Hotărârea nr. 314/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – MODIFICARE ASPECT EXTERIOR COMPLEX DACIA, BD. TOMIS NR. 235, INVESTITOR SC DACIA T&T SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -modificare aspect exterior Complex Dacia, bd. Tomis nr. 235, investitor SC Dacia T&T SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de StOg,. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 115975/31.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123724/14.08.2020, precum și avizul nr. 115952/31.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare ă documentațiilor de urbanism emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea SC Dacia T&T SRL înregistrată sub nr. 240090/11.12.2019, completată cu adresa nr. 81338/22.05.2020 și nr. 110993/22.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și-ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Tomis nr. 235, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de modificare a aspectului exterior la Complexul comercial Dacia, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în bd. Tomis nr. 235, aferent activului - Complex alimentație publică Dacia, în suprafață indiviză de 296,14 mp, identificat cu nr. cadastral 3153/2:1, înscris în cartea funciară a UAT Constanța sub nr. 228021-C1-U27, este proprietate SC Dacia T&T SRL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1640/30.07.1997 la Biroul notarului public Crișan Doinița.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Dacia T&T SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, •

La data adoptării sunt în funcție <<

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR.                   2020

abțineri.

V consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, / secretarJgenerae; FULVIA ANȚ0NELA DtNESCU

MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE


1.1. Date de recunoaștere a documentației

1.2. Obiectul lucrării

Capitolul 2 - încadrarea in zona

 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

  • 2.1.2. Situarea obiectivului in cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei/ subzonei in care acesta este inclus

  • 2.1.3. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

  • 2.1.4 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

  CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

  • 3.1.

  • 3.2.

  • 3.3.

  • 3.4.

  • 3.5.

  • 3.6.

  • 3.7.


  Accesibilitatea la caile de comunicație:

  Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupafi

  Suprafețe de teren construite pi suprafețe de teren lib< m

  Caracterul zonei, aspectul ar ‘         1   ’ *'

  Destinația clădirilor

  Tipul de proprietate as

  Concluziile studiului geotehdic privind condițiile de fundare  Tafurbanistic


  PRiMÂRtA MUNICIPIULUI COHSTaWȚA | DIRECȚIA URBANISM

  e terfe’fiw nescwi&babe

  arhitect -------


  erenuriior, cu precizarea suprafețelor ocupate


  • 3.8. Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi)


  • 3.9. Adâncimea apei freatice

  • 3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei

  • 3.11. Analiza fondului construit existent (inaltime, structura,^tarîe)

  • 3.12. Echiparea existenta                                            ’A


CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI
 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea con^țruc^Ror'd v

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi


 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intec^eQl^rsti^^onstructiilor existente

 • 4.7. Modalitati deja^Ș^^-Sije^lyare a circulației carosabile si pietonale


 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire

 • art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

art. 8 - circulatii si accese

art. 9 - staționarea autovehiculelor

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 11 - aspectul exterior al clădirilor

art. 12 - condiții de echipare edilitara

art. 13 - spatii libere si spatii plantate

art. 14 -împrejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupare a terenului

art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a terenului

4.16.


5.1.

5.2.

5.3.


Consecințele realizării okrieisti Masuri ce decurg in conțiopuse ă P.U.D.-ului Punctul de vedere al elaboratdrului soluției


' JUDuTUL CWSWrîA PRIMĂRIA MUWO'ULli. COMSTÂi

DIRECȚIA

VIZAT SPRE

Anexă te avjzyLnrz_____.-s I

ARHITECT ȘEF


CAPITOLUL 1


INTRODUCERE

ț1/l. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI                           '

DENUMIRE PROIECT                 PLAN URBANISTIC DE DETÂLIUie

Funcțiunea:             Alimentație publica C

Regimul de inaltime :    P+10E (COMPLEX COMERCIAL C0CIA)    ?

Adresa :             MUN.CONSTANTA, B-DUL TOMIS NR. 235 <

INIȚIATOR (BENEFICIAR) :

PROIECTANT: DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI


SC DACIA T&T SRL ^SC ED COM’96 SRL mai20201.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare al terenului, accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice .

Amplasamentul studiat prin P.U.D. este situat in intravilanului Municipiului Constanta, avand ieșire la B-dul Tomis si B-dul Alexandru Lapusneanu.

