Hotărârea nr. 317/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. TOMIS, BD. MAMAIA, STR. GENERAL MANU ȘI LIMITE CADASTRALE - INCINTA RAJA, INIȚIATORI STAVROSITU MARIA, STAVROSITU IANCU ADRIAN ȘI CUȘU IANCU

ROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia, str. General Mânu și limite cadastrale - incinta RAJA, inițiatori Stavrositu Maria, Stavrositu lancu Adrian și Cușu lancu

Consiliul rlocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de             2020.


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 121319/10.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123731/14.08.2020, precum și avizul nr. 121318/10.08.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând avizul de oportunitate nr. 24643/22.02.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia, str. General Mânu și limite cadastrale - incinta RAJA, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Călărași nr. 1, în suprafață de 402,40 mp (potrivit actelor de proprietate) și 422 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 204737, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Stavrositu Maria, Stavrositu lancu Adrian și Cușu lancu conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 785/31.03.1999 la Biroul notarului public Mariana Tuscali.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Stavrositu Maria, Stavrositu lancu Adrian, Cușu lancu, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

1 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Q ^(-consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSTANȚA

NR.                   2020


J 13/644/20 13 | CUI RD2632D75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

TEL: 0723.171.160

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: office@mas5tudio.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ICSAEiniOlBlUU

SENERĂUEI


1.01 Denumirea obiectului de investiții

"ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL MÂNU, N.C. 241733, N.C.

216870”_________________________________________________________________

I.02 Amplasamentul pentru care se initiaza P.U.Z.-ul

CONSTANȚA, STR. CĂLĂRAȘI nr. 1

I.03 Titularul investiției

CUȘU IANCU, STAVROSITU IANCU-ADRIAN și STAVROSITU MARIA

I.04 Elaboratorul documentației

S.C. MAS PUBLISHING & PARTENERS S.R.L. - CONSTANȚA tel: 0723.171.168

I.05 Faza proiect

JUDEȚUL COHSTAIMta        I

PLAN URBANISTIC ZONAL          |

HKiMÂKlA MUNiCIPSULU: CONSTANTA ’

DIRECȚIA

«iWJe f.sx ... ...    .            |

1.06 Număr proiect                      j

Anexă ia .avizul nr. /     /             |

232/2019

ițje cu caracter de reglementare care renurilor, de realizare și utilizare a


1.2.1. Regulamentul local de urbanism estejxdoc cuprinde prevederi referitoare la modul d£ utiliza construcțiilor și a amenajărilor aferente acestorapd întregi suprafață a zonei studiate. Zona studiată prin prezenta documentație este situată ît

centrale, și este cuprinsă între bd. Mamaia, bd. Tomis, Strada Călărași și strada General Mânu.

municipiul Constanța, în proximitatea zonei


Amplasamentul ce a generat prezenta documentație este situat pe strada Călărași, nr. 1.

1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației “PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DELIMITATĂ DE STR. CĂLĂRAȘI, BD. TOMIS, BD. MAMAIA Șl STR. GENERAL MÂNU” AVIZ DE OPORTUNITATEA NR. 24643/ 22.01.2019, avizată și aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILZ Office@masStudiO.ro

spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

 • - Certificatul de Urbanism nr. 263/ 21.01.2019, prelungit până la data de 21.01.2021 prin prelungire nr. 246865 din 20.12.2019;

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.429 din 31.10.2018;

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • - Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat si completat prin Ord. 994/2018;

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”;

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

 • - HCLM nr.43/ 2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

 • - H.C.L. nr.113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta, actualizat 2018;        | h

 • - H.C.J.C. nr.Waî&2t)|l3 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a num^ruhjLrm^ovoelarbusti, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritpridTadrrîimistrative al jud. Constanta;

 • - Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

 • - HOTĂRÂRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 (‘actualizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

 • - Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată;

 • - ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriulut si-urbanismul si de-etaborafejSi actualizare a documentațiilor de urbanism, cu 'JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

| DIRECȚIA URBANISM

| VL:’Aî SPRE NE.SC'W-SSAKS                                           2 ]

-

I ARHITECT ȘEF i

L-r——r-~——. L-i--.-i-l- . 7.-^,                                     w          - li ji i- . .....• A

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: office@maSStudiO.ro

modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.

OMENIUBDEfABilIGAREl

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/ sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 2.1.3. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a

respectivelor terenuri.                                                        a a

 • 2.1.4. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regMfamgQt^jTăMe seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile șiretein asnelecare au condiții de fundare dificile și/sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 2.1.5. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea-documentației ,      .

de urbanism aferente de către Consiliul Local al Municipiului Cohstanța7p^^jtrc.QjȚ0p]Bt^țSiS|î#pe       I

care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea ©lțB^Wlf/l1âbfiS’âîî^â*i6nVi^l'A^A I administrația publica locala.

ftaSJU PE BAU PRIVIND MQDliL DEjiffJPARE ĂL

 • 2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII

  Șl PROTEJAREA


PATRIMONIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite

jfa.          EZT                           s«c* MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L.

K I                                                   J 13/644/20 13 | CUI RO2632O75O

fj                                                          SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

 • ■__ _ a _                                                                                 TEL: 0723.1 71.1 68

ISTUDIO________________________________________

WWW.ITn2SStUdiO.if‘fJ ARHITECTURA ] D ESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI ofHce@maSStudio.ro

pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului Constanța, în proximitatea zonei centrale și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în situl urban înregistrat în Lista Monumentelor Istorice cu codul CT-ll-s-B-02820 și este parte a Necropolei orașului antic Tomis, înregistrat în L.M.I. cu codul CT-l-s-A-02555.

Zona studiata dispune de o poziționare favorabila aflându-se într-o zonă de locuire în proces de restructurare. Tendința de dezvoltare a zonei studiate este aceea de majorare a regimului de înălțime, dar și de diversificare a funcțiunilor, zona căpătând un caracter de zonă funcțională mixtă.

Conform "Studiu istoric și de evoluție morfologică a parcelarului pentru fundamentare Plan Urbanistic Zonal" întocmit de arh. Radu Cornescu: “Analizând imobilele din zona studiata, se pot trage cateva concluzii. Majoritatea imobilelor construite inainte de 1990 nu au valoare arhitecturala. Imobilul care prezintă interes (de factura istorica) este cel de pe str. Calarasi nr. 1. Acesta este realizat in stil eclectic cu elemente Art Nouveau si Art Deco si se recomanda pastrarea, conservarea si restaurarea lui. Se recomanda ca modificările care pot fi aduse clădirilor din zona studiata sa se poata face prin extindere pe verticala mai ales in plan secund, cu o arhitectura similara sau neutra. Imobilele se pot reconfigura in limita admisa de PUZ (20%). De recomandat ar fi ca aceste reconfigurari sa tina seama de vecinătățile atat din interiorul insulei studiate, cat si din cartier, clădirile putând avea acoperișuri tip terasa sau cu șarpanta, realizate in mod armonios fata de clădirile vecine fiecărei parcele.

Pentru pastrarea valorii si calitatii sitului urban si protejarea clădirilor de patrimoniu, sunt necesare:

 • - Restaurarea exterioara a clădirilor cu valoare arhitecturala;

 • - Pastrarea si eventual etajarea clădirilor cu valoare ambientala, cu respectarea stilului si materialelor existente;

 • - Interzicereațdfmoizpldnila exterior a fațadelor ornamentate;

 • - Pastrarj^sJkjJrtitâtârea detaliilor si ornamentelor clădirilor istorice: frontoane, cornișe, ancadram^nt^^y.

