Hotărârea nr. 311/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ LA SUD, EST ȘI NORD DE LIMITA INTRAVILANULUI, IAR LA VEST DE LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR TOMESCU MARIUS IOAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată la sud, est și nord de limita intravilanului, iar la vest de limite cadastrale, inițiator Tomescu Marius loan

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de &V2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 116030/31.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 123258/13.08.2020, precum și avizul nr. 116027/31.07.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând avizul de oportunitate nr. 89692/15.06.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată la sud, est și nord de limita intravilanului, iar la vest de limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul pentru care s-a inițiat PUZ-ul, situat în extravilanul municipiului Constanța, sola 108, parcela A 1033/2, în suprafață de 29.000 mp (potrivit actului de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 220523, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Tomescu Marius loan conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1975/07.08.2017 la Biroul individual notarial Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Tomescu Marius loan, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: QG pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cffi consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, QCySOC tWVCtffek

CONSTANȚA

NR.                    2020

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent PUZ - REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA

INIȚIATOR: TOMESCU MARIUS IOAN


IULIE 2020 AVIZ ARHITECT SEF

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI


LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN


CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE


ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2


Rolul RLU

Domeniul de aplicare


PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR


SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6


Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenuri agricole in extravilan

Terenuri agricole in intravilan

Suprafețe împădurite

Resursele subsolului


ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9


Resurse de apa si platforme meteorologice

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zone construite protejate


SECȚIUNEA 2:

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea

interesului public

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 16


Zone expuse la rfecuri naturale

Zone cu riscuri temologice si zone de protecție cu regim special

Constructiftaj^dnctiuni generatoare de riscuri tehnologice ____ w

A^.ui^®j#rii edilitare—I Asigurarea<compatibilitatii fdn^^l^lA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Procente! de ocupare al terenului' DIRECȚIA URBANISM

Lucrări de utilitate publica i veat SPRE _____________________________| Anexă la avizul                      1SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 18

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 24


|     ARH! I LUI ț>tr--

Reguli de amplasare si retră'gefrmihime obiigatoriiOrientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea fata de drumuri publice

Amplasarea fata de cai navigabile existente

Amplasarea fata de cai ferate

Amplasarea fata de aeroporturi

Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat

Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea in interiorul parcelei


SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 26Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Accese pietonale


ȚICOLUL 27 ^ARTICOLUL 28 , !.!J            1


Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente Realizarea de rețele edilitare

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

ARTICOLUL 29 Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

SECȚIUNEA 4:

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 32


Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor

SECȚIUNEA 5:

ARTICOLUL 33

ARTICOLUL 34

ARTICOLUL 35

Reguli cu imprejmuiri

Parcaje Spatii verzi împrejmuiri

privire la

ca. -| roi-UL

iJicpoziru r

iL'Ai..r:

ARTICOLUL 36

Autorizarea directa

amplasarea de parcaje, spatii verzi si '                                              ■                    I >.................................. ..

JUDEȚUL CONSTANTA i

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA j

DIRECȚIA URBANISM

ViZAT SPRE NESCfââSBARE

Anexă la avizul

ARTICOLUL 37 Destinația unui teren sau a unei construcții

PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 38

PARTEA IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

ARTICOLUL 39REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1 Rolul RLU
 • (1) Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a construcțiilor pentru intreg teritoriul ce face obiectul PUZ, delimitat si identificat pe planul U03 - Reglementari urbanistice ca limita zonei studiate.

 • (2) Odata aprobat, PUZ impreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

  ARTICOLUL 2

  Domeniul de aplicare

TOMESCU MARIUS lOAN

(9) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundatii ori alunecări de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

SECTIUNEA1 :            Regulici7privire la pastrarea integrității mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit  , /        ;            ■■            |

ARTICOLUL 3 Terenuri agricole in extravilan____________________________________

(1)in limita zonei studiate prin PUZ se afla terenuri agricole din extravilanul Mun. Constanta.

(2)Zona studiata face parte din teritoriul extravilan a Mun. Constanta, conform P.U.G. Mun. Constanta.

 • (3) Prin prezentul PUZ si RLU aferent se solicita introducerea in intravilan a parcelei A 1033/2 cu suprafața totala de 29000mp.

(4)Toate celelalte parcele existente in limita PUZ isi mențin categoria de folosința existenta, respectiv teren agricol extravilan. . . .....                                     "

(5)Conform Avizului Ă.N.I.F.-'Filiăiă'Dobrogea nr. A 41/07.05.2019:     .......... ........................

 • a) parcela A 1033/2 este amenajata cu lucrări de îmbunătățiri funerare”sj j|§^^Lti^<?@pa®i{tate de I irigatii in Amenajarea 1357 Carasu-Valea Seaca, plot SPP 7 Cpp^gflȘA

A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Inbunatatiri Funciare Dobrogea              DIRECȚIA URBANISM

 • b) Suprafața de 29000 mp nu aparține OUAI/AUAI                 ViZAT SPRE NESCHiMBA^E

 • c) La proiectarea si realizarea lucrărilor se va tine cont de supfetfStâ 'âc^^'i^te-de^crite-dUTl imbunatatir funciare si de zonele stabilite prin lege » .arhitect sef

 • d) Prin parcelarea si scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de'290uOmp se reduce_capacitatea—’ de irigatii cu acesta suprafața '                                   /

 • e) In conformitate cu prevederile art.1 si art.3 - Cap. I dirw™jmii ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2018 si dispozițiile art.94 din Legea-felnaului wnciar nr. 18/1191, republicata cu modificările si completările ulterioare, scoaterea din circuitul agrigol a terenurilor amenajate cu lucrări

. de imbunatatir! funciare se face prin Decizie a directorului Direcției pentru Agricultura a Județului Constanta.                                     .. £      .

. f). Conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018, Anexa nr. 1 - privind procedura de scoatere definitiva din circuitul agricol șau temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localităților art.4, litj, pentru cdnstructiile care se executa in zona amenajărilor de imbunatatir! funciare, scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe ce face parte din PUZ-ul propus, se va face in continuare in condițiile legii numai in baza avizului A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Inbunatatiri Funciare Dobrogea, documentația va conține in mod expres si hotararea de aprobare a PUZ, avizata de organismele județene abilitate.

g) La obținerea avizului tehnic pentru amplasarea construcțiilor care se executa in zona amenajărilor de imbunatatiri funciare, se va prezenta o documentație de execuție a obiectivului .de inyestitie pentru insituirea respectării si păstrării integrității lucrărilor de imbunatatiri funciare, zonelor de; protecție si a altor condiții specifice, documentația va fi intocmita de către un proiectant atestat MADR iri domeniur lucrării de imbunatatiri funciare.                                                        . ,                     \

h) La proiectarea si execuția lucrărilor se vor respecta legislația si normativele in vigoare,.privîtpafe la"' proiectarea si execuția lucarilor de imbunatatiri funciare: Legea 138/2004 - Legea /Ifebaha^țirilor funciare, republicata cu modificările si completările ulterioare; Legea '1^i.99/i';K/apre^®^cp.'/ modificările si comletarile ulterioare; Legea 50/1991, actualizata privind autorizarea ^executării

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2                                              b u i I d i n g w o r ii

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI                    a

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA________________

TOMESCU MARIUS IOAN lucarilor de construcții; Ordinul 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare.

ARTICOLUL 4_______Terenuri agricole in intravilan____________________________________

(1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri situate in intravilan, dar se solicita introducerea in intravilan a parcelei A 1033/2 cu suprafața totala de 29000mp.

(2) Conform Avizului A.N.I.F. - Filiala Dobrogea nr. A 41/07.05.2019: Conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2018, Anexa nr. 1 - privind procedura de scoatere definitiva din circuitul agricol sau temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localităților art.4, lit.j, pentru construcțiile care se executa in zona amenajărilor de imbunatatiri funciare, scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe ce face parte din PUZ-ul propus, se va face in continuare in condițiile legii numai in baza avizului A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Inbunatatiri Funciare Dobrogea, documentația va conține in mod expres si hotararea de aprobare a PUZ, avizata de organismele județene abilitate.

ARTICOLUL 5


Suprafețe împădurite


(1 )ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla suprafețe împădurite.

ARTICOLUL 6


Resursele subsolului


(1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării si prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

(2) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării si prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

ARTICOLUL 7______Resurse de apa si platforme meteorologice_____________________

(1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

(2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.

ARTICOLUL 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitebttiraî-'conformare si amplasare gqturtn^porF-golpLin,.jTiaterjale.utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este inte/fasaTUL constanța

(2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate. ‘ ^UNICIPIULUI CONSTANȚA !     ,,, GIRLGTiA URBANISM

Anexa la avizul nr ,


ARTICOLUL 9


:e


(1) In limita zonei studiate prin PUZ nu

(2) Conform avizului Direcției Judeferfeți obținerea avizului pentru orice im(6stie ca


jone construite protejate. _ i^rț Cultura Constanta n^;!73!2^4T(^^Q19„ s ea'za sa se realizeze in perimetrul' PUZr


necesara


SECȚIUNEA 2:            Reguli cu privire. la siguranța construcțiilor Si la aparareâ

interesului public                                                                                  ; I

ARTICOLUL 10______Zone expuse la riscuri naturale_________________________________

(1) Autorizarea executării constrcutiilor sau amenajărilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția;,acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

,(2)iîn; sensuY prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri j mișcătoare; terenuri mlăștinoase, scurgeri-de torenti, eroziuni, avalanșe de zapada, dislocări de ■;sfhqc$^6ner.irjiundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotarare a consiliului jțj'dete^n^u avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

• (3). Sâwob respecta Planurile de analiza si acoperire a riscurilor in Mun. Constanta si in jud. icCohștâhte in vigoare.

TOMESCU MARIUS IOAN

 • (3) Studiul geotehnic pentru faza PUZ, efectuat pentru parcela A 1033/2, cuprinde următoarele recomandări:

 • a) fundarea directa pe stratul de loess,

 • b) fundarea prin intermediul unei perne;

 • c) fundarea prin intermediul pilotilor;

 • d) pentru fazele următoare de proiectare, se vor efectua lucrări de teren amanuntite (foraje si sondaje) pentru fiecare obiectiv in parte, pentru a stabilii cu exactitate soluția optima de fundare.

