Hotărârea nr. 310/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. BOGDAN VODĂ NR. 59, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP, CĂTRE BUCOVALĂ MIHAI ȘI BUCOVALĂ BOCEA

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bucovală Bocea

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de __2020. ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat subnr. 123901/14.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 12^6523/19.08.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - art.6, alin. 1 "2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr. 522/28.11.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, ștr. Bogdan Vodă nr.59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea,

  • - HCL nr. 261/3K07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, >

  • - HCL nr. 88/23.03.2018, anexa nr.6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

  • -HCL nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere '.cererea nr. 167532/30.08.2019 depusă de către Bucovală Mihai și Bucovală Bocea;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă șvânzarea directă a terenului în suprafață de 39 mp, teren aflat în indiviziune, ce reprezintă diferență din măsurătorile cadastrale, respectiv 325 mp suprafață din măsurători și 286 mp suprafață din acte, precum și raportul de evaluare nr. 55289/19.03.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 14.446,38 euro, fără jTVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, isituat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, pentru reglementarea ^urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr. 980/04.03.2020, în vederea vânzării directe către Bucovală Mihai și Bucovală Bocea.                   \

Pe terenul în suprafață de 325 mp sunt edificate cinci corpuri de proprietate în suprafață totală de 110 mp având număr cadastral 250816-C1, 250816-C2, 250816-C3, 250816-C4,’ 250816-C5, așa cum rezultă din anexa nr.l la Partea I din extrasul de carte funciară nr.5848/16.01.2020.

Raportul de evaluare nr. 55289/19.03.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre. ;

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr. 261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu șH cadastru, Compartimentului contracte,' avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, numiților Bucovală Mihai și Bucovală Bocea (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire,? precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.             î

~ Prezenta hotărâre ej fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — i împotrivă, abțineri.

La data adoptării siint în funcție           consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,                                 X)

;                             CONTRASEMNE/ZĂ

SECRETAR GENERAL,

;                                 Fulvia AjttAmela XlNESCU

CONSTANȚA         ;

Nr.             .GL0s£1O