Hotărârea nr. 312/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII CAZARE, STAȚIUNEA MAMAIA ZONA ROYAL CLUB, INVESTITOR SC SOLID HOUSE SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil spații cazare, Stațiunea Mamaia zona Royal Club-Mamaia, investitor SC Solid House SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de __iLQâ_'2O2O.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 121303/10.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123262/13.08.2020, precum și avizul nr. 121292/10.08.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea SC Solid House SRL înregistrată sub nr. 127944/03.07.2019, completată cu adresele nr. 196787/11.10.2019, nr. 105341/10.07.2020 și nr. 109316/20.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Royal Club-Mamaia, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+4E, cu funcțiunea de spații cazare, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în Stațiunea Mamaia zona Royal Club-Mamaia, în suprafață de 513,92 mp (potrivit actelor de proprietate) și 518 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 201409, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Sunrise Litoral SRL (fostă SC Agrementul SA) conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M08 nr. 0587 emis de Ministerul turismului la 31.10.1997. Construcția se realizează potrivit contractului de asociere în participație autentificat sub nr. 2558/01.08.2017 la Biroul notarilor publici asociați losif Mariana și Pătrașcu loan-Gabriel având ca obiect construirea unui imobil care va cuprinde spații locative și /sau spații comerciale și parcări, contract încheiat între "Sunrise LitoraTSRL și "Solid House"SRL.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Sunrise Litoral SRL, SC Solid House SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: IQ» pentru, l împotrivă, " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție olM consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSTANȚA

nr.^9-


2020


MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE                  |

CAPITOLUL 2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

ICAPITOLUL 1 - INTRODUCERE!

 • 1.1, OBIECTUL DÎOCUMENTATIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vedsrea obținerii planului de urbanism de' detaliu: pentru un imobil propus P+4Etaje cu destinația de vila turistica.Terenul pe care se realizează construcția are 518mp din masuratori(513mp din acte) si se dorește desființarea construcției existente P si realizarea uneia noi P+4Etaje.Deoarece,conform prevederilor legii 350/2001, art.32,aiin.1,lit.d,trebuie detaliate reglementările urbanistice din HCL 121/2013,autorizarea construrii imobilului propus este condiționată de aprobarea unui PUD.

; i 1                                                                                                                              I I

Documentația de urbanism șe corelează cu prevederile p anurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta j cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabili e j prin PUZ aprobat cu HCLM 121/24:05.2013,conform legii 350/2001 actualizate si prin Normelor metodologice de aplicare a legii 350/2001.                 '     •                              {

, '

Conțindtul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de {probleme: -{circulațiile auto si pietonale

-{organizarea urbanistic-arhitecturaiă.în funcție de caracteristicile zonei urbane

-{indici și hdicatori urbanistici (retrageri,regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT

Mtc.j              II

 • -{dezvoltarea infrastructurii edilitare

{-{statutul juridic și circulația {terenurilor {-{actualiza ea planurilor topografice


Documentația de urbanism PUD'avizată și aprobată de către Consiliul loca| Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul d« urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a ^p din zona studiată.            I

 • 1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza {situației Existente și, formularea propunerilor și ai reglementărilor va avea la\bază următoarele acte normative și{ documentații, de urbanism: j

 • • Legea nr. 350/2001, privind amenajarea' teritoriului și urbanismul, c$ modifi

■ulterioare; I

 • • Ordinul nr 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodol ăSfidaJ-e a Le9*’ nr 350/2001 orivind amenajarea teritoriului și urbanismul și -^e'elaBi^?l^peMyîjactualizare a {documentațiilor de urbanism;

 • • ;Regulame:itul general de {urbanism aprobat prin HGR nr. 52Ș/1996, cu modificările ulterioare, precum și! Ordinul MLPAT hr.' 21/N/2Q00 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism; ■                       __——

li

|l

• Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cli modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cuimodificarile ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populațibi;

 • • Legea 114’-1996-Legea locuinței;

 • • ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic ele detaliu”;

 • • HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • • NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • • Planul Urbanistic General al municipiului Constanța ’și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. ^1/26.03.2013

 • • HCLM 121/24.05.2013-Plan Urbanism Zonal Mamaia.