 • - Pastrafea-balustradelor din fier forjat existente la balcoane;

 • - Pastrarea împrejmuirilor istorice din fier forjat;

 • - Pastrarea modelului de acoperire specific - in 1, 2, 3, 4 sau mai multe ape, respectandu-se, pe cat posibil, panta inițiala, cu invelitoare ceramica sau tabla foi;

 • - Evitarea țiglei de tabla;

 • - Pastrarea tamplariei istorice din lemn sau refacerea ei din lemn /lemn stratificat, cu pastrarea modelului / secțiunii;

 • - Evitarea tamplariei noi si a rulourilor din P. V.C., mai ales a celor de culoare alba;

 • - Evitarea construirii de anexe gospodărești la strada;

 • - Interzicerea amplasării aparaturii si conductelor de gaze, electrice, de condiționare a aerului rrrnl -tuT -\-’iui- . ~ I'j r":ț~ i'-.'.T.■ J * * . -■

vizibil, pe fațadele principale, sp -e strada. jUDEiȚUL GONSȚANȚ A

PRIMĂRIA          WSTANȚA

DIRECTX URS Al-

VIZAT § 'iK___

Anexă Îs avizui nr/____/_____ F 4 I

-----------------------------------------------------------------L-

/\    B^“                         S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

1                                                   J 13/644/201 3 | CUI RO2632O75O

If          v                                              SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

■                                                                                                  TEL: 0723. 1 71.1 6S

B5TU D 80____________________________________________

WWW.MSSSftUîîte»?© ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffice@maSStudio.r0 In vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate in zona, consideram necesara respectarea următoarelor principii:

 • - Evitarea comasării loturilor istorice;

 • - Retragerea de la strada a clădirilor cu mai multe niveluri, in scopul atenuării masivității, oferirea de spatii de parcare pe parcela si a distantei necesare rampei către subsol / demisol;

 • - Evitarea exprimării de calcane pe limitele laterale de proprietate;

 • - Retragerea in adâncime a etajului superior la regim de inaltime mai mare de P+2;

 • - Acoperișuri in mai multe ape, cu panta originala, cu invelitoare din țigla ceramica, cu streasina redusa, sau in terasa - la clădiri pana la P+2;

 • - Acoperire in terasa la regim de inaltime mai mare decât P+2.’’

Conform avizului nr. 328/U/10.03.2020 al Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru

Cultură Constanța:                                                __

"Se menționează, în vederea protejării, clădirile situate la adresek i:       JUDEȚUL CONTANTA

 • - str. Călărașinr. 1 -cu valoare arhitecturală                       PRIMĂRIA                  t

 • - bd. Mamaia nr. 57 - Corp 1 P+2, Corp 2 parter-cu valoare ambiental^,


 • - str. General Mânu nr. 70A, 74 - cu valoare ambientală            Anex

 • - str. Călărași nr. 5,9,11,13, 17bis, 4,8,12,20-cu valoare ambientală”

Se va solicita avizul Direcției Județene pentru Cultură Constanța pentru toate documentațiile subsecvente PUZ cu amplasament în teritoriul studiat.

 • 2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC                        ’               ’ fi fi’ fi

 • a) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonelqLexpuse*1â''nscuri naturale (alunecări de teren, etc.), ce probează lucrări de consolrda^prîfr^j^^foeotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, e^sa. '

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilopi amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor'a’cestprâ.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

WWWftțfîjWSSțUdlOaî1© arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro f) Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private și/ sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

 • 2.2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • a) Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 • ■ construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

 • ■ parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

 • ■ conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță si fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediulu, siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • b) Amplasarea față de aliniament.

în sensul prezentului Jegylament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul pubiic^CȚapirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după Cu6>ufrmppe$M

 • ■ retragetea-dqnstrucțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și carâcteruî-'frOmurilor' stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • ■ depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor este interzisă;

 • ■ retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;

 • c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • ■ distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezențutur^ggt^menț“Ș7^rreș^ectarffa~prpvederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificată și PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM        !

VIZAT SPRE NESCHiM&A^    ș

I Anexa la avizul nr.

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI office(©maSStudio.rO completată prin Ordinul 994/2018, sau cu acordul proprietarilor, referitor la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor: ■ prevederile Codului Civil.

 • distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor, distanța dintre clădirile de pe aceeași parcelă).

 • a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017, actualizată în 2018 - Regulamentul privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.                                           / ti

 • b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a                      fel este

permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare consIrucțt^w^tjj^jr^^^țLy^^"^ ' destinației construcției.                                     PRI^X^^'W^IULU^ONSTANȚA

I DiPEt Ț!A URBAHSM

 • 3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE E DlLITÂft EJQSȚENTE;________

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racorclarirde noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.


arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit vizibile de la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza P.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


 • 3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

 • a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii.

Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun.

Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele r identificare ne în plan orizont b) Se iqtărzîce public șM( imobilelor ori p

Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii, c) Lucrările de construcții pentru realizarea / extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițulerJegii.™-— dețu|_ coî.iS, PR'MĂRIA MUNICIPIULU-' DIRECȚIA URBAV I VtZM SPRE NESOJl

elelor te/inico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de


as^ectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare ^tjc^l, în!scppul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

a rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat ibuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale alte elemente/ structuri de această natură. .


mța I


ARHITECT ș1

TUD8O


WWW.maS$te$î©«y© arhitectura |design|peisagistica| urbanism mail: office@tnasstudio.ro Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

f3ț21REGt!JUI|DEIBAZAieUlRRIVlREHg^lE0RMATSIIDIMENSH!JNlljEiiîiERENllRHf0RISIFAl iG0NsTRUgîw0R»MMMMMMM—

3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:

în accepțiunea art. 30 al H.G.R. nr. 525/ 1996, cu modificările ulterioare, parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta documentație urbanistică de tip P.U.Z. nu are ca scop reparcelarea terenurilor din zona studiată.

în cazul parcelărilor, divizarea în mai mult de 3 parcele este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform prevederilor art. 47, alin. (3), lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul P.U.Z. se interzic dezmembrările terenurilor din zona de studiu PUZ, fiind încurajate procedurile de comasare a terenurilor, cu precădere pentru cele cu deschidere la strada Călărași, respectiv strada General Mânu.                «

a) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțijlppfi^aa i u respectarea înălțimii maxime admise în metri și a modalității de calcul conform^re^^mMegi lament. în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de sub,solurj^jy.umăruk^ subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile t^nlt^>sirfifegtrdîiai^¥fc^ construcțiilor.

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:! z is «avizul eih             ----

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, șe^Tcdgta'realizarea unuj etaj tehnic în următoarele condiții:

 • - pentru zona casei scării și liftului;

 • - pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • - înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;


arhitectura | design | peisagistica] urbanism mail: office@masstudio.ro

 • - retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

 • *Se permite realizarea de subsol și/ sau demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

‘Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

înălțimea etajului curent se va stabili la faza P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale ale modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime în metri al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

b) Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Prevederi suplimentare privind aspectul exterior al clădirilor:

 • • arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • • nu se Va accepta utilizarea îh exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc.);

 • • culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • • mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spariiloyjtMJÎîce din zonă;

 • • se interzice dispundre|3rife^yaparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcție ro7acestq echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • • amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele gJăd.irilor-se.va autoriza-GORform-RegHlarrțentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/ 11.11.20W.H^LCOWSW.jA j;

 • • se interzice folosirea azbocimeritulții|si. a.jtap[ei/;Strjă uqitoare de aluminiu pentru acoperirea

  clădirilor, garajelor și anexelJr.

  Anexă!® s visul i)r. _—


Conform avizului nr. 328/U.i0.03:2d20^al'Mmistetului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

"Nu se vor termoizola la exterior clădirile cu valoare arhitecturală sau ambientală.

___________________________ îo~n____

www.massWdla.rn    ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI Office@maSStudio.rO

Se vor proteja fațadele, detaliile de arhitectură și ornamentele exterioare ale acestora.

Se recomandă conservarea parcelelor istorice și recomasarea celor divizate.

Pentru comasări de parcele istorice se va solicita întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu, în cazul clădirilor noi, acestea se vor alipi la calcanele învecinate.

Se va evita crearea de calcane vizibile din spațiul public sau a unor pereți opaci spre stradă.

Se va respecta teșirea colțurilor la intersecții.

Nu se va propune ieșirea în consolă a unor etaje întregi peste domeniul public.

Se vor propune acoperișuri cu șarpantă, cu pante către stradă și curte cu învelitoare din țiglă ceramică, fără frontoane sau calcane spre stradă, sau în terasă.

