Hotărârea nr. 320/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLETCTIVĂ, PALAZU MARE, SOLA 51, PARCELA A 484/2/23 LOT 1 + A484/2/4 LOT 1, INVESTITOR SC STAR RENT APARTMENT SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă,

Palazu Mare, sola 51, parcela A 484/2/3 Lot 1+ A 484/2/4 Lot 1, investitor SC Star Rent Apartment SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de             2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 35484/21.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 129714/25.08.2020, precum și avizul nr. 33197/20.02.2020 al arhitectului șef;.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea doamnei Guzu Simona, în calitate de reprezentant al SC Star Rent Apartment SRL, înregistrată sub nr. 178002/16.09.2019, completată cu adresele nr. 215994/07.11.2019 și nr. 33197/18.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, sola 51, parcela A 484/2/3 Lot 1+ A 484/2/4 Lot 1, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu funcțiunea de locuire colectivă, în regim de înălțime D+P+3E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în Palazu Mare, parcela A 484/2/3 Lot 1+ A 484/2/4 Lot 1, în suprafață de 792 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 244706, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Star Rent Apartment SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1287/28.06.2018 la Societatea profesională notarială Ghimpețeanu Alina și Dragomir Laura.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Star Rent Apartment SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, A- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^r^consilieri din "2.1 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA

NR. OSC)/ SlOFr 2020


MEMORIU JUSTIFICATIV


CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației 1.2. Obiectul lucrării

CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA

 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

  • 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor

   zonei/subzonei in care acesta este inclus


  • 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

  • 2.1.3 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație:

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupare teren

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

 • 3.5. Destinația clădirilor

  3.6.

  3.7.

  3.8.

  3.9.

  3.10.

  3.11.

  3.12.


  Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate Concluziile.studiului geotehnic privind condițiile de fundare

  Accidente <Se teren (beciuri, hrube si umpluturi) Adancimealabei Para Anali

  Echiparea Existenta  ice iâi caracteristici zonei instruit existent (inaltime, structura,stare)


  JUDEȚUL CONSTANTA PRIMARI A MUNICIPIULUI CONSTANȚA


  CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI


  Anexă la avizul nr._______I_______

  3>5 I y/39‘


  ARH


 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

  4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

  2  S.C. ED COM'96 S.R.L.

  J13/1522/1996; CUI 8518149

  Constanta, B-dul Tomis, nr. 143A


Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire

 • art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

art. 8 - circulatii si accese

art. 9 - staționarea autovehiculelor

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 11 - aspectul exterior al clădirilor

art. 12 - condiții de echipare edilitara

art. 13 - spatii libere si spatii plantate

art. 14 - imprejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupare a terenului

art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a terenului

4.16. Bilanț teritorial, in limita amplasamENtului studiat (existent si propus)
 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTEREA DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE PROIECT: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E - LOCUINȚE COLECTIVE"

ADRESA:            MUNICIPIUL CONSTANTA, LOCALITATEA PALAZU MARE,

TARLA 51, PARCELA A484/2/3 + A484/2/4 LOT 1

INIȚIATOR (BENEFICIAR) : S.C. STAR RENT APARTMENT S.R.L.

PROIECTANT:           S.C. ED COM’96 S.R.L.

DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI : octombrie 2019

 • 1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in municipiul Constanta, localitatea Palazu Mare. Reglementările urbanistice pentru localitatea Palazu Mare au fost stabilite prin PUZ, aprobat prin HCL nr. 121/16.05.2011 detaliat prin HCL 258/31.07.2017, rectificat prin HCL nr.254/254/28.06.2018.

Proiectul privind propunere elaborare PUD are la baza Certificatul de Urbanism nr.4188 /09.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Scop: Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic ta zoiflei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definjtivecu-fUfrî^iunea de locuințe colective

Prezentul P.țLDr^Wralia:

 • - modtj^specmc / de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

  - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;


 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhitectural-volumetrica;


 • - conformarea,șpațijlor_publica;-_.-—-j

I JUDEȚUL COHSTANȚ A        I 4

PRIMĂRIA MUNICIPIULU-. COA’țs: am A

DiPEC Ți A uRBAr . t-SM

VIZAT SPRE rtESCWiîtfBÂKE

-

 • S.C. ED COM’96 S.R.L.                                                                   jaMS a»

J13/1522/1996; CUI 8518149                                                                                       *5^8/

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-un complex rezidențial avand ca profil funcțiunea de locuire , accesuri în incinta, limite edificabil fata de limitele laterale și limita posterioara a proprietății.

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

@£PITWtC2 ț* r w..........incWdrabejnzoNa

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA APROBATE

  • 2.1.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS încadrare in zona - vezi planșa nr.2

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in zona sud-estica a cartierului Palazu Mare. Conform Act de Alipire autentificat sub nr.248/04.02.2016 imobilul situat in municipiul Constanta, strada Ionel Teodoreanu, nr.30D in suprafața de 792 mp este liber de construcții. Amplasamentul studiat prin PUD include parcele si construcțiile învecinate, dar prin PUD este detaliat si reglementat amplasamentul cu suprafața de 792 mttr———.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

 • - la nord teren proprietate IE224871,                 j DIPEC ția URBANISM

 • - la sud- teren proprietate - IE 207678,                         gp&E N£scW5SBARE

 • - la est - strada - De 484/20( strada Ionel Teodoreanu) Anexă la avisui nr/ - la vest - teren proprietate - IE 214275; IE 214281.


încadrare in PLANUL          IC ZONAL PALAZU MARE - vezi planșa nr. 3:.....