i i

 • i                                                                                                                                                                                                                                      ;

  ITOLUL 2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI EXISTENTEI


 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI i

Zona ce face obiectul documentației de urbanism«PL^N'URBANISTIC DE DETALIU » în suprafață de 518țnp, se află în intravilanul Constantei, stațiunea Mamaia, zona club Royal, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/19191 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu | modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCllM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG.PUZ                           i

în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate' privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, cui funcțiuni de alimentatie...publica, cazarejServicii.agțement,sport si comerț.                    ;                      ’    '7

Amplasamentul studiat este compus din :                                  /

 • - TEREN IE 201409 cu suprafața 518,00mp cf măsurători, respectiv 513,92mp cf. act6, teț avand destinația de cazare, pentru care s-a obtinut certifcatuj de urbanism nk Ș545/20.fe\ Amplasamentul este situat in stațiunea Mamaia, zona club jRoyal. Zona beneficiâza'-.deț. facil din arterele importante âe circulație din zonă .respectiv Bd.Mamaia. \ - ~ ~ Vecinătățile sunt reprezenta S'zone de turism,alimentație publica,servicii si comerț in tegim de inaltime£zE+7E.til '■                                  1                                 '

  ;pes !  îât se gaseste in zona nordica a stațiunii Mamaia, mai exact in zona


Amplasai

hotelului Maj@STîc.|                                              , .

Conform HCLM Jrll2l/24.Q.5l20.1.3.tereniil stiidiat.se afla in zona de reglementare ZONA

j CJJTR j§t)EȚUL CONSTANȚA                '

PRIMĂRIA ivîUNICIPiULU! CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT &PRE NESCHIfiSSARE

Anexă la ayizul nr. ,_____


Funcțiuni de turism,apartamente de vacanta,locuințe permanente individuale si colective,funcțiuni pentru alimentație publica,funcțiuni de comerț,funcțiuni sportive,funcituni de agrement,funcituni de cultura.șervicii,funcțiuni de sanatate,funcțiuni culte,                                                             |

Funcțiuni interzise:activitati de orice tip daca sunt poluante,prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat,funcțiuni industriale, depozitare si vanzare en gros,depozitare de substanțe inflamabile sau toxice.depozitare de materiale refolosibild,platforme colectare deșeuri urbane,stat i de intretinere auto,spălătorii chimice, lucrări de terasament ce afecteaza spatiile publice amenajate sau parcelele adiacente,funcțiuni si amenajari ce aduc agresarea mediului,scurgerea apelor pluviale pe parcelele adiacente.

:

Indicatori urbanistici maximi aprobati:

§ regimul Ide inaltime maxim: P+5E+6_PARTIAL !

§ i POT maxim 40-70%,raportat la suprafața amplasamentului

। CUT maxim 4.00/UTR.


Terenul ce a generat inițiativa intocmirii unui P.U.D. aparține SC SUNRISE LITORAL SRL, iar investiția va fi realizata de către SC SOLID HOUSE SRL,conform actelor de proprietate anexatei

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

, j                                                                                                                                                                                                                    •                                                ■ ■

Clima municipiulu Constanța evoluează pe fondul generql al climatului temperat continental cu. influențe marine,| prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghibl asigură umiditatea aerului și regleâzăîncălzirea acestuia.

Regiunea șe caracterizează’ printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar însemiriâte cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este ci pnns între 300 și 400 mm/an.

Vântul piredominant este celjcare bațe din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă;vara și un aport important ide zăpezi și temperaturi scăzute iama. Municipiul Constanța se aflăîri zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk’= 29 m/s, căreia ii corespunde’o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale‘ se înscriu cu valori supe ioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iama este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vană depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează lâ -0.80M- -0,90 ni. I             II fi J)

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîp zona--sel5rmM]TCi/a/ = 0,20 g exprimațăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure CiRgerioada^yreVenire/de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț â spectrului de răspuns‘'arzonei respective T?-ș 0,7, secundă’.                                                     I                          V "-?

Din punct; de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabâițateâ'‘Vijfâălreldîy construcții.                                                                                     .

