Hotărârea nr. 313/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. MAMAIA NR. 459B, INVESTITOR OLTEANU DANIEL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 459B, investitor Olteanu Daniel

Consliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de *61, Q^.,2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 117716/04.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123261/13.08.2020, precum și avizul nr. 117714/04.08.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea domnului Olteanu Daniel înregistrată sub nr. 21221/03.02.2020, completată cu adresa nr. 93415/16.06.2020 și nr, 117684/04.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Mamaia nr. 459B, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire â unui imobil cu regim de înălțime S+P+5-6E cu funcțiunea de locuire colectivă, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Metropol lot 5, bd. Mamaia nr. 459B, în suprafață de 441,21 mp (potrivit actelor de proprietate) și 441 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 210278, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietatea soților Olteanu Daniel și Olteanu Daniela conform următoarelor înscrisuri:

- contract de vânzare autentificat sub nr. 717/24.04.2018 la Borună Chirața și Asociații - Societate profesională notarială,

- contract de vânzare autentificat sub nr. 1314/26.06.2015 la Borună Chirața și Asociații - Societate profesională notarială.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Olteanu Daniel, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

l (n pentru, lO împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, secrețawgeneral, FULVIA AMTONELA DINESCU

CONSTANȚA

NR. 0)1^ / O& > 2020

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3-PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ,REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4-CONCLUZII SI MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul general al documentației consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru terenul situat in municipiul Constanta, STAȚIUNEA MAMAIA, B-DUL MAMAIA nr. 459B, aflat in proprietatea soților OLTEANU DANIEL si OLTEANU DANIELA, pe care se dorește construirea unui imobil de locuințe colective. Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederea studierii amplasării pe teren a imobilului.

Suprafața amplasamentului care a generat P.U.D. este de 441 mp. Pe amplasament nu exista construcții.

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al

MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • • circulațiile auto si pietonale;

organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane;

indici și indicatori urbanistici (retrageri, regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T.,

C.U.T. etc.);


dezvoltarea infrastructurii edilitare;

statutul juridic și circulația terenurilor; actualizarea planurilor topografice.


ui


al municipiu de reglementare gestionare a spațiului


Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată de1 Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va devefnținstriț urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea construit pe terenul studiat

1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

•Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și ur^'^snȚuî^iJ^F^Odjficările ulterioare;                                                                                 }

M->rsia )■' ’ “^scu


\\

•Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism: 1                                                                         ’

•Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • •Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

•Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

•Legea 114-1996-Legea locuinței;

•ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

•HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • •NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru^Otb^u^nȚe^

•Planul urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008    ,z~            " "

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTEPRIMAKIA MUNIUiPiULUi

2.1. EVOLUȚIA ZONEI


DIRECȚIA URBANISM VJZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr.

Terenul ce face obiectul iocuiȚienț^țieișpde urbanism se municipiului Constanța, stabilit pr4R--^tztH-ML-PAT~nr7”7674S9Ț7^ Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCbM-4^. ”1’57^.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31 /Q1.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG

în teritoriul din care face parte terenul care generează PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

Terenul care face obiectul prezentului PUD este situat in stațiunea Mamaia, in zona Hotel Metropol lot 5, zona destinata construcțiilor hoteliere si de locuințe, cu regim de înălțime P+5-8, POT 40-70%, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/24.05.2013 - ZONA D UTR 24 -vile turistice

In ceea ce privește vecinătatea imediata, parcelele adiacente la NORD si la SUD sunt proprietatea privata a persoanelor fizice, parcela dinspre latura de NORD fiind construita iar cea dinspre SUD neconstruita. Pe latura de EST terenul se învecinează cu un drum de acces carosabil si pietonal, iar pe latura de VEST cu un teren ce aparține domeniului public al municipiului Constanta, neamenajat.

Terenul este situat in zona de protecție a Lac Siutghiol conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/2013.

Conform PUZ aprobat prin cu HCL nr. 121/24.05.2013, indicatorii urbanistici sunt astfel:

 • • Funcțiuni admise: funcțiuni de turism, apartamente de vacanta, locuințe permanente individuale si colective

 • Regim de inaltime:P+5-8E. Hmax=39m de la nivelul marii.

 • P.O.T. = 40-70 %.

 • — C.U.T. maxim = 4.