In prevederile Rff "          Local de Urbanism aferent P.U.Z Palazu Mare, aprobat prin

HCLMC nr.121 o            1, al cărui RLU este detaliat prin HCL nr. 258/31.07.2017 și

rectificat prin HCL NR. 254/28.06.2018, terenul se incadreaza in zona UTR2b

Utilizări admise': locuințe individuale si colective medii

POT max=50%

CUT max=2

RH max=P+3E

Pentru imobilul situat în Palazu Mare, str. Ionel Teodoreanu, tarla 51, parcela A484/2/3 + A484/2/4 lot 1, Primăria Constanta a emis Certificatul de Urbanism nr. 4188 din 09.11.2018, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui 5


S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A


Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

PLAN URBANISTIC DE DETALIU care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retragerilor.

 • 2.1.2. CONCLUZILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA

  OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

  Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

 • • Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului Urbanistic Zonal “Palazu Mare -Constanta” aprobat prin HCL 121/2011

 • • Datele conținute in HCL 258/2017 privind detalierea regulamentului de urbanism PUZ “Palazu Mare” aprobat prin HCL 121/2011 și rectificat prin HCL 254/28.06.2018.

 • • Planul topografic scara 1/500 vizat OCPI

 • • Studiu geotehnic

 • • Observațiile efectuate in teren

 • • Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 4188/09.11.2018

-AvizAgenția pentru Protecția Mediului nr. 13672/12.12.2018

- Aviz RAJA nr.39/18.01.2019

-Aviz E-distributie Dobrogea nr.247719799/18.12.2018

-Aviz Distrigaz sud rețele nr.313.337.474/05.12.2018

-Aviz R.A.D.E.T nr.B21730/19.12.2018

-AvizTelekom nr.2040/07.12.2018

-Aviz Direcția de Sanatate Publica nr. 230R/26.03.2019

-Aviz Comisia de circulație nr.440/11.07.2019

 • 2.1.3. PRESCRIPTII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Reglementările urbanistice pentru PUZ au fost aprobate prin Hotararea Consiliului local nr.121/16.05.2011 detaliat prin HCL 258/31.07.2017, rectificat prin HCL nr.254/254/28.06.2018.

Zona cuprinde suprafețe de teren aflate in cea mai mare parte in proprietate privata.

UTR2b - subzona locuințelor individuale si colective medii.

Utilizări admise- Locuințe individuale/colective medii ci construire continuu(insiruit) sau discontinuu (cuplat sau i: - Echipamente publice specific zonei rezidențiale - Scuaruri publice

Utilizări admise cu condjțiorîari

- Se admit functiunU^meroiale,servicii profesionale si mici activîBTTfîa'nufacPjnere cu


- Se admite mansarâafea/ciâ’d/rilor existente condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250 mp Aed,sa nu genereze transporturi grele,sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme,sa nu fie poluante,sa nu aiba program de funcționare prelungit peste ora 22.00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție

Modica M.


- Funcțiunile comerciale,serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu


suprafața construite desfasurata mai mare de 250 mp se pot admite cu condiția elaborării si


aprobării unor documentatii PUD.

 • - Este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: farmacii, dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere, pe baza unui PUD aprobat

 • - In zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care in majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate si sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se


poate face direct sau in baza unor documentatii PUD (după caz)


Utilizări interzise

 • - Funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc 250 mp.Acd, generează un traffic important de personae si mărfuri,au program prelungit după ora 22,produc poluare

 • - Activitati productive poluante,cu risc tehnologic sau care sunt incommode prin traficul generat (vehicole de transport greu sau peste 5 autovehicole mic pe zi),prin utilizarea incintei pentru depozitare si/sau producție,pri deseurile produse ori prin programul de funcționare după ora 22.

 • - Anexe pentru creșterea animalelor. Construcții provizorii

 • - Instalarea in curți a panourilor pentru reclame sau dispunerea panourilor de afisaj pe fațadele clădirilor

 • - Depozitarea materialelor refolosibile sau platform de precolectare a deșeurilor urbane

 • - Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice

 • - Activitati productive care utilizează pentru depozitere si/sau producție terenul vizibil din circulatii publice

 • - Statii de betoane,autobaze,statii de intretinere auto cu capacitate de peste 3 mașini,spălătorii chimice.

 • - Lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau construcțiile de pe parcelele adiacente

 • - Orice lucrări de terasamente care sa provoace scurgerea apelor pluvial pe parcelele vecine sau care împiedica colectarea si evacuarea apelor pluvial.

 • - Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la Art.1 si Art.2.Caracteristici ale parceleloj/($upi]^fete,forme,dimensiuni) Se vor rezerva terenuri minimă de 1000 mp și -în zonele constituite, condiții: *să aibă o suprafață’minimă de 150 mp

Tabelul nr. 1- Caracteristicile parcelelor și modul de amplasare a construcțiilor în funcție de


ijQfifși servicii publice parcelate în module având suprafața stradă de min. 30 m.

biele slunt considerate construibile dacă respectă următoareledeschiderea la stradă (dimensiunea aliniamentului)

Regimul de construire

Front (metri liniari)- dimensiuni minime

Regim de construire înșiruit

<8

Regim de construire cuplat

8-12

Regim de construire izolat

12>

Parcela de colț

Regimul de construire va fi dictat de frontul la stradă de rang superior

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUMtCIPIULU» COMSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE

Anexă ia avizul nr.-------

fa ©X-W arhitect șef ------------Constanta, B-dul Tomis, nr. 143A                                                                MaBiîffieL

Tel.0241555005/278; 0740356368 Office.edcom@gmail.com

Notă:

 • • pentru parcelele construite se mențin condițiile existente dacă se respectă condițiile de ocupare și utilizare a terenului (POT și CUT);

 • • în situația în care nu se poate construi în regim cuplat se poate construi în regim înșiruit;

 • • în situația în care nu se poate construi în regim izolat se poate construi în regim cuplat sau înșiruit.