2.4, PARTICULARITĂȚI GEOTEHNICE ALE TERENULUI I 1 ■ I                                                              ।


Din punct de vedere geologic,: amplasamentul studiat face parte din podișul Dobrogei de Sud.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat si nu se semnalează fenorpene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea construcțiilor:—

Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta unei stive groase de roci sedimentare-jurasic-cretacic si sarmatiene exprimate prin calcare albe,cenușii,peste care s-au așezat depozite de nisip vanat cenușiu saturat cu nivel de apa variabil dar permanent,iar in suprafața,nisipuri uscate fin prăfoase cafenii,pachet de nisjp cu grosimi de 6-8metri CTN. Amplasamentul cercetat se incadreâza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, in condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderai. '

Nivelul hidrostatica fost intalnit in foraje la adancimea de aproximativ -1,2metri CTN.

Recomandări: ;                                           i

 • - protejarea terenului de fundare impotriva umezirii in perodda execuției si in timpul exploatării, prin îndepărtarea apelor de suprafața si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața.

 • 2.5. CIRCULAȚII, PARCAJE                 . j

Amplasamentul beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din ■ zonă:Bd.Mamaia |și aleile de acces auto.pentru aprovizionare si acces riverani,turiști ce sunt, cazati la hotelurile din zona deservita de aleea de acces.

Accesul ;piștonal, pentru clienti, se, va face pe aleea de promenada a stațiunii sau din aleea de: acces auto pentru riverani si turiștii cazati la hotelurile din zona,ce exista in dreptul terenului studiat. '

In prezent este as gurat accesul auto pe teren din aleea ai to ce deservește si parcarea existența in fata lotului studiat;

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR,

Teritoriul studiat prin PUD și, zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni diverse., 'care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

o Cazare

« Comerț

« Alimentație publica

 • • 'Agrement                 ;

® 'Sport

® Servicii

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta; este bună,dar nu intotdeaunâtiih


valoare arhitecturala. Imobilele din zona sunt nou construi e.dar calitatea materialeforfolositeid construcția unora dintre ele nii este cea mai buna.                              ț ț . T’-'nș <


Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința spațiu comerciai-tunsti^ este, in prezent ocțibctfj de o aonstructie parter si o magazie pâr :er                      '        -


 • 2.7. ECHIPARĂ ffilABĂ

  Zori ener

  Extinderile de rețe'le sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către

  :-----v.xki i----r.-:------—,, țjUpa cazț, în condițiile legislației în vigoare.


tunel de rețele ,de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cil Btfijba și termică, gaze naturale și telefonie.

inves.titatsau^beriefietan~DaTttârsau m intrfeaime, li JD^TUL dQMSTAN ț Ă i

. PRIMĂRIA:MUNICIH’WLUî constanța

bÎRfeC TIA URSAt-

VIZAȚ SPKE                   ,

Anexa                           ț

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alinj(2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.8. PROBLEME PE MEDIU Șl MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu Ridică probleme de mediu, iar lucrările propuse,respectiv cazare , nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele. constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în .vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii ețc.

Se vor amenaja spatii plantate la sol,spatii verzi sub forma de jardiniere amplasate pe terasa si spatii verzi pe terasa necirculabila acoperiș,in suprafață totala de 50% din teren,respectiv 249mp,din care minim 49mp la sol.Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine.

Se voriamenaja spatii verzi compuse din plante decorative Isi flori.Nu este nevoie de instalatii automate de irigat pentru jardinierele propuse.Aceștea Vor fi udate de către personalul terasei,conform unui program specific fiecărui tip de. planta1, t

! ! ! . !

Proprietarii sunt obligati sa asigure:

-lucrările1 de amenajare,plantare,udare,întreținere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe teren

-orice alte lucrări l'egate de admnistrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

J ■. i ' :

 • 2.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

n I : '

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține {persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.Ț. Constanța.

 • 2.10, OPȚIUNILE IpOPULATIEI


Pe terenul ce a inițiat elaborarea. PUD-uiui se dorește studi             itSi[^fîstruirii unui

imobil cu funcțiunea de cazare, cu regim de înălțime aserpanatorxglorgiraceeași .funcțiune din zona, respectiv P+4Etaje. Pe teren, exista in prezent o construcție parter4cu funcțiunea^spațiu comercial si o anexa magazie in suprafața totala de 331;63mp,dar șe dorește, desfătarea acesteia si edificarea uneia noi,construita cu materiale si finisaje de calit^ternai 6pna .' . ' ’ vț.

i I .                                                                                                                   j                         | '         ; îk.-.

