Hotărârea nr. 316/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. MANGALIEI ȘI STR. ȘCOLII, INIȚIATOR SC CUPA INTERNATIONAL SRL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei și str. Școlii, inițiator SC Cupa International SRL

Consiliul Jocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3LC&-2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare ai domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 115983/313.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123728/14.08.2020, precum și avizul nr. 115979/31.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr. 16133/04.04.2019 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei și str. Școlii, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele mențiuni:

 • a) . La faza PAC amplasarea față de limitele laterale de proprietate se va realiza astfel încât distanța dintre două clădiri (amplasate pe aceeași parcelă sau pe două parcele vecine) să fie egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, înălțime calculată de la cota trotuarului din domeniul public;

 • b) . Suprafața de spațiu verde amenajat la nivelul solului va fi de minim 25% din suprafața terenului;

 • c) Viitoarele construcții vor respecta prevederile Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin OMS nr. 119/2014 în ceea ce privește:

 • - dispunerea ferestrelor viitoarelor locuințe la o distanță minimă de 10 metri față de orice platformă de depozitare/ colectare a deșeurilor menajere (conform art. 4 lit. a) din Norme), situate atât în incinta proprie, cât și pe terenurile vecine;

 • - dispunerea ferestrelor viitoarelor locuințe la o distanță minimă de 5 metri față de spațiile amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației (conform art. 4 lit. c) din Norme), situate atât în incinta proprie, cât și pe terenurile vecine.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în șos. Mangaliei nr. 9 bis -11, în suprafață de 1098 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248658, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Cupa International SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 675/19.04.2018 la Biroul individual notarial Grosu George.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Cupa International SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: QCb pentru, 4 împotrivă, 2) abțineri.

La data adoptării sunt în funcție â^Tconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETARzGENERAL, FULVIA ANJONELAyDINESCU A/

CONSTANȚA

nr. / 2AC& 2020aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16133/04.04.2019 teritoriul reprezentat de zona ZRL3 generat de imobilul situat in municipiul Constanta, soseaua Mangaliei, nr. 11

liă                N.

COS'WWACHE +n

■?.% arajîtect gi)

E

Beneficiar:           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Investor:- ;::.; ^ ' S.C. CUPA INTERNATIONAL SRL

Elaborator:            S.C. ED COM'96 SRL

Data elaborării:


noiembrie 2019.PjU.Z. CUPA INTERNATIONAL ;


PARTEA I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1. Rolul regulamentului local de urbanism

Capitolul 2.     Baza legală a elaborării

Capitolul 3.     Domeniul de aplicare

PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Capitolul 5.     Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.

Capitolul 6.     Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.

Capitolul 7. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor si ale construcțiilor

PARTEA III - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Capitolul 9. Unități și subunități funcționale

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI       --——  —,

JUDEȚUL CONSTANȚA


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


Articolul

Articolul

Articolul


1.

2.

3.


DiRECȚiAURij-U •?

Utilizări admise             VJZAT SPRE

Utilizări admise cu condițiop,șți:;ă

Utilizări interziseSECȚIUNEA II-CONDIȚII


Articolul

Articolul

Articolul

Articolul

Articolul

Articolul


 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.
//


RE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Articolul 10.

Articolul 11.

Articolul 12.

Articolul 13.

Articolul 14.


Cara

Amplasareafcladirilorfata de aliniament

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela Circulatii si accese Staționarea autovehiculelor Inaltimea maxima admisibila a clădirilor Aspectul exterior al clădirilor Condiții de echipare edilitara Spatii libere si spatii plantate împrejmuiri


le parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULLJ

Articolul 15. Procent maxim de ocupare a terenului (POT = mp AC/mp teren^țOO)

Articolul 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT = mp ADC/mp teren) '^Denumirea obiectului de investiții: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16133/2019 - TERITORIUL REPREZENTAT DE ZRL 3 -generat de imobilul situata in municipiul Constanta, soseaua Mangaliei, nr. 11

Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de cca. 9802 mp.. "Prezenta documentație nu are ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire."