Terenul care a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține proprietarilor OLTEANU DANIEL si OLTEANU DANIELA, conform actului de proprietate anexat.

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar însemnate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant ește cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-saprintr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute/'iarna. A/lunicipiul Constanța se află în zona cu viteza maximă anuală, la 10m deăsupȚg/saLdui/-eu_5'0 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreiaui core^y^vwtp presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.Temperaturile medii anuale se înscriu cuVEFttyi superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C/dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadrează în zona seismicaL..cu. ag = 0,20 g exprimată în termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioadă\deTeV^hice^de 225

ani, respectiv în zona cu secunde.


2.4. CIRCULAȚII, PARCAJE


ARHITECT ȘEF


Accesul carosabil si pietonal pe parcela se va face din drumul de acces existent. Se'propun 6 unitati locative cu suprafața utila mai mica de 100 mp si doua unitati locative cu suprafața suprafața de peste 100mp.. Conform HCL nr. 113/27.04.2017 „Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrări de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta”, sunt necesare minimum 12 locuri de parcare ( un loc/ unitate locativa cu Su < 100mp, doua locuri de parcare/ unitate locativa cu Su>100mp + 20% pentru vizitatori). Acestea vor fi asigurate in interiorul incintei.

Staționarea autovehiculelor: zonele de parcare se vor realiza numai in incinta (cu respectarea H.C.L. Constanta nr. 113/2017)

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

In zona sunt multe terenuri inca neconstruite.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, imobilele din zona sunt noi, de buna calitate, zona fiind in curs de constituire.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți construcții si este in prezent liber.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare. Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Terenul studiat este situat in zona de protecție a laculMi-SiutariraLajmefflTTDrevederii PUZ aprobat cu HCL nr. 121/2013. Conform HG nr. 971/2jM^Eaci^^^i|||ol este arie protejata Natura 2000, cod de identificare ROSPA 0057, iar luchărifeTpropuse vor tine seama de prezenta acestui element natural in vecinătate. De asemenea vor fi adoptate^sKiȚiăsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție^â^nedjulâ^îVd^e^i ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea                  're®zar^~de4pațir^râi,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTATA

— . —____ ~. t ■ ■ •—» A .  1 rtl t < ' “□


măsuri de protecția muncii etc.


DIRECȚIA URBAI L9M

VIZAT SPRE


 • 2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂAnexă te avizul n/--J          | - c p ~~ - /(

ARHITECT ȘEF___________ 17

Teritoriul din zona in care se afla si terenuLstud+at-de-prezenta^ocumentăție deXirbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

 • 2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul care a inițiat elaborarea P.U.D. se dorește studierea oportunității edificării unui imobil de locuințe colective, conform pervederilor PUZ in vigoare, aprobat prin cu HCL nr. 121/24.05.2013

2.10. DISFUNCTIONALITATI


Zona studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca sunt multe terenuri neconstruite care fie nu sunt intretinute, fie sunt intretinute precar, prin modul precar de întreținere rezultând împrejmuiri improvizate sau terenuri năpădite de buruieni.


CAPITOLUL 3 - REGULAMENTUL DE URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE

urbănîstîcăpeTotulstudîătHBHI^^^^^^H^^^HIIII^^^I


3.1. regulamentul de urbanism


Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia, in scopul asigurării calitatii cadrului construit, amenajat si plantat, protejării, conservării si valorificării resurselor turistice.


Articolul 1 - Definiție si scop

Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.                                                      _____

Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile'cu^ajacter de reglementare ale PUZ, aprobat prin Hotararea Consiliului—LeeaF^"cu%nr. 121/24.05.2013.


Articolul 2 - Domeniul de aplicareJUDEȚUL CON® i^TA #;| PRIMĂRIA municipiului ‘

DIRECȚIA URBA)

VIZAT SPRE

Anexă 1=                                 «

urbatwsriTitSȚ^^^G-H^egtiti-^ligatbrii'apliPrevederile prezentului Regulament dej limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastr recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urban/fctjp zo obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de constc vor emite cu observarea si respectarea prevederilor preze La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in veder^si

langa prevederile PUZ Mamaia, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundatii ori alunecări de teren, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.


ibile in

stabilirea condițiilor si lirrfufelor de
I, conține norme e“construire se


va asigura respectarea, pe


Datorita statutului de stațiune turistica pe care il are Stațiunea Mamaia, zonificarea funcționala existenta a acesteia este una mixta, cu echipamente predominant turistice, astfel ca prevederile specifice sunt metionate in cadrul Regulamentului, la nivelul intregii stațiuni. Terenul studiat face parte din Zona D, UTR 24 - vile turistice

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Terenul studiat se afla in zona de protecție Lac Siutghiol conform prevederii PUZ aprobat cu HCL nr. 121/2013. Conform HG nr. 971/2011 Lacul Siutghiol este arie protejata Natura 2000, cod identificare ROSPA 0057.