 • 2.11. DISFUNCTIONALITATI                                  ,?!

! i |                                                                                     ' .        [                                 . \

Construcțiile existente nu corespund cerințelor estetice si furjctionale jwevâzyfe'iir^UZ Mamaia pentru zona studiata,materialele srfinisajele folosite la construcțiile existente slint vechr,nu mai corespuhd cerințe or actuale. i '                                              \

CAPITOLUL 3 - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE, URBANISTICĂ PE LOTUL

3.1.-REGULAMENT URBANISM PROPUS             ,    .

Conform HCLM nr. 121/24.05.2013,terenul studiat se afla in zona de re-glementare ZONA C UTR 18.

JUDEȚUL CONSTANȚA.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT S-PRK NESCHS8SSARE Anexă la avizul nrz


Articolul 1 - Definiție si scop                                  :

 • 1) Prezentul ^regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de (utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a Construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.                        |

 • 3) Prezentul Regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.


Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in Jimițele P.lu.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si' limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. | (

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate ■ prevederile prezentului regulament local de ihrbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține inorme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de : construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse. ;

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura' respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de (urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilorisi/sau un regim special pentru anumite [categorii de terenuri ori construcții. La • emiterea autorizațiilor' de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si ; sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.


sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării

Articolul‘3 - Zone protejate

Terenul studiat nu'face parte din nici o zona de protecție.

Articolul 4 - Utilizări admise IJ ... I                                              ■

o o o o o o o o o o o __________

Funcțiunea ad anexa alfieca completarea c

Articț^hjl ;5^>l


^Funcțiuni cie turism, ' apartamente de vacanta,locuințe permanente,indivi 'alimentație! publica, comerț, ■ | •' funcțiuni sportive, funcțiuni de lolsir, fținctiuni de agrement, (fdnctiuni de cultura, fânctiuni legate de culte,                          ;.

funcțiuni dă sanatate, (                          ;

isa pe fiecare: parcela in parte,menționată zone din ......funcțiunii


duale si colective,i in planul de reglementari si in tabelul

UZ Stațiune Mamaia nu este exclusiva,fiind admisa modificarea s^u ise,enunțate mai sus.


tifp'ffîătâ^atii derinontabile pentru, funcțiun comerciale si de alimen numai cu ocazia unor evenimente sportive .culturale,târguri,expoziții ------------------evenimente

amenajari nentru alimentația pnhly.a numai cu ocazia'unor evenimente T^^jj^ag^gy^inp^nte in perio ida sezonului est văl


Construdtrn


corturi cL caracter provizoriu numai cu ocazia unor


comerciale si de alimentație publica evenimente


e

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHS i AN | A direcția urbahism •

VIZAT          MASARE;

Anexă la avizuljnr\            —-

arhitect         ______


TECT ȘEF7l^^---- I


* sunt admise extinderea si supraetajarea clădirilor existente cu respectarea condițiilor de amplasare;echipare si configurare,precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului prevăzute de PUZ Mamaia I

Articolul 6 - Utilizări interzise

® activitati de orice tip care sunt poluante,prezintă fisc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

® funcțiuni in'dustriale

® depozitarei si vanzare en-gros

« depozitarea de materiale inflamabile sau toxice

® depozitarea de materiale refolosibile

» platforme ele precolectare a deșeurilor urbane .

» 'statii de întreținere auto

® spălătorii chimice

® ș.unt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente

® ș.unt interzișe orice funcțiuni,clădiri si amenajari [care produc agresarea mediului,prin poluări saii diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor" de protecție stabilite pe plan local/national.