Reglementările urbanistice pentru aceasta zona au fost stabilite prin PUG Constanta aprobat prin HCL 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327/18.12.2015.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Scop :Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei terase inchise circulabile la etajul IL Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parc

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhitectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice;

ivului studiat si integrarea acestuia in centa , obiectiv amplasat la intersecția


Obiective: Detalierea formal-volumetri complexul comercial Dacia si in raport bulevardului Alexandru Lapusneanu cu bulevardul emis. Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite: - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (CjU.T) - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacej^j^Ș - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;          /y

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;                    |

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in\zoha^' - corelarea cu studiile sudocumentatiile de urbanism aprobate anterior;

—x-----:_i__x:x_x“ ^f^FinTarniQnizarea volumetrica si est^tlfea a^riWor construcții cu- pastrarea identității construcțiile exist
CAPIT0LUL2             /                        ÎNCADRARE IN ZONA}

2.1. CONCLUZII DIN DECUMENTATII DEJA APROBATE

2.1.2. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr. 2:

imobilul care a generat documentația are o suprafața de 296,14 mp, cota parte indiviza si este amplasat in nord vest-ul intravilanului Municipiului Constanta, avand acces la 2 străzi: fadul Tomis, și b-dul Alexandru Lapusneanu.

Terenul care a generat PUD se situează la intersecție b_dul Tomis direcția Nord si B_dul Alexandru Lapusneanu direcția vest.

încadrare in PLANUL URBANISTIC GENERAL - vezi planșa nr. 3:

In prevederile Regulamentului General de Urbanism , aprobat prin HCL nr. 653/25.11.1999 terenul se incadreaza in zona ZRE1- subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente

Utilizări admise

- echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinicdTbibîiote^i^^^^^^^fr™””I alimetatie publica, alte tipuri de noi echipamente publice. I prîmArIa m/wciPiuiui constanța I Procentul de ocupare al terenului (POT) maxim aprobat = 85P/o            ȚJ,A,2p,8At

Coeficientul de Utilizare al terenului (CUT) maxir^ aprobat = p A


Pentru imobilul situat în Constanta, b.dul T          35, Primărițe

Certificatul de Urbanism nr. 2418 din 25. priih care^e instimtea^a că ^ " regulamentul de construire va fi realizat in baia unu PLAN URBANISTIC DE DETALIU

r    2.1.3.CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA

OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului UrbanistiăGen^al^Copștanta” aprobat prin HCL 653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita cu lyl}eLj2r/327^i12^2015 Observațiile efectuate in teren

Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 2418/25.06.201

2/1.4. PRESCRÎPTH SI REGLEMENTAI i&^QCUMEN17vBjP^U^âfllN^M ELABORATE/APROBATE ANTEJJÎC^/Ș

Reglementările urbanistice pentru PUG <au fdsjJ&r&ate prin Hotararea Consiliului Local nr 653/1999, a cărui valabilitate a fost prelungită cdJ^CL nr. 327/18.12.2015

(4 /a /

Wpr'V/"

vJ i'L’ AIrs •


 • - Procentul de ocupare a terenului (POT) existent 100 %.

 • - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat 3,0.

 • - Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea ateritoriului aprobate: ZRE1- subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente.

 • - Zona si amplasamentul studiat se incadreaza in zona protejata conform listei monumentelor istorice , aprobata cu Ordinul ministerului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. Crt. 15. Monument, ansamblu, sit urban : NU

 • - Caracteristici ale parcelelor: In mod normal echipamentele publice nu fac obiectul prevederilor regulamentului urbanistic întrucât se supun unor norme specifice de dimensionare a clădirilor si de utilizare a terenurilor; totodată, prin caracterul lor, echipamentele publice nu pot face obiectul speculei imobiliare. întrucât se întrevede ca, in viitorul apropiat, noile aspirații ale locuitorilor precum si disfunctionalitatile semnalate in special in ansamblurile cu locuințe colective recent realizate vor impune unele intervenții corective, va fi necesar sa se elaboreze PUZ-uri parțiale pentru aceste ansambluri avand următoarele obiective in ceea ce privește echipamentele publice:

 • (1) clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor echipamentelor publice de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice); r