ARTICOLUL 11______Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura se face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiatii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Conform avizului de principiu al S.C.RAJA S.A. nr.502/47752/13.06.2019:

 • a) pe amplasamentul care a generat P.U.Z.-ul S.C. Raja S.A. nu deține rețele de alimentare cu apa si canalizare.

 • b) zona este traversata de conducta de aductiune Dn 1200 mm PREMO Medgidia.

 • c) pe strada Virful cu Dor exista conducta de distribuție Dn 250 mmAzbo, conducta de distribuție Dn 200 mmOL, conducta magistrala de apa Dn 500 mm AZBO,conducta magistrala Dn 800 mm LITORAL, colectorul unitar Dn 600 mm.

 • d) pe strada Calafatului exista conducta magistrala de apa Dn 800 mm PREMO, conducta de distribuție apa Dn 100 mm Azbo,colector unitar Dn 315 mm PVC-KG.

 • e) pe strada Democrației exista conducta de distribuție apa Dn 100 mm Azbo,conducta magistrala de apa Dn 500 mm OL, colector unitar Dn 300 mm Beton.

 • f) pe strada Margaretei exista conducta de distribuție Dn 110 mm PEHD , colectorul unitar Dn 315 mm PVC-KG.

 • (4) Pe traseul viitoarelor rețelele aparținând sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din zona regelementata prin PUZ este interzisa amplasarea de construcții provizorii /au definitive.

 • (5) Zonele de protecție sanitara si hidrogeologica pentru consțry^^Jnsraiatîi-destinate alimentarii cu apa vor fi reglementate conform prevederilor H.G. nr. 93(^2pp5^^^j>mentru rețelele de distribuție a apei se va institui zpna de .protectie sanitara de minim 3p%siârtga/dreapat de ax, pentru colectoarele menajere si pluviale zonele de protecție sunt de 3. m stârjga/dreapta de axul colectorului si 5 m stânga/dreapta din axul conductei de refulare.

 • (5) Conform planului topografic, zona studiata este afectata de rețele electrice aeriene, care au fost marcate pe planurile aferente PUZ, împreuna cu zonele de protecție aferente.

 • (6) Conform- Normei Tehnice din 9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacităților energetice, Art. 18;

 • A. Pentru linii'electrice aeriene cu terjsiuni.de ’pesțe 1 kV, zona de protecție și zona de siguranță coincid cu culoarul de trecere al liniei și sunt simetrice față de axul liniei. Distanța de protecție/de siguranță reprezintă lățimea culoarului de trecere al liniei

 • B. Dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și-d®-&i§waRță-a-unei-'linir simp1u-saa dublu circuit are valorile:                                   1 JUDEȚUL CONSTANȚA

 • a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 și 110 k /;PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSW

 • b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV; v,z^ spre NESCHÎfiSBARE 7'^    ' ,■

 • c) 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV; Anexă la\vizul nr.-^—./—^, ț/S'

 • d) 75 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;                   2/77

 • e) 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV. ARHITECT ȘEF__—V/ ■ ,

(7) Zona studiata se suprapune cu zona de proteette^arritara-de*1'00Tn6tîȚ r^gjeme^taânți7©.M,Și nr. 994/2018 fata de adăposturi de animale comunitare, Biobaza Constantă!^aryț^Qdk^'^033^ solicitata pentru introducere in intravilan si reglementata pentru funcțiuni de loc&iremuzsQ suprapune cu aceata zona de protecție sanitara.

TOMESCU MARIUS IOAN

(8) Zona studiata se suprapune cu zona de protecție sanitara de 500 metri, reglementata prin O.M.S. nr. 994/2018 fata de stațiile de betoane/mixturi asfaltice, incinta Contor Urban, dar parcela A 1033/2 solicitata pentru introducere in intravilan si reglementata pentru funcțiuni de locuire nu se suprapune cu aceata zona de protecție sanitara.

ARTICOLUL 12______Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice________■

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

 • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobata prin Ordinul nr. 1.587 din 25 iulie 1997.

 • (3) Conform G.M - 007 - 2000: Riscurile tehnologice sunt factori generatori de accidente majore datorate activităților umane.

 • (4) In limita zonei reglementate prin PUZ nu se propun construcții generatoare de riscuri tehnologice.

ARTICOLUL 13______Asigurarea echipării edilitare____________________________________

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile si destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiare si tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiază de fonduri de la buget/fonduri UE este interzisa.

(2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată, după caz, de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesati.

ARTICOLUL 14______Asigurarea compatibilității funcțiunilor___________________________

(1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

(2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale, indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului , de_ ,. .utilizare ' a terenului, precum si a regimului maxim de înălțime, asa cum aceste valori sunt stabilite' prin prezentul regulament pentru fiecare zona.

(3), Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltimecaracterizeazaconștructia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu. valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament ;sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valori lemaxime.Dermise.

(4) price-derggg^y"g^)PE0yedi8Tile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legi ■ PRiMÂRtA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția urbanism 11

__ AR^^0L^^46^®c^^^^^l_de_pcupa^^^oeficientm_de^tnizare_aHerenmui____

(1) :>râ6^Attiisiâ“eliocupa"re a terenului, cp^fiefâryîaĂ utilizare a terenului si regimul de înălțime cara^terizeagffi-eansțruotia. Fiecare_dintrgaceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxlma_stabilita -prin- prezentul regulâmenL^u este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament șa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție sa atinga în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înălțime si inaltimea maxima este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.

,(2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

 • (a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfasurata (s.tfprâfațș pesfasufata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței consteiiteu/desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pana la 1,80 m, suprafața ^uh'ș^țfâfeuțjdeștiqatiestricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecti^UcNlil^ , ’^suprqfata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si

__

Ps E A NARA B U IJ. D I N G WORKS                                  „

strkȘâțmisfegetusa 34 Constanta I 900546 Romania                                                        X

eman’^offic^planar^:^ telefon: 0374030910

TOMESCU MARIUS IOAN

copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

 • (b) Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita(amprenta la sol a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construitala nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiectiala sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construita. (Legea 350/2001)

  ARTICOLUL 16


Lucrări de utilitate publica (1)ln limita zonei studiate prin prezentul PUZ se propun următoarele lucrări de utilitate publica din categoria sistemului de circulatii publice, propuse prin Studiul de trafic si avizate de Comisia de Circulație a Mun. Constanta, aviz nr. 551/14.08.2019.

 • a) In faza 1 - implementare investiție propusa - estimare anul 2025:

 • a. Construirea unei străzi cu ampriza de 10metri pe parcela A 1033/2 care va asigura accesul carosabil si pietonal la loturile proiectate (strada Interioara pe parcela A 1033/2)

 • • Transformarea De 1064 si De 1038 in străzi de categoria III, cu amprize de 13 metri

 • b) In faza 2 - circulatii previzionate de evoluția investițiilor viitoare adiacente - estimare pana anul 2025:

 • • Transformarea De 1033/1, De 1064, De 1038, De 1034, De 1037, De 1019 si De 1028 in străzi de categoria III, cu amprize de 13 metri

 • c) In faza 3 - circulatii previzionate de evoluția investițiilor viitoare adiacente - estimare după anul 2025:

 • • Transformarea De 1033/1, De 1034, De 1070 in străzi de categoria II, cu amprize de 27 metri

 • • Construirea unei străzi noi - categoria III sau II (se propun 3 variante posibile) care sa asigure legătură cu strada Industriala

(2) Aceste lucrări de utilitate publica afecteaza amplasamentul «care a generat PUZ, parcela A 1033/2. In acest sens prin prezentul PUZ sunt prevăzute retrageri ale auniameritelor_e.xistente ale parcelei la est (către De 1064) si la vest (către De 1038) cu 4,5 metrKșau^^me^r^mrTaxul De 1064 si De 1038, astfel incat străzile propuse „2" si „3”, străzi colectoare sa aibaramprizap^MmetcU—---

(3) Propunerile privind extinderea tramei stradale in limit^arcelei/parcelaJiAj3W8^y§^6fei|^ctm'de reglementare, iar propunerile privind extinderea tramei stradale.                                       |

caracter director.                                            ■ .VIZAT

SECȚIUNEA 1:


Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii --

ARTICOLUL 17 Orientarea fata de punctele cardinale

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea condițiilor si. a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei .nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism-

 • (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa' asigure Jnsorirea acestora pe p durata de minimum 11/2 ore la solstitiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si din locuintele învecinate.

(conform OMS 119/2014);                   .                                   ~ ■

 • (3) In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distantă dintre clădirile învecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (conform OMS 119/2014).

ARTICOLUL 18_____Amplasarea fata de drumuri publice                      -      /

(1) In limita zonei studiate, drumurile publice sunt drumuri de explotare existentepreyazutejpehtnâ\ extindere si tranformare in străzi urbane.                                            ■.             / ■■ \

(2) Autorizarea executării construcțiilor fata de străzile existente si propuse; ^Se^ya\v'.țăd^< cu -■ ) respectarea retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in. cqdrul ^f^glămanarilor , } privind subzonele de reglementare cuprinse in prezentul regulament - Sectiijfțea/H.fi^mdîin^e i amplasare, echipare si configurare a clădirilor.                                        < rv /

PLANARA BUILDING WORKS                          ' "'X-     /

str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania                                                                O-'’/::-'8

email: office@planara.ro I telefon: 0374030910                                                             S’

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

ARTICOLUL 19


Amplasarea fata de cai navigabile existente

(1)ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai navigabile.

ARTICOLUL 20_____Amplasarea fata de cai ferate_________________________________
 • (1) La limita de nord a zonei studiate se afla cai ferate. Zona de siguranța (20 metri) si zona de protecie (100metri) au fost marcate pe planurile aferente PUZ.

 • a) Conform Ordonanței de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societății Naționale a Cailor Ferate Romane, pe planurile PUZ au fost marcate zona de siguranța si zona de protecție fata de infrastructura feroviara, respectiv 20m si 100m din axul caii ferate existente la vest de limita zonei studiate.

 • b) In zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului:

 • • construcții si instalatii aferente exploatării si intretinerii liniilor de cale ferata;

 • • construcții si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulației;

 • • instalatii fixe pentru tracțiune electrica;

 • • instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date si construcțiile aferente acestora.

 • c) Construcțiile care se amplaseaza in zona de protecție a infrastructurii feroviare situata in intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si al Ministerului Transporturilor.

 • d) Prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate.