Articolul 7 - Parcelarea

In cazuf parcelarilor se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la nazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism

In cazul loturilor provenite din'.dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației [de construire încadrarea indicatorilor urbanistic i,a[ procentului de ocupare a terenului si a coeficientului |de utilizare ia terenului,in valorile maxim admise,atat pe lotul dezmembrat,cat si in raport cu suprafața parcelei dinainte de dezmembrare, I

Autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca pe parcelele rezultate șa se respecte indicii de[ utilizare a terenului maximi admiși pe zonele unde șe afla narcelele. Sunt considerate construibile doar parcelele cu pozibilițate de bransare la apa si curent electric. Marime[a minima a parcelei construibile este ; . ctmfprm . prevederilor^ legafe,limitelor stabilite,cerințelor tehnice,documentațiilor PUD,studiilor de speciaijiațe^vizate^onforinJeaik-Articolul ;8 — Amplasarea clădirilor fata de aliniarnen:(lițnl^dîntre^^^|Q^I public si proprietatea privata)                      l           I I           j /

» la stabilirea alinierii construcțiilor fața de terenurile apartinand domeniului pubjjp.se .vor; respecta prevederile legale [in vigoare si propunerile d[e dezvoltare din P.U.Z.; ^''-, -?^^-^.

o [clădirile se' pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei y/ respectivejin orice alte cazuri clădirile se vor retra'ge; de la aliniament pentru realizarea .\p iele spatii acces,copertine de prptectib,terase descoperite,locuri de paredrq la sol;. . ji

o regulile de amplasare fata[ de aliniament se aplica [tuturor nivelurilor șupraterane' ale j'l [clădirilor, in'clusiv demisolurilor si subsolurilor care, depasesc cota exterioara ar^năjată ă' Z terenului pe aliniament; i |                I i                  '

o [sunt admi[se depășiri ale; limitelor. de retragerel fata.de aliniament,cu respectarea [urmatoareljOr conditii:terasele,balcoănele si bovjndourile vor putea depăși limita retragerii [de la aliniament cu maxim i2metri-,iar cota inferioara a elementelor lor constructive se yîa afla la Io inaltime [de minim 3,5mețri fata [de cota de calcare exterioara dirrzona aliniamentului;bovindourile,respectiv, balcoanele inchise vor ocupa,in elevație, o [suprafața maxima exhivalerită cu 50% din suprafața fațadei.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si. posterioare ale parcelei

® regimul de construire in stațiunea Mamaia este izolat |     ■         ,                     ■

' ■                            [     '   ' F JUDEȚUL CONSTANȚA

;        . PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

!         '           DIRECȚIA URBANISM '

■[•!.[ VIZAT SPRE NESCHIfSBARE Anexă la avizul nr.y----_J    . -----

>                                                                      !

[              i - ARHiTECT ȘEF

 • * clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil

 • • in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelei,terasele,balcoanele sau bovindourile se vor putea amplasa pe limitele de proprietate cu acordul vecinilor,iar cota inferioara a elementelor lor constructive se va afla la o inaltime de minim 3,5metri fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului;'

 • • pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de orientare,insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare(RGU/1995,OMS 536/1997, etc...)                                     ।

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața acestora nu depasteste POT si CUT maxim aprobate;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare.

Articolul 11 - Circulatii si accese I                                                                                                                                       1                                                            ’

 • • parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau iprin servitutetconfiguratia si numărul accesurilor se determină conform HGR 925/1996; j                                           |

 • • orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizației specifice de construire,eliberate de administratorul 'acestora;

 • • ,șe va asigdra accesul la parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere

 • ® autorizarea construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale,potrivit importantei si destinației construcției;

® accesele pietonale vor fi conformate astfel incat |sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

ArticoluH 2 - Staționarea autovehiculelor

» staționarea autovehiculelor se admite număi in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

Articolul 13 - înălțimea maxima a construcțiilor

autorizarea executării construcțiilor șe face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv P+4E (Hmaxim'= 17,5 metri);;            i . '

in conditiilie in care caracteristicile geotehnice c permit, este admisa realizarea, de subsoluri si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si ;functionale;este permisa realizarea de demisoluri,intelesul demisolului fiind definit in glosarul de termeni afrent PUZ Mamaia i                  1 ' X

este interzisa mansardarea clădirilor.