Inițiator P.U.Z.: S.C. CUPA INTERNATIONAL S.A. , nu solicită intrarea în legalitate pentru terenurile aferente situate în intravilanul municipiului Constanța,

C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decât 4,0.

[iPARTEA 1- DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1. - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate, situată în partea de Est a intravilanului municipiului Constanța, ampalamentul ce generează PUZ fiind situat pe soseaua Mangaliei nr.ll

1.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației « PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16133/2019 - TERITORIUL REPREZENTAT DE ZRL 3 - generat de imobilul situata in municipiul Cons&rțța, s< jseaua^Mangaliei, nr. 11 », avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului. Consib iTorm prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentiîE'de---;  reglementare urbaroiMunicipiului Constanța în activitatea de gestionar/e,<a<'spați,țrll^^


construit: identifirarea^i^cadrarearselieitărtlondeixm^n^^i'J^lementSr^ emiterii certificatelor de urbanism și <                                             I

DIRECȚIA URBANISM _ j VIZAI

Capitolul 2- BAZA LEGALA A ELABORĂRII

PLANUL URBANISTIC GENERĂTărMunicipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2016

Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal";


ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

H.C.L.M. nr.43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

H.C.L.M. nr.260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

H.C.L. nr.113/2017 -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța;

H.C.J.C. nr.152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și cdnținutul --j^^,^r^^^j^5ârBeTri.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.             | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Diia.eCȚtA URnAhJtȘM

Capitolul 3- DOMENIUL DE APLICARE


’ VE.AT

Anexa la avap]~nr. ■ /     ----------—------


 • 3.1. Prevederile prezentului Regulament local de ufl^itfșTtcytgfeijesE reguli obligatorii aplicabile în limitele Planului urbanistic zonal JjPUZ), până la niveluTpărcerei”câdaStrale7,'contribuind-la~stabilirea condițiilor și limitelor de r^cu/fioașl dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vede tț^^|i^te prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impu cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor

<,'5 ‘               \ ■-

locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condițîiispeciale de'U : A \

utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri orutohstrucții. La< >'^ t7'-'

emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității,^ sănătății.

țț.~.   \

oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

v ' -■*- O                     .£

3.2. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea aniprizei străzilorwi în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se preVad^spațiic^; verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.


 • 3.3. Se introduc interdicții temporarg,derco.n§țnjire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descope^riteȚ^timpuțoperațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a^ce|tbra£au/până lă 'descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.          / ~

 • 3.4. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și/ sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de Urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 3.5. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală.

 • 3.6. Derogări de la prevederile prezentului regulament.

  • 3.6.1. Derogările, respectiv modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT, sunt admise numai în următoarele situații:

 • • condiții dificile de fundare probate prin concluziile studiului geotehnic;

 • • dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

 • • obiective cu destinații semnificative pentru municipiul Constanța sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configurația urbană locală.

 • 3.6.2. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, următoarele:

 • • modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile prin elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu;

modificări ale funcțiunii, POT și/sau CUT și ale înălțimii maxime admise, j^gcujmjși^i,e<djstanțejor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării Planului Url^i^^âri^^MriiSMllîtat^â^â'J^i**î^

1 DIRB


........—.................—.—.—------------.....................—  — .. ....„——Ănexji 12

PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR /


Capitolul 4.    REGULI CU P

!               PATRI


ĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA AL Șl CONSTRUIT.___________i!

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toateV^auril^’de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea si ndțfmele'in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite pentru oclipafease^ rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, ~ amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

(Capitolul 5. ' REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA INTERESULUI |               PUBLIC

 • S.l. Autorizarea exețșj^ăiiijî/^jnșItfucțiilQ^au a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotelîjnic 'y. e^cepția'acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.             '' '


 • 5.2. Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă,canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • 5.3. Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 5.4. Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

 • 5.5. Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • 5.6. Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei documentații de urbanism, aprobată conform legii.