Aliniamentul terenului: retragere 5 m din axul De 284/20 (stradă cu ampriza 10 m).

Amplasarea clădirilor fata de aliniament

-Aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata.

 • - UTR 2B - Clădirile de dispun:

 • - retrase la 5 metri fata de aliniament in cazul clădirilor amplasate in regim înșiruit

 • - retrase la 3 metri fata de aliniament in cazul clădirilor amplasate in regim izolat sau cuplat

 • - In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere (linia de retragere a clădirilor fata de aliniament) nu se permite nici o construcție cu excepția imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor pietonale sau carosabile. In U.T.R. 2B este permisa construirea de garaje sau spatii de parcare, cu inaltimea maxima de 3 metri la atic/cornisa, cu limitare la un acces de lățime maxima de 6 metri sau maximum doua accese cu latimea de 3,50 metri, la domeniu public fara afectarea trotuarului din domeniu public.

 • - Ieșirile in consola la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor, existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei inaltimi libere de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul consolei. Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele laterale si limita posterioara fara a depăși limita edificabilului propus sau rezultat in urma retragerilor fata de limitele de proprietate, in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

 • - Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metri alinierea spre strada in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii

 • - Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75% din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pamant vegetal.

Amplasarea clădirilor fațade Hmltele’ laterale si posterioare ale parcelelor

 • - Clădirile, amplasat^îfT^egim^îmșiruit, se vor alipi la calcanele clădirilor învecinate, dispuse pe limitele de propri®ate"a^Lpamelelor pe o adâncime de maximum 15 metri față de aliniere, fără a crea calcane vizibile din domeniu public.

 • - Se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire cu funcțiune publică dispusă izolat.

 • - în cazul clădirilor amplasate în regim înșiruit, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase față de limitele laterale de proprietate cu o distanță egală cu 1/2 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 3 metri.

------

JUDEȚUL COHSTAfcȚA I 8                /T^''

PRIMĂRIA MUNICIPIULU:-CONSTANȚA |           /K


 • - Clădirile construite în regim cuplat se vor amplasa pe una din limitele laterale de proprietate fără a crea calcane vizibile din domeniu public.

  și se vor retrage, față de cealaltă limită laterală, cu o distanță egală cu 1/2 din înălțimea maximă la cornișă/atic, dar nu mai puțin de 3 metri.

  - Clădirile, amplasate in regim cuplat, se vor alipi la calcanele clădirilor învecinate, dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maximum 15 metri față de aliniere,


 • - Clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o distanță de 1/2 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 3 metri.

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

Clădirile se vor amplasa, una față de cealaltă, pe aceeași parcelă la o distanță egală cu înălțimea maximă la cornișă/atic, a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puțin de 4 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre ale spațiilor interioare ( exemplu: anexe, depozitări, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, băi, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesară lumina naturală. în cazul adăugării unui corp nou la o construcție existentă, noua construcție nu va ascunde elementele de arhitectură veche, de interes arheologic sau estetic, înscrise în lista CMI sau descoperite în timpul lucrărilor. Garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția să nu depășească înălțimea gardului dintre parcele (2,5m).

Circulații și accese: circulația autovehiculelor se face pe De 484/20, iar cea pietonală pe trotuarele aferente; accesele se vor realiza din De 484/20.

Staționarea autovehiculelor:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minimum 3,5m


lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut pe una din proprietățile învecinate. Dacă lățimea căii de acces este mai mică de 3,5m este obligatorie obținerea avizului ISU Dobrogea. în cazul fronturilor continui la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor. Distanța între aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30m. Parcarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara drumurilor publice.; se vor respecta HCL nr. 113/27.04.2017 privind aprobarea


Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de


construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța și HCL nr.28/30.01.2018


privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 113/2017.înălțimea maximă admisibi

-Se admite mansardareâ'c se înscrie în volumul mansardei va fi de max reglementat pentru zona respectivă, -înălțimea anexelor lipite de limitele înălțimea împrejmuirii.

-Peste regimul de înălțime maxim următoarele condiții: J


cjăjiifilor: pentru UTR 2B inaltimea admisa P+3E.

r/du condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să b’Sfțiș cu panta de maxim 45 de grade, suprafața nivelului


aria unui nivel curent, fără a depăși


laterale și posterioare ale proprietății


admis este permisă realizarea unui


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA iMlUNiCIPIULUt CONSTANȚA DIRECȚIA URBAWW VIZAT SWE WSCWăSBARe

Anexă la avizul nr---/


C.U.T. maxim


nu va depăși


etaj tehnic înConstanta, B-dul Tomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

 • -pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe și alte echipamente asemănătoare), pentru aceasta zonă retragerea față de atic va fi minim cât înălțimea etajului tehnic;

 • - înălțimea maximă a etajului tehnic va fi maximum înălțimea etajului curent.

- Condiții generate în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • - înălțimea maximă se calculează astfel: demisol 1,50 metri față de trotuarul de gardă + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru atic/cornișă;

 • - pentru construcțiile cu funcțiuni publice la parter înălțimea parterului se calculează 4,50 metri (finit-finit);

 • - se permite realizarea de subsol sau demisol;

 • - numărul de subsoluri nu se normează;

 • - realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus.

-Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei fără a depăși limita edificabilului propus sau rezultat în urma retragerilor față de limitele de proprietate sau alte construcții de pe parcelă, în condițiile păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50 metri între cota trotuarului și intradosul plăcii.