Articolul 4 - Utilizări admise: funcțiuni de turism; apartamente de vacanta, locuințe permanente individuale si colective; funcțiuni pentru alimentație publica; funcțiuni de comerț; funcțiuni sportive; funcțiuni de agrement; funcțiuni de cultura; servicii; funcțiuni de sanatate; funcțiuni legate de culte;

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

Construcții si instalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții; corturi cu character provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente; organizări de evenimente in perioada sezonului estival; sunt admise extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectareaucbn^jtiilgr de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilităților maxime de o^arf^^uțiliz^ terenului prevăzute prin prezentul regulament.^î/re^ • j ^A^r^

...

Activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodeelzâ^prin traficul generat; funcțiuni industriale; depozitare si vanzare en-gros; {depozitarea de stfiostante inflamabile sau toxice; depozitari de substanțe refolosibile; platyo||me e oxeeolectare a deșeurilor utbane; statii de întreținere auto; spălătorii chjmjc^ JȘipt /interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spâfîîlesjju^wee^u de pe parcelele  adiacente, sunt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care ^foduc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea habitaiuluLnafajraL.<sLQQntra»i,n normelor de protecție stabilite pe plan national/local.

r r                                 PRiMARIw MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECTA URBANISM

Articolul 7 - Parcelarea (suprafețe, forme, dimensiuni) .             ^‘SCHIMBARE

' ~         1          1                  >                 is avizul ar./


Articolul 6 - Utilizări interzise


V>.In cazurile parcelarilor se vor avea in vedere cerințele legale pri^lfebTeAărazurile in caro oste necesara eliberarea certificatului de urbanism

Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitatea dovedita de bransare la rețeaua de distribuție a apei, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Autoritatea publica este in drept ca in cazul in care pentru bransare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție sa solicite , anterior autorizării construcției, realizarea efectiva a extinderii.

Marimea minima a parcelei construibile - conform prevederilor legale, limitelor stabilite, cerințelor tehnice, documentațiilor PUD (daca este cazul), studiilor de specialitate avizate conform legii (daca este cazul), pentru fiecare funcțiune admisa.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Clădirile pot fi dispuse pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective; in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol; regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale clădirii, cu respectarea următoarelor condiții:

 • - terasele, balcoanele si bovindourile vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maxim 1,20m

 • - in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstră o distanta minima de 2m fata de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minima de 3.5m fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului

 • - bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.

Imobilul propus se va retrage fata de aliniamentul terenului dinspre drumul de acces minimum 3,50 metri.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Se va face conform documentației PUZ aprobata prin HCL nr. 121 / 24.05.2013 : conform HGR 525 / 27.06.1996 si conform Cod Civil.

In cazul unor calcane existente, adiacente terenurilor ce urmeazawaj.fi construite, noile construcții se vor lipi la acele calcane pentru a se obține o imagiResjrpanjstLaaMe^risamblu coerenta. Ținând seama ca pentru orice construcție pe limita--eerprapfââfe este necesar acordul in scris al vecinilor, in situația in care acesta nu este obtinwtr-se va cqnstrui retras de la limita de proprietate cu 60 cm, cu obligația de a masca distanțarea ce rezulta intre clădiri cu panouri ușoare ce nu afecteaza proprietatea vecina. ----^?7judctu.l CONSTANTA

Pejportiunile pe care nu exista calcan construit pe terenul falaâffatj oonStftJbtid fiSliâWWa retrage cu minimum 2m.                                          J

 • • fata de limita laterala dinspre Sud, imobilul propus s< i va r^ag^yij^iprium 3m

 • • < _ pe latura posterioara a lotului. inspre domeniul puelie-^LA^tinieiphjIurGunstanterWn vecinătatea lacului Surighiol, se va construi pe limita de proprietate; F^e aceasta latura clădirea va avea fațada;

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

Pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU/1995, OMS 536/1997,etc.)