 • (2) Conform Avizului Sucursalei Regionale de cai ferate Constanta nr. 7/2/65/2019, lucrările propuse pentru parcela A 1033/2 nu afecteaza infrastructura feroviara publica sau privata a CNCF „CFR” SA, imobilul cu nr. cadastral 220523 nu se invecineaza cu linii ferate ce aparțin CNCF „CFR” SA si este amplasat in afara zonei de protecție de 100 metri a infrastructurii feroviare.

ARTICOLUL 21 Amplasarea fata de aeroporturi

(1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla aeroporturi.JUDEȚUL COMS1 AhȚ A ..

ARTICOLUL 22 Retrageri fata de fasia de protect|e^r;9^|er^^șta^LUi CONS

(1) Zona studiata nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontiereii deWBKPT!A

' ’                                    ,      ..... r           r VIZAT SPRE NESCrtiABAr£

ARTICOLUL23 Amplasarea fata de aliniament Anexă la       /raTT-1(1) Amplasarea clădirilor fata de alimiamenUeste precizata In cadFlH!iT^1fe&î^htafilG4~-ettprrrrse in prezentul regulament - Secțiunea II Cp Amplasare, ecnist-eonfigurard'a clădirilor.

liament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. întrucât, prin prezfe „ \nt prevăzute realinieri ale aliniamentelor existente, amplasarea clădirilor fata de (aliniament din Secțiunea II Condiții -de, amplasare, echipare si configurare a clădirilor, se refera la'aliniament propus.

(3) In fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amenaja accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, spatii plantate amenajate peisagistic.


(2) In sensul prezentului regulamentSUL 24 Amplasarea in interiorul parcelei__________________________

de, amplasare a clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele sunt îdrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de ipare si configurare a clădirilor.

executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta: /_____________________________________________________________________________________________

X-U/î LDING WORKS                                  ~

■Stf ::jȘațmisegetușa-34.Cbnstanta I 900546 Romania                                                                 I I 1

email: office^plânâra.ro I telefon: 0374030910

TOMESCU MARIUS IOAN a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil; b) distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri, unde este cazul.


SECȚIUNEA 2:


Regulicu privire laasigurarea accesurilor obligatorii

ARTICOLUL 25

Accesuri carosabile

(1)Accesurile carosabile la parcela A 1033/2 se vor asigura din drumurile de explotare De 1064 si De 1038 prevăzute pentru extindere si transformare in străzi cu profil urban cu amprize de 13 metri. (2)Accesurile carosabile la loturile propuse prin parcelare se vor asigura din lotul 1 proiectat - strada interioara propusa cu ampriza de 10 metri, proiectata perpendicular pe drumurile de explotare De 1064 si De 1038 prevăzute pentru extindere si transformare in străzi cu profil urban cu amprize de 13 metri.

 • (3) Locuințele individuale vor fi prevăzute cu:

 • a) accesuri carosabile pentru locatari, la parcaje sau garaje

 • b) accesuri pentru colectarea deșeurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 • (4) Pentru toate categoriile de construcții si amenajari se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

(5)In cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minima de 3 m si o înălțime de 3,5 m.

(6)Accesurile si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie păstrate libere în permanenta.

 • (7) Prin Studiul de trafic si circulație aferent prezentului PUZ, avizat de Comisia de Circulație a Mun. Constanta, se propun următoarele:

 • a) etapizarea implementării investiției studiului de trafic

 • ■ Investiția propusa in studiul de trafic este reprezentata de (Construirea esalonata a unui ansamblu de 44 locuințe individuale max P+2 pe loturi de cca. 500 mp'fiecare, pe parcela A1033/2, tarla 108 ;

 • ■ Previzionarea dezvoltării ulterioare de noi investitii nenominalizate pe zonele adiacente cu efecte in organizarea de noi circulatii.

Investiția propusa si dezvoltările previzionale nenominalizate pe au ficut obieotUPsfl^M^^^W^ analizeaza estimativ in 3 faze semnificative :               A/

Faza 4 de implementare? a inveștitiei propuse ,-^esti

' > Faza 2 cu dezydltări ulterioare previzionale nepomiri$(j^aj

> Faza 3 alte dezvoltări ulterioare previzionale nd ihalizate'-b) propuneri generale de reglementare a.circulației Jh/vederea i pentru implementarea investițiilor

pentru implementarea investiției propuse - estimare 2025

 • ■ Volumul de trafic generat de investiția propusa va avea legătură cu trama stradala existenta prin intermediul str. Vârful cu Dor , realizandu-se o strada colectoare in interiorul investiției si străzi de legătură cu drumul existent De 1054 adiacent serelor si apoi la căpătui de vest a str. Vârful cu Dor.

 • ■ Categoria-tehnica a străzilor necesare in raport cu intensitatea traficului este de III si IV, prin asigurarea amprize! necesare de teren.

 • ■ Intersecția străzii noi pe De 1064 de legătură cu De 1054 necesita o sistematizare in vederea creșterii fluientei si a siguranței circulației.

 • ❖ Pentru dezvoltati ulterioare pevizionate nenominalizate - estimare pana in 2025 si după 2025

 • ■ In corelare cu volumele de trafic si amplasamentele viitoarelor investitii de y.oț?,reâliza.eșalonat străzile colectoare interioare investițiilor si străzile colectoare exterioare, urmărind traș7eeld\dru urilor\ de exploatare existente, cu următoarele legaturi:                                  7.

 • - cu trama trama stradala existenta prin intermediul str. Vârful cu Dor, pana |e;li.mHa7c,fW£it^tij/de ! circulație a acesteia , inclusiv cu luarea masurilor de îmbunătățire a creșterea fluientei ^ir ^ej-sj/la'■ intersecția cu str. Democrației                                                     ' v,'7 /
ifWîA

DIRECȚIA URBANISM Vi' SPRE NESCHiWARE _________nr.-. ■ ' /---------------- upa 2025   6^27/5/.

epliniițtibffitffejrftișeinr gin zona si .
TOMESCU MARIUS IOAN

 • - după atingerea limitei capacitatii de circulație a str. Vârful cu Dor, prin realizarea unor noi artere de legătură la partea de nord cu str. Industriala si la partea de sud in zona cartierului Veteranilor (viitoarea giratie de la intersecția str. Mareșal Averescu cu str. Lt.col. Ion Jalea) sau la cartierul km 4-5 (str. Comarnic sau str. Fantanele).

 • ■ Categoria tehnica a străzilor necesare in raport cu intensitatea traficului va fi de III (cu 2 benzi de circulație si trotuare) pentru străzile colectoare si maxim de categoria II (cu 4 benzi de circulație si trotuare), pentru anumite străzi de legătură, in cazuri de trafic bine justificate si in corelare cu categoria străzilor din trama stradala colectoare si de asigurare a amprizelor necesare de teren.

 • ■ Pe traseul viitoarei străzi de legătură la str. Industriala se va realiza trecere la nivel peste liniile industriale de CF (traficul feroviar este foarte rar).

 • ■ Principale intersecții de străzii se vor sistematiza si reglementa corespunzător in corelare cu volumele de trafic, categoria străzii si fluxurile prioritare, in vederea creșterii fluientei si a siguranței circulației.

 • c) concluzii generale ale studiului de trafic sunt:

 • ■ Studiul de trafic s-a efectuat pe baza volumelor de trafic ale orei de vârf de circulație, înregistrate, de regula dimineața (intre orele 7°° - 9°°) si după amiaza (intre orele 16°° - 18°°), astfel incat in afara acestor.perioade cu intensități maxime, indicatorii de performanta a circulației se ameliorează.

 • ■ Investiția propusa pe parcela 1033/2 generează un volum de trafic care se incadreaza in capacitatea de circulație a str. Vârful cu Dor, ca principala artera de legătură cu trama Municipiului Constanta. •                 .    .•

 • ■ Legătură la str. Vârful cu Dor se realizează prin intermediul actualului drum de exploatare de la limita intravilanului pefirhetrar incintei serelor De 1054 si prin amenajarea unei străzi colectoare in lungul investiției, racordata la capete de străzi noi colectoare pe traseele drumurilor de exploatare existente.

 • ■ Particularitățile existente ale str. Vârful cu Dor nu permit amenajari semnificative de creștere a capacitatii de circulație, decât anumite eventuale imbunatatiri ale fluientei referitoare la diminuarea/desfiintarea parcărilor leterale si banda de viraj „la stanga” la intersecția cu str. Democrației.

  • ■ In limita rezervei de capacitate de circulație ramasa pe str. Vârful cu Dor se pot analiza dezvoltări investitionale ulterioare adiacente prin dezvoltarea etapizata a rețelei stradale pe traseele drumurilor de exploatare existente, asigurandu-se amprizele necesare de teren.

  • ■ In situația depășirii de capacitate de circulație ramasa pe str. Vârful cu Dor, se impune necesitatea dezvoltării unor alte cai de circulatii rutiere către alte artere din cadrul tramei stradale


existente (str. Industriala) sau din cadrul amenajărilor deja aprobate (cartierl Veteranilor).

 • ■ Având in vedere categoria II si lila Strazilorfexiștehte de legătură cu trama Municipiului Constanta, categoria viitoarelor străzi colectoare ințenioațeiâmplasamentelor se recomanda maxim de categorial III cu 2 benzi de circulație si trotuare. H

 • ■ La stabilirea lățimii străzilor coje/stdar^ipt^rioye investiei trebuie sa se tina cont de posibilitățile de staționare laterala si de parcare a'autoturismelor. recomandandu-se asigurarea-SDatiilor-de-pprcare in interiorul incintelor locuințelor. Se voTanaliza inclusiv prcuîătii cyjșșn^yrjjo/blupa’paz.^ ț

 • ■ Pentru analiza altor dezvoltări interioare este npqesacărreactiidlî^fdâJstudîârtil’id^'trafic si a circulațiilor rutiere si pietonale.                             DIRECȚIA URBANISM         I

VIZAT SPRE              4

ARTICOLUL 26 Accesuri pietonale Anexa >a avizul m-UM-Tp Ț

 • ( 1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenaja rilor dfflxio:i7g€;~ff^lE§ste permisa-numai baca se asigura accesuri pietonale, potrivit importantei si destinat+ei-eenstfttetter-----------

  (2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de  acces public pfs.terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea, de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

  (3)..Accesurile pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si carefolsisesc mijloace Speciale de deplasare.REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

SECȚIUNEA 3:            Regulicuprivire la echiparea tehnico-edilitara

ARTICOLUL 27 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, canalizare si energie electrica.