 • - Subsolurile vor avea suprafața maximă de 75 % din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pământ vegetal.

 • - Edificabilul reprezintă suprafața de teren rezultată în urma retragerilor față de limitele de proprietate ale parcelei în cadrul căreia se va înscrie noua construcție.

 • - Calcan vizibil din domeniu public - fațadă opacă (care nu are prevăzută goluri de ferestre, uși, balcoane și logii) care trebuie mascată sau integrate în ansamblu construcției astfel încât de pe domeniu public, la nivel de pieton, această fațadă să nu fie vizibilă.

Aspectul exterior al clădirilor

 • - Clădirile noi sau modificările se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu construcțiile învecinate. Se interzice realizarea unor mansarde false; Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; Construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniu public.

Condiții de echipare edilitara: fi fi

Zona dispune de rețele de utijjtăhgonfdfm avize utilități din zonă.

 • - Toate clădirile vor fi ra^wl^^/rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, ^n^lizare^și/energie electrică. Se interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din Circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV. Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor pluviale se va face sub cota trotuarelor, pentru a evita producerea gheții

Spații libere și spații plantate:

spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evtekdTppermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru acces, terase, circulații; Este obligatorie amenajarea de spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren, dar nu mai puțin de suprafața stabilită prin HCJC nr.152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.


-ÎMPREJMUIRI - Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,Om cu un soclu opac de 60cm și partea superioară traforată. Gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă de 2,5m și vor fi opace. Se admite și separarea pe limitele laterale și posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor.

POT maxim admis= 50%

CUT maxim admis= 2


Procentul maxim de ocupare a terenului Coeficientul maxim de utilizare a terenului

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT PUD

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii de urbanism pentru amplasamentul studiat

CAPITOLUL 3 r ' \ANALIZA SITUAȚIEI ISTE.NTESI DISFUNCTIONALITATI-VEZI PLANȘA NR. 43.1. ACCESIBILITAÎ

Principala arter studiat prin P

Accesul auto la amplabament se realizează prin următorul traseu: din b.dul Tomis prin str. Dumbrăveni pana la intersecția cu str. Corneliu Baba, apoi prin str. Ionel Teodoreanu pana la amplasament.

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor


CAILE DE COMUNICAȚII

im zona este b.dul Tomis, in partea de sud a amplasamentului


„ JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNiCIFlULIJ! CONSTANȚA OIRSCȚlA URBÂF3SM VIZAT SPRE ME.SCW8S5BARE Ansxă la avizul nr..  l


11
^Us<EANu • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Conform planului de amplasament si delimitare al corpului de proprietate, terenul pentru care se intocmeste PUD este liber de construcții.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

 • - la nord teren proprietate IE224871;

 • - la sud- teren proprietate - IE 207678,

 • - la est - strada - De 484/20( strada Ionel Teodoreanu);

 • - la vest - teren proprietate - IE 214275; IE 214281.

Indici de ocupare teren : POT existent 0,00% CUT existent 0,00

 • 3.3. SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TEREN LIBERE

Suprafața teren amplasament = 792 mp

Suprafața construita existent = 0,00 mp

Suprafața desfasurata existent = 0,00 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit în curs de dezvoltare, cu vecinatat avand funcțiuni similare sau conexe. Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2012, după aprobarea PUD Palazu Mare.

Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire colectiva si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna

 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuirea individuala si colectiva

Se remarca tendința de creștere a fondului construit in zona adiacenta amplasamentului studiat în mod preponderent cu funcțiunea locuire colectiva.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de locuința colectiva, este compatibila cu

funcțiunile aprobate in z$na.


3.6. TIPURI DE_ SUPRAFETEL

Terenul care a RENTAPARTMENTS


PATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA UPATE - VEZI PLÂNSĂ NR. 5:

i'dț are suprafața de 792 mp si este proprietate privata SC STAR L - conform înscrisurilor din cartea funciara 244706.

Parcelele învecinate pe laturile nord-est; nord-vest si sud-vest sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Vecinatateșu-tejenului, pe latura de sud-est, I . I, ,                                  -----ff ~ U ,, județul coh^tak-t ~~

PRIMĂRIA MUNICIPIU!,u CONSTANTA

OIREC FIA URR4M.W1

 • • - .jăs ts avizul nr. y ARHiTECT^^

este domeniu public-strada Ionel Teodoreanu

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a” -pamant negricios pana la adancimea de 0,90 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 2,30 metri adâncime de

forare.


Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota ternului actual;

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa- gruparea fundamentala;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI)

In zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje.

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel:

-conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru prooiectare Ag=0,2g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de/bontroli (de colt) Tc=0,7sec.

 • 3.11. ANALIZA^MfciJcONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE) Zona posedar'îf^^^nrolLiI ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2012 după aprobarea PUD Palazu Mare în anul 2011.

Regimul de inaltime în zona este predominant P+4etaje , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața de 792 mp nu exista construcții. Se propune realizarea unei construcții noi cu regim de inaltime D+P+3E.
S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com                        _  _

 • 3.12. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea: conform aviz RAJAnr. 39/18.01.2019, pe strada Ionel

Teodoreanu exista rețea de alimentare cu apa sub presiune si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică: conform aviz e -distribuție nr. 247719799/18.12.2018 amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEASA. Pe

strada Ionel Teodoreanu exista rețea de alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu gaze naturale-conform aviz Distrigaz sud nr, 313,337,475/05.12.2018, pe

strada Ionel Teodoreanu exista rețea de alimentare cu gaze naturale

Rețele de telecomunicații: conform aviz SC Telekom Romania Communications SA nr. 2040/07.12.2018, pe amplasament, nu exista pozate cabluri de telecomunicații.