Articolul 14-Asigurarea compâtibilitațiijunctiunilorsi conformării volumetrice <• .\ J"

» utilizările aomise, utilizâilerâ3mise du condiționări |si utilizările interzise sunt precizate si ;det^iate4nJ$afar.ut^egTG?rrientaritor cuprinse in prezentul regulament;

o cpntorii»taț^ApJu^Yica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valo^r max’ime ateinșicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficienttf^ii de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor

« clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al|zonei,vor fi de factura moderna si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca r^itectorar5rrtinisaTerterTCrjietr''dec,uraLive iiiț culori deschise,pastelate pentru exterior, J.UDBTUL CONSTANȚA '         ' i

PRIMĂRI^ MUNICIPIULUI CONSTANȚA I

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT £'»RE NESCHI5SBARE

Anexă lai au zul ni I. ,.___

vopseiuri lavabile in culori deschise;pastelate pentru exterior,alb,gri,bej, placari ceramice sau din placi tip lemn pentru exterior in culori complementare cu cele ale tencuielilor decorative si vopselelor lavabile,etc...);            |

 • • toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperișuri tip terasa din materiale durabile,hidro si termoizolante;                                     j

 • • lucrările de modificare a fațadelor se vor realiza in mod unitar pentru întreaga construcție;                                             |

 • • calcanele ivizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fi: tencuieli decorative pentru exterior, vopseiuri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, goluri cu ferestre opace ce respecta servitutea de vedere a Codului Civil, plante, etc.                                                 | ;

 • • mobilierul ■ urban va fi integrat proiectului arhitectural,subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice jdiri zona

 • • La faza DTAC, documentația care; sta la baza solicitării autorizației de construire va: cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

° piese scrise:        '

■ ^nemoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații; electrice, structură, etcJ), care va lirmări în funcție de complexitatea, proiectului: '              !

j • exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

• descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:

 • ■ planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat lunpinos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surȘe și corpuri de iluminat per brmarite și fiabile și cu o investiție mipima, reprezinte un criteriu) de apreciere a urifti sistem .de iluminat arhitectural modem și eficient             '    ' II fi v

 • ■ simulări 3D (pezi și pe noapțe) ■ \__l »P              ""

° rețeaua electrică necesară funcționării sistemului d^Jlî^Mw^wSural va fi îngrppață/ascunsă și nu va traversa elementele arhitectarale’ m/uZw

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale,; respeStucHurninatului/nocturn, șe va face Un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind pr/oritară culoarea albă^șgu galbenă;                        ; • ; j ' ' ; J

o in cazul firmelor iluminate amplasate pe’fațadă, reflectoarele șe vor monta as’tfel\încat să asigure p iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care șăznu deranjeze \ traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de ejemente ale construcției șatii firmei

° firmele iluminare vor fi amplasate la minimum 3,00 metn de la nivelul solului! , y’W. , .

® firmele iluminate amplasate lâ mai puțin de 50 metri de semnalizările țutiere nVvor folosi culorile specifice acestora și nici lurrynă intermitenta., j                 V:      \

Articolul '16.- Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor                      '

 • • se va urmări limitarea; la măxim a aportului de'ape pluviale evacuate in rețeaua publica

;de canalizare, la nivel de parcela; { 'li

 • » in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel ele parcela;

 • • ide asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii său acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării {apelor pluviale in terenul natural; ! i | ।

« parcela va dispune de;o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea {selectiva a deșeurilor si accesibile pintr-un drum public;                  ।,           ; /] |

« clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice; -                       :__________

।        ; { ![" “județul CONSTANȚĂ

’              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSiaNȚA

;           .            DIRECȚIA URBANISM

\             I VJȚAÎ SPP.? NESCHS8SBARE

 • • pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

» se va asigura in mod special evacuarea rapida sijcaptarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;                                       :i

» toate noile^bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • • se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționai sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

» autorizarea executării construcțiilor este permisa; numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energiej electrica.                               , ।

Articolul 17 - Parcaje                                       : ■

Conform HCLM 113 /27.04.2017, pentru funcțiunea propusa se vor asigura 25locuri de parcare,pe'terenul ce a generat PUD număr cadastral 201409.

focurile de parcare vor avea dismensiuni cupririselptre 2,30-2,50 x 5ml. Pe rețeaua stradala din zona parcării propuse, cat si ih incinta sa, se vor instala indicatoare de circulație, indicatoare, de atenționare', panouri informative.