Se vor propune finisaje exterioare cu tencuieli, în culori pastelate și placaje cu piatrp naturală. Se vor exclude culorile închise, culorile vii, placajele metalice sau din lemn, cortină de sticlă pe suprafețe mari. ”

Ulterior aprobării PUZ, la faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

o piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpurtnferitamt^^^ cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de modern și eficient                                                DipicȚiA UÎWAI ’ISM

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)VIZAT           'MiMBARE


o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului''1’’^ !flurHin îngropată/ascunsă și nu va traversă elementele arhitecturale o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale,,^ face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind p’ri o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele să vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei o      firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

□ăfeăălbă sau galbenă


o      firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi

culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

t                                                                     ...... ..... (

Proiectul de iluminat arhitectural aferent documentației PAC va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Se va solicita avizul Direcției Județene pentru Cultură Constanța pentru toate documentațiile subsecvente PUZ cu amplasament în teritoriul studiat.

WWW.W3SSWdiO.IWS arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officegmasstudio.ro

 • 3.3.1. PARCAJE:

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizată în 2018.

 • 3.3.2. SPAȚII VERZI Șl PLANTATE:

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției (art. 34), conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/ 1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • 3.3.3. ÎMPREJMUIRI: în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

 • - împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente ele dirilor

străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.            PRiMÂRIA M'JNICIPIULUI CONSTANTA I

U-FWAi •!.;?.1 I

înălțimea maximă a împrejmuirilor va f^deJJBO r


Porțile împrejmuirilor situate în aj aliniamentul, fără a incom Panta de scurgere se va ori limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominant de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

mantise vor deschide'‘SpretintferîdrEillerenului sau paralei cu ârțîdiblică.         ~  ™——---

$pre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși


Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)..

Conform avizului nr. 328/U/10.03.2020 al Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Constanta:

"Se vor păstra împrejmuirile istorice din feronerie.

împrejmuirile noi spre stradă vor fi transparente, cu sau fără soclu, cu H max. 1,80 metri.” ^^ZONIFIC^RE^FUNCTipi^LA^^;

tfiww.masstudlo.ra

*** Glosar


ARHITECTURA, DESIGN | peisagistica] URBANISM


mail: office@Tnasstudio.ro


Edificatului parcelei - este suprafața din parcelă în interiorul căreia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie să aibă suprafața construită mai mică sau cel mult egală cu suprafața care rezultă din indicatorii urbanistici stabiliti prin prezenta documentație.

 • - Regim de construire - modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru imaginea stradală;

 • - Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;

 • - Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volume construite și spații deschise;

 • - CTA - Cota terenului amenajat;

 • - Locuințe colective mici - locuințe colective cu regim de înălțime cuprins între P - P+2 niveluri;

 • - Locuințe colective medii - locuințe colective cu regim de înălțime cuprins între P+3 - P+6 niveluri; în prezenta documentație sunt reglementate locuințele colective mici având un regim de înălțime ce nu va depăși 18,00 metri la cornișă, de la CTA.

 • 4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată dejjatru.parametri:' ‘"A - funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări; PRIMĂFUA - regimul de construire și modul de utilizare al terenului. |


 • - înălțimea maximă admisă;

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modifi deci este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglen

 • 4.1.2. Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanismfîn fost împărțit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în treKzon - ZLM - Zonă mixtă cu front construit caracteristic/ la bul complementare locuirii •

  >0.056,86 mp., a


 • - ZL2a - Locuințe individuale și colective mici cu maxim15,00 metri înălțime, situate în interiorul perimetrelor de protecție;

 • - ZRE1 - Subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier și complex rezidențial existente - se menține conform P.U.G.

9                                                       9

Terenul reglementat prin HCL 698/2008, de la adresa Str. Călărași, nr. 18A, isi menține prevederile aprobate anterior, avand in vedere funcțiunile medicale propuse si dimensiunile mici ale terenului.

Reglementările propuse prin prezenta documentație se vor aplica pentru terenul situat la adresa strada Călărași, nr. 13, după soluționarea expertizei extrajudiciare aflate în curs.

 • 5.1.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI STUDIATE

Zona ce face obiectul documentației de urbanism «PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL MAMAIA, BULEVARDUL TOMIS, STRADA CĂLĂRAȘI, STRADA GENERAL MÂNU», în suprafață de 20.285 metri pătrați conform ridicării topografice, respectiv 20.056,86 metri pătrați conform limitelor de proprietate, se afla in intravilanul, municipiului Constanta.

în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zonă caracterizată de locuire, comerț și servicii complementare locuirii. Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului Constanța, în proximitatea zonei centrale și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în situl urban înregistrat în Lista Monumentelor Istorice cu codul CT-ll-s-B-02820 și este parte a Necropolei orașului antic Tomis, înregistrat în L.M.I. cu codul CT-l-s-A-02555.

Zona studiata dispune de o poziționare favorabila aflându-se într-o zonă de locuire în proces de restructurare. Tendința de dezvoltare a zonei studiate este aceea de majorare a regimului de înălțime, dar și de diversificare a funcțiunilor, zona căpătând un caracter de zonă funcțională mixtă.

 • 5.1.2. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI MIXTE - ZLM:

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor de circulație.

 • 5.1.3. GENERALITĂȚI - CARÂCTERujLzGfÎEI DEDICATE LOCUIRII -ZL2a:

Pentru zonele predominanH^Mefițiate prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale ^sțSaraN'poMg^rative ale zonei în care se încadrează, iar pe de altă parte, asigurarea calității [QCtfmi la standarde similare cu alte orașe europene, valorificarea terenului urban, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală și protecție față de poluare.

 • 5.1.4. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI DEDICATE ECHIPAMENTELOR PUBLICE -ZRE1 - SE MENȚINE CONF. P.U.G.:

în mod normal echipamentele publice nu fac obiectul prevederilor regulamentului urbanistic întrucât se supun unor norme specifice de dimensionare a clădirilor si de utilizare a terenurilor.

în prezenta documentație se vor menține toate reglementările conform P.U.G., singura intervenție fiind de majorare a suprafeței UTR-ului.

 • 5.2.1. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUSE UTILIZĂRI ADMISE:             ---~-----

JUDEȚUL CONSTATA _

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI <s -<.N! A DIRECȚIA UȚ’M VIZAT SPRE

_


www.massWdls.r©


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: offîce^masstudio.ro


oZLM - Zona mixta cu front construit caracteristic la bulevard, avand funcțiuni diverse


complementare locuirii si locuințe colective:

 • - locuințe colective mici si medii;

 • - hoteluri, apartament-hoteluri, si alte servicii/activitati de turism;

 • - activitati si servicii comerciale si de alimentație publica;

 • - birouri;

 • - activitati si servicii legate de sport/ welIness-SPA;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

oZL2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - locuințe individuale cu maxim 15,00 metri înălțime, în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit la parterul construcțiilor funcțiuni complementare locuirii, precum: activități și servicii comerciale și de alimentație publică, birouri pentru profesiuni liberale (arhitectura, medicina, avocatura, etc.);*

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje (sub/supra terane și la sol), garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, împrejmuiri.

* EXCEPȚIE: Pentru terenurile de pe frontul de nord-vest al străzii Calarasi (avand numerele poștale 4-20) se poate permite dezvoltarea funcțiunilor complementare, menționate mai sus, pe toata suprafața clădirii, cu condiția ca~suprafața~minimă-a-terenuluf sa-fie^e-4()0,00 metri pătrați. în acest sens, se recomandă procîd^^i^^^f^^^^^ilo^l^unaxiiptre laturile acestora, acolo unde este cazul.                     DiF^r țÎa URBAi *'

VJZAT                 J |

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: Anexă ia avizul rîr.

o ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CQNSh'RUIȚ.jGARACTERISTIC^ff^^M^L), AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE^LQGU^^llkfcUI^-h^ECTVF- !)

 • - se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:

o dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

o creseie si grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafața plantata minima de teren de 100 mp.;

o se admite conversia locuințelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersecții de străzi si numai in limitele unei raze de servire de 250.00 metri;

o se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent.


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI office@maSStudiO.ro - utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 10% din totalul apartamantelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;

 • - lucrări ample de remodelare a fațadelor, accesurilor sau a spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

 • - clădirile cu funcțiuni de interes public la etajele inferioare vor avea parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale;

 • - funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonarea seismică.

oZL2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonarea seismică.