Articolul 11-Circulatii si accese

Accese carosabile

Accesul auto se va realiza din drumul carosabil existent, adiacent terenului studiat. Configurarea accesului auto trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

Numărul si configurația acceselor se determina conform HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

Accesul se va realiza conform avizului de circulație si al autorizației de construire.

Se va asigura accesul pe parcela a autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

Planșa de reglementari a fost prezentata in cadrul comisiei de circulație si a fost obtinut avizul comisiei cu nr. 133 din data de 25.03.2019.

Accese pietonale

Accesul pietonal in cazul lotului studiat se face din drumul carosabil si pietonal adiacent lotului.

Accesul pietonal se va conforma astfel incat sa peTmrfsTcî^la^ pgf^pan^or cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. primăria municipiului CONSTANȚA

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai in inierior^UjPare.elȘii.F deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asjgwat^etMbrm^ 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim

pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului fC^nstânta -sik'

HCLnr. 28/2018.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

Conform documentației PUD aprobata prin HCL nr. 121/24.05.2013: inătaeartfă)flma a clădirilor pe terenul studiat va fi P+5-8 E, conform planșei de reglement^ cu retrageri succesive.

Condiții generale în ceea ce privei lte modul de calcul al înăltimiLm^^w^omise:____________

 • > v H maxim se calculează astfel: subsol 1,50metri răta/de trotuarul de garda.+ 3,30metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,50metri pentru atic/cornisa; pentru construcțiile cu acces public la parter inaltimea parterului se calculează 4,50metri (finit-: finit);                     :

 • • se permite realizarea de subsoluri; numărul de subsoluri nu se normează;

 • • . realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de inaltime maxim propus;

Este permisa construirea de subsoluri, cu respectarea coeficienților urbanistici aprobati.

Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

Nu este permisa realizarea de demisoluri.

in cazul regimului de inaltime care prevede retrageri succesive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras.

Retragerile se vor face tinandu-se seama de elementul cu valoare peisagistica, realizandu-se terase succesive înspre lacul Siutghiol, de minim 2 metri lățime. De asemenea, pentru menținerea proporțiilor profilului transversal al străzii de acces, se vor face retrageri de minim1m, din doua in doua etaje, începând cu etajul 6.

Amplasamentul este situat in zona MApN restricționată Hmax = 39m de la nivelul marii.

In stațiunea Mamaia este interzisa mansardarea clădirilor edificate ulterior aprobării prezentului regulament.

Imobilul propus va avea regimul de inaltime S+P+5-6E.

Articolul 14-Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

Conform documentației PUZ aprobata prin HCL nr. 121/24.05.2013.

Articolul 15-Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor urbanistice in vigoare (PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 sau prevederilor Art. 32 al Regulamentului Generabde Urbanism).

Arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului.

Aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zone/side_-arhitect ura clădirilor din vecinătate cu care se afla in reiatii de co-vizibjfiiatery7T/^/77

Fațadele dinsprelac yor fi cat mai vitrate.^Pentru reducer^^nWresl^ap masivitate a clădirilor, in compoziția fațadelor se vor grupa zonele vitrate si ^onele cu perete plin in așa fel incat șa se constituie in volume subordonate volumetriei generale.

De asemenea, se va încerca obținerea unor transparente la nivelul parterului , pentru a se crea o legătură vizuala cu lacul Siutghiol, acesta fiind elemental natural ce da specificitate locului. Culorile folosite la decorarea fațadelor vor fi deschise, pastelate,; luminoase, apropiate de cele naturale specifice zonai-^alh, crem „gri deschis, etc.)


SIMULARE 3D

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE

Municipiul CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA, b-dul MAMAIA nr. 459b


Lucrările de modificare a fațadelor (reabilitare termica, închiderea balcdițfielor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru întreaga construcție.