 • (2) eliminarea cauzelor care produc disfunctionalitati;            primăria MUNîciPiu^fcoHSTAMȚA

 • (3) extinderea si completarea clădirilor echipamentelor publice aeficitare;DîRecȚJA urbanism (4) refacerea amenajărilor exterioare specifice diferitelor echipajn^gțl^^.^^80^^^8 (5) ameliorarea aspectului clădirilor si amenajărilor;

  '©rente; | arhîțlc r șef-------------

  t< fc ie a A/alorilor arh1tecfural-ijr6ănistice7"


 • (6) diminuarea insecurității prin îngrădirea spatiilor aferente; | arhitect șef-------------

 • (7) adecvarea la situația de localizare in zona de protecție a A/alorilor arh1tecfural-ijr6ănistice7

întrucât este probabila reactualizare indicilor de§a ansamblul echipamentelor publice, datele prezenti consecința.

îOuq Jrmelor specifice pentru regulc ment urmeaza a fi adaptate in


Orice intervenție asupra echipamentelor publice situate in zone protejatele Vă efectua conform legii, va necesita pentru autorizarea construirii, avize de spe^iajitate^redum și justificarea prin proiect a modului de înscriere in caracterul zonei respectivă; '


-Amplasarea clădirilor față de aliniament:
 • • conform PUZ legal aprobat, normelor specifice si RGU;

 • • în cazul clădirilor izolate retragerea de la aliniament va fi de mini 0.0 mșțri \^

 • • în cazul înscrierii clădirii in fronturi continue dispuse pe aliniament, dacă difr"' considerente funcționale inaltimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente, aceasta se va retrage de la aliniament cu o distanta egala cu diferența dintre inaltime si aceasta distanta dar nu cu rrrai^ufih ^Gjp metri;

 • • în cazul in care corecta funcțipp^ejă echipamentului public nu interzice acest lucru, distanta fata de aliniament vă> feeeași cu cea a clădirilor de locuit din ZR adiacente,cu condiția ca inaltimea clădirii sa nu depaseasca distanta dintre aliniamente; in caz contrar se aplica prevederile de la aliniatul anterior.

- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

• conform PUZ legal aprobat, normelor specifice RGU;


- Circulații și accese:
 • toate echipamentele publice vor avea asigurat un circulație publica:


 • • accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor proiectate.

 • - Staționarea autovehiculelor:

Echipamentele publice vor avea asigurate parcaje conform normelor in spatii rezervate din terenul propriu, situate adiacent circulațiilor publice; locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun in construcții supra /subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbori.l4 4lqfcuri-€le parcare si vor fi înconjurate cu gard viu de 0.80 - 1.20 metri inaltirr^N®<tB|arîil de parcaje se va calcula conform HOL nr. 113/2017 pentru aprobarea RegtnaEiepftnoiȚrivind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajările autorizate pe raza municipiului Constanța

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilonconform funcțiunii specifice sau conform PUZ si conform caracterului zonei si vecinătăților

 • - Aspectul exterior al clădiriloraspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in caracterul zonei si va tine seama de vecinătăți;                           -

 • - Condiții de echipare edilitară:toate echipamentele publice vor fi racordate la telelei publice de echipare edilitara


 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT P

  • ... - .. . ■■■ -                          • .. .•  .. — .... - .. . ... - - —

  Conform ridicării topografice, utilizate ca suport PUD pentru amplasamveâțțile;^țy.cl.i^>z suprafața amplasamentului studiat conform mașuFâtBfifâfJește de 296,14 mp,cotă parte indiviză. Propunerile prezentului PUD si bilantdril^Tectuata^pentru amplasament au fost raportate la suprafața amplasamentului.                      v

Nu sunt in curs de elaborare alte documentari d& urbahișrh perițru amplasamentul studiat.

• • '•1 z ' \ s»                       :CAPITOLUL 3
3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII

Circulația auto și pietonala se face pe :

B dul Tomis si B_dul Alexandru Lapusneanu sunt artere principale de circulație cu cate 3 benzi pe sens, spatii verzi de aliniament si trotuare cu lățimi variabile . La intersecția bulevardelor zona pietonala este prevăzută cu o piateta si ambientata cu spatii verzi.


3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Construcția ce generează PUD face parte integranta din complexul comercial Dacia.