Caca in interiorul parcelei sunt prevăzute mai multe fiincituni.numarul total al locurilor de i parcare vaj fi calculat prin însumarea numărului de locuri de parcare necesar flecarei funcțiuni in parte.                                             ।                        '        <

Articolul 18-Spatii libere si plantate ।                  i

« autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de, destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la! HGR nr. 525/1996, cu modificările' ulterioare cat' sila prevederilor H.C.J.C. nr. 152 I 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime ce spatii verzi si a numărului minim de ărbusti, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:         I ;

e construcțiile de allimentatie' publica,turism Vor fi prevăzute spatii verzi cu rol . । decorativ, si de 'protecție cu o. suprafața rninj de 50%; .

 • < > Se vor amenaja spatii plantate la șpl.spatii verzi suB forma de jardiniere amplasate pe . terasă si spatii, verzi pe terasa necirculabila acdpe'[is,iri suprafața totala de 50% din; teren,respectiv 249mp,din care minimi Omp la sol; j| i

 • • 'toate amenajările de spatii plantate șe vor realiza i|i incinta terenului studiațla sol saujjșJ 'terasele construcției, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiăt si J®jerrOTii&^-,>s yecine; |                                             ■                       , || '!                                                           >■. ... '

» terenul ramas liber in afara circulațiilor,parcajelor,'construcțiilor va fi plantat cu un arbore/1 odmp;                 . j ; , i                               l . ... '

» yor putea fa amenajate spatii de joc.de odihna si grădini de fațada decorativei 7

 • • spațiul liber dintni clădire si aliniament va fi tratat pjeisjagistic si plantat;       \

 • • se vor amenaja/f fanta spatti verzKiBmpuse din pla ite decorative si flori;

 • • ^se yor prevedea mslalațji^MțSmăte pentru irigați !    :    '               '


 • • proprietariiUe. '                                        i


: ® l. ** e jv ■ e dreî

ifttaspa^i yerzPdBmpuse din pla'ite decorative si flori; \ yy psflasigure: ।              ,    . I                                          \

.. _ leawwiajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;

lycrarile/tecesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației;

, _ ______/eaâpelor in exces de pe spatiile verzi; J

' e orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent1 imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Articolul 19-Împrejmuiri                     i ■ i : |

• 'spre spațiu public se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor ■ publice prin autorizarea de împrejmuiri din gard vii ,jardiniere(h maxim=30centimetri) sau r^tenteHHB3LCO?3STANȚA ,

PRIMĂRIA ^U'NÎC'lPlULUiCONSi^ȚA

I dibscția URBANISM        I

|  ■ VIZAT ISPRE hIESCHISSBARE     |.

Anexă Ja.ajviz.ul nr.-----" i ’i


i,jardiniere(h maxim=30centimetri) sau

 • • in toate celelalte cazuri împrejmuirile vor avea un soclu opac(h maxim-40centimetri) si o parte transparenta realizata din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care permite vizibilitatea din ambele directii si care permite pătrunderea vegetației;

 • • inaltimile împrejmuirilor vor fi de maxim 1,8metri; :

 • • împrejmuirile vor putea fi dublate de: gard viu i

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. - mp AC/mp teren * 100)

I *Q*T*. rnax*m = 70% f__________j ~_2_ _ ~           '

Terasele acoperite si descoperite si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau. in considerare in calculul AC.              -

Articolul.21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.Ț. = mp ADC/mp teren)

CUT

maxim = 4,00 F                  ____[

ise, din subsolurile clădirii se iau in


Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare adrrii calculul ADC.                                |

 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE                ;            !

 • i ; ■                                                                                                                                                                                                                                                                                     i

Proiectul a fost ințocmit pe baza temei cadru elaborata cp beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnide, dar si a condițiilor urbanistice • impuse] prin certificatul de urbanișm nr.35456/2018. ’ ; !M

La momentul actual pe teren I exista, io conștructie] parter avand Sc=331,63mp si i Sdesfasurat=331,53mp,respectiv POT-64%,CUT-0,64.Coistructiă existenta va.fi desființată Ini vederea edificării construcției noi. i                   ! '      '

 • li I                              :                                    I . : . J                                                                                                 ;

CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCȚIE PROPUSA(raportata la suprafața teren 518mp aferent edificării construcției) , - -I :      ! II i___________,______________._____________________

i'

i ( . .                                                                  I

REGLEMENTARI ! existente

“REGLEMENTARI conf. PUZ aprobat

REGLEMENTARI propuse spre autorizare.,»!, ,1Q prin prezentul'proiecf?