"La faza PAC, documentația care va sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

:o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect m funcfi^^Lq^p§^:^^^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA . arhitectuWxTî/XURBANISM i

(instalații electrice, structură, etc.), care va urmări proiectului:

-exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat

- descrierea modului de implementare a soluției te hrj|c^ Piese desenate:

• planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care jsăuo


pății ne coșare limat luminos


ixarea


realizării acestui proiect în concordanță cu rea confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea'c^l mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • • simulări 3D (pe zi și pe noapte)

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonăl, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și ămenajareai teritoriului din cadru] Primăriei mu^

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

Conform documentației PUZ aprobata prin HCL nr. 121/24.05.2013:

. - autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice

 • - fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public

 • - platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si funcțiune

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica;

 • - costurile lucrărilor de racordare si de bransare la reteatta-^dtHtara^ubiica^^"SUpuîtcr .......  ...    .          ] judetulxohsWța h

in întregime de către investitor sau beneficiar. primăria municipiului CONSTANȚA

Articolul 17 - Parcaje

^-^autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita șbatii de parcare se emite numai dacă se asigură realizarea acestora înj interi^VilTip^Pqeî^F pentru căre_se. solicita autorizația de construire                           <  m IIL.—/---

^numărul minim al locurilor de parcare necesare se stabilește coi

2017 - Regulamentul privind asigurarea numărului minim de loci/ri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta si HCL nr. 28/2018.                                                         /r' 7. , .

i—-Daca in interiorul aceleiași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numarultotal al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor ype 1ocuri.de’ parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte.                              07               ~

Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • -—pe suprafața parcelei se va amenaja un spațiu de joaca pentru copii si grădini de fațada decorative;

7--spațiul liber dintre clădire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat,

 • •—se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

-—La faza PAC documentația va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr.525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

 • < —construcțiile de locuințe vor fi prevăzute cu spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire

 • • —toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

 • * —se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

 • • —se vor prevedea instalatii automate pentru irigat.

 • • —proprietarii vor fi obligati sa asigure:

o lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;

o lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației;

o drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

o orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent

imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Articolul 19 - împrejmuiri

In documentația PUZ aprobata prin HCL nr. 121 / 24.05.2013 sunt următoarele specificatii:

inprejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din oard viu, jardiniere (h max = 30 cm) sau plante in ghiveci                           / /    /

 • ■ —-in toate celelalte cazuri, împrejmuirile vor avea cel mult up^&slujb&ae-i^nnaitimea maxima de 40 cm si o parte transparenta, realizata din grilaHrTgîa^^g^mr-un sistem similar care permite vizibilitatea in ambele direGtt--si---Gare=^er«iite...patr.under8a-vegetatiei. Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi dublate de gard viu.                                       direcția urfhmsm

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenuluifPjo.T. -^^Ă^^ptererr^^tOO) ।

—conform documentație PUD aprobata prin HCL nr. 121 / 24.05.2013 : POT = 40-70%

—POT propus = 70%

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenuluifC.lZT. - mp ADC/mp teren)

jconform documentație PUD aprobata prin HCL nr. 121 / 24.05,2013MJ K %\\/7

^CUȚ-maX=4                                                //£• M.ireia!’. Vj/)

-CUT propus = 4

 • 3.2. PROPUNERE DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR PE TERENUL STUDIAT DETALIERE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism.

La solicitarea beneficiarului de a construi un imobil de locuințe colective, primăria Constanta, prin certificat de urbanism, a solicitat realizarea unei documentatii PUD.

Prin documentația PUD s-a studiat amplasarea pe teren si s-au stablit retragerile fata de limitele de proprietate, in vederea realizării unei construcții care se va încadra in toți________

coeficienții maximali aprobati pentru aceasta zona.

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. =0% si C.U.T. =0,00. i'[* î’i.t

Se vor respectă indicatorii urbanistici P b.T. maxim = C.U.T; maxim =\4.

'.....    '................ ..........................................................•

Urmărind deplasarea umbrei lasate de imobilul proiect- — -v-  .....— ---------—------- - -— .....-     ........,■ ..........ut

pa este îndeplinita condiția de insonre minima de o ora si

construcțiilor de locuit din imediata vecinătate.                      viz.at i

_                       ia avizul

Terenul liber de construcții - proprietate privata nu es1^uml^^^g||țuctiă propusa deoarece este situat la sud de aceasta.                          "

Terenul liber de construcții situat la vest de construcția pro|/upa șste traversat de umbra lasata de imobilul propus in intervalul 7.47-11.30.
Imobilul P+5E este umbrit de construcția propusa ppe tot parcursul


zilei dar nu se pune problema umbririi camerelor de locuit dbt fece fațada prezintă doar goluri de la grupuri sanitare si pe fațada principala in intervalul 10.30-12.30, fațada beneficiand, de lumina naturala jumătate in intervalul 8.30 - 10.30 si cealalta jumătate in intervalul 10.00 - 12.00?