Accesul in imobilul proprietate investitor, situat la etajul 2 se face„dinspre-b duîAleXanaru'’'i Lapusneanu Suprafețele aferente imobil investitor sunt:                 prima* ■        a.

Cota parte indiviza din 296,14 mp teren                           h' <• me

Suprafața utila corp C1 ( bar) amplasat la etajul 2 = 265,7$ r$p8Xă

Suprafața utila corp C2 (terasa aferenta bar = 103,52 mp POT existent =100 % CUT MAXIM APROBAT = 3
în perioada consultării publice a documentației pt interesati de propunerile PUD și au solicitat la rând peste etajul 2. Din verificările efectuate pe teren în pfezentă investitorului s-a constata ca  aceasta abordare este viabila cu condiția ca la faza de autorizație de construire aceștia sa facă dovada deținerii dreptului de a închide partea de terasa.


din vecinii inițiat lui s-au arata ată închidă parte.-din‘terăsa.cde>


Astfel propunerea de închiderea terasei în mod unitar a fost prezentata și acceptata de către cei interesati.


Fiecare investitor ce va dori sa închidă terasa de peste etajul 2 va trebui sa asigure acces pe terasa respectiva: din interiorul spațiului ce îl-dețipe, dintr-o scara comuna sau de pe scara de evacuare exterioara amplasata în curtea interibara<a complexului Dacia. • 3.3- SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TEREN LIBERE

Suprafața terenului ce generează PUD este ocupata de construcții. Terenul aferent investitor este in indiviziune .

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna.

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit cu vecinătăți avand funcțiuni similare sau conexe. Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 1980.

Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire colectiva si zona comerciala aferenta cartier „Dacia” Tomis III

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

 • 3.5 .DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum echipamente publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de alimentație publica, este compatibila cu funcțiunile aprobate in zona.

 • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA

  SUPRAFEȚELOR OCUPATE - VEZI PLANȘA NR. 5:   ----—

  Terenul care a generat studiul are suprafața de 296,14 mp STANȚA

proprietate privata.                                               '   ‘ Dîpgr-'nuf

ViZAT

3.7. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Din punct de vedere seismic, zona amplasamentul^ -conform Codului de proiectare seismica - P^Țrl 100-1/2006, amplasamentul se incadreaza in prooiectare Ag=0,16g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.


Anexă


iv\ lederi^e-pKMe€ta^^pttFU‘ClădiriH:,~ a cu valoarea acceleȚațieiJtereHului pentru RMOOâ'nisi


 • 3.8 .ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRU

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, constructiilor reprezeritand imobile executate in perioada 1980, ansamblu blocuri locuințe zona Dacia. '

Regimul de inaltime în zona este cupri,nsjntrș...Ț,+4E si P+10E , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) iii suprâfăta^de 296,14 mp, cotă parte indiviză exista construcții.                                         ------


Prin tema solicitata de investitor se propune realizarea unei terase închise peste etajul 1, care sa deservească restaurantul existent.

 • 3.9. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Pe b.dul Tomis exista rețea de alimentare cu apa si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe b_dul Tomis exista rețea de alimentare cu energie electrică .

Alimentarea cu gaze naturale-                     r----*

Pe b.dul Tomis exista rețea de alimentare cu gaze natural^RiM^RtA^N!CPioitii constanța j

Rețele de telecomunicații                                      ^esch^bare

Pe b.dul Tomis exista rețea de telecomunicații.           Ane«-^-h aviruinr/      1^_____- <

ARrliTECT ȘEF .------------

CAPITOLUL 4               ;                           ” "REOiZBMENTĂRI

4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM -       VEZI PLANȘA NR. 5:

Prin prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU se propune, aprobarea unei terase circulabile inchise aferenta spațiu comercial existent(bar)

Reglementările s-au stabilit având la baza Regulamentul Local de Urbansim aferent PUG

Constanta si sunt cuprinse in planșa nr. 5.

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Pentru zona studiata vor fi luate in considerare prevederile Plan Urbanistic General al municipiului Constanta , aprobat prin HCL nr.653 din25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327/18.12.2015., unde terenul este încadrat in zona ZRE1 - subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de casier sijcom x rezidențialexistente

Funcțional, obiectivul propus se va încadra i La solicitarea beneficiarului, pentru imobilul c terasei aferente spațiu comercial (bar) - POT existent/mentinut = 100%

 • - CUT maxim aprobat = 3                                        i;,, andache •!