UTILIZĂRI INTERZISE

o ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE și

o ZL2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - orice alte funcțiuni ce nu sunt menționate în cadrul utilizărilor admise și utilizărilor admise cu condiționări.                      1

*

 • 5.2.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ȘI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

 • a) CARACTERISTICI ALE P^g®kțk©R (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Executarea de noi parcejariie^aVsenMlțîpnată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin pareetăije se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile^noi, conform prevederilor art. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii nr. 350/2001, art. 47, alin. (2), elaborarea de Plan Urbanistic Zonal este obligatorie în cazul parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele.

Terenul ce a generat prezenta documentație urbanistica de tip P.U.Z. ested parcelă de colț, astfel prezintă deschidere la 2 artere de circulație: bd. Tomis și str. Călărași.

Prin prezentul P.U.Z. nu se permite dezmembrarea terenurilor din zona de studiu, fiind încurajate procedurile de comasare a terenurilor.

Conform "Studiu istoric și de evoluție morfologică a parcelarului pentru fundamentare Plan Urbanistic Zonal" întocmit de arh. Radu Cornescu, se observă că din punct de vedere morfologic, [“   * JUDEȚUL CONSTAHȚ/

PRIMĂRIA MUN1CIFIULU. L-O’-DIRECȚIA URBAI ua ________________SPRE arhitect șef —.----

16 [


TUD1O


WWW.maSSÎUdlO»?© arhitectura |design| peisagistica [urbanism mail: office@masstudio.ro parcelarul a avut un caracter mixt încă din anul 1922, în ceea ce privește forma parcelelor. Comparând totuși planurile regăsite în studiu, se poate observa că deschiderile parcelelor erau cuprinse între 15,50 metri și 20,00 metri. Parcelele de pe strada General Mânu aveau deschideri egale în anul 1922, în timp ce cele de pe frontul de nord-vest al străzii Călărași aveau deschideri de 17,00 metri și 20,00 metri, încă de la apariția acestora, în 1936.

De asemenea, se observă că parcelele de pe strada Călărași, cu numerele poștale 9 - 17A în prezent, aveau deschideri de aproximativ 12,00 metri, existând în 1922 doar 5 parcele.

Conform "Studiu istoric și de evoluție morfologică a parcelarului pentru fundamentare Plan Urbanistic Zonal" întocmit de arh. Radu Cornescu: "In vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate in zona, consideram necesara respectarea următoarelor principii:

- Evitarea comasării loturilor istorice;"

în acest sens, se recomandă ca, pentru o mai bună si coerentă dezvoltare a zonei, terenurile cu deschidere la stradă mai mică de 12,00 metri și/sau cu o suprafață totală mai mică de 250,00 metri pătrați, să fie alipite la una dintre parcelele învecinate în vederea unor noi investiții, ținând cont și de evoluția parcelarului.

 • b) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT ....    . „.......___

Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament. prinj ^aliniament-seîntelede limita dintre domeniul privat si domeniul public. Cladiriîel,v6r' Jî^i^jj1asăteUla>'1iiJiiț^ aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează» vua t «V* V4’ Pentru zona de reglementare ZL2a:                       I Anexă ls e*izy| nr

o retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă sb respect£TOerența~șF caracterul fronturilor stradale.                                  t__'

o se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în (^Rdo^M^mâceaSWeste-necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se deprecia^ăxăfaeterul fondului construit la stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal.

o retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;-

o depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor este interzisă;

o toate construcțiile vor fi poziționate pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament astfel încât să se alinieze construcțiilor învecinate, stânga-dreapta, pe limita de proprietate.

Pentru zona de reglementare ZLM:

o toate construcțiile vor fi poziționate pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament astfel încât să se alinieze construcțiilor învecinate pe limita de proprietate.

(CZZ                           S.C. MAS PUBLISHINB <St PARTNERS S.R.L.

y/           1                                             J13/644/2DI3 I CUI RO2632D75O

If                                                      SEDIU SOCIAL: STR.LAICVDDANR.2 1. CONSTANTA

B___. _ , _                                                                   TEL: 0723.17L16B

[STUPID_______________________________________

WWW.maSStUdlO.ro arhitectura|desibn|peisabistica| urbanism mail: office@masstudio.ro

o Pentru parcelele cu front la strada Calarasi, noile clădiri vor fi amplasate pe aliniament, fiind admisă retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în care aceasta este necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fondului construit la stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal; sunt exceptate de la această condiție și se pot retrage de la aliniament construcții ce adăpostesc funcțiuni complementare precum parcaje, echipamente tehnice, etc, atata vreme cât nu deprecieaza caracterul frontului la stradă

 • c) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

o distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificat și completat prin Ordinul 994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

o distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publică locală (Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor).

La care se adaugă următoarele prevederi în funcție de regimul de construire:

 • - pentru zonele funcționale-ZLM și ZL2a - reglementate prin prezenta documentație, retragerile, în cazul regimului de construire discontinucuplat/ izolat vor fi:

 • • față de limitele laterale și posterioare de proprietate vor fi de minimum 3 metri și totodată se recomandă ca retragerea față dedimitelâ lațgrafe și posterioară să fie egală cu 1/2 din înălțimea construcției cea mai înaltă>-^ULa-r'j'

 • • în cazul regimului de ccmșțrtîre^yal^țAnoua clădire se va alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vă retrage feță-de!cealaltă' limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

în acest sens, se recomandă ca, pentru o mai bună si coerentă dezvoltare a zonei, terenurile cu deschidere la stradă mai mică de 12,00 metri și/sau cu o suprafață totală mâi mică de 250,00 metri pătrați să fie alipite la una dintre parcelele învecinate. Ținând cont de evoluția parcelarului, se recomandă ca, acolo unde este posibil, procedura de alipire să fie realizată respectând loturile istorice, prezentate în "Studiu istoric și de evoluție morfologică a parcelarului pentru fundamentare Plan Urbanistic Zonal" întocmit de arh. Radu Corhescu. în planșa de reglementări urbanistice, parte integrată a acestei documentații sunt prezentate aceste planuri, inclusiv o sugestie de alipire a terenurilor. Pana la desființarea construcțiilor existente sunt admise extinderi si/sau supraetajări in limitelejTj^xime^dmiseJrLprezenta xjocumentatțe, privind retrageri, indicatori urbanistici, etc.

| JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHÎSS3ÂKE !                           | 18 |


arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: oflice@masstudio.ro Odata cu desființarea construcțiilor existente este necesar a se realiza operatuni de comasare a terenurilor, in cazul celor cu deschidere la strada mai mica de 12,00 metri si/sau suprafața totala mai mica de 300 metri patrati.

Excepție:

 • a) Retragerile față de limitele laterale pot fi mai mici de 3,00 metri cu condiția de a se respecta normele de siguranța la incendii precum si elaborarea unui studiu de insorire verificat prin cerința de calitate D și atât timp cât nu depreciază caracterul fondului construit.

 • b) în cazul parcelelor ce vor dispune de investiții ce presupun realizarea de parcaje (sub/supraterane și la sol), echipamente tehnice, etc. Și unde accesul este public și privat, se permite amplasrea construcțiilor pe limitele de proprietate, atata vreme cât nu afectează negativ parcelele învecinate și nu este depreciat frontul construit la stradă. Este necesară elaborarea unui studiu de însorire, în cazul în care astfel de terenuri ce vor dispune de astfel de funcțiuni se învecinează cu clădiri ce dispun de construcții cu funcțiunea de locuire.

d) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • - toate imobilele vor respecta între ele distanțe egale cu 1/2 (jumătate) din înălțimea celei mai înalte, având fațadele cu ferestre care asigură iluminarea naturală a unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină natural, conform normativelor în vigoare, însă vor fi probate prin studii de însorire îndeplinind condițiile O.M.S. 119/2014 modificat și completat prin Ord. 994/2018.

o ZL2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

 • - 1/2 din înălțimea celei mai înalte clădiri poate fi redusă până la 3,00 metri, cu condiția ca ferestrele dispuse pe fațadă să asigure iluminarea natural a unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină natural.               a


oZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERtS^lCUOmpLEVARD, AVAND FUNCTIUnFdIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOdurgTEj^OtMfeT^VE

 • - 1/2 din înălțimea celei mai înalte clădiri poate fi redc să-5)âRa^^;00^mețri^cucondiția_ca"^ ferestrele dispuse pe fațadă să asigure iluminarea natura                                        |

alte activități permanente care necesită lumină natural. ' " biR?; ț;a UîhjAi

VJZAT t-PAE

 • 5.2.3. CIRCULAȚII Șl ACCESURI                     Anexă la

Pentru toate zonele de reglementare din prezenta doci imentgțj^șșrvpkfftspecta următoarele prevederi:                                L---.-------—————•

 • a ) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces ia drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. nr. 113/2017, actualizată în 2018.