(2) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, in următoarele condiții:

 • a) realizarea de soluții de echipare in sistem individuale care sa respecte normele sanitare si de protecție a mediului

 • b) beneficiarul se obliga sa racordeze construcția la reteua centralizata publica, atunci când acesta se va realiza

(3)ln vecinătatea zonei studiate exista rețele de alimentare cu apa, canalizare si rețele de alimentare cu energie electrica iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati.

 • (4) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare.«-.aK4stente, sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati EâLTcu^iv^^ngerî^i3SW<^ecialitate I ale administrației publice.                                       primăria MUNICIPIULUI CONSTAN i

DIRECȚIA URBANII       ’

y y

ARTICOLUL 28______Realizarea de rețele edilitare |

(1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor eldiftăre publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in coi?dW&2Cdr$Eăctelor încheiate cu j consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilități.——-------~~


 • (2) Lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar.

 • (3) Rețelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

 • (4) Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • (5) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica,, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a/i realizați extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unqnWuJtU^atorrT-in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plătâ^pro^rtionala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, orwcrap^fTO4fevine.proprietate publica.

 • (6) Fiecare parcela va dispune de o platforma saiT'cle' un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor și accesibile dintr-un drum'public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in furidtie de'dimensiuni si de funcțiune.

 • (7) Șe va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare pluviala,piyeL.de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, ..stocare,infilț^reJQcala>?irișolsi evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

 • (8) Rețelele edilitare noi șe vor realiza pe traseele străzilor prevăzute in prezentul PUZ.

 • (9) Pentru asigurarea rețelelor ide apa, prin Studiul de soluție soluția de alimentare cu apa si canalizare se propun următoarele:

 • a) pentru alimentarea cu apa a întregului ansamblu de locuințe ce urmeaza sa se execute in zona, este necesar sa se realizeze o extindere a rețelei de distribuție apa existenta ce,.apattine S.C. RAJA S.A. Constanta cu conducta Dn 225 mm din PEHD, PN 10.SDR 17.6., ce poză pe trama stradala existenta si propusa.

 • b) Necesarul de apa de uz general pentru fiecare obiectiv ce urmeaza sa fie jeal^a^xâuțLasigdrat.^in conducta de distribuție proiectata Dn 160 mm PEHD cu L= 470 m ce se va; poză; pe^âfe^proiectata aflata pe parcela A 1033/2 cu conexiune in conducta de distribuție apa proiectata Dh^^mm PEHD cu care se realizează extinderea de rețea de apa. Conducta Dn 225 mmVpEHp^va^v^^ihglniea

DOCUMENTAȚIE AVIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA________________

TOMESCU MARIUS IOAN

totala de 762 m si se va executa pe trama stradala existenta si va avea punctul de conexiune in conducta magistrala de apa Dn 500 mm,deviata din zona (strada Virful cu Dor).

 • c) Conductele de distribuție apa proiectate se dimensionează constructiv atat pentru consumul de uz general cat si pentru incendiu exterior.

 • d) Pe conducta proiectata de apa Dn 225 si Dn 160 mm se vor monta hidranti de incendiu exteriori Dn 80 mm PEHD, conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II a Instalații de stingere "Indicativ P 118 /2/2013. Hidrantii exteriori propuși pot fi amplasati subterani sau supraterani.

 • e) Pe conductele de distribuție apa proiectate Dn 160-225 mm PEHD se vor monta hidrantii Dn 80 mm, standard de referința SR EN 1484 sau SR EN 14339.

 • f) Hidrantii de incendiu exteriori se vor monta la o distant de minim 5 m de pereții exțeriori ai clădirilor pe care le protejează.

 • g) Numărul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile operatorilor economici se stabilește astfel: daca suprafața teritoriului studiat este mai mica de 150 ha se considera un singur incendiu h) Presiunea minima la hidrantii de incendiu exterior de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie sa asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, cu un debit de minimum 10 1/s.

 • i) Presiunea minima (masurata la suprafața terenului) la hidrantii exteriori de la care se face intervenția pentru stingere se asigura folosind pompe mobile si trebuie sa fie de minimum 0.7 bar (7 mH20.)

 • j) In punctual de conexiune dintre conductele de apa proiectate cu cele existente se vor prevede cămine de vane pentru a realiza izolarea tronsoanelor de rețele apa in caz de avarii.

 • k) Debitul de apa de uz general si de incendiu exterior va fi asigurat prin conducte din polietilena de inalta densitate cu lungimea totala de cca.762.0 m cu conexiune in conducta de apa magistrala existenta Dn 500 mm pozata pe domeniul public.( strada Vârful cu Dor).

 • I) Pentru închiderea furnizării apei pe conductele proiectate in zona lotizata se vor executa cămine de vane echipate cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor de rețele de distribuție apa proiectate.

 • m) Pentru contorizarea consumului jde apa la fiecare obiectiv se va realiza cate un cămin apometric echipat cu cate un contor .clasa de precizie C ,tip agreat de S.C. RAJAS.A. Constanta .clasa C , funcție de debitul de apa rece rezultat in breviarul de calcul pentru fiecare locuința ce urmeaza sa fie realizata.                \

"(TOI Penti'u asigurarea rețelelor de canalizare, prin Studiul de soluție soluția de alimentare cu apa

si canalizare se propun următoarele:          | județul constanța i

 • a) Evacuarea, apelor uzate menajere de la obiectj^!ă4KOpuseJSSî^Jr^te^tf4WAcdlector menajer .proiectat Dn 250 mm PVC-KG ce se va poza, pe alfe^^iîâiSlăWâ^dfe'^ĂlplâîGîela A 1035/2 ,in lungime . totala de 470 m si o panta continua de 10°A I            spre

 • b) La căpătui aleii proiectate se va reafeaqjpfâamn^ fe^â^âfe-va-det/usa-^&^S ta menajera in^^ colectorul menajer proiectat Dn 600^m™OT^^jOUTg^rps|^ va realiza extinde-ea rețelei de canalizare ce se va poza pe trama sVadalaproiectata. Racordarea~coteutOTiJtnrmenaier proiectat Dn 600 mm PAFSIN cu colectorul’ menajer existent Dn 600 mm pozat in strada prm intermediul unui unui cămin de vizitare existent.

 • c) Rețelele de canalizare menajere gravitaționale proiectate se vor poza pe străzile proiectate si existente.

 • d) Apele uzate evacuate de la obiectivele propuse vor fi transportate de colectoare menajere proiectate, gravitaționale cu diametrul Dn 600 mm PAFSIN cu lungimea totala de 727.0 m, iar in incinta colectorul menajer proiectat va avea lungimea de 470 m panta continua de 5 %.

 • e) Pentru extinderea rețelei de canalizare se va realiza un colector menajer cu diametrul Dn 600 mm PAFSIN>i cu lungimea de 727. 0 m.


fȚ^Rentru buna funcționare a imobilelor proiectate este necesar sa se realizeze cate un racord de ^ycanalizjare pentru evacuarea apelor uzate menajere de la instalațiile sanitare interioare ale acestora.


lunetele de racord si la schimbări de direcție se vor realiza cămine de vizitare cu forma, jfcȘra din beton armat (sau PVC) prevăzute cu capace cu rama din fonta carosabile sau osăbile. ■

\\?i / Ji) ȘjuKconducțele de canalizare si sub conducta de refulare se aseaza un strat de nisip sau pietriș '■ ;e.' ' cu grosimea de minim 15 cm .


REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

 • i) Langa si deasupra conductei se pune un strat cu grosimea de 30 cm de pamant rezultat din săpătură fara pietre si bătătorit manual pana la atingerea compactitatii de 90 %. De la inaltimea de 30 cm deasupra conductei sântul se umple cu pamant rezultat din săpătură.

 • j) După executarea rețelelor de canalizare se va reface carosabilul si trotuarul la cotele inițiale.

 • k) Caracteristicile apelor uzate evacuate se vor inscrie in valorile limita prevăzute de Normativul NTPA 002/2005 cu următoarele condiții limitative: suspensii = 350 mg/1, CB0S = 300 mg/1, pH= 6,5 -8,5

(11) Pentru asigurarea consumului de energie electrica necesara zonei de lotizări si utilitati comune generale, prin Studiul de soluție soluția de alimentare stabilita prin analiza posibilităților de alimentare din zona este următoarea:

 • a) construirea unui post de transformare (PTAB) 20(10)/0,4KV 630KVA, racordat intrare/iesire din LES 10KV L0615, PTCz 470 (INCINERATOR GUNOAIE) cu un cablu de tip ARE4H5EX 1x3x185mmp mansonat pe sosirea din PT 470-plecare spre PT470, conform normelor unificate ENEL in vigoare..

 • b) Dimensionarea PTAB s-a făcut pentru numărul total de 44 de loturi pentru construcția de locuințe individuale si utilitati comune, care vot fi construite pana la terminarea investiției,

 • c) Din PTAB proiectat se va realiza o rețea de distribuție de joasa tensiune cu doua circuite (1 si 2), pentru alimentare cu e.e. a locuințelor si pentru utilitati comune..

 • d) La fiecare 4 locuințe se va monta cate o firida de distribuție (CS1-CS11) din care se vor realiza branșamentele individuale pentru fiecare locuința in parte.

 • e) La fiecare locuința se va monta cate un BMPT ln=25A, prevăzut cu contor electronic pentru masurarea individuala a consumului de energie electrica.

 • f) Pentru utilitățile comune generale se va monta un BMPT 40A

• L.E.S. 20KV - Soluția de alimentare stabilita prin analiza posibilităților de alimentare din zona este următoarea:

a) construirea unui post de transformare (PTAB) 20(10)/0,4KV 630KVA, racordat radial din din LES 10KV L0615, PTCz 470 (INCINERATOR GUNOAIE) cu un cablu de tip ARE4H5EX 1x3x185mmp mansonat pe sosirea din PT 470-plecare spre PT470, conform normelor unificate ENEL jn vigoare., b) dimensionarea PTAB s-a făcut pentru numărul total de 44 dpoturi p^^$<i^M^ă^|ocuinte individuale si utilitati comune, care vot fi construite pana la terminaJ:^i?jîăM!6StîtiehllClP)ULUI CONSTANȚA c) racordarea se va realiza astfel:                                  . DIRECȚIA URBANISM

 • ■ din LES 10KV L0615, in domeniul public, se va mansons cabli®fOe$fâftdin

PT470;           ...        , :

 • ■ traseul seWfflndarpe/dbmeriiuE/pubfîc'-pe':De 1Q38;’73a^L^j^^gec^^zcu De,TO64 si in continuare, pe parcela ÂȚO3372,:: pe-proprietatea utiliMtorlifaOaha.JaL-lQCuL^de. montai..alJ±lAB— proiecta;

 • ■ din PTAB proiecta, pe același ‘ trasetr; “De" 1064 si De 1038 pana la intrarea in PTCz 470 existent;                            .