COEFICIENȚI URBANISTICI AM

CLASAMENT STUDIAT                           /

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

441 mp

441mp

Arian construita (AC)

0

maxi ni 308 mp

Arian construita desfasurata (ADC)

0

maxim 1764 mp

P.O.T. maxim

0

70%

C.U.T. maxim'

0

4

Regim de inaltime

-

S+P+5-6E

Imobilul P+6 - situat vis a vis de imobilul vecin P+5E, pe strada acces existenta, este umbrit parțial de construcția propusa, umbra traversând fațada, pe zona de parter si etajele 1,2 jn intervalul 13.00-14.00; fațada beneficiază de lumina naturala in intervalul 11.30-13.00.

Imobilul P+6, situat vis a vis, pe strada de acces existenta, este umbrit parțial de construcția propusa, umbra traversând fațada, pe zona de parter si etajele 1-3, apoi etajele 4 ih5~dupâ ora 13 00’ fațada beneficiază de lumina naturala in। intervalul 11.30-13.30; imobilulj existent nu umbrește construcția propusa.

Construcția propusa nu mai umbrește alte construcții sau terenuri din vecinătate, insa in intervalul 9.00-10.30 este umbrita de imobil P+7-8 situat vis a vis pe strada acces existenta, la intrarea din bulevardul Mamaia.

La faza PAC, documentația va fi întocmită astfel incat sa fie asigurat minumim necesar al insoririi camerelor de locuit?

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri:

 • • fata de aliniamentul terenului spre drumul de acces, imobilul se va retrage minimum 3,50 metri;

 • • înspre Nord - imobilul se va lipi la calcanul construcției de pe terenul alaturat sau se ya retrage 60cm in cazul in care beneficiarul nu reușește sa obțină acordurile notariale ale vecinilor limitrofi, cu obligația de a masca distanțarea ce rezulta intre clădiri cu panouri ușoare ce nu afecteaza proprietatea vecina?

 • • înspre Nord - se va retrage cu 2 m pe zona dinspre strada, acolo unde nu este calcan

 • • 1 fata de limita laterala dinspre Sud, retragerea va fi de minimum 3m

 • • pe latura posterioara a lotului, înspre domeniul public al Municipiului Constanta din vecinătatea lacului Surighiol, se va construi pe limita de proprietate. Pe aceasta latura clădirea va avea fațada.

»> ultimele etaje ale construcției vor fi retrase 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras

 • • ^ Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, in partea desenata a acestei documentatii de urbanism.                   / fi

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definpeB^up^fâia/componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate ^construcții, /în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.                          1

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerea exigentelor prevăzute in anexa 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, pentru locatari:                                                           /


1 G la Legea nr. astfel, se asigura


acces comun la spațiul locui spatii pentru odihna;                 direcția urbanism

VIZAT SPRE NESCHKSBAF-: spatii pentru prepararea hraneĂnexă avizul nr. , grupuri sanitare;                                                           a ' //

acces la energia electrica skapa-potabter-evaeuarea^-controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere;

 • • suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • • spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Respectând H.C.J. 152/2013, pe spatiile neconstruite de la nivelul solului vor fi amenajate si plantate.

Accesul auto si pietonal se vor realiza dinspre drumul alaturat parcelei, conform planșei de reglementari.

Accesul la locurile de parcare de pe proprietate se va face prin doua rampe de acces, una spre subsol si cealalta spre parterul inalt.

Zona de acces carosabil si locurile de parcare vor fi finisate corespunzător. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe teren.

CAPITOLUL 4-CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare; ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.Z.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă fia zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:                       i !__f

•îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea di^ferrc^M^filor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabjie'pen/ru toți locuitorii;

•utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate;

•extinderea controlată a zonelor construite;

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT S PRE NESCHISUBARE


Anexă le ayjzul nr. t__, / o

ARHITECT ȘEF[


•asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;

•asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

•asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

•asigurarea acceselor obligatorii la lot;

•asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta proprietății;

•asigurarea spatiilor verzi.

Data: 03.08.2020


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.