CAPITOLUL 4                                        REGLEMENTARI

 • 4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM - VEZI PLANȘA NR. 5:


  ehduia ptn alma» &nta bterafn sud a procr etaU cteditiesever retrage«rinim 3D0 melrțfofa da foita cladirfo se vor retrage            rreta

  fttțțatenr^g eieodâri centiruqStfesiăpemtsSnum; (revederilor CMS nr. 119/2014 rtfertrera ta eshuran wndiWw de însoriră a cansJrucîn.

  tfislanțete minime necesara inlmvențdor In caz de fetceodiu, «dAhaiL* pg baza avizului unSfița lerHarhto da  LEGENDA-LIMITE

  --LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT ___ALINIAMENT TEREN-5 METRI CBN

  AXULSTRĂZI1 IONEL TEODOREANU ---- LMTAEDIRGABIL______________


  REGLEMENTARI URBANISTICE


  f CONTUR CLĂDIRE PROROGA

  (    ] CIRCULAȚII CAROSABILE

  I    lOReULATH PIETCNALE

  UZ/sti TEREN DESTINAT LĂRGIRII STRĂZII

  IONEL TEODOREANU (ompriza 10 metri) ACCES PIETON AL IN LMTA PROPRIETĂȚII!

  ACCESE AUTO IN LIMlTAPROPRJETATll l SENS CIRCULAȚII DOMENIUL PUBLIC I


  CONTURUL EXTERIOR A. CUClM SE VA

  IWC*CffAIHSCHfl/ACCTailFRFtll.rtTFFOHeA8lll


  S.C. EDCOM *96 SRL


  prt LcvuCONSlMIA b-dl TOM&, nr.WA. do*ea WOECI SA.wier


  Motivațiile urbanistică


  POT CUT RH FUNCTIWE


  PROPUS 49.75% 1S9


  APROBAT


  DI P»3E<15.BO tnBUf)|p»3E(i 5.6Qn»irt> ______locuWocolcctrrp mafii__


  P-Qvd- ELABOWE RjAN LRBANiȘTtC CE DETALU * CONSTRUSE M06L D»P*3E-L0CUNTE COIEGW

  AdesaManiepibl CONSTANTA» tacalicdeo PALA2U mAM, Târlo 51 porecla A4B4/2/S IOT 1. t A *64/2/4 LOT I

  ' BwTkic* : 51 Ai RfNT RENT APARTMENI S&l ________pnn GUZU SQMQNA_____________

  - IlMpfoui

  > REGLEMENTARI URBANISTICE


  '<017

  PUD  stat la baza stabilirii reglementarilor din prezentul P.U.D ptiile de evoluție in perspectiva a orașului si teritoriului;

  pastrarea caracteftrTuiJ de zona cu funcțiunea predominanta de locuire;

  gestionarea spațiala ă teritoriului are rolul de a asigura indivizilor si colectivităților dreptul de


  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MIJWOPiULUi CONSTANȚA OIPECȚI^ u^BAMSM

  VIZAT

  Anaxă la avlzuj nr./


  14
folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, in concordanta cu valorile si aspirațiile locuitorilor, contribuind la dezvoltarea spațiala echilibrata, la imbunatatirea condițiilor de viata si la asigurarea coeziunii teritorale;

 • - solicitările din partea proprietarilor de teren (in cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism) din zona pentru modificarea amplasării construcțiilor fata de limitele laterale si posterioara;

Proiectul propune, potrivit temei program, reglemetarea funcționala pentru construirea unui imobil de locuințe colective cu regim de inaltime D+P+3E.

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Pentru zona studiata vor fi luate in considerare prevederile PUZ Palazu Mare, aprobat prin HCLMC nr.121 din 16.05.2011 nr.121/16.05.2011 detaliat prin HCL 258/31.07.2017, rectificat prin HCL nr.254/254/28.06.2018.

Amplasamentul studiat se incadreaza in zona UTR2b , locuințe individuale si colective medii.

Pe amplasamentul studiat se propune o construcție cu funcțiunea locuințe colective. Regimul de inaltime propus D+P+3E(15,80 metri de la CTA) .

Terenul are deschidere spre strada de 23,86 metri si adancimea lotului de 37,29 metri. Suprafața din acte a amplasamentului studiat 792 mp.

Amplasarea si conformarea construcțiilor fata de limitele de proprietate sunt detaliate pentru parcela care a generat PUD.

Aliniament teren conform HCL 121/2011 fată de străzile adiacente: la 5.00 metri din axul străzii Ionel Teodoreanu (stradă cu ampriza de 10m).

Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata.

Clădirile se dispun retrase la 3 metri fata de aliniament in cazul clădirilor amplasate in regim izolat sau cuplat

In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere (linia de retragere a clădirilor fata de aliniament) nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor pietonale sau carosabile.

In U.T.R. 2B este permisa construirea de garaje sau spatii de parcare, cu inaltimea maxima de 3 metri la atic/cornisa, cu limitare la un acces de lățime maxima de 6 metri sau maximum doua accese cu latirAea de 3,50 metri, la domeniu public fara afectarea trotuarului din domeniu public.             --

Ieșirile in conso^Jaw^eîele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se insQrișJmtipcjlogia si gabaritele construcțiilor, existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei înălțimi libere de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul consolei.

Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metru alinierea spre strada in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75 % din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pamant vegetal.

5


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAMSM

VIZAT SPRE

Anexă ta avizul nr. //


Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale la următoarele distante minime:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Sud a lotului (vecin IE 207678)

 • - minim 3 metri pe limita Nord a lotului (vecin IE 224871)

Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la următoarele distanta minima de 3 metri.

Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metru limita edificabilului in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: - prevederilor OMS nr. 119/^014 $ef§jH construcțiilor;               __„

- distanțele minime necedarr^ ițiilor avizului unității teritoriate^y pompieri.
are la asigurarea condițiilor de însorire a


în


caz de incendiu, stabilite pe baza10.70


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂR'* mi jM'CiP’ULiJ: CONSTANȚA


Anexă fe nr ___/


ARHi7L0TȘLF„.


SCHEMA DETALIERE

LIMITE EDIFICABIL


।-----1 CONTUR EDIFICABIL MAXIM

l.....~-l - rezultat dtn aplicarea retragerilor

minime admise

|-----1 CONTUR CLĂDIRE PROPUSA

1---------1 - ta nivelul solului (cL ilustram arltîcclura)

|-----1 CONTUR CLĂDIRE PROPUSA

•placi nlveiiri peste parter (cf. Ilustrare artâectura)

I--1 UMITAMAX1MA BALCOANE,

1--’ CONSOLE BOVINDOURI


CONTURUL EXTERIOR AL CLĂDIRII SE VA ÎNCADRA IN SCHEMA DETALIERE LIMITE EDIFICABILcond ar-


 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața teren amplasament = 792 mp

Suprafața construita propusa = 394 mp           POT = 49,75%

Suprafața desfasurata propusa = 1580 mp          CUT = 1,99


 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuințe colective, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va incadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face în sistem terasa cu materiale durabile, minerale si naturale

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

4.5.1. DISTANTE FA^DEXONSTRUCTIILE EXISTENTE

Amplasamentul studiat are'^eOT^p^ptructii cu aceeași funcțiune. Distanta dintre construcția existenta si construcțiile ravediț/ate:

DIRECȚIA

FUNCTIUNE/RH

DISTANTA

Nord

Locuința P+1E

7 metri

Est

Locuința / P+1 E

54 metri

Sud

Locuințe colective /P+4E

0,60 metri

Vest

Locuința colective /P+3E

35 metri

 • 4.5.2. ACCESE AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este b.dul Tomis, in partea de sud a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din b.dul Tomis prin str. Dumbrăveni pana la intersecția cu str. Corneliu Baba, apoi prin str. Ionel Teodoreanu pana la amplasament.

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.

Parcajele autoturismelor se realizează la demisolul imobilului proiectat, accesul in parcare realizandu-se din str. Ionel Teodoreanu conform Aviz Comisia de Circulație nr. 440/11.07.2019


y JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUN!CIP»ULU-' COfk

DlFEf ȚIA

VÎZAJ SPRE .MtStwmsAtfS Anexă ia avizu! nr. .      /


 • S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-duITomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE


  Amplasamentul studiat este liber de construcții.


 • 4.7. MODALITATI DE ORGANIZARE Șl REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO Șl PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este B.dul Tomis in partea de Sud a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto in zona se face din B- dul Tomis prin strada Dumbrăveni.

Accesul mijloacelor de transport ce asigura aprovizionarea, precum si accesul autoturismelor locurilor din cartier se realizează si prin sistemul de alei auto existente. Circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor.

Din punct de vedere al transportului in comun, acesta se realizează intre Palazu Mare si Constanta. Deplasările generate sunt preluate cu mijloace de transport apartinand RATC Constanta.

4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului.


Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 14,39 la strada Ionel Teodoreanu si 14,67 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii saifiedidjate-catre calea publica fara a afecta proprietățile invecinate. După construirea^® obitpjlui locuințe colective cu regim de inaltime D+P+3E se vor amenaja 24 locuri pafSj^uwlWWȚiisol, restul terenului ramane liber si va avea destinația de spațiu verde, in suprafata-€f^237 mp( 30%) din suprafața terenului.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA Șl CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA

Zona studiata nu se incadreaza perimetrul unui monument, ansamblu, sit urbanan zona de protecție a unui monument si nu se impune instituirea unui regim de zona protejata.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominanta de funcțiunea de locuire colectiva. In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt pentru care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării.

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu

Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.

18
JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANȚA DIRECȚIA URRAMCM VÎZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexă îs avidul nrz/___

<&•


PROTECȚIA APEI

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, incalzirea clădirii se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTU LUI

Nu se propun obiective de utilitate publica noi.

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

,                                7r ■■■■                                                           >                                             ■■circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare âjărea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare ntate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru


Spatiile libere vizibil parcela este obligatorii minim 25% din tot de garda vor fi Ițnier imbunatatirea mîcroclifnatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea


terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente


construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

Suprafața de spatii verzi la sol, pe amplasament = 201,75 mp, reprezentând 25,37 % din


suprafața terenului.


JUDEȚUL COHSTAKTA

PRIMĂRIA MUNiCfPiUi.u' COSTMTA DIRECȚIA URBAM&M

VIZAT SPRE ME.M       £Anexă la avizul nr./_______I
Office.edcom@gmail.com

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Ionel Teodoreanu, strada cu ampriza de 10 metri.

Terenul este relativ plat in zona. Regimul de înălțime al construcțiilor adiacente străzii Ionel Teodoreanu variaza intre P+1E pana la P+4E.

Fata de construcția propusa care va avea regim de inaltime D+P+3E construcția din lateral dreapta are regim de inaltime P+1E , iar cea din stanga P+4E.

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 14,39 la strada Ionel Teodoreanu si 14,67 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile invecinate.