 • ■ in sântul executat se vâ monta un tub PVC corugat, avand d=160mm, la o adâncime minima de 0,90m (profil A-ENEL) si la 1,40m (profil B-ENEL) la subtraversari cai rutiere, inclusiv caile de

  acces in alte proprietăți;

  • ■ Protecția tubului PVC, respectiv a cablurilor MT se va face prin realizarea unui strat de nisip de 20cm, pus peste tuburi, masurat de la partea superioara a tuburilor;

  • ■ Pe întregul traseu se va realiza marcarea cablurilor cu folie PVC inscripționata „ Atentie cabluri electrice ! „.montata deasupra stratului de nisip.

  • ■ Traseul de cablu 20KV va fi marcat cu borne inscripționate.                                 /

  • d) după terminarea lucrărilor zona de lucru se va reface prin astupare, compactare si n^elare^nefiiild necesare lucrări speciale de refacere a trotuarelor, acestea nefiind in prezen0Ml^n.aj^te/^pn.n asfaltare sau pavare.                                                              VT

  • • Montare post de transformare in anvelopa din beton (PTAB)          [țg                  |

  i) Montarea postului de transformare se va face pe o platforma din piatra spărta'shmsjgramepajata; conform specificațiilor producătorului. îmbinarea intre cuva punctului de alimentare și anvelopa din' beton se va realiza la o inaltime de min.30cm fata de cota finita a solului pentru prevenirea Inundării cuvei in condițiile unor precipitatii importane cantitativ.                                             >


TOMESCU MARIUS IOAN

j) Postul de transformare va fi de tip performant, in anvelopa de beton, echipat conform Normelor unificate ENEL DG2061RO ed.2 si conexe.

• L.E.S. 0,4KV proiectata - Racordarea consumatorilor se va realiza din PTAB proiectat,astfel:

CIRCUIT 1:

 • ■ dintr-un întrerupător tetrapolar de 350A, se realizează o LES 0,4KV cu un cablu de tip ARE4RX 3x240+150N pana la o firida E3+4 (CS1) si din aceasta in continuare pana la firida CS2 si in continuare pana la firida CS6

 • ■ din al doilea întrerupător tetrapolar de 350A, se realizează o LES 0,4KV cu un cablu de tip ARE4RX 3x240+150N pana la o firida E3+4 (CS11), din CS11 la CS10 s.am.d pana la CS7;

 • ■ racordarea fiecărei locuințe se va realiza din CS prin cablu subteran de ARE4OCR 3x25+16C;

 • ■ Cablurile ARE4RX 3x240+150N si ARE4OCR 3x25+16C se vor monta in tub PVC d=125mm, in profil A-ENEL, la o adâncime de 0,9m.. Protecția cablurilor JT se va face prin acoperirea cu un strat de nisip de 0,2m de la partea superioara a tuburilor si marcarea traseelor cu folie avertizoare insriptinata „Atentie cabluri electrice !”.

 • ■ Intre CS1 si CS11 se va realiza, cu un cablu de tip ARE4RX 3x240+150N mmp, bucla de legătură intre circuitul 1 si circuitul 2.

 • ■ Firidele (11 bucăți) si BMPT-ul vor fi in construcție din policarbonat, PAFS, opace, antivandalism,cu ferestre pentru contor! transparente, rezistente la radiațiile UV, cu loc pentru contori electronici de tip smartmeter.

 • ■ Protecția instalațiilor la utilizator, firide si BMPT se va realiza prin montarea unor prize de protecție prin punere la pamant cu rezistenta de dispersie Rp<4 ohmi.

 • ■ Lucrările executate intre punctul de delimitare si punctul de alimentare , vor fi efectuate pe tarif de racordare.

ARTICOLUL 29______Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare_____________________

 • (1) Rețelele de apa, de canalizare menajera/pluviala, de drumuri publice si alte utilitati aflate in . serviciul public sunt proprietate: publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune

altfel sau in proprietatea deținătorilor de utilitati.                   - ■           .

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispunâ altfel.

 • (3) Lucrările prevăzute la aHri. (1) si (2), indiferent de.modul de finanțare, intra in proprietatea publica.

SECȚIUNEA 4:            Reguii—cu ...privire . la forma și dimensiunile terenului si ale

Construcțiilor                      | . v, ■                              :                                       ' .■ .X-.I

-_---—

ARTICOLUL 30 PaLlareț.

 • (1) Parcelarea reprezintă diviz^rea^rajțgtot deiterenindoua/sau mai muțjte loturi.

 • (2) Reparcelare in sensul prezanMm fegulament reprezintă operațiuni e care au ca rezultat o alta impartire a mai multor lotur/S^>^^Mv^^^;Tl<§fe^ile rezultante-avand qestinatii si/sau forme diferite decât erau acestea la mo^nt^nnffiaf'rl^ep'ăTcelârea^senreâlizeaza prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

 • (3) Prin prezentul Plan urbanistic zonal in urma trasării amprizelor stradale propuse,: se propune cedarea către domeniul public a suprafețelor de teren proprietate privata din parcela. A 1033/2 necesare iii vederea realizării tramei stradale.

 • (4) Prin prezentul Plan urbanistic zonal se propune parcelarea parcelei A 1033/2 in 46 loturi noi, astfel /

•GvVot’tfrile 2-6, 20-24, 26-28, 42- si 26-46 sunt destinate construirii de locuințe, servicii de proximitate , v'si’șe^ipamente'publice aferente zonei de locuit, cu Rh max = P+2. Dimensiunile loturilor variaza in ■,/yjurcOlwafetei d^500mp.

//•^/Xofep^.,7/19 si 29-41 sunt destinate construirii de locuințe individuale cu Rh max = P+2. DimSrlsiU^iieJoturilor variaza in jurul suprafeței de 500mp.

\7^ 7^'7______________________________

TOMESCU MARIUS IOAN

 • • Lotul 25 este destinat amenajării unor spatii plantate, precum si amplasării unor echipamente tehnico-edilitare necesare ansamblului de locuințe prevăzute.

 • • Lotul 1 este destinat amenajării amprizelor străzilor propuse si include atat suprafața străzi cu ampriza de 10metri pe parcela A 1033/2 care va asigura accesul carosabil si pietonal la loturile proiectate (strada Interioara pe parcela A 1033/2)cat si cele doua suprafețe stanga-dreapta propuse pentru extinderea De 1064 si De 1038

(4)Se admit operațiuni de comasare si de reconfigurare a parcelarului propus prin PUZ, cu următoarele condiții:

 • - pentru parcelele de câmp: front minum la strada = 20 metri si suprafața minima a a parcelei =500mp;

 • - pentru parcelele de colt: front minim la strada = 12 metri si suprafața minima a parcelei = 450mp

 • (5) Pacelele existente in limita PUZ, cu excepția parcelei A 1033/2, nu se modifica prin prezenta documentație de urbanism in sensul ca nu se propun operațiuni de parcelare sau reparcelare.

ARTICOLUL 31 Inaltimea construcțiilor

(1)Regimul maxim de inaltime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

(2)In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa la atic exprimata in metri si număr de niveluri este inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se masoara de la cota terenului amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei).

(3) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

(4)Atic - Parte a unei construcții situata deasupra cornișei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). In cazul clădirilor acoperiș terasa, se considera ațk-superie^al-fatader;~care

depășește cota ultimului planseu si are rol constructiv, de r^bord, periW^^âHț^^^iSâQeotȘrȘle invelitorii si rol in ghidarea apelor meteorice.direcția urbanism VIZAT SPRE NESCHiSSSA^E


Aspectul exterior al construcțiilor^ avmii

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai (Șaca/așpecț lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul,general al zonei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiildf jbate; .priri; coriforipfiâ^ contradicție cu aspectul general--al zonei’, asa cum reglementare, si depreciaza valorile general acceptate ale smului £i arhitecturii, este interzisa.

 • (3) Aspectul general al zonei este.determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie si compoziție urbanaetc.             ........

 • (a) Compoziția urbana teste acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie si expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice urbanismului si arhitecturii.

 • (b) Volumetria este un paramentru urbanistic si arhitectural de baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.

 • (c) Conformarea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionarea , pârtilor care o alcătuiesc, intre care se creaza reiatii funcționale de plastica arhitecturala.


ARTICOLUL 32SECȚIUNEA 5:            Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si

împrejmuiri.....         . ' .......'.....:......... '         .............. w’.'.......... ,......V- ' ‘k x ,,‘ j

ARTICOLUL 33 Parcaje__________________________________.   /

(1)Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de pârc^fte ște erfttefmxfiai \ , daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public.              j>S '                    1

(2)Numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se Stabilește in functie-dejdeaHrația și i de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentului regulament S^ctomea//

Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

TOMESCU MARIUS IOAN (3)Stationarea autovehiculelor este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

ARTICOLUL 34

Spatii verzi

(l)Suprafata minima de spatii plantate este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

ARTICOLUL 35_____împrejmuiri_________________________________________________

(1)împrejmuirile reprezintă constructiiile sau amenajările (plantatii, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a delimita domeniul public de proprietatea privata.

(2)Autorizarea împrejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

ARTICOLUL 36 Autorizarea directa (l)Autorizatiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat pentru parcelele situate in interiorul amplasamentului care a generat prezentul PUZ, parcela A 1033/2, cu suprafața totala de 29000mp.