  Lee proprietăți private sau


 • 5.7. Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, _______


pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local dQL5.igQp^sti'^Ț;âp^o.Eaf““'~"—• prin HCLM nr. 260/11.11.2010.                                       PRIMĂRIA ulUhr.OPÎuH s ArrA

,______________________________________________ ^TA

Eapîtoîul 6- REGULI DE AMPLASARE $1 RETRAGERI MINIME OBLIGATORII • 6.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recognandăWifrnBeuTri punctele cardinale specificate Ai anexa 3 la HGR nr. 525/1996, cu modificarHe'uTferio'âre'.""

 • 6.2. Amplasarea față de-drumutLotrbî ceJn zona drumului public se pot autoriza, cu avizu^conform.â^X organelor de specialitafe-ate'aMipUw ției publice:                                          \ S

 • - construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de expld.atare$\\-- parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor cor^pjemeințâ' - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comuri;^.

-conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produs^^*;.™» petroliere, rețele de termoficare,electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

 • 6.3. Autorizarea executăriIx^tEucțiilor este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimita^cp^^rm legii ște^etragerilor de la aliniament impuse prin prezentul regulament.

'• P..U.Z. CUPA INTERNÂTIONAL'i

Capitolul 7 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR SI ALE CONSTRUCȚIILOR;

CONSTRUCȚII.                                                     ;

Autorizarea executării construcțiilor noi pe parcelările existente, se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la normele de igienă și de protecție împotriva incendiilor - extras din prevederile "Ghidului cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale", emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de refuncționalizare, reconfigurare, reparațiî^pș^|p^?^3^7/TO^- —i supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxim

înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.                   |         DIPEt PA Uftl?AMSM ’’ I

|           L               .3 fi 4A' L. >• J ț

 • 7.1. Forma și dimensiunile terenului                            Anexa la avizul l(r. //

 • 7.1.1. Pentru parcelările existente, executate înainte de enul            respecta rea altor

prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale Darcelelou£u__d‘imensiuni mf£rteare color----

prevăzute de prezentul regulamentl.autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu res'pectă'rea prevederilor legale în vigoare referitoare la normele de igienă si de protecție împotriva incendiilor -extras din prevederile "Ghidului cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale", emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de refuncționalizare, reconfigurare, reparații, consolidare, extindere și supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxim admise, precumȚșiva^ regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.

 • 7.1.2. Parcelarea                                                             7      ___


 • (1) Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi. h8 Twanfc'1 ^''V\a'

 • (2) Reparcelare in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au dă“rezuliâ£<cralta impartire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante avand destinatii. si/sauafbrrri' diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si.'dezlipirea''JmTa multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea am-iâriepțjS.cop^^ realizarea unei mai bune impartjiji $ terepulujj loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosi             /obiectivelor de utilitate publica.


 • (3) Se admit operațiunile^divij^yy&lqarcelelor numai pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, cu respectarea legislației in v


 • (4) Se admit operațiuni de comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

 • 7.2. înălțimea construcțiilor.

 • (1) Regimul maxim de inaltime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa la atic sau cornișa , exprimata in metri si număr de niveluri este inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se masoara de la cota terenului amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei) sau comisa.

 • (3) Atic - Parte a unei constructiisjttiâîa’tiea^pra comisei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). In cazul clădirilor acoperțȘffdraȘa^șe cpn'siderp->atic elementul superior al fațadei, care depășește cota ultimului planseu si are rol/cpn^f ’..... reborid/pentru straturile componente ale invelitorii si rol


in ghidarea apelor meteorice. I:

 • 7.3. Aspectul exterior al construcțiilor.

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei, asa cum este descrisa in Secțiunea 1 a zonei de reglementare, si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

 • (3) Aspectul general al zonei este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie si compoziție urbana etc.

 • (a) Compoziția urbana este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie si expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice urbanismului si arhitecturii.

 • (b) Volumetria este un paramentru urbanistic si arhitectural de baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.