  TUDID


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI offîce^maSStudiO.FO

Documentația își propune modificarea tramei stradale, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Propunerea prezentului P.U.Z. reglementează circulațiile în zona studiată și limitrofe acesteia, după cum urmează:

în vederea ameliorării problemei parcărilor spontane din zona de studiu, se propune reorganizarea profilului transversal al str. General Mânu astfel:

 • - Carosabil - sens unic, un fir de circulație de aprox. 5,70 metri lățime

 • - parcări amenajate paralele cu sensul de mers pe o singură parte, cu dimensiuni de 2,30 x 5,00 metri

 • - trotuare stânga - dreapta, cu dimensiuni de minim 2,60 metri

De asemenea, pe strada Călărași, se propune reorganizarea circulației astfel:

 • - Carosabil - sens unic, două fire de circulație, de câte aprox. 3,30 metri lățime

 • - parcări amenajate paralele cu sensul de mers pe o singură parte, cu dimensiuni de 2,30 x 5,00 metri

 • - trotuare stânga - dreapta, cu dimensiuni de minim 2,40 metri Parcajele vor fi amenajate fără să afecteze accesul carosabil pe lot. în urma demarării investițiilor de reconfigurare a profilelor stradale menționate, conform prezentei documentații, prin lucrările de sistematizare se vor dimensiona întocmai elementele constitutive ale profilelor stradale.

b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție dintr-o circulație publică, potrivit importanței și destinației construcției.

 • 5.2.4. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Pentru toate zonele de reglementare din prezenta documentație se vor respecta următoarele prevederi:                          |

Autorizarea executării noilor construg jLs^îemite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinațieQ;>€ă clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărulubmt îim de'locuri de parcare pt. lucrările de construcții și

amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017.

 • 5.2.5. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

 • a) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise în metri și a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECTIE____

Hmaxim admisibil este 15,00 metriwww.massîudio.m


ARHITECTURA | DE5IGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: office0masstudio.ro


ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE

Hmaxim admisibil este 18,00 metri înălțimea maximă admisă a clădirilor este măsurată de la CTA la cornișă.

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • - pentru zona casei scării și liftului;

 • - pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • - înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;

 • - retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

 • * Se permite realizarea de subsol și/ sau demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

‘Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T.

-ului maxim propus prin prezenta documentație.

înălțimea etajului curent se va stabili la faza P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de-ftivele-al-constru(rtieiTncâW^^-^--" să nu se depășească regimul maxim de înălțime în metri al U.T.R

terenul pe care se propune realizarea construcției.                     *' M ' Qipec nA           ~

A» V.’ftATȘ-p-Rg

 • 5.2.6. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR                            nr.

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI <j2tH4^m^fl,M&TRl 4NALTIME,

SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECTIE^^^2T1'221_ _~

?' *

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • - Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

  TUDiD


arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative etc.);

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • - Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • - Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atât pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

Prevederi suplimentare privind aspectul exterior al clădirilor:

 • • arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • • nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc.);

 • • culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • • mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • • se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • • amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

 • • se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.            » a

  rică a parcelarului pentru fundamentare Plan


Conform "Studiu istoric și de evolutiejnMwtwcă a parcelarului pentru fundamentare Plan Urbanistic Zonal" întocmit de arh. RQsțwcbrriesku: “Analizând imobilele din zona studiata, se pot trage cateva concluzii. Majoritatea imobilelor construite inainte de 1990 nu au valoare arhitecturala. Imobilul care prezintă interes (de factura istorica) este cel de pe str. Calarasi nr. 1. Acesta este realizat in stil eclectic cu elemente Art Nouveau si Art Deco si se recomanda pastrarea, conservarea si restaurarea lui. Se recomanda ca modificările care pot fi aduse clădirilor din zona studiata sa se poata face prin extindere pe verticala mai ales in plan secund, cu o arhitectura similara sau neutra. Imobilele se pot reconfigura in limita admisa de PUZ (20%). De recomandat ar fi ca aceste reconfigurari sa tina seama de vecinătățile atat din interiorul insulei studiate, cat si din cartier, clădirile putând avea acoperișuri tip terasa sau cu șarpanta, realizate www.massWdl©.r© ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ officețhnaSStlldio.rO Pentru pastrarea valorii si calitatii sitului urban si protejarea clădirilor de patrimoniu, sunt necesare:


 • - Restaurarea exterioara a clădirilor cu valoare arhitecturala;

 • - Pastrarea si eventual etajarea clădirilor cu valoare ambientala, cu respectarea stilului si materialelor existente;

 • - Interzicerea termoizolarii la exterior a fațadelor ornamentate;

 • - Pastrarea sau refacerea detaliilor si ornamentelor clădirilor istorice: frontoane, cornișe, ancadramente;

 • - Pastrarea balustradelor din fier forjat existente la balcoane;

 • - Pastrarea imprejmuirilor istorice din fier forjat;

 • - Pastrarea modelului de acoperire specific - in 1, 2, 3, 4 sau mai multe ape, respectandu-se, pe cat posibil, panta inițiala, cu invelitoare ceramica sau tabla foi;

 • - Evitarea țiglei de tabla;

 • - Pastrarea tamplariei istorice din lemn sau refacerea ei din lemn /lemn stratificat, cu pastrarea modelului / secțiunii;

 • - Evitarea tamplariei noi si a rulourilor din P. V.C., mai ales a celor de culoare alba;

 • - Evitarea construirii de anexe gospodărești la strada;

 • - Interzicerea amplasării aparaturii si conductelor de gaze, electrice, de condiționare a aerului vizibil, pe fațadele principale, spre strada.

In vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate in zona, consideram necesara respectarea următoarelor principii:

 • - Evitarea comasării loturilor istorice;

 • - Retragerea de la strada a clădirilor cu mai multe niveluri, in scopul atenuării masivității, oferirea de spatii de parcare pe parcela si a distantei necesare rampei către subsol / demisol;

 • - Evitarea exprimării de calcane pe limitele laterale de proprietate;

 • - Retragerea in adâncime a etajului superior la regim de inaltime me i mare deJ&2;vji. CGNSTAb/ȚA

 • - Acoperișuri in mai multe ape, cu panta originala, cu invelitoare din                         CONSTANȚA

streasina redusa, sau in terasa - la clădiri pana la P+2;                 vpat <                 pg

 • - Acoperire in terasa la regim de inaltime mai mare decât P+2.” Anexă is


Conform avizului nr. 328/U/10.03.2020 al Ministerului Culturi] ■ Cultură Constanta:


“Nu se vor termoizola la exterior clădirile cu vălbare ărhitec auamoientală.

Se vor proteja fațadele, detaliile de arhitectura și ornamentele exterioare ale acestora.

Se recomandă conservarea parcelelor istorice și recomasarea celor divizate.

Pentru comasări de parcele istorice se va solicita întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu, în cazul clădirilor noi, acestea se vor alipi la calcanele învecinate.

Se va evita crearea de calcane vizibile din spațiul public sau a unor pereți opaci spre stradă.

Se va respecta teșirea colțurilor la intersecții.

Nu se va propune ieșirea în consolă a unor etaje întregi peste domeniul public.

Se vor propune acoperișuri cu șarpantă, cu pante către stradă și curte cu învelitoare din țiglă ceramică, fără frontoane sau calcane spre stradă, sau în terasă.

EZZ                           S.C. MAS PUBi-ISHINB Sc partners s.r.l.

J/ ^\jr           " 1                                                   Jl 3/644/201 3 | CUI RD2632O75O

V                                                         SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

W___,   . _                                                                        TEL: 0723.171.160

Bstudio________________________________________

WWW.ffiaSSWdl©»Pâ arhitectura |desibn| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro Se vor propune finisaje exterioare cu tencuieli, în culori pastelate și placaje cu piatrp naturală. Se vor exclude culorile închise, culorile vii, placajele metalice sau din lemn, cortină de sticlă pe suprafețe mari.”