 • - Regim de inaltime = conform caracterului zonei si vecinătăților. Pentr^obiectivul studiat prin PUD regimul de^rîâltim^yșxfii P+2etaje

 • - inaltimea cladi^t6rrsituj^^^^i|Ti de construire continuu dispuse pexa(ipiș^nțvy^T^specta inaltimea fronturilor irTpâre^acesf^a, se înscriu si regula ca inaltimea clădirii să nu depaseasca distanta dintre^liniaiȚiie^ î'i


gendrat PUD se propuneȚnchidețea

 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Cota parte indiviza din 296,14 mp teren

Suprafața utila corp C1 ( bar) amplasat la etajul 2 = 265,73 mp

Suprafața utila corp C2 (terasa aferenta bar = 103,52 mp

POT existent/mentinut =100 %

CUT MAXIM APROBAT = 3

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

  pRiM.


  ANTA


  J ARH             _________---rTrz:  ____

  ^in-integraiitate-a'ansamblu

  rn, toate fațadele vor fi tratate cu erioara. ....

  intrând in contradicție cu caracterul acesteia,Aspectul arhitectural al investiției propuse propune tr comercial Dacia. Propunerea va avea un a maxima atentie si cu materiale de finisaj de'qali Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, prin respectarea următoarelor principii: - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa/și apjcenț nesaturate;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara; ____

Accesurile pietonale, auto si al mijloacelor de>s^ge^^ir|cendii(&r: lâ^țndbjlyl inypstitorulu se realizează din b_dul A. Lapusneanu. /J>v'                              ~ >

liââL.

Parcaje auto

Se asigura in parcările amenajate pe domeniul public.

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE Șl MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara. Se urmărește crearea unor imobile de calitate superioara, caracterizate de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE închiderea terasei se realizează din materiale superioare : placaje tip bond, tamplarie aluminiu eloxat, cu suprafețe vitrate mari, generând un imobil modern.

 • 4.7. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este b_dul Alexandru Lapusneanu si Tomis.

Accesul auto la amplasament se realizează prin B-dul Alexandru Lapusnenau.

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate reiese forma reliefului. Terenul este cu pante către direcția Est si Vest, intersecția Dacia situandu-se pe fir de vale, fapt de crraza perturj}^               —

abundente.. Amenajările exterioare se pot realiza numai pe d^^pil^^ investitorului se situează la etajul 2 al complexului comercial Dacia. dîF'Ecta ur<BA[••kîm

.   ...  . _ .                                                         AI!t?Aa tei avixcu (II.         n/     ~ X

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA                            I ARHITECT șef _---______

""     . —... ...........   . . ...          ..... ........... ..................................... -.pwz—

Amplasamentului studiat nu se incadreaza in zona de protecție a unui

Imobilul studiat se situează la etajul 2 al complexului comercial Dacia si nu se Jupân^tinir^/?T

restricții din punct de vedere al rețelelor din zona « j)                                      ’>A

4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECO


DIMINUAREA POLUĂRII


Zona studiata este dominanta de functiunea'âeATdcuire obiectiva si comerț M

\j

In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt pentru care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării.

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reccfpsidiărarș a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estej^,ka^^Hân^caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural -                       privit sub aspectul

modului în care utilizarea primului este profitabila/șidoptribuieJa dezvoltarea celui din urma.

Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu. Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.

PROTECȚIA APEI :apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUkprincipala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirilor se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR: nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR: nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI: pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR: deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI închiderea terasei existente pentru destinația alimentație publica, se incadreaza in funcțiunile echipamentelor publice aprobate in zona               i

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA Șl DEZvO™8fe ț SPATIILOR VERZI

Construcția studiata nu deține teren liber la sol ce-poate fi fo osit ca spațiu verde. Spatiile verzi din zona se regăsesc pe domeniul public. «                          .