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

UTR2b - subzona locuințelor individuale si colective medii

Art. 1 - Utilizări admise- Locuințe individuale/colective medii cu-max. P+3E in regim de construire continuu(insiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) - Echipamente publice.specific zonei rezidențiale - Scuaruri publice

Art. 2 - Utilizări admise cu condiționări- Se admite mansardarea clădirilor existente

 • - Se admit funcțiuni comerciale,servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250 mp Aed,sa nu genereze transporturi grele,sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme,sa nu fie poluante,sa nu aiba program de funcționare prelungit peste ora 22.00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție

 • - Funcțiunile comerciale,serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafața construite desfasurata mai mare de 250 mp se pot admite cu condiția elaborării si aprobării unor document îtfi PUBL-—•

 • - Este admisa ^mplaș'^eal următoarelor funcțiuni complementare locuirii: farmacii, dispensare, creseT^qv^Mam/pulte, sport-intretinere, pe baza unui PUD aprobat.

 • - In zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care in majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate si sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau in baza unor documentatii PUD (după caz)

Art. 3 - Utilizări interzise

 • - Funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc 250 mp.Acd, generează un traffic important de personae si mărfuri,au program prelungit după ora 22,produc poluare  - Activitati productive poluante,cu risc tehnologic sau care sunt incommode prin traficul generat (vehicole de transport greu sau peste 5 autovehicole mic pe zi),prin utilizarea incintei pentru depozitare si/sau producție,pri deseurile produse ori prin programul de funcționare


după ora 22.

-Anexe pentru creșterea animalelor

 • - Construcții provizorii

 • - Instalarea in curți a panourilor pentru reclame sau dispunerea panourilor de afisaj pe

  fațadele clădirilor


 • - Depozitarea materialelor refolosibile sau platform de precolectare a deșeurilor urbane

 • - Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice

 • - Activitati productive care utilizează pentru depozitere si/sau producție terenul vizibil din circulatii publice

 • - Statii de betoane,autobaze,statii de întreținere auto cu capacitate de peste 3 mașini,spălătorii chimice.

 • - Lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau construcțiile de pe parcelele adiacente

 • - Orice lucrări de terasamente care sa provoace scurgerea apelor pluvial pe parcelele vecine sau care împiedica colectarea si evacuarea apelor pluvial.

 • - Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la Art.1 si Art.2.

Art. 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

 • - in zonele constituite,parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • * sa aiba o suprafața minima de 150 mp

 • * sa aiba un front la strada de:

 • - minimum 6m in cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale)

 • - minimum 9,Om in cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral si o fațada laterala)

 • - minimum 12m in cazul construcțiilor izolate

 • - in cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp cu un front stradal de minimum 30m.

 • - O parcela poate fi adusa in condiții de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cSiaceasta

 • - Pe parcelele^-neWastfuibTle conform prezentului articol,Consiliul Local poate decide autorizarea urropw^’i^lgyl cu condiția elaborării si aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrari_d^ arhitectura care sa demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament

Art. 5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata.

Aliniamentu terenului va fii la 5 metri din axul străzii Ionel Teodoreanu strada cu ampriza de 10 metri.

In UTR 2B - Clădirile de dispun:

 • - retrase la 5 metri fata de aliniament in cazul clădirilor amplasate in regim înșiruit* retragerile mai sus menționate se vor măsură astfel:

din axul drumului existent se va măsură limita de retragere aferenta realizării profilului de drum prevăzut in PUZ Palazu pentru Str. Ionel Teodoreanu (noul aliniament al lotului); de la aceasta limita rezultata se vor retrage clădirile propuse Ia distantele minime menționate mai sus.

 • - In fasia non-aedificandi aferenta asigurării retragerilor construcțiilor propuse, nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, a platformelor pietonale sau carosabile, a garajelor sau a spatiilor de parcare, cu inaltimea maxima de 3 metri la atic/cornisa.

 • - Ieșirile in consola la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor, existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei inaltimi libere de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul consolei.

 • - Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metri alinierea spre strada in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

 • - Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75% din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pamant vegetal.

Art. 6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • - Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale la următoarele distante minime:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Sud a lotului (vecin IE 207678)

 • - minim 3,00 metri fata de limita Nord a lotului (vecin IE 224871)

 • - Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara Ia următoarele distanta minima de 3,00 metri.

Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metru limita edificabilului in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

 • -Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

- prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de^pompieri.

Art. 7 - Amplasar^ki^dirnofTinele fata de altele pe aceeași parcela

 • - Clădirile se                   fata de cealalta, pe aceeași parcela la o distanta egala cu

inaltimea maximaJa^ornisa/atic, a celei mai inalte clădiri dar nu mai puțin de 4 metri numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre ale spatiilor interioare pentru care nu este necesara lumina naturala.

Art. 8 - Circulatii si accese

Accesul pietonal si cel carosabil in cadrul lotului se vor realiza din strada Ionel Teodoreanu, strada cu ampriza propusa de 10 metri.


viUOgTUL COHSTAK-TA

PRIMĂRIA MUWtClPfULU'! CONSTANȚA DIR

Anexă te avizul nj.

ARn


ost ^^0

Constanta, B-dul Tomis, nr. 143A                                                                                     _ *■

Tel.0241555005/278; 0740356368                                                                               yZ/rflfef

Office.edcom@gmail.com

Art. 9 - Staționarea autovehiculelor

 • - Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei,deci in afara drumurilor publice

 • - Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specific si se dispun in construcții supra/subterana sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu min.1 arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate de gard viu.

 • - In cazul in care nu se poate asigura in limitele parcelei numărul de locuri de parcare normate,se va demonstra prin prezentarea formelor legale,amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare ,ori închirierea locurilor necesare intr-un parcaj comun situate la max.500 metri.