ARTICOLUL 37______Destinația unui teren sau a unei construcții_______________________

(1)ln sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute in - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 38      Lista zonelor funcționale

si ? W1- -ZONAtiE URBÂNIZAg&tffi^ME INDIVIDUALE CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2              s                               '

. f EX 1 - ZONA DE EXTINDERE URBANA

PARTEA IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


j _ JUDc] UL CONSTANȚA PRndARlA MUNICIPIULUI CONSTA-.D|REC HA URBANISM

VIaAF SPRE NESCH33S3ARE

Anexă te ayizuLnt,      /

ARHITECT ȘEF

TOMESCU MARIUS IOAN               __________________________________________

UL1 - Zona de urbanizare locuințe individuale si funcțiuni complementare, servicii de proximitate si echipamente publice aferente zonei de locuințe cu regim maxim de inaltime P+2

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona UL1 cuprinde amplasamentul care a generat PUZ, cu suprafața totala de 29000mp, fiind delimitată conform planului U03-Reglementari urbanistice, astfel:

 • - La nord: parcela IE 214136 - A 1033/3 situata in extravilan

 • - La sud: parcela A 1033/1 situata in extravilan

 • - La est: De 1064 - drum de explotare propus pentru transformare in strada cu ampriza de 13 metri

 • - La vest: De 1038 - drum de explotare propus pentru transformare in strada cu ampriza de 13 metri

OBIECTIVE DE UTILITĂTEPUBLICA              —/ j

Modernizarea rețelei de străzi adiacente zonei, realizarea străzii din interiorul zonei de lotizare si realizarea rețelelor edilitare.
 • 1. Construirea unei străzi cu ampriza de lOmetri pe parcela A 1033/2 care va asigura accesul carosabil si pietonal la loturile proiectate, identificata pe planul Reglementari urbanistice ca LOT1

 • 2. Amenajarea De 1038 si De 1064 ca străzi urbane cu amprize de 13metri

 • 3. Amplasarea pe suprafața lotului nr.25 a echipamentelor tehnico-edilitare necesare si amenajarea suprafeței libere ca spațiu verde cu caracter public

 • 4. Este obligatorie asigurarea echipării tehnico-edilitare aferente zonei UL1 propuse

 • 5. Este obligatorie asigurarea serviciilor de proximitate si a echipamentelor publice aferente zonei UL1 propuse astfel: ,s ..

 • - la maximum 20 de autorizații de construire emise pentru locuințe individuale,este necesara emiterea  unei autorizatii de construire pentru cel puțin o categorie de servicii/d^ pro^nitate.aferente zonei de


locuințe admise la art. 1

 • - la maximum 30 de autorizatii de construire emise pentru locuințe/__e este necesara-amitepea^

unei autorizatii de construire pentru cel puțin o categorie deT^^pâmeijț^g^|icțggafeTiâhfâ^zqnei de I

RîMĂRIA MUNICIPIULUI COM&lANȚA ' DÎRECTIA URBANISM

Knexă la avizul

:at ,de,Gonjpletrposibir orice efect


locuințe admise la art. 1                                                                 ......'


MASURI SIRECOMANDARI


REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

 • • schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

 • • asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitării scurgerii de hirocarburi;

 • • deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

 • • vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de către firme special autorizate;

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

• intretinerea corespunzătoare a stării drumurilor;


 • • reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

 • • materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor;

 • • oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

 • • folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

 • • acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe;

 • • evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii plantate. Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

Desfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.

dentara, ateliere individuala de croitorie, tapițerie, rame si tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere neoeneratoare dd| zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari; saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor,ftoosp’îeticâ, masaj, fitness, sauna, solar); servicii de deservire a locuirii (curățătorie de haine, ateliertrafeidual de reparatii încălțăminte);

 • • echipamente publice afăpefi^tMpeTpr de locuințe: after school, cresa, grădiniță, centru educațional, loc de joaca ac^beriMÎentru medicina de familie;

 • • locuințe: locuințe individuale? ’


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

■ ■- Jul-CTUL COMS'iALȚA

Loturi

 • • circulatii pietonale si carosabile

Loturile nr. 2-6, 20-24, 26-28 si 42-46

 • • servicii de proximitate aferente zonei de Ic medicale individuale, cabinete, de medicina veterir

" PRIMAR’AfflUNlClPIULUlWiSTANȚĂ' ’ DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESC^SSARE Anexă la avizul nr..       /__

cuint6RteiJi£®TtSflffnentar si nealiment;

•ararcabinete-irrdtviduale-de-aveeatttw

ir; cabinete si asistenta

Juridica, cabinete1' individuale' de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si. design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fotografice, laboratoare individuale de tehnica

 • • amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare si numai in cazul locuințelor; foisoare, gratare de gradina, spatii de depozitare/constructii anexe cu suprafața construita maxima 50mp

Loturile nr. 7/19 si 29-41
 • • locuire: lohuinte individuale;

 • • amenajarraferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, Spatii plaritote; construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare, foisoare, gratare de gradina/spajii de depozitare/constructii anexe cu suprafața construita maxima 50mp

i ■ ?                        •. /     \ i

 • i. Lotul iir?2a^/ iu p ț

■/•a copstruqlrK^fâmenajari aferente echipării tehnico-edilitare (post de transformare, etc)

 • •; Spatii verzi cu caracter public in care pot fi amplasate: mobiler urban, loc de joaca pentru copii in aer liber,, ^qjepgjâri destinate sportului in aer liber

TOMESCU MARIUS IOAN

ĂRTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI ~           -___■........"

Lotul 1 • nu sunt

Loturile nr. 2-6,20-24, 26-28 si 42-46

• se admite ca pe aceeași parcela sa existe locuința individuala si servicii de proximitate aferente zonei de locuințe permise la art.1 fara a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului (fum, mirosuri, gaze) cu următoarele condiții:

 • - sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;

 • - activitatea sa se desfasoare numai in interiorul clădirii;

 • • echipamentele publice aferente zonei de locuit permise la art.1 pot fi amplasate pe parcela cu condiția ca pe aceeași parcela sa nu existe si alte funcțiuni

 • • se admite utilizarea parcelei pentru servicii de proximitate aferente zonei de locuințe sau echipamente publice aferente zonelor de locuințe ca si funcțiuni de baza, cu respectarea legislației in vigoare si a normativelor de proiectare a echipamentelor publice

Loturile nr. 7-19 si 29-41
 • • se admite ca pe aceeași parcela sa existe locuința individuala si servicii de proximitate aferente zonei de locuințe permise la art.1 fara a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului (fum, mirosuri, gaze) cu următoarele condiții:

 • - suprafața utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp;

 • - sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;

 • - activitatea sa se desfasoare numai in interiorul clădirii;

  sa fie amplasate numai la parter -


  • • echipamentele publice aferente zonei de locuit permise la art.1 D.o.t_fi...amDlasate-D&parcei condiția ca pe aceeași parcela sa nu existe si alte funcțiuni


  Lotul 25

  • • nu sunt


  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSiANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCMî^ABE Anexă la avizul nr. _——L*    —


  ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

  Ahhi.iccjlș.e.e:  ecte^e amenajările din spatiile publice si


  • • se interzic lucrări ..de terasament de natura si construcțiile de pe parcelele adiacente;

  • • orice lucrări de terasament care pot sa pr0voâ împiedica evacuarea si colectarea rapida a ap _

  • • este interzisa creșterea animalelor in incintele parcelelor propuse (găini, porci, etc)

  • • sunt interzise alte utilizări care nu sunt specificate la art. 1Tsi art.2


  jj^rea apelor pe parcelele vecine sau care  SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


  ȘÂRTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) ~| • amplasamentul/parcela A 1033/2 care a generat PUZ cu suprafața totala de 29000mp este propusa pentru parcelare rezultând 46 loturi noi, astfel:


  • • lotul nr. 1 - strada propusa, S=5221mp (suprafața cuprinde strada proiectata precum si suprafețele de teren necesare extinderii amprizelor drumurilor existente situate la est si la vest de


  parcela A 1033/2).                                                                         . , _

  • • loturile nr. 2-24 si nr. 26-46 sunt loturi destinate locuințelor individuale, serviciilor de prpxii^itațe si echipamentelor publice aferente zonei de locuințe. Suprafața unei parcele deștinate^cjonstruirii d locuințe este cca.500mp cu dimensiuni de 20m x 25,9m. Loturile nr. 2, 24 si 46/jșuQVlQtury Xfe.CdVâ \ căror geometrie va respecta taierea colturilor in intersecții.  • • lotul nr. 25 este destinat amplasării unor construcții tehnico-edilitare necesarfehpildrfjbci de transformare, statie pompare, etc). Suprafața lotului 25 este cca. 1031,5mp.    1 ' "
TOMESCU MARIUS IOAN

 • • caracteristicile loturilor propuse prin PUZ (suprafețe, forme, dimensiuni) se regăsesc pe planul U03- Reglementari urbanistice. Prin proiectul de lotizare a parcelei A 1033/2 se admit ajustări ale suprafețelor propuse prin PUZ cu condiția ca suprafața minima a parcelei de câmp sa fie 500mp si frontul la strada sa fie minimum 20 metri si suprafața minima a parcelei de colt sa fie 450mp si frontul la strada sa fie minimum 12 metri

 • • clădirile vor fi dispuse pe lot avand acces direct dintr-o circulație publica, respectiv strada proiectata pe parcela A1033/2, iar din acesta accesul se va realiza direct către drumurile existente la est si la vest propuse pentru modernizare/extindere si transformare in străzi cu profil urban (De 1064 si De 1038)

 • • se admit operațiuni de comasare si reconfigurare a parcelarului propus prin PUZ cu respectarea legislației in vigoare si a suprafețelor minime si a lungimilor minime de fronturi prevăzute

ĂRTICOLULS - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT                ,

 • • in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public existent sau prevăzut pe planul U05 - Proprietatea terenurilor

 • • aliniamentele inițiale ale parcelei A 1033/2 se modifica conform planului U03-Reglementari urbanistice, prin retragerea acestora astfel: in partea de est si de vest aliniamentele parcelei A 1033/2 se vor retrage 4,5metri de la aliniamentele inițiale, respectiv 6,5 metri din axul De 1064 si axul De 1038. Aceste retrageri au in vedere modernizarea tramei stradale prin extinderea amprizelor existente pana la 13 metri.

 • • in parcelarea propusa se considera aliniamente limitele dintre loturile nr.2-46 si lotul nr.1 - strada proiectata, precum si limitele loturilor 2 si 46 către De 1038 si limitele loturilor 24 si 25 către De 1064.

 • • clădirile se va retrage minimum 5metri de la noile aliniamente ale parcelei A 1033/2 către De 1038 si De 1064.