 • 4.13. PROFILURI transversale caracteristice Z5 WtM

Nu se propun lucrări de realizare ce pot intra sub incidența unor profiluri trai^verșalprK V'.‘, caracteristice.                                                          b                  +jj

 • 414. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PEVERȚICĂLA

Nu sunt necesare lucrări de sistema^r^|e:-ye^.Qala la imobilul studia^ 0 £ Apele pluviale si cele provenite dimioipireațzapeziiQ^se preiau in scurgerile'pluviale existente

la nivel de complex comercial.


V«ZAT SPRE HESt


 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

ZRE 1 - subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, comerț, alimetatie publica, alte tipuri de noi echipamente publice.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
 • - se vor respecta normele de asigurare a bunei funcționari specifice fiecărui tip de echipament;

 • - la dispensarele, cresele si grădinițele situate la parterul blocurilor de locuit se va asigura un acces direct, separat de cel al locatarilor;

 • - pentru cresele si grădinițele situate la parterul blocurilor de locuit se va prevedea o suprafața de minim 100 mp. in utilizare exclusiva, îngrădită si amenajata conform necesităților.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE
 • - se interzice utilizarea parțiala a terenului si clădirilor echipamentelor publice in alte scopuri decât cele specifice funcțiunii respective cu excepția școlilor care sunt sedii de circumscripții electorale.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • - conform situației existente si posibilităților de extindere pe tereFH^ibere adiaceRte-saLbde--localizare pe alte terenuri disponibile;

 • - parcela este construibila numai daca are acces direct dintr-o strada pu^ș^aUijpâinjd^pf

de trecere legal obtinut printr-o alta parcela                         vizat spre &em>i:?a3as


JUDic: IUL COr'S7AK | A

“            ÎTÂ&ȚA


Ivs.i.HS sBsrKtt «m-i^nSARi Anexă la avizul nr. /    /

e pe aliniament daca^d«i^p|iderefîte.ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRIL - in cazul înscrierii clădirii in fronturi conțin funcționale inaltimea clădirii depășește distanta c^intre aliniamente, aceasta se;VfcretfageTde la aliniament cu o distanta egala cu diferența dintre inaltime si aceasta distant^ ? cu rrihi puțin de 6.0 metri;

 • - in cazul in care corecta funcționare a                        nu interzide a t lticru,'distanta

fata de aliniament va fi aceeași cu cea sLcladirilor de locuit din ZR adiacente^ cu condiția Ca inaltimea clădirii sa nu depaseasca di nta dintre ăjjniamente; in caz contrar se aplicaprevederile de la aliniatul anterior.ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - in cazul in care nu exista alte prevederi clădirea poate atinge limitele laterale si limita posterioara a parcelei.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA
 • - pe fiecare parcela se poate construi fie o clădire principala, fie mai multe clădiri, in funcție de suprafața si dimensiunile parcelei;

 • - in cazul in care nu exista alte prevederi clădirile de pe aceeași parcela se vor dispune la o distanta egala cu jumătate din inaltimea clădirii celei mai inalte dar nu mai puțin de 6.0 metri; distanta se poate reduce la jumătate numai daca pe fațadele respective nu sunt accese in clădire si nu sunt incaperi care necesita lumina naturala.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE
 • - toate echipamentele publice vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica;

 • - accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor proiectate.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR
 • - echipamentele publice vor avea asigurate parcaje conform normelor in spatii rezervate situate adiacent circulațiilor publice;

 • - locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice   —-——-—•

I       JUD7FUL COMSWFTA

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADm^b^^^j^S3^ - conform caracterului zonei si vecinătăților                     vizat j. w j^bare

 • - pentru obiectivul studiat prin PUD regimul maxim de înălțime £hfe2E>a                    —

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR [___ARHlT^C_Ș
 • - aspectul clădirilor va exprima funcțiunea, se va înscrie in caracterul zonei si va tine seama de vecinătăți;                                       II |            '

La faza PAC fiecare investitor ce va solicița-atmraâfi 5 de construire pentru a închide terasa pe limitele , pentru care va face dovada junâiSjpnvind dreptului de a o încjhide,:respecta condițiile privind asepectul arhitectural al cladiryor astfel încât întreaga peste etajul 2 ce se va închide sa reflecte un limbaj arhitectural unitar.#*' j-i -.21 iy,

Principii privind aspectul arhitectural:                                   $+ [              ' 2-|*

 • - inaltimea maxima a aticului tețașei-ce se închide va fii la +0.30 fatale cota^plahs'euluî,^e peste etajul 2 existent.                                                   V- '"'d'##...   .-'J!