 • (c) Conformarea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionarea pârtilor care o alcătuiesc, intre care se creaza reiatii funcționale de plastica arhitecturala.

PARTEA III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ__________________________|      ,

Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei

o funcțiunile dominante admise cu sau fara condiționări;             VFAT < “t*® MFSC’-^?.»HARE

o regimul de construire;                                       Anex^Zyjzul          I--------

o înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea preyederil&Rrei&fai^ehfului-^-deet;----

f-----        ----------------------■----------------------                            rwusw—

este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

Astfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre cei parametri, în urma căreia^s^n^jfic^^s^ prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea terenului în altă zonă de^egle^Warț^ este permisă elaborarea unei rai documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal (P;ț).Z.)2tiii-Aw-—

Teritoriul studiat priryprezeg baza considerentelorWaisus

--—                                      //s’ AlexandruMitPU

îrhc ntație de urbanism, în suprafață de 9802 mp.ii’ă fosț}de,fjnit?înM

rat<, în zona de reglementare: ZRL3 M                      arl/itecZ*


pĂRTEA IV - PREVEDERi LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR-FUNCȚIONALE    '

Se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE Â TERENURILOR, a prezentului regulament, la care se adaugă cele specificate în cele ce urmează.

'GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONE? __ZZ.ZZZ__ZZ—ZZ___"____ZZZZZZZZ___

Zona ce face obiectul documentației de urbanism « PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16133/2019 TERITORIUL REPREZENTAT DE ZRL 3 - generat de imobilul situata in municipiul Constanta, soseaua Mangaliei, nr. 11 », în suprafață de 9802 mp., se situează in intravilanul, municipiului Constanta, pe soseaua Mangaliei zona gara.

în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zonă caracterizată de locuire c^Gt^â^îoeuȚ^ipcIividuala, comerț și servicii.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone cu G^raTcte^țle locuire^-^coJectivă.


tONDITIONARI PRIMARE               ,    - <          _________.......*   ''...........

Pentru parcelele existente construite, se mențin situațiile existente pe teren/conditiile autorizate pe baza unei Autorizatii de construire, iar modificările ulterioare ce necesita autorizare conform Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, se vor supune prevederilor prezentului Regulament. In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 250 mp si/sau front la strada mai mic de 12 metri, iar indicatorii de ocupare (POT) si utilizare (CUT) a terenului sunt egalati sau depășiți de construcțiile existente, nu se admit decât lucrări de reparatii, consolidări si îmbunătățire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 250 mp si/sau front la strada mai mic de 12 metri, iar indicatorii de ocupare (POT) sunt egalati sau depășiți de construcțiile existente, se admit lucrări de reparatii, consolidări si îmbunătățire a nivelului de echipare tehnico-edilitara si lucrări de supraetajare numai in limita CUT maxim admis si a RH maxim admis.

Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal aprobat, numai pentru parcelele care îndeplinesc condițiile stabilite la art.4 - Caracteristici ale parcelelor.

MASUrI sI RECOMANDĂRI ~...... ___'

Se recomanda alipirea parcelelor existente care nu se incadreaza in prevederile art.4-Caracteristici ale parcelelor, in vederea generării unui parcelar urban regulat care sa îndeplinească condițiile optime de construire.

Deasemenea, in vederea menținerii condițiilor optime de construire a parceleleor, orice noua dezmembrare a parcelelor existente se va realiza numai pe baza unui PUD.

ZRls K/i ?• ~    7- g- jy. «:■ Z0NA locuințelor inQiduale si coGective

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe colective

 • - locuințe individuale

 • - funcțiuni complemen


DIRECȚIA UHBANICXt

Anexă la.avizul nr.          _   /           ARHITECT ȘEK

r/fare/garare, jcomert cu amănuntul,idru sostandaci-î arfuiect


- amenajari aferente n^cuinffilbf: cai He acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii


plantate, locuri de joaca penyu copii, amenajari de sport, împrejmuiri.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - se admite utilizare parterului si etajului 1, pentru activitati complementare locurii: sedii de firma, birouri , comerț.