 • • clădirile se vor retrage minimum 3metri de la aliniamentul propus al străzii proiectate in zona parcelata. Se admite amplasarea garajelor pe aliniament sau retras fata de acesta astfel incat sa permită parcarea autoturismului in fata garajului in interiorul parcelei.

 • • in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul UQSrRbglementari urbanistice se pot amplasa acces jri pietonș^^^^^^^]l^,.Tampe/frepțe acces, ^'.platforme; spatiL plantate private amenajate peisagistc.p^^^t^g^^rp^jqo/jș^u^țij-^ amenajari

tehnico-edilitare necesare pentru fiecare parcela              DIRECȚIA URBANISM :

____________________ ,   ■ VIZAT SPRE NSSCHȚM8ARE J

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA STOlVUTELEILATERALE. SI POSTERIOARE ĂLE PARCELELOR                                                       j

C-------------------—ț—--ARHiȚECTEEF~~'--------------f“---

 • • clădirile se vor amplasa pe parqe^ifnregim de construire izolaPsăiTcupiaT                       *

 • • clădirile supraterane se vox^fragUmmimum Smetri de la limita posterioara de proprietate

 • • in cazul amplasării in/paglmMe construire izolat, clădirile supraterane se vor retrage minimum 3metri de la ambele Iimitele4aterale de proprietate

 • • in cazul amplasării in regim de construire cuplat, clădirile supraterane se vor retrage minimum 3metri de la una din limitele laterale de proprietate si se vor alipi la limita opusa de proprietate numai in cazul in care pe parcela vecina exista posibilitatea amplasării unei construcții tot in regim de construire cuplat cu clădirea in cauza

 • • autorizarea clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si ilu/ninat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

ARTICPLU^AMPLĂSĂREA^ÎMPÎRnWUNELEFAIADETĂLTPLZF^CEEASl PARCELA;

 • • peJitecare.lot propus destinat construirii se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate . djn'unul seu fnai multe corpuri de clădire

 • • amplasarea clădirilor de locuit, fata de alte construcții pe amplasament, se va realiza cu y . reiraB&ea,., /condițiilor de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiva incendiilor, / bonro^^egtșlațieirin vigoare

amplas^a5șb'nstri(btiilor pe aceeași parcela va respecta o distanta minima intre ele de cel puțin 3

. vFrnejtriî, s- /

TOMESCU MARIUS IOAN

ARTIgOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESURf ~                     . __ ..

 • • se vor respecta prevederile Capitolului 3 - Condiții de conformare si amplasare a construcțiilor -Secțiunea 2-Art.25 si Art.26

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

 • • accesurile carosabile si pietonale la parcelele propuse se vor asigura din strada proiectata pe parcela A 1033/2, cu ampriza prevezuta de 10 metri

 • • numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto la parcela se vor stabli prin proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacitatatea clădirilor, conform necesităților funcționale, normelor de proiectare si prevederilor legale

 • • pentru locuințele individuale se va asigura de regula un acces carosabil pe parcela amplasat către una din limitele laterale al parcelei.

gRTjCQLyrgTsWlON^^AUTO^HÎCyLEL^ZIZZZZZZZZZIIZZZZZZZZZZZZZI]

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau propuse

 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri de parcare conform prevederilor prezentului regulament

 • • numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajri autorizate pe raza mun. Constanta

 • • amenajarea locurilor de parcare necesare se va realiza fie la sol, pe suprafața deschisa sau acoperita cu pergola, fie in garaj care poate fi înglobat in clădirea locuinței, alipit acesteia sau amplasat izolat pe parcela

jÂRTÎCOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADÎRILQR^-^—-~ 1

 • • regimul maxim de înălțime1 -admis este   nivâlurii supraterane: P+2

(D=demisol, P=parter, M=mansarxiali^jL^——~~        I PR,MAr!DiRECȚiA URBANîSM

 • • inaltimea maxima admisa la ^ic^MOțjMietri         i vizat SPRE

 • • inaltimea maxima âdmîsăeste^Rjj)^^ 14 njetri            I 'Anexă la avizul

 • • este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi ^determinat in funcție de | necesitățile, tehnice si funcționale.

ĂRTiCOLUL11 -ASPECTUL EXTERIORAL CLAPTrILOR

 • • se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si decalitate;

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura minimalista, raționala si functionalista) si nu depreciaza aspectul general al zonei

 • • autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie, aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje

 • • culorile admise la fațadele vizibile din domeniul public sunt pastelate                      x--

 • • calcanele vizibile din spațiul public se vor trata sau masca prin grija investitorului

 • • la fațade nu se vor folosi imitatii de materiale, de exemplu faianța care imita mârrhurș,jpJâsticeăre imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc                                -                     \

 • • nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica.;<att5eelffli\^pecifice i pentru interior, sau a unor imitatii de materiale naturale (piatra artificiala, cș‘(âmid^șa^fern:h (fals. etc.) de slaba calitate;                                                                                    /


 • • materialele de invelitoare vor fi țigla, olana, țigla metalica. Se interzic materiale care| contravin7 PLANARA BUILDING WORKS str. Sarmisegetusa 34 Constanta I 900546 Romania email: office@planara.ro I telefon: 0374030910

TOMESCU MARIUS IOAN

specificului zonei - sita, șindrila, etc)

 • • garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Sistemul de acoperire al acestora va fi de tip terasa.

 • • acoperirea clădirilor poate fi de tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale sau cu șarpanta (panta maxim 30%). Culorile admise ale invelitorilor sunt: nuanțe de gri, negru si maro închis.

 • • ca o măsură de reducere a impactului asupra schimbărilor climatice este necesara utilizarea materialelor si alegerea soluțiilor constructive care sa asigure o eficienta energetică ridicata a locuințelor propuse, corelat cu obținerea certificatului energetic

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA                        J
 • • se vor respecta prevederile Capitolului 3 - Condiții de conformare si amplasare a constructiilor-Sectiunea 2-Art. 27 si art.28

 • • pe suprafața lotului nr.25 se vor amplasa post de transformare, statie de pompare, etc in funcție de necesitați

 • • toate clădirile noi vor fi racordate la rețele edilitare existente sau propuse, pe baza avizelor deținătorilor de utilitati.

 • • nu se vor accepta soluții individuale (bazine vidanjabile) de evacuare a apelor uzate menajere;

 • • rețelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

 • • rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • • fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public.

 • • se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in -sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare JDrin.._asfaltar.e, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul EecesărjfegșdeisaNas'igwȚârii infiltrării apelor pluviale in terenul natural.                          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ;

DIRECȚIA URBANISM__    •

g^ț^^LlsZȘ^ÎLUBER&SLS^nLPE^ffiEZZZ

 • • spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si

 • • pe suprafața loturilor propuse cu nr. 2, 24, 25 si 46 (p arceleJg.^ȘFgcțlt^Fse vor amenaja spatii plantate cu rol de protecție in fâșiile non-aedificandi dintre_aliniamentel&-Gatre-stra€la-pFopusa“De 1038 si strada propusa-De 1064 si (retragerile minime prevăzute fata de aceste aliniamente (

 • • pe fiecare parcela destinata construirii de locuințe, servicii de proximitate si echipamente publice aferente zonei dejocuinte se va asigura o suprafața de spațiu verde la sol pe minimum 20% din supraf^WaVkelei .

 • • este obligatorie amen^rea/unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprooata'prin HCJ Constanta nr. 152/2013

 • • suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

 • • modul/de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru întreținere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ ; Constanța nr. 152/2013;

; spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, loc de joaca pentru copii

, Vxpen/ru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita C->^hSerm,feabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

:Z^^^siȘttâfatâ lotului 25 se va asigura o suprafața de spatii plantate de minimum 50% din suprafața

’ ■ ,pa?gei^îXcca'500mp). Acesta suprafața de spațiu verde va fi amenajata si destinata accesului

| Șpubnc»/ -' 7

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

 • • gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0.50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

 • • împrejmuirile spre limitele laterale de proprietate vor fi opace cu inaltimi de maximum 2,50 metri

MBoiEuLl5 -PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI,           .     . ]

POT maxim = 40% (mp AC/mp teren) - pentru locuințe individuale

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)

- pentru locuințe individuale si servicii de proximitate aferente zonei de locuințe, servicii de proximitate aferente zonei de locuințe, echipamente publice aferente zonei de locuințe

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTÎLIZARE A TERENULUI

= 1,2 (mp ACD/rnp ter^n)
CUT maxim — 1,5 (hjpAC

- pentru locuințe individuale si servicii de proximitate aferente zonei de locuiții^, se proximitate aferente zonei de locuințe, echipamente publice aferente zoneidețpcljiî


JUD’"Țt>L CONSTANȚA

VIZAT SPRE NESC.rMAiRfc

ARHITECT șef

DOCUMENTAȚIE AVIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI

LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

EX1 - Zona de extindere urbana

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona EX1 cuprinde toate parcelele existente in limita PUZ cu excepția amplasamentul care a generat PUZ, parcela cu suprafața totala de 29000mp care este solicitata pentru introducere in intravilan, precum si a zonei aferenta caii ferate.

Zona EX1 cuprinde parcele agricole situate in extravilanul Mun. Constanta care isi mențin destinația si categoria de folosința. Aceste parcele nu sunt solicitate pentru introducere in intravilan si in funcție de solicitările ulterioare vor face obiectul unor noi documentatii de urbanim de tip PUZ in vederea stabilirii reglementarilor urbanistice.

Pentru aceste parcele, prezentul RLU stabilește cateva reglemantari cu caracter director referitoare la dezvoltarea sistemului de circulatii publice care se suprapune cu drumurile de explotare existente. Dezvoltarea sistemului de circulatii publice este prognozat a se dezvolta ulterior, etapizat in funcție de investițiile solicitate in zona. Acest sistem a fost propus prin Studiul de trafic si avizat de Comisia de Circulație a Mun. Constanta si presupune retrageri de aliniamente existente ale parcelelor din zona de studiu.                     '——..4

Planurile urbanistice ulterioare pot utiliza ca baza studiul de trafic intocmit pentru prezenta ' documentație, dar pentru dezvoltări ulterioare este recesara reactualizarea sa in funcție de tipul de investitii solicitate.                                                             .    ..

jOBIECTIVE DEUTiLlȚATE PUBLICA

Modernizarea rețelei de străzi din zona studiata pentru toate dezvoltările urbane ulterioare si realizarea rețelelor edilitare pentru echiparea zonei.

