Hotărârea nr. 31/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. MAMAIA NR. 284, LOTUL 2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 648 MP, OCUPAT PARȚIAL DE ACTIVUL DEȚINUT ÎN PROPRIETATE DE CĂTRE SC BLANC LEADER SRL

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Consțanța, Bdul Mamaia nr.284, Lotul 2, în suprafață de 648 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de către SC Blanc Leader SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.7476/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.8749/16.01.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.109/2005, pagina 45 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(l) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare ă bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 121447/23.07.2018 completată prin adresa nr. 131977/09.07.2019, depuse de către SC Blanc Leader SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, B-dul Mamaia, nr.284, Lot 2, în suprafață de 648 mp, proprietate privată a municipiului Conștanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pe terenul în suprafață de 648 mp, este edificată construcția-depozit în suprafață de 396 mp deținută în proprietate de către SC Blanc Leader SRL, conform încheierii de intabulare nr.85571/09.07.2018 și a extrasului de carte funciară nr.207781-Cl emis de către OCPI Constanța în data de 30.10.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R131977/11.10.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Blanc Leader SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


ezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: . pentru, împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din T7 membri.
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.....(iA....../.3P..'..QA.’....7?.P5c>


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500

ANEXA NR.1.3


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

Z-Oftfâl

648 mp

Jud. Constanta, Mun.Constanta, Bld. Mamaia nr.284, lot 2

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA


307850


A.Date

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

648

Imobil delimitat parțial de construcție intre punctele de contur 1-2 si

3-4, total de construcție intre punctele 2-3 si neimprejmuit intre f\ punctele 4-1                          \ \

TOTAL

648

B.Date referitoare la construcții                                   .VZ

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

396

Depozit - parter; suprafața construita desfășurată = 396 mp         \\

TOTAL

396


Executant: Ing. Mircea Cicmerean / V                     'fc\

7# CERn"!CAI ? \

Confirm executarea măsurătorilor lâteren,           ... . ,-,r      2

corectitudinea întocmirii documentației ȘaSastrale^'^ Mr. 022S & corespondenta acesteia cu realitatea’^iirfsFen         = a, ! ~

V*

ANEXA LA

HCLMNR.^A /.»&•>

«5^

I !

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCE^NAPHE


1 8 -12- 2017 ^-^SemnaturarsipaEafa--.^^=---^^-..:.r.r:^r.^’_‘“z‘’ s           aaețE? s»bâ .

'•iurne și Prcnurne' TS'USk Ziii'ZZA i