 • - se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

 • - se admite utilizare parterului pentru activitati con)ptemepțar;eslocurii: parcare, garare .

 • - se admite mansardarea clădirilor existente, cu/luareadn cafcuîîikcoeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul rpainș5f|l^i^dș^rnaxirtY^% din aria unui nivel curent si cu respectarea CUT maxim aprbat si a regimu' z' "


P'.U.Z. CUPA INTERNATIONAL

-se admite extinderea, supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor din prezentul regulament

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - locuințe individuale pe loturile adiacente soseau Mangaliei.

 • - se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • - alte utilizări care nu sunt specificate la utilizări admise si utilizări admise cu condiționări

1                                                                            ixJimo—a i niririjj nn— --n-r—i———

| m JUDEȚULC

________ PRIMĂRIA MUhuviE

SeCTIUNEAIÎ- CON~DmrbE W              SI CONFIGURARE CLADIRILd^^^;;

Anexă la avizul tir.

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

- se considera construibile loturile care îndeplinesc cumulativ urm^toar^lSl^fiflffîiȘEF

REGIM DE CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

CUPLAT

P+2 E

12 metri

250mp

IZOLAT

P+2E

14metri

300 mp

P+3 E

16 metri

400mp

P+4-5E

18 metri

500 mp                           .. . ....


- clădirile cu funcțiunea locuințe colective se pot executa pe terenuri cu suprafața minima^parceler (lotului sau terenului) de minimum 400 mp, cu front minim la strada a parcelei (lotului sau7^ter^niilui)'.' de minimum 16 metri                                                                          J

- pentru parcelele adiacente soseaua Mangaliei se nu se admit funcțiuni locuire individuală

A a 71                                                                  v

-pentru parcelele existente^onsjtfr

si se admit lucrări de renentin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente

i, extinderi, supraetajări in limita CUT maxim admis si a Rh maxim admis, modernizări uFrari de jmbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara daca se respecta condițiile de ocupare s/utilizare a terenului admise -pentru parcelele existente construite al căror POT existent este mai mare dacat cel admis, se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparatii, consolidări, supraetajări in limita CUT maxim admis si a Rh maxim admis, modernizări si lucrări de îmbunătățire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-in sensul prezentului regulament, prin aliniam^ț<^?ntejtegexlimita dintre proprietatea privata si domeniul public.

- clădirile se vor construi paralel cu soseaua Mangaliei metri.


așe^de..alin'iarnent cu o distanta de minim 5.0

u:;i              S

u di


io

'MLz. tu p^RteRnationăl’

 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

 • - racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III.

 • - in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, spatii plantate private amenajate peisagistic, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare pentru echiparea parcelei, terase descoperite, parcaje la sol

 • - garajele si alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția sa nu depaseasca

inaltimea gardului către parcelele învecinate (2.20 m.)

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va realiza in funcție de regimul de construire si de următoarele condiționări:

REGIM DE

CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA/LIMITELE LATERALE

RETRAGERE

MINIMA DE

LA LIMITA

POSTEROARA

CUPLAT

P+2 E

12 metri

250 mp

3 metri

5 metri

IZOLAT

P+2 E

14 metri

300 mp

3 metri

5 metri

P+3 E

16 metri

400 mp

3 metri

5 metri

P+4-5E

18 metri

500 mp

3 metri

5 metri

-excepție de la prevederile mai sus menționate fac parcelele al căror deschidereJa^ștrada^este determinata doar de latimea caii de acces si care din motive legate de caracteristicile^rc^tqiC ’^yp.r

. amplasa fata de limitele laterale si posterioare al parcelei cu respectarea preve^fifof^a^ffij.^il^j^ conform unui Plan urbanistic de detaliu aprobat, elaborat si finanțat prin grija investitorului.                      .                                          O

 • - garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei.