Ulterior aprobării PUZ, la faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

o piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Proiectul de iluminat arhitectural aferent documentației PAC va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • 5.2.7. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ U

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COCEgHfeWCICU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETR^^DFPROTECTIE

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINTE COLECTIVE:

RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE:

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reteaua-existentăr-atund când această are capacitatea JUDEȚUL C0HS7A?! _■

PRiWĂRIA MUNîCiFIULU *• '..-‘S ^ȚA DlRECTL-'Um'Ar-^M

VIZAT                         |

__

TUWQ


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILZ officeomasstudio.ro necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

 • c) Terenurile pe care se vor edifica construcțiile, vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune, și se vor amplasa la minimum 10.00 metri față de clădire conform legislației în vigoare.

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit vizibile de la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente prp^sș'J^^^F^A:©^ Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu

vigoare și a prezentului regulament.                                       DIREi Ț< A r'

REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

 • a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețel^ler-t către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime,(dilpa efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprierateapublică. J

în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun.

Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitară prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

J?'' *T~~‘                           S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

07 >Z                                                              J 13/644/20 13 | OUI RD2632D75O

|f         v                                             SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21 , CONSTANTA

B____ __ ■                                                                                         TEL: 0723. 1 71.1 68

iSTU DIO_____________________________________________

WWWofâaSSÎUdiO.F© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officeQmasstudio.ro

Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Noile obiective se vor branșa la rețeaua existentă conform avizelor și specificațiilor instituțiilor de specialitate și a normelor în vigoare.

e-Distributie Dobroqea - aviz de amplasament favorabil nr. 2263883539/ 21.01.2020. în zona studiată există rețea de distribuție electrică. Prezentul aviz nu constituie aviz tehnic de racordare, fiind valabil doar pentru faza PUZ. La fazele ulterioare se va depune o nouă documentație de specialitate.

Distriqaz Sud Rețele - enqie - aviz favorabil nr. 313831270/ 11.04.2019. Zona studiată este deservită de rețea de alimentare cu gaze naturale;

R.A.D.E.T. Constanta - aviz de amplasament favorabil condiționat nr. B 5808/17.04.2019: există rețele termice în zona de studiu a prezentei documentații, astfel trebuie respectate condițiile prevăzute în prezentul aviz.

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - aviz condiționat nr. 570/17.04.2019. conform prezentului aviz în zona lucrării propuse Telekom are pozate cabluri Tc, astfel trebuie respectate condițiile prevăzute în prezentul aviz.

 • 5.2.8. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Pentru toate zonele de reglementare din prezenta documentație

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE: se vor respecta următoarele prevederi:

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, coroborat cu H.C.J.C. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferent construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.


Spațiile verzi nou înființate urmează să fie ameftajște în investiției cu tipurile de plante, arbori, arbuști^ 22.05.2013.

ncțigjde amplasament și de specificul ein Anexa 2 aferentă H.C.J.C nr.152/


Spațiile libere vizibile din circulațiile publici

Pentru fiecare parcelă se va urmări limitarea lajnriaxim ă aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.


 • 5.2.9. ÎMPREJMUIRI                      '                                         ..I: '

Pentru toate zonele de reglementare din prezenfâPdb^^^Matve?^ I VIZAT SPHE


arwtectș'ef---------=

IT*-^                           S.O. MAS PUBL1SHING & PARTNERS S.R.L.

J 13/644/20 13 | CUI RO2632D75D W         ~ ’                                        SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

■  . .                                                                                      TEL: 0723.1 71.1 6B

I U PIP_____________________________________■

www.masstudlo.ro arhitectura |design| peisagistica | urbanism mau.: officetmasstudio.ro ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE:

se vor respecta următoarele prevederi:

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • • împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării ciădTritorînj^aif^

sau al ansamblurilor urbanistice.                               I prîjvjARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA I

• ......DIRECȚIA URBANJSM         I

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 metri. i VIZAT SPRE

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiâ^Ț^te^i"^ââ1^ara^xp'r/~_ r~ | aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.                      ARHiTECT/ȘEFT^LUsttCI _

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii,-fundația^u-vără^^^^ ——■ limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zone\cespeetand aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmuirilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

Conform avizului nr. 328/U/10.03.2020 al Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru

Cultură Constanta:

“Se vor păstra împrejmuirile istorice din feronerie.

împrejmuirile noi spre stradă vor fi transparente, cu sau fără soclu, cu H max. 1,80 metri.”

5.3. MOD DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME,

SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

P.O.T. maxim = 54,00%

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTIC LA BULEVARD, AVAND FUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚE COLECTIVE

P.O.T. maxim = 36,00%

P.O.T. maxim = 100% exclusiv pentru realizarea de parcaje sub/supraterane și la sol, echipamente tehnice, etc., ce au acces public și privat.

ZRE1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBUCE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI

COMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE - se.mentine

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

TLLD1O


www.masstudio.ro arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officeQmasstudio.ro

ZL2A - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM 15,00 METRI ÎNĂLȚIME, SITUATE ÎN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

C.U.T. maxim = 1.62 ADC/mp. teren

ZLM - ZONA MIXTA CU FRONT CONSTRUIT CARACTERISTljFLJ^Ln^Ă^^AVANDFUNCȚIUNI DIVERSE COMPLEMENTARE LOCUIRII SI LOCUINȚECON;

r II T i - 1R ADC/mn fornn                                   DIRECȚIA URBANISM

L.U.T. maxim - 1.8 ADC/mp. teren                                             ucorXn.’


.....      ■ r’                                      VIZAT SPRE

Anexă la avizul

Pentru construcțiile existente in zona studiata a prezentului P.U.Z. sunt admise in subsoL-(nixeMri subterane), fara a fi luate in considerare la calculul coeficientului de uti|zare ettRfeHăffimîLfi amenajari de funcțiuni de uz ocazional (ex. săli de conferința, săli de expozftieTîalffrtness. saoț^receptflyVA/ spatii de loisir, echipamente tehnice, etc.) ce îndeplinesc prevederile legislative in vigoare din Nbrmăfiyul Privind Securitatea la incendiu a Construcțiilor P118/1-2013 cat si O.M.S. 2014 actualizat prin ordinul 994/2018.

*** Glosar

Edificabilul parcelei - este suprafața din parcelă în interiorul căreia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie să aibă suprafața construită mai mică sau cel mult egală cu suprafața care rezultă din indicatorii urbanistici stabiliti prin prezenta documentație.

Regim de construire - modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru imaginea stradală;

Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;

Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volume construite și spații deschise; .

CTA - Cota terenului amenajat;

Locuințe colective mici - locuințe colective cu regim de înălțime cuprins între P - P+2 niveluri;

Locuințe colective medii - locuințe colective cu regim de înălțime cuprins între P+3 - P+6 niveluri; în prezenta documentație sunt reglementate locuințele colective mici având un regim de înălțime ce nu va depăși 18.00 metri la cornișă, de la CTA,

Reglementările operaționale propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a zonei, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare.

Reglementările urbanistice propuse ilustrează și vin în întâmpinarea tendințelor de dezvoltare ale zonei.

întocmit,www.massWdlo.ro


S.D. MAS PUBLISHING Sc PARTNERS S.R.L. dl 3/644/20 13 | CUI RD2632O7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: offlCC^maSStudio.rO

PLAN DE ACȚIUNE în vederea implementării investițiilor propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL" ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL MÂNU, N.C. 241733, N.C. 216870”, MUN. CONSTANȚA” în baza Avizului de Oportunitate nr. 24643 din 22.01.2019

1.01 Amplasament obiectiv

Obiectivul propus prin prezentul P.U.Z. este amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, având adresa la strada Călărași, nr. 1, identificat prin Număr Cadastral 204737. Terenul are deschidere la strada Călărași, cât și la bulevardul Tomis

Documentația s-a elaborat conform Certificatului de Urbanism 263/ 21.01.2019, prelungit până la data de 21.01.2021 prin prelungire nr. 246865 din 20.12.2019 emis de Primăria Municipiului Constanța,

I.02 Beneficiarul lucrărilor

CUSU IANCU, STAVROSITU IANCU-ADRIAN SI STAVROSITU MARIA

I.03 Elaboratorul documentației                 Z"

-

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA tel: 0723.171.168

I.04 Proiectant de specialitate - Șef de proiect R.U.R. drept de semnătură DZO

ț"1" '■■ ■                           ’i

Mașter Urb. Alexandru Băjenaru                  x            .p nhNSTANȚA

I

I.05

Faza proiect

I     V! ZA? ’v

P.U.Z.