 • - Parcarea autovehiculelor se admite in condițiile enunțate in HCL nr. 113/2017 -Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta si HCL nr.28/30.01.2018 Parcaje auto necesare 24 locuri

20 apartamente +4 locuri suplimentar reprezentând 20 % pentru vizitatori

Ar. 10 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

- D+P+3E (Hmaxim = 15.80m)

- Modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • • inaltimea maxima se calculează astfel:

demisol 1,50 metri fata de trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru atic/cornisa, rezultând o înălțime totala de maxim 15.8m (este permisa variația înălțimii nivelurilor cu condiția obligatorie de a se respecta inaltimea totala maxim admisa a clădirii)

 • • se permite realizarea de subsol sau demisol;

 • • numărul de subsoluri nu se normează;

 • • realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea in regimul de inaltime maxim propus.

- Se admite manfeardarea clădirilor cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se înscrie in volumul uhui^apoperis cu panta de maxim 45 de grade, suprafața nivelului mansardei va fft dejna5?îm60% din aria unui nivel current, fara a depăși C.U.T. maxim reglementâCperfffiofiia respectiva

- Peste regjmyKdeinaltime maxim admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele condiții:

 • • pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalatii de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe si alte echipamente asemanatoare), pentru aceasta zona retragerea fata de atic va fi minim cat inaltimea etajului tehnic;

 • • inaltimea maxima a etajului tehnic va fi maximum inaltimea etajului curent.

- în cazul în care se opteaza pentru realizarea retragerile nivelurilor superioare acestea pot fi realizate in “trepte” sau se pot retrage mai multe niveluri la distanta rezultata pentru cel mai deisu&ja.i.veL£spr.e..e.xempluloentru o inaltime de nivel de 3m se poate opta pentru retragerea


etajelor 2 si 3 la 4.5m fata de etajul 1 sau se poate retrage etajul 2 la 1.5m de etajul 1 și

etajul 3 la 1.5m de etajul 2 ).La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

• piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specia/itati implicate in proiect (instalatii electrice, structura, etc), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:

 • - exp/oatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

 • • piese desenate: .

 • • planuri si fațade, Secțiuni, caracteristici si detalii care sa ofere informatii necesare realizării acestui proiec^in comcorcianta^cu rea/izarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de enefgj^<ș®KÎ|jizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o WsMeWnima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural moderni si eficient

 • • simulări 30 (pe zi si pe noapte)

 • • rețeaua e/ectrica necesara funcționarii sistemu/ui de iluminat arhitectural va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa e/ementele arhitectura/e

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena

 • • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se var monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare c/adirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de e/emente ale construcției sau firmei  • firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu var folosi


  culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta

  • proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism si


  amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanta.


  Art. 12 - Condiții de echipare edilitara

  - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electrica.

  - Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

  - Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la strada,colectarea apelor pluviale se va face sub cota trotuarelor,pentru a evita producerea ghetii.


  Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

  • - Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

  • - Spatiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada.

  • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

  • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase,circulatii.


  Art. 14-împrejmuiri/ » â

  - Gardurile spre strada, vorfittfănsparente,vor avea inaltimea maxima de 2,Om cu un soclu opac de 60cm si|0a^ara®fenoara traforata.

  - Gardurile spreCfimttelelaterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,5m si vor fi


  opace.Se admite si Repararea pe limitele laterale si posterioare cu gard viu,cu acordul vecinilor.


  Art. 15 - Procentul maxim de ocupare a terenului


  POT maxim admis= 50%


  Art. 16 - Coeficientul maxim de utilizare a terenului


  CUT maxim admis= 2


  4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

  EXISTENT

  PROPUS

  FUNCȚIUNE

  Suprafața

  %

  Suprafața

  %

  CONSTRUCȚII

  0,00

  0,00

  394

  49,74

  circulatii

  0,00

  0,00

  196,25

  24,78

  SPATII VERZI

  0,00

  0,00

  201,75

  25,37

  TOTAL

  792

  100

  792

  100

  JUDSTUL COWSTAh TA PRIMĂRIA MUNlClPtULU; CGHȘTA^ȚA

  DIPEC Ț!A UR6Ai'

  25


  VtSAT

  Anexă              ____ t  CAPITOLUL 5  • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

  Obiectivul propus - imobil D+P+3E (15,80 metri de la CTA) va avea destinația de locuințe colective organizate funcțional astfel:

  • - demisol -casa scării, spațiu tehnic, 24 locuri de parcare

  • - parterul - casa scării, 1 garsoniera, 4 apartamente -2 camere

  • - etaj 1-3 - casa scării, 1 garsoniera, 4 apartamente -2 camere

  Accesul principal in imobil este prevăzut din fațada principala.

  Toate camerele de locuit beneficiază de lumina naturala si insorire minima conform OMS nr.

  119/04.02.2014


  • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD-ULUI

  După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E - LOCUINȚE COLECTIVE”

  Prin PUD se reglementează retragerile minime ale construcției propuse fata de limitele laterale si limita posterioara a proprietății astfel:

  • - minim 3.00 metri fata de limita de proprietate lateral Nord

  • - construcția poate atinge de limita de proprietate lateral Sud

  • - minim 3,00 metri fata de limita posterioara a proprietății.

  Se mențin toate celelalte reglementari aferente PUZ aprobat cu HCL nr.121/16.05.2011 detaliat prin HCL 258/31.07.2017, rectificat prin HCL nr.254/254/28.06.2018


  5.3. PUNCTUL E Propunerea pen privesc dezvolta Palazu Mare.
  AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

  șamentul studiat este compatibila cu prevederile existente ce


  zonei si va conduce la dezvoltarea unitara a zonei, cartier de locuințe


întocmit

C.Arh. Rodica Ungureanu

Coordonator urbanism Arh. Ștefan Odagescu


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.