 • - In cazul in care proprietar........-wer"— j

proprietății clădirile se potV -autorizarea clădirilor de lotul

insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare

uza sa dea acordul notarial pentru;construirearpșrli de la respectiva limita

j/va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor 'de orien
Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA -pe o parcela se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri

de clădire daca suprafața si dimensiunile permit, iar POT si CUT nu sunt depășite^___

-amplasarea clădirilor unele fata de altele pe amplasament se va realiza ^KifSp^ctâ'țdăSTddnditiilor dej insorire. iluminat natural, vizibilitate, orotectie imooriva incerldiR^4&Rf6rhW^isi§’il4ț.li,t. \tigKaird14i

bDIRgCTIA UP.8W _

18X3 I3J5VI5WI iir.ZLâXZ/4-^ -

oermisa numai daca exista posibilități istirfâțieCCT Ș'cbnstrucției.-------

rntervențla"'''"rti1jloacelor ~de~sfingTre 2017 rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat prin HCL nr. 532/2018 „Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța".

a incendiilor. Numărul și configurâțja 'acjșeșurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprob,ațspnn H^G^yfrȘ2525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/- Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii. Numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției conform H.C.L. 113/ 27.04.2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat prin HCL nr. 532/2018.

Articolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • • inaltimea maxima a clădirii masurata de la nivelul terenului amenajat la comisa sau atic va fi de P+4-5E (23 metri)

 • • Inaltimea minima a clădirii masurata de la nivelul terenului! la cornișa sau atic va fi de P+2E (12 metri)                                               J

 • • se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția luării in calculul CUT a unei suprafețe suplimentare de minim 60% din aria construita la sol a clădirii;

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • • se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura minimalista, raționala si functionalista) si nu depreciaza aspectul general al zonei                                                                                      -7.   • ;

 • • autorizarea executării construcțiilor cșre prin conformare, volumetrie, aspect exteri'pr,',mț.raj.7h  contradicție cu aspectul general al zojbeii se vtfr armoniza cu clădirile învecinate cajarhițectuțalși finisaje                                                                                           Pț..___'        “


culorile admise la fațadele vi                    public sunt pastelate                H

calcanele vizibile din spațiul p ___ș^of trata!/ masca arhitectural prin grija investitp.ru Iu

la fațade nu se vor folosi imitatii delfmateriale, de exemplu faianța care imita marmura, plaștioxare-imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cincfadireâ-. principala acoperirea clădirilor va fi de tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale sau șarpanta cu panat maximum 30%;

"La faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:-planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

- simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei


o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului


firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnali^ăjițepjuhereînuiyorjfolosi culorile specifice acestora si nici lumină intermitentă; PRIMĂRIA MUNICIPlULu COwS fANȚA DIR5CȚIA UFW

VJZAT SPRE


Articolull2 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă e> istă

consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare-și’de-efteFgie-eleetr-ieă. Ete-la-aceste"-dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiaruțse.obligă;șă prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se oblig^fie^șăAl^^') 7/

mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele; y v____

Alexandru

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua!publică;de^^rj canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor diferioareacu \\r,* ___

materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesoir,.în vede^ asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament ra^orțfar^a, burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum


public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe


ădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiuneRealizarea de rețele edilitare:

a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitat investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime) indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după                     nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al

proprietarilor incintelor/consț&tțiilQrJșțfărarafectărea circulației publice, cu respectarea


i/iț^re publice se realizează de către , în condițiile legii. Lucrările efectuate,reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

e) Rețelele edilitare se vor amplasa pe domeniul public. In cazul existentei de rețele edilitare publice pe domeniul privat acestea vor fii deviate pe domeniul public anterior obținerii autorizației de construire.

Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • • spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

 • • este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013

 • • suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

 • • fiecare parcela va avea o suprafața minima de spațiu plantat la sol de minimum 20% din suprafața

 • • modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru întreținere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

//A tî

 • • pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita          //<?'._—I

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.                g

+ /]>•

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI                                                        '^/r

 • - în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii deîmprejmui^j/;? numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

-împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;


-împrejmuiri transparente, decorative sau din necesare delimitării parcelelor aferente clădiri ansamblurilor urbanistice.


