pacientilor analizate si rezolvate

Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract

Punctajul acordat

peste 130%

0 puncte                                  :.

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte

91-110%

3 puncte

60-90%

4 puncte

sub 60%

5 puncteAnexa Nr. 2 la Regulament

CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT

Nr. crt.

Criteriul de performanță

Dimensiuni specifice criteriului analizat

Punctajul acordat

1.

Planificare

a) stabilirea unei viziuni și misiuni realiste

b) elaborara unor obiective generale și specifice conform planului de management

c) respectarea etapelor stabilite în planul de management

-CW,.

2.

Organizare

a) stabilirea și comunicarea priorităților rganizaționale și monitorizarea implementării soluțiilor adecvate

b) capacitate de a identifica, prioritiza și rezolva problemele spitalului public

c) capacitatea de relționare cu autoritățile locale și centrale, comunitatea locală și mass media în scopu promovării interesului spitalului

•Oi’.

d) capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficiențele propriei activități, de a răspunde pentru acestea și de a le îndrepta

e) capacitatea de bună comuicare și relaționare cu personalul angajat al spitalului, colaboratori, pacienți și aparținători etc.

f) elaborarea de norme și metodologii de organizare ( ROF, regulament intern etc), proceduri interne de evaluare și control , protocoale interne, delegare de atribuții etc.

3.

Coordonare

a) stabilirea încadrării eficiente în timp a activităților și respectarea termenelor asumate

b) capacitatea de mediiere și negociere către o soluție comună acceptată în interesul spitalului

c) evaluarea efectelor deciziilor asupra întregului spital și operarea de modificări, dacă sunt necesare

d) luarea dec iziilorîn mod participativ prin implicarea tuturor membrilor echipei manageriale a spitalului și a șefilor de structuri( aprecieri din partea acestora)

4.

Control

a) monitorizarea și implicarea în buna derulare a activității spitalului

b) controlul activității la nivel strategic și realizarea obiectivelor

c) capaciotatea de depistare a deficiențelorși a modalităților de îndreptare a acestora în timp util

d) urmărirea utilizării raționale a tuturor resurselor financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finanțare


Punctaj de evaluare a criteriilor de performanță :

 • - 0= deloc

 • - l=în foarte mică măsură

 • - 2=în mică măsură

-3=satisfăcător

 • - 4=în mare măsură

 • - 5=în foarte mare măsură.

PREȘEDINTE ședință,

!

SECrMSEMNEAX

-z* 17$ ELV5lNESCU

Anexa Nr. 3 la Regulament

FIȘA DE EVALUARE a activității desfășurate de.................................

managerul........................................................

în anul.............................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Grad de realizare

B- Concluzii/Termene de reevaluare

Nr.

crt.

Indicatori/Criterii de performanță

Valoarea indicatorului

asumata prin contract

realizata

A

Punctaj u 1 acordat

B

A. Indicatorii de management al resurselor umane

1

Proporția medicilor din totalul personalului

2

Proporția personalului medical din totalul personalului angajat

3

Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

4

Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1

Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție

2

Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție

---

3

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție

4

Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externași din secțiile chirurgicale

--

C. Indicatori economico- financiari

1

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli

2

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

-

3

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

--

4

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuililor spitalului

..

5

Costul mediu /zi de spitalizare pe fiecare secție

D. Indicatori de calitate

____

1

Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție

-I

2

Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital și pe fiecare secție

3

Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

4

Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților

E. Criterii genera

e de manac

ement

■ ■ î

Punctajul acordat de:

Evaluator

Evaluator

Evaluator

Evaluator

Evalu

ator

Punctajul!

final 1

1

Planificare

2

Organizare

3

Coordonare

4

Control

1

_:----- -----

 • - în situația în care gradul de realizare are cifra cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel:0,50-0,99 devinel, iar 0,01-0,49 devine 0

 • - Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital

 • - în situația în care punctajul final are cifra cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel : 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.

Comisia de evaluare numită prin H.C.L. nr......din............, în baza rezultatelor».

obținute, apreciază ca dl/dna..............................................

mamagerul...................................................a obținut calificativul

 • □ Foarte bine □ Bine □ Satisfăcător □ Nasatisfăcător

Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.

Comisia de evaluare propune:

 • A) menținerea contractului de management

 • B) încetarea înainte de termen a contractului de management

Comisia de evaluare: Președinte............................

Membru...............................

Membru...............................

Membru...............................

Membru...............................

Am luat la cunoștință


(nume, prenume și semnătură manager) data................

■-ONTRA^MNEAZA •;

SECRETARlteENERAL, FULVIAAWZOWELA01NESCU'Anexa Nr. 4 la Regulament

Rezultatul contestației

Analizând contestația depusă de managerul................................................

d-na..................................................  privind rezultatul evaluării activității sale

pe anul..........., consemnat în fișa de evaluare întocmită de Comisia de evaluare,

precum și dosarul depus de acesta în vederea evaluării, Comisia de soluționare a contestațiilor.

 • A. Respinge contestația

Motivație:

 • B. Admite contestația, acordă managerului calificativul...........................și

propune :

 • a) menținerea contractului de management

 • b) încetarea înainte de termen a contractului de management

Comisia de soluționare a contestațiilor

Președinte...............................

Membru...............................

Membru...............................

Membru...............................

Membru...............................

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Am luat la cunoștință

(nume, prenume și semnătură manager) data....................


■-ONTRAS secretar FULVIAANT