ARH^tCT ȘEF---—

I.06

Număr proiect

' ■

232/ 2019


www.masstudl3.ro

ARHITECTURĂ | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ officepmaS5tudio.ro


CUPRINS

 • 1.1. Obiective operaționale

 • 1.2. Programe

 • 1.3. Proiecte

 • 1.4. Descriere momente de control

 • 1.5. Costul implementării proiectelor propuse


  www.ma5studlG.ro


J 13/644/20 13 | CUI RO263207SD

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.'ZI. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: officeglmasstudio.ro

Obiectivele operaționale fac parte dintr-o strategie de dezvoltare. Acestea servesc scopului și sunt alcătuite din programe și proiecte.

Obiectivele operaționale ale investițiilor propuse prin “PLANUL URBANISTIC ZONAL -ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL MÂNU, N.C. 241733, N.C. 216870, MUN. CONSTANȚA” în baza Avizului de Oportunitate nr. 24643 din 22.01.2019, sunt după cum urmează:

 • 1. Imaginea urbană a zonei îmbunătățită, prin realizarea, în timp, a unor fronturi construite omogene.

 • 2. Calitatea și estetica construcțiilor în zonă, crescută cu cel puțin 30%.

 • 3. Suprafață crescută a spațiilor verzi amenajate cu minimum 10% pentru zona în care se încadrează parcelarul studiat.


 • 4. Fluidizarea traficului în zona din care face parte P.U.Z., ce implică organizarea circulațiilor și implementarea unor sancțiuni pentru staționarea nereoulament^ră a autoturismelor, cât și reglementarea profilului străzilor din zona studiată.                         ’

 • 5. Suprafața crescută a activităților, serviciilor, d

teritoriului din care face parte zona studiată prin PMJ.Z.^

 • 6. Activități diversificate si coroborate cu caracterul vecinătăților, vizând creșterea numărului de locuri de muncă cu minim 10%.

Pentru atingerea obiectivelor operaționale propuse se vor identifica și se vor stabili programe și proiecte ce vor deservi scopului propus prin “PLANUL URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL MÂNU, N.C. 241733, N.C. 216870, MUN. CONSTANTA" în baza Avizului de Oportunitate nr. 24643 din 22.01.2019.


Programele aferente investițiilor propuse prin “PLANUL URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL MÂNU, N.C. 241733, N.C. 216870, MUN. CONSTANȚA" în baza Avizului de Oportunitate nr. 24643 din 22.01.2019, sunt după cum urmează:

 • 1. Program de creștere a calității și a esteticii fondului construit în zona studiată.

 • 2. Program de diversificare a activităților și a serviciilor in zonă și de creștere a numărului de locuri de muncă.


  www.masstudio.ro


J 1 3/644/20 I 3 | Ct.il RQ2632C175O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.'ZI, CONSTANTA

ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


TEL! 0723. 171.1 60 mail: officepmasstudio.ro

 • 3. Program de fluidizare a traficului și de organizare a circulațiilor pe străzile Călărași, respectiv General Mânu.

 • 4. Program de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii pietonale și a amenajărilor aferente acesteia din zona studiată.

 • 5. Program de diversificare a funcțiunilor în zonă

  JU&5TUL CONSTANȚA


Proiectul exprimă o acțiune clară, parte a unui program. Ansyi la avizul /r. — I

Proiectele ce conduc la îndeplinirea scopului “PLANUL URSANfeTlC ZONAtr-^-ZONA DELIMITATĂ DE BULEVARDUL TOMIS, BULEVARDUL MAMAIA SI STRADA GENERAL

MÂNU, N.C. 241733, N.C. 216870, MUN. CONSTANȚA" în baza Avizului de Oportunitate nr. 24643 din 22.01.2019, sunt după cum urmează:


 • 1. Proiect de reconfigurare profil stradal pentru strada Călărași

 • 2. Proiect de reconfigurare profil stradal pentru strada General Mânu

 • 3. Proiect de modernizare a învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z..

 • 4. Proiect de modernizare si implementare a elementelor de signalectică (exclusiv dacă

și unde este cazul).

 • 5. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de vest al străzii.

 • 6. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de est al străzii.

 • 7. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada General Mânu, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe bulevardul Mamaia, prin imobile de locuințe și servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.                             .

 • 9. Proiect de întreținere a fondului construi®, pe bulevardul Mamaia, ce vizează imobilele de locuințe colective existente. tUrnii

 • 10. Proiect de creștere a numă^ujuî-âe parcare pe strada Călărași, prin realizarea de parcare sub/supra terană, pe pKiprietc te privată și sau propietate publică, cu acces privat și public

 • 11. Proiect de conversie funcțională pentru imobilul situat la adresa str. Călărași, nr. 1.

 • 12. Proiect de amenajare și întreținere a grădinilor aferente locunțelor colective de pe bd.

Mamaia.

 • 13. Proiect de modernizare și întreținere a vegetației de aliniament.

 • 14. Proiect de modernizare și dezvoltare mobilier urban si luminat public

km®

Momentele de control se recomandă a se considera la finalul etapei I, la mijlocul etapei a ll-a/ jumătatea perioadei de investiție și la jumătatea și/ sau finalul etapei III.

J 13/644/20 13 | Cli» R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

www.masstudio.m


ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI office@maSStudio.ro

în prima etapă - etapă prioritară - sunt demarate proiectele care facilitează accesul și circulația în zonă și anume reglementarea/ modernizarea circulațiilor și fluidizarea traficului. De asemenea, concomitent, se pot demara și proiectele ce au ca scop îmbunătățirea fondului construit și diversificarea activităților în zonă, prin construirea de noi imobile conform reglementărilor P.U.Z..,

în etapa a doua sunt finalizate proiectele de dezvoltare/ modernizare a circulațiilor și fluidizarea traficului rutier. Tot în această etapă vor fi demarate și proiectele ce vizează amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice în zona studiată prin P.U.Z..

Cea de-a treia etapă încheie proiectele ce vizează îmbunătățirea fondului construit, diversificarea activităților în zonă, spațiile verzi și / sau mobilier urban si iluminat public.

Se preconizează o perioadă de investiție de cca. 6 ani (cca. 2020 - 2026) pentru a se putea realiza toate investițiile prevăzute în documentația urbanistică P.U.Z., luând în considerare faptul că nu toate lucrările asupra fondului construit vor fi demarate simultan, acestea reprezentând investiții private și se pot desfășura de la aprobarea P.U.Z. până la încheierea valabilității acestuia. >

Astfel, pentru etapa I se preconizează o durată de aproximativ 2 ani, fiind proiecte ce au capacitatea de a îmbunătăți circulația în zonă și care pot genera investiții imobiliare ulterioare. Etapa a doua are prevăzută o perioadă de aproximativ 3 an, fiind vorba de lucrări ce sunt coroborate cu alte proiecte/ investiții, unele dintre acestea fiind începute în etapa I. Iar cea de-

a treia etapă prevede o perioadă de aproximativ 1 ani, fiind în principal vorba de proiecte care au ca scop investiții private ale persoanelor fizice și/sau juridice și q'are s-au perioada valabilității documentației prezente.


PRiMAkIa MUNfGiPHij.u; ed ?WiTA

..S,


în cadrul etapei 1 se identifică următoarele prqrâic 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.


Proiect de reconfigurare profil stradal pen

Proiect de reconfigurare profil stradal.pentru strada General Manâ'^h'£CT șef______

Proiect de modernizare a învelișului ăfefajțic.pe străzile cuprinseftTzonărFTrZT:---—

Proiect de modernizare si implementare a elementelor de signalectică (exclusiv dacă și unde este cazul).

 • 5. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de vest al străzii.