MASURI SI RECOMANDĂRI


Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat advers asupra mediului al implementării planului         ™ directa URBANISM "

VIZAT SPRE

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subspluj^^ avizu| nr.

Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solulyi se propun următoarele ir   nu se va face depozitarea Carburanților, a uleiurilor si a [altor ^{țhshmterdf^mice. daca este cazul, jtn zona amplasamentlildj, cy constructor, madazi evitarea afectefBkdnl

 • • depozitarea tșmpprai numai iri recipienti spi

 • • acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

 • • organizarea de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

 • • pentru fiecare parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;

 • • indepartarea deșeurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafața

Pentru a/se reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri: intefventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si lubrefianti; schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului; asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitării scurgerii de hirocarburi; dșseurile yor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

yjdanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o stafie de epurare, de către firme special orizațe; ■

fțrinuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua ■{'^următoarele masuri:

''V                      ‘------MasurTde i

ceptia organizării de santi destinate pentru recipienti adecvati;

te suplimentare de teren;

ira a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in funcție de categorie, lecial destinati;

TOMESCU MARIUS IOAN

 • • întreținerea corespunzătoare a stării drumurilor;

 • • reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

 • • materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor;

 • • oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

 • • folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

 • • acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe;

 • • evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii plantate. Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone, amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

Desfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE"                  .       ——

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

L                               | JUD&7 (A CONSTANȚA

c---—— ---———--—-——■—■--—— ---—“—-—--—

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate uite nor vizat spre NESC&îSâSAj Anexă la avizul

  ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTENSE                               ___

  • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior ' r'C


[SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni)

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

 • • se'recomanda câ toate operațiunile de parcelare sa fie efectuate numai pe baza unei documentatii de urbanism si cu respectarea prevederilor Regulamentului general de urbanism HGR 525/1996

 • • in sensul . prezentului, regulament, prin aliniamenț^șe^me®® ilrnita dintre proprietatea privata si domeniul public, existent sau prevăzut pe planuTU05^ffl;^p^etatea terenurilor

 • • prin prezentul RLU se recomanda ca amplasarea clatliâkJfufata de^aliniamentele noi rezultate prin retragerile aliniamentelor parcelelor existente sa fie de minimum 5 metri. Acesta retragere poate fi modificata prin noi documentatii de urbanism.                    ,

 • • documentațiile ulteriore de urbanism pot prelua recomandările de mai sus, dar pot stabili noi condiții de amplasare in funcție de tipul de investitii solicitat

ÂRTiCOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR ' , ;      , , , ■.....; ’............  ■ , .........., , •.....,  , > j

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

ȘARTiCd'I^UL 7 AmBEASAREA WlAPÎRÎE-ORUNELE FATA DEALTEgEMBAgEEASl PARCELA

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

ARTICOLUL8-CÎRCULATII SI ACCESURI ^

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea, de âqpes>lș\ drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurâli^ccp^elor \ la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor^/VA//

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior H’V’"'

T.___........... ................ .................: /

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR;      \ -Ț-rq

TOMESCU MARIUS IOAN

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau propuse

 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri de parcare conform prevederilor legale

 • • numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajri autorizate pe raza mun. Constanta

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior

ĂRTICOLULÎI-ĂSPECTU^ EXTERIOR AL CLĂDIRILOR "■             7      □
 • • se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura minimalista, raționala si functionalista) si nu depreciaza aspectul general al zonei

 • • autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie, aspect exterior, intra in ^'^contradictie^cu ^ispectul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje

 • • culorile admise la fațadele vizibile din domeniul public sunt pastelate

 • • calcanele vizibile din spațiul public se vor trata sau masca prin grija investitorului

 • • la fațade nu se vor folosi imitatii de materiale, de exemplu faianța care imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc

 • • nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitatii de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.) de slaba calitate;

 • • materialele de invelitoare ,vor fi țigla, olana, țigla metalica. Se interzic materiale care contravin specificului zonei - sita, șindrila, etc)

 • • garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea prinoipala |

 • • acoperirea oradirilorlpoăte fi de tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale sau cu sarpanta^p^mtaWmim 45%)

 • • ca o n^ui^jd^wpucere a impactului asupra schimbarilQLxlimatice-este-necesaraj'UttHzaFea-materfateloc/si alegerea soluțiilor constructive care sa asigure o efioi&nll^feher^^âănH'dipața a locuințelor prepuse, corelat cu obținerea certificatului energeacPRiMĂ^’

 • • conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior ,

. .............—----——-———-—---------

ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA [7' I
 • • toate clădirile noi vor fi racordate la rețele edilitare existente saiF.ipEiîpruȘSf pe haza avizelor deținătorilor de utilitati.                                   L----—-——          ”

 • • nu se vor accepta soluții individuale (bazine vidanjabile) de evacuare a apelor uzate menajere;

 • • rețelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

 • • rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

fiecare.^ parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării \ deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si ' accesibile dintr-un drum public.

z tp^edva urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de '^^^aftajîzarp pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de

' '^ofecMre, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de

REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2

ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI


LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA


TOMESCU MARIUS IOAN

parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

• conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior


ARTICOLUL 13- SPATII LIBERE'SI SPATII PLANTATE L 2 ,     , —]
 • • spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

 • • este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013.

 • • suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

 • • modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru întreținere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • • se recomanda montarea unor instalatii automate pent

 • • spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier

 • • se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatul impermeabilizarea terenului peste minimum nec                             ,____________.

conform documentațiilor de urbanism ce vor fi acrobate ultlerftSiiMĂRLÂ MUNICIPIULUI CONSTANȚA |aca pentru copii

ru protecția construcțiilor sa se evite .....  .            -| j •    _ uf,,,,                 . _ • -_

sij si accesi^DEȚUL SOWSTANȚAArticolul 14 - împrejmuiri___.             __

• conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate uit erîoP

Articolul 15 - procent maxirFde^cupărea țerenululZ

DIRECȚIA URBANISM


ARH1IECT_SEE


POT maxim = conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulterior


RrTÎCQLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

• CUT maxim = conform documentațiilor de urbanism ce vor fi aprobate ulteriorTOMESCU MARIUS IOAN

VOLUMUL 3

PLAN DE ACȚIUNE aferent PUZ - REGLEMENTARE PARCELA A 1033/2 ZONA DELIMITATĂ LA NORD, SUD SI EST DE LIMITA INTRAVILANULUI MUN. CONSTANTA SI LA VEST DE IE 245540, IE 221999, IE 220740, IE 248734, IE 245497 SI IE 245697, EXTRAVILAN MUN. CONSTANTA

INIȚIATOR: TOMESCU MARIUS IOAN

IULIE 2020 AVIZ ARHITECT SEF

TOMESCU MARIUS IOAN

PARTEA I CATEGORII DE COSTURI

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVATI

A. Pentru investitii pe suprafața amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 29000 mp reprezentat de parcela A 1033/2 - IE 220523 propus pentru introducere in intravilan si parcelare, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • - Operațiuni cadastrale de parcelare, cedare suprafețe de teren necesare extinderii amprizelor stradale

 • - Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice

 • - Extinderea, realizarea rețelelor tehnico-edilitare si racordarea la rețelele tehnico-edilitare

 • - Sistematizarea terenului

 • - Realizarea străzii interiorare parcelei A 1033/2- IE 220523 pentru asigurarea accesurilor auto si pietonale la parcelarea propusa

 • B. Pentru orice investitii pe parcelele proprietate privata aflate in limita zonei PUZ costurile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE

In limita zonei studiate se propun următoarele obiective de utilitate publica legate de realizarea sistemului de circulatii publice:

 • - Transformarea De 1064 si De 1038 in străzi de categoria III, cu amprize de 13 metri

 • - Transformarea DejW3.3/4’, De 1064, De 1038, De 1034, De 1037, De 1019 si De 1028 in străzi de categoriaHHll Lctrâmprize de 13 metri

 • - Tran^m1a^[W ii033/1, De 1034, De 1070 in străzi de categoria II, cu amprize de 27 metri

 • - CoiqstruireajanWstrazi noi - categoria III sau II (se propun 3 variante posibile) care sa asigure legătură cu stradâ^pdustriala

Costurile vor fi alocate pentru:

 • - Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice

 • - Construirea amprizelor stradale prevăzute in PUZ pentru dezvoltări ulterioare in zona in măsură in care acestea se mențin si prin documenatiile de urbanism ulterioare aprobate

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA (

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESC^SSBARE

Anexă la avizul nr.. _    -------

ARHITECT ȘEF

TOMESCU MARIUS IOAN

PARTEA II ETAPIZAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

Pentru investitii pe suprafața amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 29000 mp reprezentat de parcela A 1033/2 - IE 220523 propus pentru introducere in intravilan si parcelare, se propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE                            FINANȚATOR

Operațiuni cadastrale de parcelare ce privesc lotizarea in loturi construibile si rezervari/cedari de teren din proprietate privata pentru obiectivele de utilitate publica propuse, respectiv strada interioara lotizării, extinderea De 1064 si De 1038

Investitor privat

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor private - rețele si construcții edilitare

Investitor privat

Realizarea echipării tehnico edilitare - extindere/realizare rețele noi

Investitor privat

Autorizarea lucrărilor de construcții cu destinația de locuințe prevăzute in PUZ

Investitor privat

La maximum 20 de autorizatii de construire emise pentru locuint| individuale este necesara emiterea unei autorizatii de construire pentru cel putinjocgtegerie de servicii de proximitate aferente zonei de locuințe admise confQBAfflHfl47i

Investitor privat

La maximum 30 de autorizatii de construire emise pentrcH^cuiriyHj|]^Muale este necesara emiterea unei autorizatii de construire pentru ceLpufin o categorie de echipamente publice aferente zonei de locuințe admise confornj RLU

Investitor privat

Edificare construcții noi cu destinația de locuințe si bransarea la rețelele edilitare

Investitor privat

Realizarea amenajărilor aferente locuințelor (accesuri, parcaje, spatii plantate etc)

Investitor privat

Pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse legate de realizarea sistemului de circulatii publice etapizarea investițiilor va fii decisa de autoritățile locale in funcție de solicitările privind urbanizarea zonei, asa cum vor fi ele aprobate prin documenatii de urbanim ulterioare.Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.