țifopâc de jpj^xllTUb^SO'tîTî iâfrilcft Îrî'd'âlâicteruJiȘtrăzilQir sau al

VLZAT

-înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri


-Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschid^spie^i^rTortrtT^^          paralel cu

aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Paptâ.tieisc.urgere se'Va^orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși lîmita lotului,-așpectul e>aerior se va integra în tipul

'         ?.          3-           p?O.Z CUPAhNȚERNATfOMAL’.'’ •*• J . ; . * j jș ’

dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

ÂtFmÂXIMiDEOâjpĂRE’sîUTIUZARIEĂTIRENULUf        ~    '•

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC/mp teren * 100)

POT maxim = 40%

în toate cazurile în care POT existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține POT existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, CUT și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă a POT se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren)

Valoarea CUT maxim aprobat respecta prevederile art. 32 alin. (7) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: "Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. în această situați^^eefidentul^Ț]filiz~afe'S“/y~"  ^

terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pt                                      |

de 20%, o singură dată".                                                        DlRpî'iT'.A                      |


VIZA - Anex^ lei

CUT maxim = 1,44

Se admite o creștere cu 10% a POT si corespunza'

rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre carexeRmitin una nu era constriTiHiîrânterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interioruIcladirii o funcțiune complementara admisa.


licitantul CfcJRfâflîSo pârtela—

în toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține CUT existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.PLAN UBAN1STIC ZONAL TERITORIUL DELIMITATĂ DE ALEE ACCES LA NORD, STR. SCOLII LA EST, ALEEA ACCES LA SUD SI SOSEAUA MANGALIEI LA VEST , CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.16133/04.04.2019 INVESTITOR: S.C CUPA INTERNATIONAL S.R.L

PLAN DE ACȚIUNE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

 • 1. Date de recunoaștere a documentației

 • • Denumirea lucrării: CONSTRUIRE IMOBIL P+4-5E LOCUINȚE COLECTIVE

 • • Amplasament:     Jud Constanta, Șoseaua Mangaliei, nr. 11

 • • Număr proiect:    18/2018

 • • Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

 • • Investitor:         S.C. CUPA INTERNATIONAL S.R.L.

 • • Proiectant:         S.C. ED COM 96 S.R.L.

 • 2. Categorii de costuri

Categorii de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați:

Pentru parcela proprietate privata a inițiatorului PUZ, respectiv 248658, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • - elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice

 • - Realizarea investițiilor: demolarea construcțiilor existente pe amplasament, edificarea noului imobil, reconfigurare accesuri carosabile si pietonale daca este cazul, amenajare spatii plantate si parcaje, racordare la rețelele edilitare publice pentru construcția noua.

Categorii de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice: _____

Prin prezenta documentație nu sunt prevăzute si nici nu aii fost identtf^^^^i^îlqinyagt^ijȚA | care sa implice costuri ce vor fi suportate de autoritățile publice.    PRii,rMtț , < ț.T »?•*•<'

1        • ! ViZAT

 • 3. Etapizare investitii propuse prin P.U.Z.               y ___          ’<a               •^9’^ I


Pentru parcela cu nr cadastral 248658, afjâta i           eP pr'Ya^^'iWtiatOrifliJLEUZxu—

investitii finanțate exclusiv din fonduri private, s , , urmatoarea-et-apizareT

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor private

Investitor privat

Desființarea construcțiilor existente/ edificarea noului imobil

Investitor privat

Racordarea, realizarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare pentru construcția noua

Investitor privat

Reconfigurarea accesurilor-carosabile si pietonale

.-.J

după necesitați; a menaja re spatiLpIanțate si parcaje

Investitor privat

ii n

&      f

/'■' • -<$?<'

^{jiHqcmitb^

ti r b ./C .'Arh . zRo d i ca (J ngu re a n u p                      :=i!

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.