 • 6. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de est al străzii.

 • 7. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada General Mânu, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe bulevardul Mamaia, prin imobile de locuințe și servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.


  www.masstudio.ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 1 3/644/20 1 3 | CSl.ll RD2632O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA TEL: 0723.171.1 6C arhitectura)design|peisagistica)urbanism mail: officeghnasstudio.ro

 • 9. Proiect de întreținere a fondului construit, pe bulevardul Mamaia, ce vizează imobilele de locuințe colective existente.

 • 10. Proiect de creștere a numărului de locuri de parcare pe strada Călărași, prin realizarea de parcare sub/supra terană, pe proprietate privată și sau propietate publică, cu acces privat și public

 • 11. Proiect de conversie funcțională pentru imobilul situat la adresa str. Călărași, nr. 1.

în cadrul etapei a doua se identifică următoarele proiecte (2-3 ani: 2022-2025):

 • 5. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/sau servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de vest al străzii.

 • 6. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de est al străzii.

 • 7. Proiect de rnodernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada General Mânu, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe bulevardul Mamaia, prin imobile de locuințe și servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 10. Proiect de creștere a numărului de locuri de parcare pe strada Călărași, prin realizarea de parcare sub/supra terană, pe proprietate privată și sau propietate publică, cu acces privat și public

 • 11. Proiect de conversie funcțională pentru imobilul situat la adresa str. Călărași, nr. 1.

 • 12. Proiect de amenajare și întreținere a grădinilor aferente locunțelor colective de pe bd.

Mamaia.                                          _      ----

 • 13. Proiect de modernizare și întreținere a vegetației

 • 14. Proiect de modernizare și dezvoltare mobilier urbai^sPR^îh^^^f^'uf/HAt.lSM

în cadrul etapei a treia se identifică următi


tarele proiecte (


 • 6. Proiect de modernizare si/sau/de imobile de locuințe si/ sau sewidî pentru frontul de vest al străzii.

  i d fondului boaștruit-pe-strada-Călărâși, prin montare, cu regim de înălțime de 15,00 metri


 • 7. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de est al străzii.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada General Mânu, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 9. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe bulevardul Mamaia, prin imobile de locuințe și servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 10. Proiect de creștere a numărului de locuri de parcare pe strada Călărași, prin realizarea de parcare sub/supra terană, pe proprietate privată și sau propietate publică, cu acces privat și public


  TUDID

  www«masstudl6.ro


J 13/644/20 13 | CUI RD2632O7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.’21, CONSTANTA

ARHITECTURĂ | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILC Office&maSStudio.ro

 • 11. Proiect de conversie funcțională pentru imobilul situat la adresa str. Călărași, nr. 1.

 • 12. Proiect de amenajare și întreținere a grădinilor aferente locunțelor colective de pe bd.

Mamaia.

 • 13. Proiect de modernizare și întreținere a vegetației de aliniament.

 • 14. Proiect de modernizare și dezvoltare mobilier urban si luminat public

Se recomandă ca, odată cu modernizarea învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z., să se implementeze și proiecte ce vizează introducerea în subteran a cablurilor de comunicații, pentru o mai bună imagine urbană a zonei.

Costul implementării proiectelor propuse se identifică ca și costuriscăzcrt^T^^i^Ti^îd’ foarte ridicate și sunt prevăzute/ detaliate în tabelul următor: prîmAria MUNîCIFl’uLu'i

DIRECȚIA

PROIECTE

C IMPL PRC

ÎOSTUI EMEN1 HECTE

L rĂRii LOR

ACTORI URBANI

ex

A

j is

.TOT ȘEF____________

SCĂZUT

MEDIU

• RIDICAT

.......■ ■■ —-

1     Proiect de

reconfigurare profil stradal pentru strada Călărași »

Primăria Mun.     /

Constanta si institutul publice res$df1sabi> administrarea? organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației rutiere/ pietonale.

o

di re ac or CC in ci

isțuLsHportat de imăria Municipiului instanța și după caz î instituțiile publice sponsabile de iministrarea/ ganizarea/ jordonarea frastructurii si rculației.

2. Proiect de reconfigurare profil stradal pentru strada General Mânu

. . ■■

Primăria Mun.

Constanta, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor.

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/organizar ea / coordonarea infrastructurii si circulației, t

3. Proiect de modernizare      a

învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z..

Primăria Mun.

Constanta, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației rutiere/ pietonale si persoanele

Costul suportat de

Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile       de

administrarea/ organizarea/ coordonarea


S.D. MAS PUBLISHING & PARTNERS. S.R.L.

J 1 3/644/20 1 3 | CUI «026320730

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA] URBANISM

mail: officcQmasstudio.ro

de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor.

infrastructurii           și

circulației.

>

4.

Proiect          de

modernizare      si

implementare     a

elementelor      de

signalectică (exclusiv dacă  și

unde este cazul).

Primăria Mun.

Constanta, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației rutiere/ pietonale si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor.

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației.

i

5.        Proiect de

modernizare si/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe si/ sau servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de vest al străzii.

l

PR

'î Ar

JUDI MĂRIA

DUR VIZAT £ “W’ AR.HiTE

Prop fizice

TUL JbLCiP

ietari persoane / juridice.

iUUJ' COUS'WTA |

ț

Ș C '-'4 î                            I

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

6.       Proiect de

modernizare si/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Călărași, prin imobile de locuințe si/ sau servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de 15,00 metri pentru frontul de est al străzii.

*

lligOkM persoane juridice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

7.        Proiect de

modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada General Mânu, prin imobile de locuințe și/ sau servicii complementare la

Proprietari persoane fizice/juridice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul


J 1 3/644/20 I 3 | CUI RO2633C7SB

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

TEL: 0723.171.163

www.massturilcuro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA j URBANISM

mau.: office£masstudio.ro

parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

ce îl deține în proprietate.

A

8.       Proiect de

modernizare si/ sau dezvoltare a fondului construit,          pe

bulevardul Mamaia, prin imobile de locuințe si servicii complementare la parter, cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

T

Proprietari persoane fizice/juridice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

9        Proiect de

întreținere a fondului construit,          pe

bulevardul Mamaia, ce vizează imobilele de locuințe colective existente.

Asociația de proprietari si administrația locala

! pRsKÂi

1      V'

<                 | AnyX'â

1

Costul suportat de asociația de proprietari si administrația locala

..-f; .t r.Qr:3~A^-'<A

mA «âjAț/'iP’VlUi 00 “STAN ' p        •• URBAÎ

te 3 V5S.UI Hf- z---—

10      Proiect de

creștere a numărului de locuri de parcare pe strada Călărași, prin realizarea de parcare sub/supra terană,           pe

proprietate privată și sau       propietate

publică, cu acces privat și public

Proprietari persoane1 fizice/juridice.

iXdătbPL'FsODo^n^a&-proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

11       Proiect de

conversie funcțională pentru imobilul situat la adresa str. Călărași, nr. 1.

Ffrop riet^HW^ persoane fizîDefju rădice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice - fiecare proprietar de terenuri va suporta costul        investițiilor

exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

12     Proiect de

amenajare       și

întreținere          a

grădinilor aferente locuntelor colective de pe bd. Mamaia.

V’1

Primăria Municipiului Constanta, instituțiile responsabile        de

administrarea spațiilor verzi si persoanele de specialitate implicate in

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanta si instituțiile responsabile       de

administrarea spațiilor verzi.


S.C. MAS PMBLISHING & PARTNERS S.R.L.. 313/644/2013 ( CUI RD2632O7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA TEL! 0723.171.160


Ww.massțudio.i'o

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILC officeflmaSStudiO.ro

elaborarea            si

implementarea proiectelor..

13        Proiect de

modernizare      si

întreținere          a

vegetației        de

aliniament

JUDEȚUL CONSWJ ' PRIMĂRIA hlUNSCiP!!JIU; Q:

rA

s ANTA

14     Proiect de

modernizare      și

dezvoltare mobilier urban si luminat public

DiRECȚiUJfmi I;

VIZAT      MfcSCWfc

ARHiTECT ȘEF _____

:SARE


întocmit, Urb. Alexandra TUDO
Șef proiect, exandru BĂJENARU


io


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.