Hotărârea nr. 32/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP

H OTĂ RÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, strada Ecaterina Teodoroiu nr.6, în suprafață de 135 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.7480/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.8768/16.01.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.523/19.12.2018, anexa 1, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/31.07.2âl7,, ârt.2 ' si art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 147621/06.09.2018, depusă de către doamna Butnaru Doina Iuliana;.

în temeiul prevederilor art.129 ajin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363 și ale art.196 alin.l, li.t.a din odG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘT E

■ n >: ei

Art.l. Se aprobă oportunitatea'vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ecaterina Teodoroiu nr.6, în suprafață de 135 mp, proprietate privată a municipiului. Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. . .

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. 147621/05.08.2019, completat prin adresele nr. R147621/05.08.2019 și nr.R2/1476J2i'/08.ii.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ffsS pentru,    împotrivă,    -— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        . consilieri din 27 membrii.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚAInventar de coordonate contur imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307381.898

791487.364

5.000

2

307385.547

791490.783

26.307

3

307404.030

791472.063

5.222

4

307400.420

791468.290

26.587

S(Teren)=135 mp

Sistem de Proiecție - Stereografic 1970PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Nr.                       _