POT MAXIM

(suprafațaconstruita

/suprafața terenului)

64%

40-70%

62,&4% ;

CUT MAXIM I (suprafața, desfasurata / suprafața terenului)

0,64

• 5 i

; il.O/UTR

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri) maxim i

" p I " <

; l P+4E ■ ,' . i/: I h'

“ P+4E(17,5rflefîi)-^

Suprafața co'nstruita | maxima       I

1 331,63ifc 1 || II F-tT"

362.6MP

320,7mp \

Suprafața -      desfasurata,

maximă            vT

: 2072MP

1616,5rrip


NOIA1 '            V—F     i ‘ -ll'T

CALCULUL indicatorilor urbanistici s-a efectuat cf.legislatie IN VIGOARE ‘

-CF.LEGII 50/1991,LEGII 350/2001 SI STAS 4908-85

l ’ ’ .                                                                                        !                                                                         i -                                      ■‘ I

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți: , i | o nord- teren Consiliul Local Constanta-alee acces si


ț.viu-lcici ^v.lomui un» Vvi»»«ruco.9;^rcăreexi^p)8âlȚULCONSTANȚA ■ _ ‘sud - teren proprietate'privata IE 220028; teren CdndiliijtJjLtM^lp^ppiștgiM^iPiULUI COKȘTaN | A i’                            ।        ;             DIRECȚIA URBANISM :

i; .                        j         ■ VIZAT SPRE NESCHIMBATE

F                       i        :   „

i          ■' I i ARHITECT $EF---

« est - teren proprietate privata IE 210547;imobil P- restaurant;

• vest- teren proprietate privata IE 227009; teren Consiliul Local Constanta.

Distanțe față de construcțiile vecine:                       ■■

 • - la nord: alee acces si parcare existenta

 • - la sud : teren amenajat cu spatii verzi,alei pietonale,piscina

 • - la est .-construcția propusa va fi lipita la calcanul construcției existente parter-restaurant

 • - la vest .teren proprietate a beneficiarilor,liber de construcții, pe care se va amenaja pe spatii verzi.                                                          ■

Construcția propusa respecta insorirea imobilelor învecinate bnform OMS nr. 119/2014.

Se vor amenaja Spatii verzi compuse din plante decoratiye si flori.Nu este nevoie de instalatii automate de irigat pentru jardinierele propuse.Acestea vor fi udate de către personalul terasei,conform unui program specific fiecărui tip de planta. '

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentatii de urbanism.Limita edificabilului maxim poate fi depășită cu terase,platforme,scări,etc... situate la nivelul parterului,cu respectarea retragerilor minime ale construcțiilor propuse fata de aliniament,conform capitol 3șjl .articol 8.

In aceasta docuipentatie de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimorjiului natural și construit,: la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile^ art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ Mamaia la nivel de parcelă.'                                                                     ' i

'               .                          )                                              '                   '                                  ‘                                                                   ,j

Funcțiunile propuse de alimentație publica și cazare sunt compatibile cu restul zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism: . |j !

o îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

o utilizarea efiSieptă a terenurilor^în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate;

o extinderea cronn-olață^Lzofîeîor construite; { q

o ăsigUrarea|miatir*ga3rului construit; amenajat și plantat;

0 asjâurâ^ăȚt^SW^lgeri optime intre construcții; || J

o asigurareajnșoririi clăqirilor conform' OMS nr. 1 9/2014;

o ăsiguhareă'acceselor obligatorii la lot;              j ;

o asigurarea circulațiilor și a locurilor de parcare necesare în incinta proprietății;

o asigurarea spatiilor verzi                               ,

studierea volumetriilor si ă fihisajelor fatalelor propuse in zona respectiva.


ÎNTOCMIT, URBANIST ROXANA MARCULESCI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.