 • - elemetele de structura^fd^u^^Wi^île^jor avea înălțimea maxima la^).9O fata deicota planseului de peste etâjul 2^existăp^.Acesfea se vor placa cu panouri dFn^lii'rriinru,''


decorative pentru fatade-culoare RAL 1019. Elemetele de structura propuse vizibile vor prelua ritmicitatea structurii elementelor decorative existente cu posibilitatea indesirii acestora în mod unitar pe toată fațada terasei ce se va închide.

 • - închiderile la fațade și aticul peste etajul 1 și 2 se vor placa cu panouri din aluminiu, decorative pentru fatade-culoare RAL 1000

-bandoul de închidere perimetrala a terasei peste etalui 2 va avea lățime maxima de 1,40 metri, culare RAL 1000.

Pe bandou se pot amplasa firme luminoase și panouri publicitare în limita lățimii maxime a acestuia.

RAL 1000


- tamparia exterioara se va executa din profile de culoarea RAL 1019

RAL’WȘ

-sistemul de acoperire al terasei peste etajul 2 existenta se poate realiza în doua variante.

Varianta 1   - terasa necirculabila

varianta 2   - cupola din structura metalica ce va respecta și prelua toate elemente

privind aspectul exterior aferente închiderii terasei peste etajul 2 .

Firmele și panourile publicitare se pot amplasa pe bandoul de inchidere a terasei peste etalui 2 sau pe parapetul etajului 1 fără a depăși înălțimea acestora. Panourile de firma se vor executa din module pe structura de aluminiu având înălțimea de 1,20 metri, montate la 0,10 metri sub H. maxim parapet etaj 1 sau bandou închidere etaj 2 .

"La faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o

piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea ■. proiectului:

-exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural - descrierea modului de implementare a ș^luțiși

piese desenate:

• planuri si fațade, secțiuni caractert ____,_...___________________________

realizăm acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos,J "  confortabil, cu un consum minim de ehergie, cu utilizarea cât mai infenSălde-stitse și corpuri de iluminat performapte'și^fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unuij^stetnjieEn^liQat arhitectural wodem-și-eficient simulări 3D (pe zi și pe noapte)

JUDEȚULCOhSI P R i M Â R! A U N î CIP11J L. U

DIRECȚIA URî? o.

VIZAT SPHK Mt St,


mța


A!


r-

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate numai pe și în latimea de 1,40 metri a aticului.

o firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA
 • - toate echipamentele publice vor fi racordate la rețelele publice de echipare edilitara

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC /mp teren *100)                             ______-

 • - conform normelor specifice pentru fiecare echipament, dar rfu mai mult)d'®JlȘrWț§wrr^

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERfth&lUlavjzuL^ (CUT = mp ADC /mpteren)

 • - conform normelor specifice pentru fiecare echipament, dar r^u mafrTOFSka.O: _______~

CAPITOLUL 5       _                                     CONCLUZII

5.4. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va incadrazjn zQnajjtointrapd\

in contradicție cu specificul acesteia.


5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUZ^EMPudI-ULUI

După aprobare PUD se va trece la obtinereă^utorizatiei de construire pentrui " INC TERASA CIRCULABILA ETAJ - investitor/protfietar “S.C.DACIAT&T SRL ”


Prin PUD s-a studiat întregul ansamblu complex comercial''baciș^p^'șjbilitatea închiderii terasei aferente etaj 2 ,                             / . „FnÎR

La Autorizația de Construire investitorul care va solicita jhcmâ^a;țer^șei?ștaj 2 , parte ce o deține in proprietate va prelua in cadrul proiectului ele^^^^nr^fiSare^din prezentul PUD


si volumetria aprobata.                     _____

Se mențin toate celelalte regienTef^afi'âfere'nte PUG Constanta aprobat prin HCL 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327/18.12.2015.


itara ă zonei.


 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI Sd

  revederile existente


Propunerea pentru amplasamentul studiat este co privesc dezvoltarea zonei și va conduce la dezvolta Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

întocmit

C.Arh. Rodica Ungureanu

Coordonator urbanism Arh. Alexandru Gpștandache

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.